Lexmark Program pro sběr a recyklaci | Lexmark Česko

Lexmark Program pro sběr a recyklaci

Evropská směrnice OEEZ

Společnost Lexmark prosazuje kompletní péči o produkt včetně správné likvidace elektronických zařízení na konci jejich životnosti. Právě proto podporujeme a prosazujeme implementaci Evropské směrnice OEEZ (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) č. 2002/96/CE z 27. ledna 2003.

Cíle Směrnice OEEZ

  • zastavit zvyšování objemu odpadních elektrických a elektronických zařízení umisťovaných na skládky odpadů (12 kg na obyvatele za rok);
  • snížit riziko znečištění životního peostředí prostřednictvím nezpracovaných odpadních elektrických a elektronických zařízení;
  • šetřit zdroje podporou recyklace a opakovaného použití;
  • zlepšit ochranu životního prostředí ve všech organizacích účastnících se životního cyklu elektrických a elektronických zařízení. 

Povinnosti vyplývající ze Směrnice OEEZ pro výrobce a uživatele

  • Výrobci budou zavádět nebo dodržovat záměry týkající se sběru, zparcování a recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení a budou za ně platit.
  • Výrobci musí brát ohled na eko-design elektrických a elektronických zařízení tak, aby usnadnili demontáž, opakované použití a recyklaci produktů na konci jejich živnotnosti.
  • Výrobci musí informovat své zákazníky o řešení sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení pro libovolný výrobek zakoupený od 13. srpna 2005.
  • Elektrická a elektronická zařízení pro domácnosti uvedená na trh po 13. srpnu 2005 musí být označena podle požadavků Evropské směrnice OEEZ. Výrobky budou označeny speciálním symbolem „přeškrtnuté popelnice“, což značí, že při likvidaci musí být výrobek umístěn do tříděného odpadu.
  • Uživatelé musí při likvidaci výrobku označeného symbolem „přeškrtnuté popelnice“ dodržovat pokyny výrobce.

jak to funguje?

MÍSTNÍ LEGISLATIVA TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉ SMĚRNICE OEEZ VYHLÁŠKA 352/2005

ODPADNÍ ELEKTRICKÁ A ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ PRO DOMÁCNOSTI A PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

icon 1

Všechny výrobky Lexmark uvedené na trh od 13. srpna 2005 (pro domácnosti i pro profesionální uživatele) jsou označeny symbolem „přeškrtnuté popelnice“.

icon 2

Na disku CD dodaném s tiskárnou jsou podle Směrnice OEEZ uvedeny veškeré informace o postupu při likvidaci výrobku po ukončení jeho životnosti pro tiskové vybavení pro domácnosti i pro profesionální uživatele.

icon 3

Společnost Lexmark vytvořila plně kompatibilní logistický systém pro přepravu odpadu zpět do zařízení našich partnerů pro recyklaci. Máme smlouvy s partnery v celé Evropě. Prostřednictvím tohoto systému společnost Lexmark ručí za to, že sebraná elektrická a elektronická zařízení budou likvidována ve shodě s Evropskou směrnicí OEEZ či dle ještě přísnějších kritérií a že recyklace a opakované použití převýší 99 % (průměrné hmotnosti komponent).

Postupy společnosti Lexmark při sběru zařízení se mohou v jednotlivých zemích lišit v závislosti na místní legislativě týkající se OEEZ a na místních službách nabízených společností Lexmark. Proto doporučujeme, abyste o další informace požádali místní pobočku nebo zástupce společnosti Lexmark.