Съответствие с Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

Lexmark се ангажира с екологично отговорно изхвърляне на използваната електроника. 

Като доставчик на продукти и услуги с отговорност към околната среда, Lexmark следва Директивата относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване 2012/19/ЕС.

Целите на тази Директива са: 

  • съхраняване, опазване и подобряване качеството на околната среда;
  • защита на човешкото здраве;
  • използване на природните ресурси благоразумно и рационално.

ОЕЕО стана част от европейското законодателство през 2003 г., обхващайки много електронни продукти, а през 2012 г. бе разширена, така че да включва много свързани с консумативите продукти с електрическо съдържание. Актуализираната Директива (2012/19/ЕС) съдържа няколко задължения, наложени на производителите на електрическо и електронно оборудване.

Процес на съответствие

В съответствие с Директивата всички продукти и електронно съдържание на Lexmark вече са обозначени според спецификациите на ОЕЕО и съответстват на европейския стандарт EN50419. Продуктите, обозначение със символа на ОЕЕО, следва да бъдат върнати в определен пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, като например чрез LCCP или LECP.

Символът на ОЕЕО е показан по-долу. Символът „задраскан контейнер с колела“ се поставя върху продуктите, за да се посочи, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да бъдат върнати в определен пункт за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

weee-logo

В по-голямата част от европейските държави се присъединихме към национална схема за събиране. Тези схеми предоставят на фирмите членки пълен процес от събирането до рециклирането и отчитането. Това ни позволява да изпълним задълженията си съобразно нашия пазарен дял. 

Ръководствата за ОЕЕО са достъпни на уебсайта на Lexmark в „Поддръжка на клиенти“ > „Поддръжка на устройства“. Потърсете модела, след това щракнете върху раздела „Ръководства“. 

Свързани линкове

Supplies Hero

Искате да купите оригинални консумативи на Lexmark за своя принтер или многофункционално устройство?