Скорости на печат по ISO | Lexmark България

Скорости на печат по ISO

Какво е скорост на печат по ISO?

Цифровите печатащи устройства могат да отпечатват страници с различна скорост от номинална им поради разнообразие от фактори. Те включват, но не само, хост компютър, драйвер, приложение, операционна система, вид на връзката с принтера (USB, Ethernet, безжична) и изчислителната мощност на устройството. Освен това характеристиките на заданието, като черно-бяло в сравнение с цветно, брой страници за отпечатване, едностранно или двустранно отпечатване, настройка за качество, брой копия, тип и размер на хартията, съдържание и сложност на документа, могат да засегнат скоростта на печат.
ISO/IEC 24734 определя метод за измерване на производителността на цифровите печатащи устройства чрез използване на различни тестови файлове, офис приложения и задания за печат на обикновена хартия в режим по подразбиране. Приложимо е за черно-бели и цветни устройства и за еднофункционални и многофункционални устройства, независимо от технологията за печат (т.е. мастиленоструйна, лазерна и т.н.).

ISO/IEC 24734 позволява на производителите на цифрови печатащи устройства да измерят производителността на различните такива с последователен метод на измерване.

 

Тестове

Тестовете се провеждат с устройството при условия по подразбиране, като се използва препоръчваната обикновена хартия. За цветни устройства черно-белите тестове се провеждат чрез задаване на режим на отпечатване само в черно. Тестовете се извършват както с едностранно, така и с двустранно отпечатване, ако автоматичното двустранно отпечатване е стандартно за устройството.

Тестови файлове с четири страници на лист се отпечатват чрез Adobe Reader™, Microsoft Word™ и Microsoft Excel™, като се променя броя комплекти (копия), за да се създадат различни задания за печат с различни дължини.

Тестов файл на Adobe Reader™
iso speed test 1
Тестов файл на Microsoft Excel™
microsoft_excel
Тестов файл на Microsoft Word™
microsoft_word

Тестват се три различни дължини на задания

1. Кратки задания

Едностранно отпечатване на всеки тестов файл  

2. Средни задания

Многократно отпечатване на всеки тестов файл, така че да има печат в продължение на около 30 секунди след първото отпечатване на целия файл

3. Дълги задания

Многократно отпечатване на PDF тестов файл, така че да има допълнителен печат около 4 минути след първото отпечатване на целия файл (само едностранно).

 

Използват се три различни метода за определяне на времето за отпечатване

Средното време за отпечатване на всеки тестов файл от четири страници веднъж, от инициирането на заданието за печат на компютъра хост до пълното излизане на последната страница (4-тата страница) от тестовия файл, включително времето за обработка на първото задание за печат. Времето, получено от това измерване, се нарича Първо времево отстояние (FSOT).

Средния брой изображения на минута за многократно отпечатване на тестовия файл от четири страници веднъж, което е измерване на средната скорост, при която устройството произвежда страници от инициирането на заданието за печат до пълното излизане на последната страница от заданието, включително времето за обработка на първото задание за печат. Получената от това измерване стойност за IPM (изображения на минута) се нарича Ефективна производителност (EFTP). Средния брой изображения на минута за многократно отпечатване на тестовия файл от четири страници, измерени от пълното излизане на последната страница на първото отпечатване на тестовия файл до пълното излизане на последната страница от заданието, което е измерване на скоростта на печат без времето за обработка на първото задание за печат. Получената от това измерване стойност за IPM (изображения на минута) се нарича Изчислена наситена производителност (ESAT).

 

Тези резултати се отчитат за всеки файл, както и средно за всички файлове

  • FSOT за краткото задание.
  • EFTP за краткото, средното и дългото задания.
  • ESAT за средното задание. Lexmark по принцип рекламира средното едностранно ESAT IPM.

 

Какво е ISO?

ISO (Международна организация за стандартизация) е най-големия в света създател и издател на международни стандарти.

ISO представлява мрежа от националните институти за стандартизация на 157 държави, по един член за всяка държава, с Централен секретариат за координиране на системата в Женева, Швейцария. ISO е неправителствена организация, която представлява мост между обществения и частния сектор. Много от институтите-членове са част от правителствената структура в своите държави или са с мандат от правителството. Други членове са с дълбоки корени само в частния сектор, създадени чрез общонационални партньорства или индустриални асоциации. По този начин ISO позволява достигането на консенсус въз основа на решения, които отговарят както на изискванията на бизнеса, така и на по-широките нужди на обществото.

За повече информация относно ISO посетете www.iso.org

Подробна информация за стандартите за отпечатване по ISO/IEC е налична на адрес www.iso.org