Tento web využívá soubory cookie k různým účelům včetně vylepšení vašich možností, analytiky a reklam. Pokračováním v procházení webu nebo klepnutím na tlačítko „Přijmout a zavřít“ potvrdíte, že souhlasíte s použitím souborů cookie. Podrobnější informace najdete na stránce Soubory cookie.

Terms and Conditions

1.   Předmět

1.1 Společnost Lexmark poskytuje tuto čtyřletou záruku na řadu produktů SMB (dále jen „Záruka“) osobě, která jako první kupuje do vlastního užívání (dále jen „Původní kupující“) značkové tiskové zařízení nebo značkový spotřební materiál Lexmark uvedený v části 3 (dále také společně jen „Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark“), a osobám, kterým je Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark poskytnut nebo prodán v souladu s příslušným místním právním řádem (společně s Původním kupujícím dále jen „Koncový uživatel“) během doby platnosti této Záruky (dále jen „Doba platnosti“).

1.2 Na základě této Záruky se společnost Lexmark zaručuje, že Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark je vyroben z dílů, které jsou nové nebo je lze za nové považovat, odpovídá specifikacím zveřejněným společností Lexmark, neobsahuje žádné vady materiálu ani výrobní vady a je v dobrém funkčním stavu v době dodání.

1.3 Společnost Lexmark se rovněž zaručuje, že poskytne technickou podporu (dále jen „Technická podpora“) Koncovému uživateli buď prostřednictvím svých regionálních webových stránek, nebo telefonicky na zákaznické lince společnosti Lexmark (jak je uvedeno v „Pravidlech servisu Lexmark“, která jsou přiložena k tomuto dokumentu a/nebo jsou k dispozici na vašich regionálních webových stránkách společnosti Lexmark www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 SPOLEČNOST LEXMARK POSKYTUJE TUTO ZÁRUKU JAKO BEZPLATNOU ZÁRUKU VÝROBCE A DOPLŇUJE JAKOUKOLI SMLUVNÍ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKU, KTEROU MŮŽE KONCOVÝ UŽIVATEL POŽADOVAT OD PRODÁVAJÍCÍHO NA TISKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL LEXMARKU (SPOLEČNOSTI LEXMARK NEBO JAKÉKOLI JINÉ STRANY, U KTERÉ MOHL KONCOVÝ UŽIVATEL KOUPIT TISKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL LEXMARK) V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝM MÍSTNÍM PRÁVNÍM ŘÁDEM. JINÁ SMLUVNÍ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKA, KTEROU MŮŽE KONCOVÝ UŽIVATEL POŽADOVAT OD PRODÁVAJÍCÍHO NEBO JINÉ TŘETÍ OSOBY, ZŮSTÁVÁ NEDOTČENA.

1.5 Servis definovaný v této Záruce (dále jen „Záruční služby“) bude poskytnut místním subjektem společnosti Lexmark nebo místním zástupcem společnosti Lexmark.

1.6 Společnost Lexmark poskytne Záruční služby (včetně Technické podpory) na Území, jak je definováno v části 6 této Záruky.

1.7 TATO ZÁRUKA SE VZTAHUJE POUZE NA PRÁVA VÝSLOVNĚ POSKYTNUTÁ KONCOVÉMU UŽIVATELI V TOMTO DOKUMENTU A PODLÉHÁ URČITÝM OMEZENÍM, JAK JE UVEDENO V NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTECH TOHOTO DOKUMENTU.

2. Postup v případě podpory

2.1 Během Doby platnosti této Záruky společnost Lexmark (i) poskytne Technickou podporu Koncovému uživateli za účelem analýzy, zda Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark je vadný, a pokud ano, z jakého důvodu, a (b) na základě svého uvážení opraví nebo nahradí Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark, který je vadný nebo přestane fungovat (prosím nahlédněte do části 3 ohledně podrobností rozsahu a Doby platnosti). Koncový uživatel uschová původní balící materiál po Dobu platnosti této Záruky.

2.2 Kontaktujte společnost Lexmark

Vykazuje-li vaše Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark vadu materiálu nebo výrobní vadu během Doby platnosti a návod k Tiskovému zařízení nebo spotřebnímu materiálu Lexmark neuvádí řešení problému, je možné získat podporu následujícími způsoby:

  • Vyhledejte informace ohledně dodatečné podpory a odstraňování závad nebo aktualizace softwaru a driveru na webu podpory společnosti Lexmark na www.lexmark.com/myguarantee.
  • Požádejte o Technickou podporu telefonem – číslo pro vaši zemi je uvedeno na www.lexmark.com/myguarantee v části „Seznam dodavatelů poskytujících Záruční služby“.

