Den Lokale WEEE EU-Direktivendringen Det Norske Dekretet NR 2005-785

Det norske dekretet 2005-785, datert den 2. mai 2005, opptar følgende to EU-direktiver:

  • Direktiv 2002/95/EF av 27. januar 2003 om begrensninger av farlige stoffer (ROHS )
  • Direktiv 2002/96/EF av 27. januar 2003 om avfall, elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE)

RoHS (Restriction of hazardous substances)-direktivet

Alle Lexmark-produkter på den europeiske markedet fra og med 1. juli 2006 er i samsvar med det europeiske direktivet 2002/95/EF om begrensninger av brukeren av visse farlige stoffer. (RoHS).

RoHS-direktivet begrenser bruken av fire metaller (bly, kvikksølv, hexavalent krom, kadmium) og to bromerte flammehemmere (polybromert bifenyl og plybromertdifenyleter) i EEE-produkter.

Lexmark har samarbeidet nært med leverandørene for å sikre samsvar med RoHS-direktivet.

Lexmark har investert i lytt laboratorietestutstyr for å utføre tester som tester sam svar.

WEEE-direktiv

I henhold til avsnitt 4 i det norske dekretet er Lexmark International SAS registrert i det nasjonale registeret “EE-Registeret” som produsent som tilbyr EEE på det norske markedet. Lexmark oppfyller også sine erklærte plikter i samsvar med den forhåndefinerte kalenderen. Du finner mer informasjon på: http://www.eeregisteret.no