Terms and Conditions

 

1. Обхват

1.1 Лексмарк предоставя тази „4-годишна ограничена гаранция за продуктовата гама за малкия и среден бизнес“ (наричана по-нататък „Гаранция на Лексмарк”) на лицето, което първо е закупило за лично ползване (наричано по-нататък „Първоначален Купувач”) печатащо устройство с марката Лексмарк или консумативи с марката Лексмарк, както са описани в Раздел 3 (наричани по-нататък „Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк”), и на всяко лице, на което законно са дадени или продадени Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк (заедно с Първоначалния купувач наричано по-нататък „Краен потребител”), за срока на настоящата Гаранция на Лексмарк.

1.2 НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НА ЛЕКСМАРК Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЕДИНСТВЕНО ЗА БИЗНЕС КЛИЕНТИ И НЕ СЕ ПРИЛАГА В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ Е ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. 

1.3 С настоящата Гаранция на Лексмарк, Лексмарк гарантира, че Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк са произведени от нови или еквивалентни на нови части и отговарят на техническите спецификации, публикувани от Лексмарк, нямат дефекти в материалите и изработката и са в добро работно състояние към момента на доставката им.

1.4 Лексмарк също така гарантира, че ще предоставя техническа поддръжка (наричана по-нататък „Техническа помощ”) на Крайния потребител или чрез Интернет страницата на Лексмарк за съответната страна, или чрез горещата линия на Лексмарк (както е посочено в „Насоки за обслужване на Лексмарк”, които са приложени тук и/или са достъпни на Интернет страницата на Лексмарк за Вашата страна www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НА ЛЕКСМАРК СЕ ПРЕДЛАГА ОТ ЛЕКСМАРК КАТО БЕЗПЛАТНА ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

И Е В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ВСИЧКИ ДОГОВОРНИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЛИ  ОБЩО-ПРАВНИ ГАРАНЦИИ, НА КОИТО КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ИМА ПРАВО СПРЯМО ПРОДАВАЧА НА ПРОДУКТА (ЛЕКСМАРК ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ЛИЦЕ, ОТ КОЕТО КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА Е ЗАКУПИЛ ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ КОНСУМАТИВИ ЛЕКСМАРК) СПОРЕД ПРИЛОЖИМОТО МЕСТНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ВСЯКА ДРУГА ДОГОВОРНА ИЛИЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЛИ  ОБЩО-ПРАВНА ГАРАНЦИЯ, НА КОЯТО КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ИМА ПРАВО СПРЯМО ПРОДАВАЧА НА ПРОДУКТА ИЛИ ВСЯКО ДРУГО ЛИЦЕ, ОСТАВА НЕЗАСЕГНАТА.

1.6 Услугите, определени в настоящата Гаранция на Лексмарк (наричани по-нататък “Гаранционни услуги”), се предоставят от местното юридическо лице Лексмарк или от местния представител на Лексмарк.

1.7 Лексмарк предоставя Гаранционни услуги (включително Техническа помощ) на Територията, определена предварително в Раздел 6 от настоящата Гаранция на Лексмарк.

1.8 ТАЗИ ГАРАНЦИЯ НА ЛЕКСМАРК СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПРАВАТА, ПРЕДОСТАВЕНИ ИЗРИЧНО НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ, И ПОДЛЕЖИ НА НЯКОИ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СЛЕДВАЩИТЕ РАЗДЕЛИ НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ.

2. Процедура по оказване на помощ

2.1 За Срока на настоящата Гаранция на Лексмарк, Лексмарк ще (i) предоставя Техническа помощ на Крайния потребител, за да определи дали Печатащото устройство или Консумативи Лексмарк са дефектни и, ако е така, по каква причина, както и (ii) ще поправя или подменя по своя преценка Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк, които са дефектниили които са спрели да функционират(моля вижте Раздел 3 за повече информация относно обхвата и Срока). Крайният потребител трябва да пази оригиналните опаковъчни материали за Срока на Гаранцията на Лексмарк.