2.3 Při poskytování Záručních služeb se společnost Lexmark nejdříve pokusí zjistit, proč je Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark vadný nebo nefunkční, a pokud možno odstranit problém po telefonu, prostřednictvím internetu nebo faxem. Na základě svého uvážení společnost Lexmark opraví nebo nahradí vadné nebo nefunkční Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark, poskytne nové Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark nebo poskytne Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark, který lze považovat za nový. Autorizovaní zástupci pro podporu poskytnou pokyny týkající se vrácení nebo náhrady vadného nebo nefunkčního Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark. Veškeré vyměněné díly a produkty v rámci poskytování Záruční služby zůstanou společnosti Lexmark nebo přejdou do jejího vlastnictví. Dodávka náhradního produktu nemá za následek prodloužení Doby platnosti Záruky týkající se příslušného Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark.

2.4 V případě, že společnost Lexmark poskytne náhradní Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark na základě této Záruky, je Koncový uživatel povinen vrátit vadné nebo nefunkční Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark v balení poskytnutém pro náhradní Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark v souladu s pokyny a na adresu poskytnutou autorizovaným zástupcem společnosti Lexmark pro podporu během náhrady. V případě nevrácení vadného Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark bude vystavena faktura na náhradní Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark ve výši odpovídající v té době zveřejněné ceně společnosti Lexmark.

2.5 Náhradní tiskárna není poskytována se spotřebním materiálem Lexmark, přípojkami, kabely ani jinými hardwarovými doplňky, které mohly být dodány nebo instalovány u vadné tiskárny. Tyto položky budou u vadného Tiskového zařízení Lexmark odstraněny před tím, než bude vrácena, a budou použity u náhradního Tiskového zařízení Lexmark.

3. Rozsah a Doba platnosti

3.1 Tato Záruka se vztahuje na následující produkty společnosti Lexmark a uplatní se následující Doba platnosti:

3.1.1 Pokud není uvedena jiná Doba platnosti u Tiskového zařízení Lexmark nebo v balení nebo na webových stránkách společnosti Lexmark, uplatní se u Tiskového zařízení Lexmark a přiložených značkových Lexmark hardwarových doplňků a součástí (jako například dodatečný zásobník papíru) doba jednoho roku ode dne koupě Původním kupujícím. Původní Dobu platnosti jeden rok lze zdarma prodloužit, pokud se Koncový uživatel zaregistruje online na: www.lexmark.com/myguarantee (nahlédněte do části 4 pro další podrobnosti).

3.1.2 Záruka po dobu trvání životního cyklu značkového toneru společnosti Lexmark. Životní cyklus je definován jako doba ode dne koupě Původním kupujícím do dne, kdy je původní toner dodaný v zásobníku společností Lexmark vypotřebován natolik, že už nefunguje.

3.1.3 Devadesát dnů pro originální značkovou soupravu společnosti Lexmark pro údržbu, pícky, jednotky přenosu obrazu a spotřební díly, které byly dodány společně s laserovým Tiskovým zařízením Lexmark, běží ode dne koupě Původním kupujícím; nebo po dobu, než Tiskové zařízení Lexmark začne hlásit „Funkce ohrožena“ nebo „Plánovaná údržba“ na kontrolním panelu; nebo v případě, že rozhraní Tiskového zařízení Lexmark u Koncového uživatele nedokáže zobrazit takové hlášení, v případě běžného opotřebení podle toho, která událost nastane dříve.

3.1.4 Devadesát dnů pro značkovou soupravu společnosti Lexmark pro údržbu, pícky, jednotky přenosu obrazu a spotřební díly běží ode dne koupě Původním kupujícím. Zásah požadovaný u náhradní soupravy pro údržbu a pícky po uplynutí devadesáti dnů bude účtován zvlášť u každého incidentu .

