Terms and Conditions

 

1. Omfang

1.1 Lexmark udsteder denne “4 års begrænset garanti med SMB-linjen” (herefter benævnt ”Lexmark garanti”) til den oprindelige køber (herefter benævnt den ”Oprindelige køber”), som er den person, der først køber det pågældende Lexmark printerudstyr eller Lexmark forbrugsstoffer, som beskrevet i afsnit 3 (herefter benævnt ”Lexmark printerenhed eller forbrugsstoffer”) til eget brug samt til den person, som Lexmark printerenheden eller forbrugsstofferne lovligt overdrages eller sælges til (herefter sammen med den oprindelige køber benævnt ”Slutbrugeren”) i Lexmark garantiens varighed (herefter “Perioden”).

1.2 DENNE LEXMARK GARANTI ER UDELUKKENDE FORBEHOLDT ERHVERVSDRIVENDE OG GÆLDER SÅLEDES IKKE, SÅFREMT SLUTBRUGEREN ER FORBRUGER.

1.3 I henhold til denne Lexmark garanti, garanterer Lexmark, at Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer er fremstillet af nye eller brugte dele, der svarer til og kan sidestilles med nye dele, stemmer overens med Lexmarks specifikationer, er fri for materiale- og fabrikationsfejl og fungerer korrekt på tidspunktet for levering.

1.4 Lexmark garantien omfatter levering af teknisk support (herefter benævnt ”Teknisk Support”) til Slutbrugeren enten via Lexmarks websted til support eller Lexmarks hotline (som angivet i “Lexmark Service Guidelines”, der enten er vedhæftet nærværende Lexmark garanti eller som er tilgængelige på dit lokale Lexmark websted www.lexmark.com/myguarantee). 

1.5 DENNE LEXMARK GARANTI ER EN VEDERLAGSFRI PRODUCENTGARANTI OG UDGØR ALENE ET SUPPLEMENT TIL EVENTUELLE BEFØJELSER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER I KONTRAKTEN, SOM SLUTBRUGEREN KAN GØRE GÆLDENDE OVER FOR SÆLGEREN AF PRODUKTET (LEXMARK ELLER EN TREDJEMAND, SOM SLUTBRUGEREN HAR KØBT LEXMARK PRINTERENHEDEN ELLER FORBRUGSSTOFFER AF). NÆRVÆRENDE VILKÅR BEGRÆNSER SÅLEDES IKKE SLUTBRUGERENS RETTIGHEDER I HENHOLD TIL UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER.

1.6 Serviceydelserne angivet i denne Lexmark garanti (herefter kaldt ”Garantiservices”) leveres af den lokale Lexmarkenhed eller -forhandler.

1.7 Lexmark leverer Garantiservices (herunder Teknisk support) i Territoriet, som angivet og defineret i afsnit 6 i denne Lexmark garanti.

1.8 DENNE LEXMARK GARANTI ER BEGRÆNSET TIL DE RETTIGHEDER, DER UDTRYKKELIGT GIVES TIL SLUTBRUGEREN I DETTE DOKUMENT OG ER UNDERLAGT VISSE BEGRÆNSNINGER, SOM BESKREVET I DE FØLGENDE AFSNIT.

2. Support

2.1 I løbet af Perioden vil Lexmark (i) yde Teknisk support til Slutbrugeren med henblik på fastlæggelse af om Lexmark printerenheden eller forbrugsstofferne er mangelfulde og, hvis det er tilfældet, fastlægge hvad årsagen hertil er, og (ii) efter eget skøn reparere 

eller udskifte Lexmark printerenheden eller forbrugsstofferne, som er mangelfulde eller ikke-funktionsdygtige (se venligst afsnit 3 for detaljer vedrørende dækning og Perioden). Slutbrugeren skal opbevare den oprindelige emballage i Lexmark garantiens løbetid.

