ОЕЕО | Lexmark България

ОЕЕО

Спазването от страна на Lexmark на Директива 2012/19/ЕС 

Директива 2012/19/ЕС за ОЕЕО се отнася до правилното изхвърляне на използвана електроника. Целите на тази Директива са: съхраняването, опазването и подобряването на качеството на околната среда, закрилата на здравето на хората и рационалното и разумно използване на природните ресурси. ОЕЕО стана част от европейското законодателство през 2003 г., обхващайки много електронни продукти, а през 2012 г. бе разширена, така че да включва много свързани с консумативите продукти с електрическо съдържание. Актуализираната Директива (2012/19/ЕС) съдържа няколко нови задължения, наложени на производителите на електрическо и електронно оборудване.

Lexmark се стреми да предоставя продукти и услуги с ангажимент към околната среда. Ние продължаваме да разработваме продукти, функции и решения, които предлагат на клиентите ни възможности за намаляване на въздействието върху околната среда от дейностите им за печат и за изображения. Като включваме резултатите от Оценката на срока на експлоатация в процеса ни на проектиране на продуктите, ние разработваме екологично съобразни продукти, които съчетават високи стандарти за производителност, ефективност и опазване на околната среда на всеки етап от жизнения им цикъл.

Lexmark е лидер в индустрията по отношение на опазването на околната среда. Клиентите, които участват в нашата отличена с награди Програма на Lexmark за събиране на печатащи касети (LCCP), връщат повече от една на всеки три касети с тонер, което далеч надхвърля средните стойности за отрасъла. LCCP спазва политика на „нула проценти отпадъци в сметищата“, която гарантира, че всички празни касети, върнати от клиентите, се използват повторно или рециклират с възможно най-голяма полза за околната среда.

В съответствие с Директивата Lexmark стартира комуникационна кампания за обучение на служителите, партньорите и клиентите ни относно процедурите за рециклиране на ОЕЕО. Всички продукти и електронно съдържание на Lexmark вече са обозначени според спецификациите на ОЕЕО и са в съответствие с европейския стандарт EN50419.

Символът на ОЕЕО е показан по-долу.

Продуктите, обозначени със символът на ОЕЕО, не трябва да се изхвърлят с останалите домашни отпадъци. Вместо това връщайте тези продукти в специализиран пункт за събиране за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

За повече информация можете да научите повече за програмите и инициативите за екологично развитие на Lexmark или да се свържете с местната си организация за депониране на отпадъци за допълнителни подробности.

weee-logo