3.2 TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA (I) JAKÉKOLI JINÉ PRODUKTY TŘETÍCH STRAN (NAPŘÍKLAD USB NEBO JINÉ PŘÍPOJKY, SOFTWAROVÁ A PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUOVANÁ SPOLEČNOSTÍ LEXMARK JAKO SOUČÁST KUPOVANÉHO PRODUKTU NEBO BALENÍ), (II) JAKÝKOLI SOFTWARE SPOLEČNOSTI LEXMARK NEBO TŘETÍ STRANY NEBO (III) JAKÉKOLI TISKAŘSKÉ MÉDIUM SPOLEČNOSTI LEXMARK NEBO TŘETÍ STRANY.

4. Povinnosti Koncového uživatele

4.1 REGISTRACE (AKTIVAČNÍ CERTIFIKÁT)

Aby měl Koncový uživatel nárok na Záruční služby nebo Technickou podporu nad rámec původní Doby platnosti jednoho roku pro Tisková zařízení Lexmark (prosíme nahlédněte do části 3.1.1), musí být Koncový uživatel zaregistrován a mít aktivovanou Záruku pro každé Tiskové zařízení Lexmark do 90 (devadesáti) kalendářních dnů ode dne koupě Původním kupujícím (dále jen „devadesátidenní doba“). Registrace může být učiněna online na následujících webových stránkách společnosti Lexmark: www.lexmark.com/myguarantee. Po úspěšném dokončení registrace obdrží Koncový uživatel Aktivační certifikát. Tím se původní jednoletá Záruka prodlouží na 36 měsíců (= 48 měsíců dohromady = původní Doba platnosti jeden rok spolu s 36 měsíci). Nedokončení registrace v průběhu devadesátidenní doby znamená trvalou ztrátu možnosti prodloužení Záruky a Doba platnosti Záruky zůstává původní jeden rok ode dne koupě Původním kupujícím. Po dokončení registrace a aktivace obdrží Koncový uživatel Aktivační certifikát. Koncový uživatel uchovává Aktivační certifikát na bezpečném místě (uložišti).

4.2 Kontaktuje-li Koncový uživatel společnost Lexmark, musí být schopen doložit (i) doklad o koupi, jako je faktura obsahující označení data a místa a pořadové číslo koupě stejně jako (ii) Aktivační certifikát v požadovaném formátu, pokud je o to požádán. Bez těchto informací lze Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark považovat za zboží, na něž se nevztahuje Záruka, a jakýkoli servis bude Koncovému uživateli účtován za aktuální sazby pro poskytování servisní a Technické podpory platné v dané době.

4.3 Koncový uživatel je odpovědný za ověření, zda je jeho tiskárna nakonfigurována v souladu s poskytnutými pokyny pro nastavení, například v produktové dokumentaci, a/nebo prostřednictvím autorizovaného zástupce společnosti Lexmark pro podporu. Pokud společnost Lexmark určí, že problém lze vyřešit zvýšením programového vybavení, je Koncový uživatel odpovědný použít doporučené zvýšení programového vybavení v souladu s pokyny poskytnutými společností Lexmark. Koncový uživatel může takovéto pokyny rovněž obdržet od autorizovaného zástupce společnosti Lexmark pro podporu v rámci telefonního hovoru ohledně podpory.

4.4 Za účelem zachování optimálního výkonu mohou Tisková zařízení Lexmark vyžadovat po určité době užívání soupravu pro údržbu. Tato skutečnost bude uvedena v příslušných specifikacích produktu a instalačních materiálech, které je Koncový uživatel povinen dodržovat. Záruka se nevztahuje na soupravu pro údržbu. Koupě a řádná instalace soupravy pro údržbu a pícky bude výlučnou odpovědností Koncového uživatele, který ponese všechny související náklady.

4.5 Aby mohl Koncový uživatel obdržet řádnou Technickou podporu, je povinen poskytnou součinnost autorizovanému zástupci společnosti Lexmark pro podporu v průběhu analýzy tak, aby mohlo dojít k vyřešení problému po telefonu. Koncový uživatel je povinen uchovávat Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark v pracovním prostředí, které umožňuje řádnou analýzu. Pokud Koncový uživatel neposkytne autorizovanému zástupci pro podporu odpovídající součinnost, může dojít ke zpoždění Záručních služeb nebo může dojít k dalším výdajům na vrub Koncového uživatele.