2.2 Kontakt Lexmark

Hvis der på din Lexmark printerenhed eller forbrugsstoffer konstateres materiale- og fabrikationsfejl i løbet af Perioden, og produktdokumentationen ikke kan løse problemet, kan du få support på de følgende måder:

  • Søge yderligere support, fejlfinding, information eller opdateret software og drivers fra Lexmarks websted til support på www.lexmark.com/myguarantee
  • Anmode om Teknisk Support via telefonnummeret for dit land angivet på www.lexmark.com/myguarantee under punktet “Garanti kontaktliste”.

2.3 Ved levering af Garantiservices vil Lexmark først forsøge at fastlægge årsagen til, at Lexmark printerenheden eller forbrugsstofferne er defekte eller ikke-funktionsdygtige, og hvis det er muligt, forsøge at udbedre problemet over telefonen, internettet eller via fax. Lexmark vil efter eget skøn reparere defekte eller ikke-funktionsdygtige Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer eller udskifte det, enten ved at levere et nyt produkt eller et tilsvarende nyt erstatningsprodukt. Lexmarks godkendte konsulenter fra Teknisk support giver vejledning vedrørende returnering eller udskiftning af defekte eller ikke-funktionsdygtige Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer. Alle udskiftede dele og produkter, der udskiftes eller erstattes som en del af Lexmarks Garantiservices tilhører Lexmark. Levering af et erstatningsprodukt forlænger ikke Perioden for den respektive Lexmark printerenhed eller forbrugsstoffer.

2.4 Ved Lexmarks levering af et erstatningsprodukt i henhold til denne Lexmark garanti, skal Slutbrugeren returnere de defekte 

eller ikke-funktionsdygtige Lexmark printerenheder og forbrugsstoffer i den emballage, som erstatningsproduktet leveredes i, og i henhold til de instruktioner og til den returadresse, der er angivet af Lexmarks konsulent fra Teknisk support. Hvis de defekte Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer ikke returneres, vil der blive fremsendt en faktura på erstatningsproduktets pris i henhold Lexmarks til enhver tid gældende offentligt tilgængelige prisliste.

2.5 Erstatningsproduktet indeholder ikke Lexmark forbrugsstoffer, kabler og andet ekstra udstyr, der blev leveret med eller installeret på de oprindelige defekte Lexmark printerenheder og forbrugsstoffer. Disse dele skal fjernes fra de defekte Lexmark printerenheder, før de returneres og skal anvendes sammen med erstatningsproduktet.

3. Omfattede produkter og Perioder

3.1 Følgende Lexmarkprodukter er omfattet af denne Lexmark garanti, og følgende Perioder gælder:

3.1.1 Medmindre en længere Periode er angivet på Lexmark printerenheden eller på emballagen eller Lexmarks relaterede websted, er Perioden et (1) år fra købsdatoen for den Oprindelige køber af Lexmark printerenheden og Lexmark-mærket hardwaretilbehør og dele (som f.eks. ekstra papirbakke). Den etårige Periode kan gratis forlænges, hvis Slutbrugeren registrerer sig på:

www.lexmark.com/myguarantee (se afsnit 4 for flere detaljer) 

3.1.2 Levetiden for Lexmark-mærkede tonervarer. Levetiden udgør den periode, der løber fra købsdatoen for den Oprindelige køber indtil den oprindelige toner, der af Lexmark er anbragt i patronen, er løbet tør.

3.1.3 Halvfems (90) dage for Lexmark-mærkede originale vedligeholdelsessæt, sikringer, billedoverførselsenheder og andet tilbehør, der fulgte med Lexmark printerenheden fra købsdatoen for den Oprindelige køber, eller indtil Lexmark printerenheden viser beskeden ”Life Warning” (advarsel vedr. levetid) eller ”Scheduled Maintenance” (planlagt vedligeholdelse) på kontrolpanelet, eller hvis Lexmark printerenhedens grænseflade ikke er i stand til at vise en sådan besked efter normal slidtage, hvad der end kommer først.

3.1.4 Halvfems (90) dage fra købsdatoen for den Oprindelige køber af Lexmark-mærkede vedligeholdelsessæt, sikringer, billedoverførselsenheder og andet tilbehør. Anmodning om indgreb i relation til erstatningsvedligeholdelsessæt eller sikringer efter udløb af de halvfems (90) dage vil blive afregnet pr. tilfælde.

