Капацитети в страници по ISO | Lexmark България

Капацитети в страници по ISO

Обща информация

През декември 2006 г. Международната организация за стандартизация (ISO) одобри нови стандарти за изчисляване на капацитета от страници за мастилени (ISO/IEC 24711) и цветни тонер касети (ISO/IEC 19798) за принтери. Тези нови стандарти допълват стандарта за капацитет на едноцветни тонер касети за принтери ISO/IEC 19752, публикуван през юни 2004 г.

ISO стандартите за капацитет на мастилени и тонер касети определят ясно ключовите атрибути, които се отразяват на капацитета, и прилагат стриктен статистически анализ на резултатите. Всички производители на принтери вече могат да използват една и съща методология при определянето на капацитета на касетите.

Подробности за стандартите ISO/IEC са достъпни на уебсайта www.iso.org/jtc1/sc28.

Какво е капацитет от страници?

Капацитет от страници е общият брой страници, които могат да бъдат отпечатани с една касета за принтер. Досега производителите на принтери използваха различни методологии за изчисляване на капацитетите на касетите, което затрудняваше правилното сравняване на различните марки от потребителите. Затова Lexmark, заедно с други производители на принтери, работиха съвместно с ISO, за да създадат нови стандарти за изчисляване на капацитета от страници. На 13 декември 2006 г. ISO одобри новия стандарт за изчисляване на капацитета от страници за мастилено-струйни (ISO)/IEC 24711) и цветни тонер (ISO/IEC 19798) касети за принтери. Тези нови стандарти допълват стандарта за капацитет на едноцветни тонер касети за принтери ISO/IEC 19752, публикуван през юни 2004 г.

ISO капацитет срещу реален капацитет

Тъй като теста за ISO капацитет е контролиран тест, при реална употреба е малко вероятно потребителят да възпроизведе абсолютно същите условия на използване и параметри като при теста за капацитет на ISO. В резултат на това реалният капацитет от страници ще варира значително нагоре или надолу в зависимост от фактори като покритие на страницата, размер на заданието за печат, вид хартия, атмосферни условия, срок на годност и двустранно или едностранно отпечатване. [Резултатите за ISO капацитета от страници могат да се считат за аналогични на тези за разхода на гориво (км/л) за автомобилите. Разходът на гориво е полезно средство за сравняване на икономията на гориво за различните автомобили, но не е задължително да предсказва точно средните км/л, които ще получите. Реалните км/л се влияят от това как и къде шофирате, състоянието и поддръжката на автомобила, вариациите на горивото и други фактори.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Фигура 1: ISO/IEC/9752 Стандартна тестова страница

Проучване в сектора показва, че средното покритие на страницата, представяно като процента от страницата, който съдържа тонер, за черно-бяла страница е между 4 и 5%. Фигура 1 показва тестовата страница, с приблизително 5% покритие, която е използвана за ISO/ IEC 19752. Цветният печат обикновено включва по-голямо средно покритие на страница. Поради тази причина петте стандартни страници (фигура 2), използвани за ISO/ IEC 19798 и 24711, със смесица от текст и графики и различни количества покритие, събрани заедно представляват приблизително покритие от 20% (приблизително по 5% за черно и за трите цвята – синьозелено, лилаво и жълто). Ако вашата средностатистическа отпечатана страница съдържа значително по-голямо покритие на страницата от стандартната страница(и) на ISO, може да се очаква реалният капацитет от страници да бъде по-нисък от обявения капацитет от страници. Все пак, въпреки че покритието на страницата е най-очевидният фактор, свързан с капацитета на касетата за принтер, въздействието на други фактори може да бъде не по-малко.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Фигура 2: Набор от пет тестови цветни страници, посочен в стандарта за тестване на капацитет ISO/IEC 19798

Защо са важни стандартите за капацитет от страници?

Тези стандарти за капацитет на касетите ще ви помогнат да взимате по-информирани решения за покупка, като оценявате обективно и точно капацитетите на касетите за принтери. Новите ISO стандарти за капацитети на мастиленоструйни и тонер касети определят ясно ключовите атрибути, които се отразяват на капацитета, и прилагат стриктен статистически анализ, така че всички производители да могат да използват еднаква методология при изчисляването на капацитета.

Как се извършват тестовете?

Спецификациите на ISO/IEC 24711 и 19798 предвиждат капацитета от страници да се определя чрез стандартен набор от страници, отпечатани в контролирана среда при зададени настройки по подразбиране на принтера. Тъй като средата, в която се използва принтера, може да повлияе на капацитета от страници, тестовата среда се контролира при температура 23ºC +/-2ºC.

Тестовият набор, посочен в ISO/IEC 24712, е предназначен за работа с хартия формат A4 или Letter (8,5x11 инча). Наборът е PDF файл, съдържащ четири типични потребителски страници и една диагностична страница, който следва да се отпечата с помощта на последната версия на програма за четене на PDF файлове.

Колко касети и принтери се използват при тестването?

Най-малко девет касети или комплекти касети се тестват, докато бъдат изразходвани напълно. Това позволява надеждни изчисления на средния предвиждан капацитет в статистически определени граници. Стандартите препоръчват използването на касети за тестване с различни дати и места на производство.

Най-малко три комплекта касети се тестват на три различни принтера, за да се избегнат отклонения поради изменения в принтера. Еднакъв брой комплекти касети се тестват на всеки принтер.

Защо капацитетите на касетите се посочват като система от касета и принтер?

ISO капацитетите на касетите винаги се посочват като система от касета и принтер. Посочването на капацитета на касетите като система най-добре отразява разликите между скоростите на печат, цветните таблици, процедурите на поддръжка при различните модели принтери.

Как се изчислява капацитета на касетите?

Отчетеният ISO капацитет от страници трябва да бъде с не повече от 10% отклонение от основния. Ако се тестват 9 касети, максималният ISO капацитет от страници се изчислява по следния начин: ISO капацитет от страници = среден капацитет от страници - (1,86 * (стандартно отклонение от капацитета от страници / 3)

Защо няма капацитет на касетата, посочена за моя конкретен принтер?

Lexmark ще публикува ISO капацитети от страници на касетите си за всички бъдещи продукти.

За повече информация прочетете Запознаване с капацитетите от страници за тонер касети“[.pdf].