5. VÝJIMKY

5.1 Tato Záruka se nevztahuje na služby v souvislosti s některými následujícími případy. Jakákoliv oprava v následujících případech může být společností Lexmark účtována Koncovému uživateli za aktuální sazby pro poskytování servisní a Technické podpory:

5.1.1 Sériové číslo Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark bylo odstraněno, poškozeno nebo jeho funkce byla zrušena.

5.1.2 Zaseknutí papíru vyjma případů způsobených v důsledku výrobní vady.

5.1.3 Výměna spotřebního materiálu, jako jsou toner, inkoustová náplň, pícky, jednotky přenosu obrazu a spotřební díly v místě Koncového uživatele, jehož výměnu zajišťuje Koncový uživatel.

5.1.4 Poškození Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark, jeho nefunkčnost nebo zhoršení výkonu v důsledku použití příslušenství, dílů, tiskařských médií, softwaru nebo doplňků, které nepochází původně od společnosti Lexmark nebo které nesplňují doporučené specifikace společností Lexmark pro Tisková zařízení nebo spotřební materiál Lexmark.

5.1.5 Nefunkčnost, špatná funkčnost nebo zhoršení výkonu v důsledku nevhodného fyzického nebo provozního prostředí. Sem patří zejména, ale ne výhradně, poškození v důsledku nehod nebo nesprávného užívaní, výkyvů elektrické energie nebo vnějších vlivů jako blesk, nedbalost Koncového uživatele, nevhodné použití, náhodné zapadnutí cizího tělesa do přístroje, poškození ohněm nebo vodou nebo provoz v prostředí, které neodpovídá specifikacím společnosti Lexmark zahrnutým v produktové dokumentaci.

5.1.6 Dodávky toneru nebo inkoustu, které doplňuje Koncový uživatel nebo třetí strana nebo přestanou fungovat v důsledku nehody nebo nesprávného užívání.

5.1.7 Poškození, nefunkčnost nebo zhoršení výkonu v důsledku toho, že servis nebo údržbu Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark provádí jiná osoba, než je společnost Lexmark nebo autorizovaný poskytovatel servisu společnosti Lexmark.

5.1.8 Poškození, nefunkčnost nebo zhoršení výkonu v důsledku toho, že Koncový uživatel neprovádí čištění nebo údržbu předepsanou v pokynech společnosti Lexmark pro uživatele, příručkách nebo webových stránkách společnosti Lexmark. Sem patří nenahrazení spotřebních položek, jako je doporučená souprava pro údržbu v doporučených intervalech, nebo v případě údržby prováděné neautorizovanou třetí stranou.

5.1.9 Škoda vzniklá v důsledku opravy, nefunkčnosti nebo zhoršení výkonu Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark v důsledku toho, že jeho balení a přeprava nejsou provedeny řádně v souladu s pokyny společnosti Lexmark v případě jeho vrácení společnosti Lexmark k opravě.

5.1.10 Koncový uživatel nedodrží jakákoli kritéria nebo specifikace uvedené v produktové dokumentaci společnosti Lexmark.

5.2 Společnost Lexmark je oprávněna odmítnout provést Záruční službu a Technickou podporu na základě Záruky v případě, že je Koncový uživatel v prodlení s platbou.

6. Území

6.1 Tato Záruka se vztahuje na Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark koupený a nainstalovaný v zemích definovaných v záhlaví této Záruky (dále jen „Území“). Záruka je poskytována na základě uvážení společnosti Lexmark buď dceřinou společností Lexmark nebo místním zástupcem společnosti Lexmark v každé zemi. Pro další podrobnosti týkající se vaší země (vašeho regionu) nahlédněte do části 10 (Specifické podmínky pro jednotlivé země).

6.2 Podmínky a doba platnosti Záruky a/nebo Záruční služby společnosti Lexmark se mohou v jednotlivých zemích lišit.

6.3 V případě převozu Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark do jiné země, kde jsou k dispozici tyto Záruční služby na příslušné Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark, má Koncový uživatel nárok na stejné Záruční služby, jako kdyby bylo Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark zakoupen v zemi, do které byl převezen. NĚKTERÁ VYBRANÁ TISKOVÁ ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL LEXMARK NEJSOU NABÍZENA VE VŠECH ZEMÍCH. TATO ZÁRUKA SE U TAKOVÝCHTO TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁL LEXMARK PO PŘEVOZU TISKOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU DO JINÉ ZEMĚ, KDE SPOLEČNOST LEXMARK NEBO JEJÍ MÍSTNÍ ZÁSTUPCE OBECNĚ NENABÍZÍ ZÁRUČNÍ SLUŽBY LEXMARK PRO STEJNÉ ČÍSLO MODELU TISKOVÉ ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍ MATERIÁL LEXMARK, NEUPLATNÍ.  