3.2 DENNE LEXMARK GARANTI GÆLDER IKKE FOR (I) TREDJEPARTS PRODUKTER, DER SÆLGES SAMMEN MED LEXMARK PRINTERENHEDER ELLER FORBRUGSSTOFFER (F.EKS. USB ELLER ANDRE KABLER, SOFTWARE OG ADD-ONS, DER LEVERES AF LEXMARK SOM EN DEL AF PRODUKTET ELLER PAKKEN), (II)LEXMARK ELLER TREDJEPARTS SOFTWARE ELLER FOR (III) LEXMARK ELLER TREDJEPARTS PRINTERMEDIER.

4. Slutbrugerens forpligtelser

4.1 REGISTRERING (AKTIVERINGSCERTIFIKAT)

For at være berettiget til Garantiservices eller Teknisk support ud over den foreløbige etårige Periode for Lexmark printerenheder nævnt i afsnit 3.1.1, skal Slutbrugeren registrere og aktivere Lexmark garantien for hver Lexmark Printerenhed inden halvfems (90) dage fra købsdatoen for den Originale køber (”90-dagesperioden”). Registreringen skal ske online på dette Lexmark websted: www.lexmark.com/myguarantee. Efter fuldendt registrering vil Slutbrugeren modtage et aktiveringscertifikat (herefter benævnt ”Aktiveringscertifikat”), hvorefter den etårige Periode for den foreløbige garanti forlænges med 36 måneder (samlet set 48 måneder). Slutbrugeren er ansvarlig for sikker opbevaring af Aktiveringscertifikatet. Er registrering ikke sket inden 90-dagesperioden vil det ikke længere være muligt at forlænge den etårige garanti, og garantien vil kun kunne gøres gældende fra købsdatoen for den Oprindelige køber og 12 måneder frem.

4.2 Slutbrugeren skal, når Slutbrugeren kontakter Lexmark, kunne fremvise (i) bevis for købet foretaget af den Oprindelige køber, såsom faktura inkl. detaljer vedr. købets tid, sted og serienummer og (ii) Aktiveringscertifikatet, hvor dette er relevant og påkrævet. Uden fremvisning af sådan dokumentation kan Lexmark printerenheder og forbrugsstoffer blive anset for at være ”garantiløs”, og derfor vil udgifter til enhver service foretaget kunne afkræves af Slutbrugeren til den til den tid gældende pris for service eller Teknisk Support.

4.3 Det er Slutbrugerens ansvar at bekræfte, at vedkommendes Lexmark printerenhed er konfigureret i henhold til opsætningsvejledningen som angivet for eksempel i produktdokumentationen og/eller af Lexmarks godkendte konsulenter for Teknisk support. Hvis Lexmark finder, at problemet kan udbedres ved hjælp af en firmwareopgradering, er det Slutbrugerens ansvar at anvende den anbefalede firmwareopgradering på Lexmark printerenheden i henhold til den vejledning/instruktion, der leveres af Lexmark. Sådan vejledning og instruktioner kan også gives til Slutbrugeren af Lexmarks godkendte konsulenter fra Teknisk support efter et supportopkald.

4.4 For at opretholde optimal ydeevne vil nogle Lexmark printerenheder have brug for et vedligeholdelsessæt efter at have været 

i brug et stykke tid. Dette fremgår af de gældende produktspecifikationer og af det installationsmateriale, som Slutbrugeren skal følge. Vedligeholdelsessæt er ikke omfattet af Lexmark garantien. Køb og korrekt installation af vedligeholdelsessæt og sikringer er udelukkende Slutbrugerens ansvar, og Slutbrugeren bærer alle dertil relaterede omkostninger.

4.5 For at kunne opnå behørig Teknisk support skal Slutbrugeren bistå Lexmarks godkendte konsulenter fra Teknisk support i forbindelse med analyseprocessen for at kunne opnå en løsning af problemet over telefonen. Slutbrugeren skal have Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer i et miljø, der muliggør behørig analyse. Såfremt Slutbrugeren ikke yder den tilstrækkelige bistand til den godkendte konsulent, kan dette medføre forsinkelse af Garantiserviceydelsen, eller der kan påløbe yderligere omkostninger for Slutbrugeren.

