Lexmark Equipment Collection Program

Lexmark програма за събиране на борудване

Възможности за рециклиране и преработка на излезли от употреба принтери Lexmark. 

Като част от нашия ангажимент за устойчиво развитие, Lexmark предлага отговорно решение за изхвърляне на излезли от употреба принтери. Чрез LECP Lexmark предоставя и допълнителни възможности, за да даде нов живот на вашето оборудване.

Тази програма не се прилага към проблеми с гаранцията на принтери Lexmark. За гаранционна смяна или обслужване за принтер, който все още е в гаранция, следвайте указанията, включени с продукта. 

Процес на съответствие

Lexmark или преките му представители финансират национална схема за събиране. Всички продукти с електронно съдържание се етикетират по спецификации за ОЕЕО и следват европейския стандарт EN50419.

Свържете се с центъра за рециклиране 

Клиентите, които предпочитат да рециклират своето оборудване локално, вместо да използват програмата на Lexmark за връщане на продукти, могат да се свържат със съответния национален център за рециклиране.