2.2 Контакт/Връзка с Лексмарк

Ако Вашето Печатащото устройство или Консумативи Лексмарк показват дефект в материалите и изработката за Срока на Гаранцията  и предложенията в документацията за продукта не водят да отстраняване на проблема, можете да получите помощ по един от следните начини:

  • Потърсете допълнителна информация за поддръжка и отстраняване на неизправности или актуализиран софтуер и драйвери от Интернет страницата за поддръжка на Лексмарк на адрес www.lexmark.com/myguarantee
  • Потърсете Техническа помощ като се обадите на съответния телефонен номер за Вашата страна, посочен на www.lexmark.com/myguarantee в раздел  „Списък с контакти относно Гаранция“

2.3 При предоставянето на Гаранционни услуги Лексмарк първо ще се опита да анализира причината, поради която Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк може да са дефектни или да не функционират, и ако е възможно, ще разреши проблема по телефона, по Интернет или чрез факс. Единствено по своя преценка Лексмарк ще поправи дефектните или нефункциониращите Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк или ще ги подмени, предоставяйки или нов, или еквивалентен на нов заместващ продукт. Оторизираните представители на Лексмарк по поддръжката ще дадат инструкции относно връщането или подмяната на дефектните или нефункциониращи Печатащи устройства или Консумативи Лексмарк. Всички подменени части или заменени продукти по Гаранционните услуги се връщат на или стават собственост на Лексмарк. Доставката на заместващия продукт не удължава Срока на Гаранцията на Лексмарк за съответните Печатащи устройства или Консумативи Лексмарк.

2.4 В случай че съгласно настоящата Гаранция на Лексмарк, Лексмарк предостави заместващо Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк, Крайният потребител се задължава да върне дефектното или нефункциониращото Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк в опаковъчните материали, предоставени със заместващото Печатащо устройство 

или Консумативи Лексмарк според инструкциите и ползвайки обратния адрес, предоставен от оторизирания представител по поддръжката на Лексмарк по време на процедурата по подмяна. Ако дефектното Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк не бъдат върнати обратно, стойността на заместващото Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк ще бъде фактурирана по цена от действащата към съответния момент и публикувана ценова листа на Лексмарк.

2.5 Заместващото Печатащо устройство Лексмарк се предоставя без Консумативи Лексмарк, кабели и хардуерни приставки, които са могли да бъдат изпратени с или инсталирани на дефектното Печатащо устройство Лексмарк. Тези части трябва да се отстранят от дефектното Печатащо устройство Лексмарк преди то да бъде върнато и трябва да се използват със заместващото Печатащо устройство Лексмарк.

3. Продукти и Срок

3.1 Гаранцията на Лексмарк покрива следните продукти Лексмарк и се прилага в следните Срокове:

3.1.1 Освен ако не е посочен по-дълъг Срок на съответното Печатащо устройствоЛексмарк, на неговата опаковка или на свързаната с него Интернет страница, Срокът на Гаранцията на Лексмарк е една година за Печатащите устройства с марка Лексмарк и за приложените към тях хардуерни опции и характеристики (като допълнителен контейнер за хартия), считано от датата на закупуването им от Първоначалния Купувач. Първоначалният срок от 1 година може да бъде удължен безплатно, ако Крайният потребител се регистрира онлайн на www.lexmark.com/myguarantee (вижте Раздел 4 за повече информация).

3.1.2 Доживотно за тонер консумативите на Лексмарк. Под доживотно се разбира периодът от датата на закупуване от Първоначалния Купувач до момента, в който оригиналният тонер, поставен в пълнителя от Лексмарк, се изчерпа до степен, в която консумативът не функционира повече.

3.1.3 Деветдесет дни за оригиналните комплект за поддръжка с марка Лексмарк,фюзер, устройство за прехвърляне на изображенияи части за консумативи, които вървят с лазерно Печатащо устройствоЛексмарк, считано от датата на закупуване от Първоначалния Купувач; или докато Печатащото устройствоЛексмарк не изпише съобщение„Време за подмяна ”  или „Текуща поддръжка” на контролния панел; или ако интерфейсът на Печатащото устройствоЛексмарк за Крайния потребител не може да изписва подобни съобщения, нормалното изхабяване, което от събитията настъпи първо.

3.1.5 Деветдесет дни за заместващите комплекти за поддръжкас марка Лексмарк фюзер, устройство за прехвърляне на изображения и части за консумативи, считано от датата на закупуването им от Първоначалния Купувач. Потърсена помощ във връзка със заместващите комплекти за поддръжка или фюзери след изтичането на деветдесетте дни ще се заплаща за всеки отделен случай.

