Paper Handling

550-Sheet Tray

#40C2100

550-Sheet Tray

#21K0567

2200-Sheet Tray

#21K0237

3000-Sheet Tray

#26Z0089

4-Bin Mailbox

#40G0852

Output Expander

#40G0851

Staple Finisher

#40G0850

550-Sheet Tray

#40G0802

2100-Sheet Tray

#40G0804

250-Sheet Tray

#40G0800

550-Sheet Tray

#38C0636

550-Sheet Tray

#24T7300

250-Sheet Tray

#35S0267

550-Sheet Tray

#35S0567

MX61x Stapler

#35S8000

550-Sheet Drawer

#27S2100

Tractor 2 (wide)

#12T0696