List od výkonného riaditeľa

 Paul Rooke

Drahí priatelia,

Spoločnosť Lexmark, tak ako mnohé iné celosvetové spoločnosti, prehĺbila svoj záväzok voči ekonomickej, sociálnej a environmentálnej udržateľnosti. Hlbší záväzok spoločnosti voči udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti, ako aj pravidelné a formálne dokumentovanie úsilia spoločnosti v týchto oblastiach pomáhajú upozorniť významné množstvo ľudí na dôležité otázky. Dúfame, že tieto snahy vyústia do zvýšenia kvality života ľudí na celom svete.

Počas nedávneho obdobia globálnych ekonomických turbulencií, keď boli mnohé spoločnosti prinútené uskutočniť neľahké redukcie v mnohých oblastiach svojich činností, sa viac ako kedykoľvek predtým zvýšilo odhodlanie spoločnosti Lexmark zosúladiť náš finančný úspech so zodpovedným globálnym občianstvom. Zachovali sme náš záväzok voči spravodlivým sociálnym a environmentálnym praktikám a posilnili sme našu pozíciu rozvážneho a konštruktívneho správcu globálnych zdrojov.

V spoločnosti Lexmark sú udržateľnosť a sociálna zodpovednosť prioritami z niekoľkých dôvodov. Predovšetkým je to správna vec, ktorú môžeme urobiť. Okrem toho má dobrý obchodný význam. Environmentálna a sociálna zodpovednosť sa stali hlavnými záujmami spotrebiteľov. Podobne aj investori očakávajú, že spoločnosti budú fungovať udržateľným spôsobom. Nová legislatíva a vznikajúce dobrovoľné štandardy môžu navyše obmedzovať prístup na trh tým spoločnostiam, ktoré neponúkajú udržateľné produkty alebo nefungujú zodpovedným spôsobom.

Táto správa vysvetľuje úsilie spoločnosti Lexmark o environmentálnu a sociálnu zodpovednosť, pričom sa zaoberá našou stratégiou, našimi úspechmi a našimi plánmi do budúcnosti. Obšírne a do hĺbky sa preberajú otázky sociálnej zodpovednosti spoločnosti, ktoré sú pre spoločnosť Lexmark najdôležitejšie – environmentálna zodpovednosť, rozmanitosť na pracovisku a zjednodušenie ovládania.

Na konci roka 2009 sme si určili cieľ dramaticky zvýšiť úroveň našej transparentnosti a zaviesť programy, ktoré vyplnia medzery v našich programoch sociálnej zodpovednosti spoločnosti, ktoré identifikovali externí analytici a interné analýzy. S hrdosťou oznamujem, že oba tieto ciele boli splnené. Prostredníctvom tejto správy sme dosiahli najvyššiu úroveň našej transparentnosti, keďže sa zaoberáme 100 percentami všetkých ukazovateľov Iniciatívy globálneho zverejňovania informácií (GRI). Spoločnosť Lexmark je navyše uznávaná externými organizáciami za jej úsilie o environmentálnu a sociálnu zodpovednosť. V roku 2010 bola spoločnosť Lexmark vybratá na začlenenie do indexov Climate Innovation Indexes spoločnosti Maplecroft. Spoločnosť Lexmark bola vyhodnotená ako celkovo siedma, pričom v našom sektore (technológia) a podsektore (počítače) sme boli prví. Okrem toho sme sa v znižovaní emisií umiestnili na druhom mieste spomedzi 350 hodnotených spoločností. Naša spoločnosť bola tiež uvedená v zozname 100 najlepších korporátnych občanov (100 Best Corporate Citizens), ktorý zostavil magazín Corporate Responsibility Magazine. Celkovo sme sa umiestnili na 60. mieste, pričom vyššie umiestnenia sme dosiahli v oblastiach životného prostredia (6. miesto) a klimatických zmien (8. miesto).

Som presvedčený o tom, že naše záznamy o otázkach udržateľnosti a naše informovanie o týchto otázkach sú dobré, ale vždy sa nájde priestor na zlepšovanie. Aj naďalej sa budeme neúnavne usilovať udržať si vedúcu pozíciu v tejto oblasti. Vyšší manažment spoločnosti Lexmark má za úlohu vštepiť do našej podnikovej kultúry environmentálnu a sociálnu uvedomelosť. Tento proces zabezpečí, že tieto otázky sa budú starostlivo zvažovať pri všetkých rozhodnutiach vykonávaných na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Spôsob, akým podnikáme, je pre nás rovnako dôležitý ako kvalita našich produktov.

V budúcnosti budeme naďalej podporovať dohodu UNGC (United Nations Global Compact) a budeme podnikať spôsobom, ktorý je vnímavý k sociálnym a environmentálnym otázkam, ktoré sú v súlade s princípmi tejto dohody.

Na záver mi dovoľte vyjadriť moju veľkú hrdosť na to, že drvivá väčšina zamestnancov spoločnosti Lexmark víta koncept sociálnej a environmentálnej zodpovednosti. Našu spoločnosť to stavia do toho najlepšieho svetla a ja som vďačný všetkým týmto ľuďom za toto nadšenie.

S úctou

Paul Rooke Signature

Paul A. Rooke
Predseda správnej rady a výkonný riaditeľ
Lexmark International, Inc.