Програма за оборудване

Европейската директива за ОЕЕО

Lexmark подкрепя пълното обслужване за целия цикъл на продукта, включително правилното изхвърляне на електронно оборудване в края на полезния му живот. Ето защо поддържаме и насърчаваме внедряването на европейската Директива за ОЕЕО (отпадъци от електрическо и електронно оборудване). № 2002/96/ЕО от 27-ми януари 2003 г.

Целите на Директивата за ОЕЕО

  • Да се спре увеличаващото се изхвърляне в депа за отпадъци на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (12 кг/жител на година)
  • Да се намали риска от замърсяване поради необработени ОЕЕО
  • Да се съхранят ресурси чрез насърчаване на рециклирането и повторната употреба
  • Да се подобри екологичната ефективност на всички организации, участващи в жизнения цикъл на ЕЕО.

Задължения по Директивата за ОЕЕО за производители и потребители

  • Производителите трябва да внедрят или да се придържат към схеми за събиране, обработка и рециклиране на ОЕЕО и да плащат за това.
  • Производителите трябва да обмислят екологосъобразно проектиране на ЕЕО, за да улеснят разглобяването, повторната употреба и рециклирането в края на жизнения цикъл на продуктите.
  • Производителите трябва да информират своите клиенти за решенията за събиране на ОЕЕО за всеки закупен продукт на и след 13-ти август 2005 г.
  • Домашното ЕЕО, пуснато на пазара след 13-ти август 2005 г., трябва да бъде обозначено съгласно изискванията на Директивата на ЕС за ОЕЕО. На продуктите се поставя специалният символ със зачеркнат контейнер за отпадъци, за да обозначи, че продуктът подлежи на разделно събиране при изхвърляне.
  • Когато решат да изхвърлят оборудване, обозначено със зачеркнат контейнер за отпадъци, потребителите трябва да следват инструкциите на производителя.

как работи?

The Local WEEE EU-Directive Transposition

WEEE Obligations

icon 1

Всички продукти на Lexmark, пуснати на пазара от 13-ти август 2005 г. досега (домакински и професионални), са обозначени със символа на зачеркнат контейнер за отпадъци.

icon 2

В съответствие с Директивата за ОЕЕО цялата информация за процеса на управление в края на жизнения цикъл на принтерно оборудване за домашни или професионални потребители е достъпна на компактдиска, доставян в комплекта на продукта.

icon 3

Lexmark е изградил напълно съответстваща логистична система за транспортиране на вашите отпадъци до съоръженията на нашите партньори за рециклиране. Имаме договори с партньори, които работят на територията на цяла Европа. Чрез тази система Lexmark гарантира, че събраните ОЕЕО ще бъдат обработени в съответствие с европейската директива и дори повече, с поставените цели за постигане на нива на рециклиране и повторна употреба от над 99% (при средно тегло на компонентите).

Схемите за събиране на Lexmark са различни в различните държави, в зависимост от националното законодателство за ОЕЕО и местните предложения за обслужване на Lexmark. Затова ви съветваме да се свържете с местния офис на Lexmark или наш представител за допълнителна информация.