3.2 НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НА ЛЕКСМАРК НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА (I) ПРОДУКТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА, СВЪРЗАНИ С ПЕЧАТАЩИТЕ УСТРОЙСТВА И КОНСУМАТИВИ ЛЕКСМАРК (КАТО НАПРИМЕР Интерфейсен  ИЛИ ДРУГИ КАБЕЛИ, СОФТУЕР ИЛИ ПРИСТАВКИ, РАЗПРОСТРАНЯВАНИ ОТ ЛЕКСМАРК КАТО ЧАСТ ОТ ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТА ИЛИ ОПАКОВКАТА), (II) СОФТУЕР НА ЛЕКСМАРК ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА ИЛИ ЗА (III) СРЕДСТВА ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЛЕКСМАРК ИЛИ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

4. Задължения на Крайния потребител

4.1 РЕГИСТРАЦИЯ (СЕРТИФИКАТ ЗА АКТИВИРАНЕ)

4.1 За да се ползва от Гаранционните услуги или Техническата помощслед първоначалния Срок от една година за Печатащи устройства Лексмарк(вижте раздел 3.1.1), Крайният потребител трябва да регистрира и активира Гаранцията на Лексмарк за всяко едно Печатащото устройство в рамките на 90 (деветдесет) календарни дни от датата на покупка от Първоначалния купувач („90-дневен срок). Регистрацията може да бъде направена онлайн на следната Интернет страница на Лексмарк: www.lexmark.com/myguarantee. При успешна регистрация Крайният потребителполучава Сертификат за активиране; така Срокът на първоначалната гаранция от една година се удължава с 36 месеца (= общо 48 месеца = първоначален Срок от една година плюс 36 месеца). Нерегистриране в рамките на 90-дневния периодще доведе до окончателна загуба на правото за удължаване на Гаранцията и Срокът на гаранцията остава първоначалната една година от датата на покупката от Първоначалния купувач. При регистрация и активиране Крайният потребител получава Сертификат за активиране. Крайният потребител е длъжен да съхранява този Сертификат за активиране на сигурно място.

4.2 Когато се свързва с Лексмарк, Крайният потребител трябва да е в състояние да предостави (i) доказателства за закупуването от страна на Първоначалния купувач като фактура, съдържаща детайли относно датата и мястото на закупуване и/ или серийния номер, както и (ii) Сертификата за активиране, според случая и при поискване. Без такава информация Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк може да бъдат счетени, че са „Извън гаранция” и поради това всички услуги ще бъдат предоставени на Крайния потребител само по текущите цени за услуги и Техническа помощ, действащи към съответния момент.

4.3 Крайният потребител е длъжен да провери дали неговото Печатащо устройство Лексмарк е конфигурирано според предоставените, например в документацията на продукта и/или от оторизирания представител на Лексмарк по поддръжката, инсталационни инструкции. Ако Лексмарк прецени, че проблемът може да бъде разрешен чрез обновяване на софтуера на хардуера (firmware upgrade), Крайният потребител e задължен да извърши препоръчаното обновяване на софтуера на хардуера (firmware upgrade) на Печатащото устройство Лексмарк, като следва инструкциите, дадени от Лексмарк. Оторизираният представител на Лексмарк по поддръжката също така може да даде Инструкции на Крайния потребител при обаждане за помощ.

4.4 За да функционират оптимално, някои Печатащи устройства Лексмарк може да изискват комплекти за поддръжка след определена продължителност на ползване. Това е указано в приложимите спецификации и инсталационни материали на продукта, които Крайният потребител трябва да спазва. Комплектите за поддръжкане са обхванати от Гаранцията на Лексмарк. Покупката и правилното инсталиране на комплектите за поддръжка и фюзерите са отговорност само и единствено на Крайния потребител и всички свързани разходи са за сметка на Крайния потребител.

4.5 За да получи точна Техническа помощ, от Крайния потребител се изисква да съдейства на оторизирания представител на Лексмарк по поддръжката по време на процедурата на анализ, за да улесни разрешаването на проблема по телефона. Крайният потребител трябва да постави Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк в подходяща работна среда, която дава възможност да се извърши точен анализ. Ако Крайният потребител не окаже нужното съдействие на оторизирания представител на Лексмарк по поддръжката, Гаранционните услуги може да се забавят или допълнителните разходи да бъдат фактурирани на Крайния потребител.

5. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

5.1 Настоящата Гаранция на Лексмарк не включва услуги за/в който и да е от следните случаи.Всяко действие, свързано с поправка в един от следните случаи може да бъдефактурирано от Лексмарк на Крайния потребител по цени за услуги или Техническа помощ.