7. OMEZENÍ ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

7.1 Jediné nároky Koncového uživatele vůči společnosti Lexmark na základě této Záruky v případě vadného nebo nefunkčního Tiskového zařízení nebo spotřebního materiálu Lexmark jsou nároky vyplývající ze Záručních služeb, jak je uvedeno výše. I v případě porušení podmínek této Záruky bude odpovědnost společnosti Lexmark za škodu omezena pouze do výše ceny uhrazené za Tiskové zařízení nebo spotřební materiál Lexmark, jeho opravu nebo náhradu. Toto omezení odpovědnosti za škodu určené v této části 7 se nevztahuje na případy odpovědnosti za újmu na zdraví nebo způsobenou vadou výrobku, kdy společnost Lexmark nese právní odpovědnost v rozsahu daném příslušným místním právním řádem.

7.2 Společnost Lexmark poskytuje tuto Záruku pouze v rozsahu, jak je uvedeno výše. SPOLEČNOST LEXMARK VŠAK NENESE ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDKY PŘERUŠENÍ PROVOZU TISKOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU LEXMARK NEBO VADNÝ PROVOZ TISKOVÉHO ZAŘÍZENÍ NEBO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU LEXMARK. SPOLEČNOST Lexmark NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA UPOZORNĚNA.

7.3 TOTO PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY PŘEDSTAVUJE VÝLUČNÝ SOUBOR ZÁVAZNÝCH PODMÍNEK. VŠECHNY OSTATNÍ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL JSOU VYLOUČENY. (VYJMA PŘÍPADŮ, KDY SE PŘEDPOKLÁDANÁ ZÁRUKA VYŽADUJE PODLE PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA.) ŽÁDNÁ ZÁRUKA, AŤ UŽ VÝSLOVNÁ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÁ, NEPLATÍ PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ DOBY SPOLEČNOSTI LEXMARK. PRO VYLOUČENÍ VŠECH POCHYBNOSTÍ, JINÁ SMLUVNÍ NEBO ZE ZÁKONA VYPLÝVAJÍCÍ ZÁRUKA, KTEROU MŮŽE KONCOVÝ UŽIVATEL POŽADOVAT OD PRODÁVAJÍCÍHO PRODUKTU NEBO JINÉ TŘETÍ OSOBY, ZŮSTÁVÁ NEDOTČENA.

8. Ustanovení o oddělitelnosti

8.1 V případě, že je některé z ustanovení (nebo jeho část) této Záruky shledáno soudem nebo jiným příslušným orgánem dané jurisdikce jako neplatné, protiprávní nebo nevymahatelné, není takové ustanovení nebo jeho část považováno v nutném rozsahu za součást Záruky a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Záruky tím není dotčena.

8.2 V případě, že je některé z ustanovení (nebo jeho část) Záruky shledáno jako protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, bude takové ustanovení použito po co nejmenší úpravě nutné ke zhojení jeho vady.

9.  Nabídka servisu

Koncový uživatel je oprávněn prodloužit nebo zvýšit úroveň ochrany této Záruky kdykoli během Doby platnosti tím, že využije nabídku servisu od společnosti Lexmark. Další informace týkající se nabídky servisu od společnosti Lexmark získáte na webových stránkách www.lexmark.com/myguarantee nebo u svého prodejce.

10. Specifické podmínky pro jednotlivé země

10.1 Česká republika

10.2  Záruka je obchodní zárukou dobrovolně poskytnutou společností Lexmark. Název a sídlo entity společnosti Lexmark odpovědné za poskytnutí Záruky naleznete na www.lexmark.com/myguarantee v části „Seznam dodavatelů poskytujících Záruční služby“.

* Standardní Doba platnosti záruky pro Tisková zařízení Lexmark je jeden (1) rok. Prodloužení Doby platnosti na čtyři (4) roky je k dispozici pro Tisková zařízení Lexmark, pokud Koncový uživatel provede registraci Tiskového zařízení Lexmark, viz část 4.