5.1.1 серийният номер на Печатащото устройство или на Консумативите Лексмарк е премахнат, повреден или e с причинени дефекти;

5.1.2  засядания на хартия (paper jam) извън тези настъпили в резултат на производствен дефект; 

5.1.3  смяна на място на части, които могат да бъдат подменени от Крайния потребител като тонер, устройство за прехвърляне на изображения  и части на консумативи, които могат да бъдат подменени от Крайния потребител;

5.1.4  повреди на Печатащото устройство или на Консумативите Лексмарк, невъзможност за функциониране или влошаване качеството на функциониране на Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк в резултат на използването на консумативи, части, средства за отпечатване, софтуер или приспособления, които не са оригинални Лексмарк консумативи или части, или които не отговарят на спецификациите, препоръчани от Лексмарк за Печатащото устройство или за Консумативите Лексмарк;

5.1.5 повреда, неизправност или влошаване качеството на функциониране, които са причинени от неподходяща физическа 

или операционна среда. Това може да включва, но не само, повреди причинени от инцидент или неправилна употреба, електрическо пренапрежение или прекъсване, включително светкавица, небрежност от страна на Крайния потребител, неправилна употреба, инцидентно попадане на външни/чужди частици в машината, повреди причинени от огън или вода или от функциониране в среда, която не съответства на спецификациите на Лексмарк, включени в документацията на продукта;

5.1.6 тонерни касети, които са презаредени от Крайния потребител или от трето лице, или са престанали да функционират поради инцидентни повреди или неправилна употреба;

5.1.7 повреди, нарушено функциониране или функциониране с влошено качество в резултат на обслужване или поддръжка на Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк извършена от трети лица, различни от Лексмарк или от оторизиран от Лексмарк доставчик на услуги;

5.1.8 повреди, нарушено функциониране или функциониране с влошено качество в резултат на пропуск от страна на Крайния потребител да извърши почистване и поддръжка, както е описано в указанията или насоките на Лексмарк за употреба или на Интернет страницата на Лексмарк. Това включва пропуск да се подменят консумативи, като например препоръчан комплект за поддръжка на препоръчаните интервали от време или поддръжка, осъществена от неоторизирано трето лице;

5.1.9 повредапри поправка, нарушено функциониране или влошаване качеството на функциониране на Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк, причинени от пропуск да се подготви, опакова и транспортира правилно Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк, както е посочено от Лексмарк, при връщане на Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк за поправка на Лексмарк;

5.1.10 неспазване от страна на Крайния потребител на критериите или спецификациите на продукта, посочени в документацията на продукта Лексмарк.

5.2 Лексмарк има право да откаже изпълнение на Гаранционна услуга и Техническа помощ съгласно настоящата гаранция на Лексмарк, при условие че Крайният потребител е в неизпълнение на платежните си задължения.

6. Територия

6.1 Настоящата Гаранция на Лексмарк важи за Печатащи устройства или Консумативи Лексмарк, закупени и инсталирани в страните, посочени в заглавието на настоящата Гаранция(наричани по-нататък „Територията”). Настоящата  Гаранция на Лексмарк се предоставя по преценка на Лексмарк от дъщерното дружество наЛексмарк или от местен представител в тази страна. Моля, вижте Раздел 10 (Специфични за страната условия) за допълнителни подробности, които може да са приложими във Вашата страна.

6.2 Гаранционните условия и/или Гаранционните услуги може да се различават в отделните страни.

6.3 Когато Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк бъдат прехвърлени в друга страна, в която се предлагат Гаранционни услуги за съответното Печатащо устройство или Консумативи Лексмарк, Крайният потребител ще има право на същите Гаранционни услуги като онези, приложими в случай че Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк са били закупени в страната, в която са прехвърлени.ВЪПРЕКИ ТОВА, НЯКОИ ОПРЕДЕЛЕНИ ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ИЛИ КОНСУМАТИВИ ЛЕКСМАРК НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ. ГАРАНЦИЯТА НА ЛЕКСМАРК ЗА ТАКИВА ПЕЧАТАЩИ УСТРОЙСТВА ИЛИ КОНСУМАТИВИ ЛЕКСМАРК НЕ ВАЖИ СЛЕД ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ КОНСУМАТИВИТЕ ЛЕКСМАРК В ДРУГА СТРАНА, В КОЯТО ЛЕКСМАРК ИЛИ МЕСТНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЛЕКСМАРК НЕ ПРЕДЛАГАТ ПО ПРИНЦИП ГАРАНЦИОННИ УСЛУГИ ЗА СЪЩИЯ НОМЕР И МОДЕЛ ПРОДУКТ.

7. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА И ОТГОВОРНОСТТА

7.1 Единственото средство за защита на Крайния потребител по настоящата Гаранция на Лексмарк в случай че Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк са дефектни или спрат да функционира, са определени от Гаранционните услуги, посочени по-горе. Дори и в случай на нарушаване на тази Гаранция на Лексмарк, единствената и изключителна отговорност на Лексмарк за всякакъв вид действително претърпени вреди е ограничена до размера на цената, платена за Печатащото устройство или Консумативите Лексмарк или тяхната поправка или подмяна. Изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в настоящия Раздел 7  не се прилагат за телесни повреди или имуществени щети, за които Лексмарк отговаря по закон.

7.2 Лексмарк предоставя Гаранцията на Лексмарк само както е предвидено по-горе. ЛЕКСМАРК НЕ ОТГОВАРЯ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПРЕКЪСВАНЕ НА РАБОТАТА НА ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ КОНСУМАТИВИТЕ ЛЕКСМАРК ИЛИ ОТ ПОГРЕШНА РАБОТА НА ПЕЧАТАЩОТО УСТРОЙСТВО ИЛИ КОНСУМАТИВИТЕ ЛЕКСМАРК. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЛЕКСМАРК НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ДОРИ ДА Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ТАКИВА.

7.3 ТОВА ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАБОР ОТ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ. ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЩИ СЕ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПРЕДПОЛАГАЩИ СЕ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, СА ИЗКЛЮЧЕНИ (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ 

НА СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЕЗИ ПРЕДПОЛАГАЩИ СЕ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ СЕ ИЗИСКВАТ ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО). НИКАКВИ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, БИЛИ ТЕ ИЗРИЧНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЩИ СЕ, НЯМА ДА ВАЖАТ СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА НА НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ НА ЛЕКСМАРК. ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЪМНЕНИЕ, ВСЯКАКВА ДОГОВОРНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ГАРАНЦИЯ, НА КОИТО КРАЙНИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ МОЖЕ ДА ИМА ПРАВО СПРЯМО ПРОДАВАЧА НА ПРОДУКТАИЛИ ВСЯКО ДРУГО ЛИЦЕ, ОСТАВА НЕЗАСЕГНАТА.

8. Разделност на клаузите

В случай че някоя от разпоредбите (или част от разпоредба) на настоящата Гаранция на Лексмарк бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима от съд или от друг компетентен орган, ще се счита, доколкото е необходимо, че тази разпоредба или част от разпоредба не е част от Гаранцията на Лексмарк, и валидността и приложимостта на останалите разпоредби на Гаранцията на Лексмарк няма да бъдат засегнати.

8.2 В случай че някоя от разпоредбите (или част от разпоредба) на Гаранцията на Лексмарк бъде обявена за невалидна, незаконна или неприложима, тази разпоредба следва да се приложи с минимални изменения, необходими за нейното законосъобразно, валидно и изпълнимо действие.

9. Предлагане на услуги

Крайният потребител може да удължи или разширинастоящата Гаранция на Лексмарк по всяко време от Срока ѝ на действие, като закупи Предлаганите услуги на Лексмарк. За допълнителна информация относно Предлаганите услуги на Лексмарк вижте Интернет страницата на Лексмарк на адрес www.lexmark.com/myguarantee или се свържете с вашия продавач.

10. СПЕЦИФИЧНИ ЗА СТРАНАТА УСЛОВИЯ

10.1  България

10.1.1  Гаранцията на Лексмарк е търговска гаранция, предоставяна доброволно от Лексмарк. Можете да откриете името и адреса на юридическо лице Лексмарк, което отговаря за изпълнението на настоящата Гаранция Лексмарк във Вашата страна на www.lexmark.com/myguarantee в раздел „Списък с контакти  за Гаранцията“.

10.1.2 В края на Раздел 7.1 се добавя следният текст: „В допълнение, изключенията и ограниченията на отговорността, посочени в настоящия Раздел 7 не се прилагат за вреди, причинени от Лексмарк умишлено или поради груба небрежност. ”

10.1.3 В раздел 7.2 последното изречение се заменя със следния текст : „В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЛЕКСМАРК НЯМА ДА ОТГОВАРЯ ЗА ВРЕДИ (ПРЕТЪРПЕНИ ЗАГУБИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ), КОИТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЯКА, НЕПОСРЕДСТВЕНА И ПРЕДВИДИМА ПОСЛЕДИЦА ОТ НАРУШАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ОТ СТРАНА НА ЛЕКСМАРК СЪГЛАСНО ГАРАНЦИЯТА НА ЛЕКСМАРК.”