5. Undtagelser

5.1 Denne Lexmark garanti omfatter ikke serviceydelser i følgende situationer. Lexmark kan af Slutbrugeren afkræve udgifterne til enhver reparation foranlediget af de følgende situationer til de på det tidspunkt gældende priser for service eller Teknisk Support:

5.1.1 serienummeret på Lexmark printerenhed eller forbrugsstoffer er fjernet, beskadiget eller defekt;

5.1.2 papirstop, medmindre det er som følge af en fabrikationsfejl;

5.1.3 varer, såsom toner, patroner, sikringer, billedoverførselsenheder og andet tilbehør, der kan udskiftes af Slutbrugeren;

5.1.4 skader på Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer, fejl ved eller nedsat ydeevne for Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer, som er et resultat af anvendelse af tilbehør, dele, printmedier, software eller andet, der ikke er oprindeligt Lexmark tilbehør eller reservedele, eller som ikke overholder de anbefalede specifikationer fra Lexmark vedrørende Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer;

5.1.5 svigt, defekt eller nedsat ydeevne, som følge af upassende fysisk- eller driftsmiljø, herunder, men ikke begrænset til, skader, som er hændelige eller som følger af Slutbrugerens fejlagtige anvendelse, strømudfald eller andre forstyrrelser som lynnedslag, Slutbrugerens uagtsomhed, fejlagtig brug, fremmede dele, der ved uheld tabes ned i maskinen, brand- eller vandskade eller ved anvendelse i miljøer, der ikke falder indenfor den specifikation, der er angivet af Lexmark, og som leveres med produktdokumentationen;

5.1.6 toner eller patroner, der er genopfyldt af Slutbrugeren eller af en tredjemand eller som ophører med at fungere på grund af hændelig skade eller fejlagtig anvendelse;

5.1.7 skade, defekt eller nedsat ydeevne, der opstår som følge af service eller vedligeholdelse af Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer foretaget af andre end Lexmark eller en godkendt Lexmark serviceudbyder;

5.1.8 skade, defekt eller nedsat ydeevne, der opstår som følge af Slutbrugerens undladelse af at udføre rengøring eller vedligeholdelse, som beskrevet i Lexmark brugervejledninger, manualer eller på Lexmarks websted. Dette omfatter undladelse af at udskifte tilbehør såsom anbefalede vedligeholdelsessæt indenfor de anbefalede intervaller eller vedligeholdelse udført af en uautoriseret tredjemand;

5.1.9 reparation, defekt eller nedsat ydeevne for Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer, som resultat af manglende korrekt forberedelse, emballering og transport af Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer, som anvist af Lexmark, når Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer skal returneres til Lexmark til reparation; og

5.1.10 manglende overholdelse af kriterier eller produktspecifikationer, som angivet i Lexmark produktdokumentation.

5.2 Lexmark er berettiget til at nægte at yde enhver Garantiservice eller Teknisk Support under denne Lexmark garanti, så længe Slutbrugeren er i betalingsmisligholdelse.

6. Territorium

6.1 Denne Lexmark garanti er gældende for Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer, der er købt og installeret i det i overskriften definerede land (herefter “Territoriet”). Denne Lexmark garanti er efter Lexmarks eget skøn leveret af Lexmarks datterselskab, afdeling eller lokal repræsentant i hvert land. Se venligst afsnit 10 (Landsspecifikke vilkår) for yderligere vilkår, som måtte finde anvendelse i dit land.

6.2 Vilkår og Garantiservices under Lexmark garantien kan variere fra land til land.

6.3 Når Lexmark printerenheder eller forbrugsstoffer overføres til et andet land, hvor Garantiservices er tilgængelige for de respektive Lexmark printerenheder og forbrugsstoffer, har Slutbrugeren ret til samme Garantiservices, som hvis Lexmark printerenhederne eller forbrugsstofferne var blevet købt i det land, som det overføres til. UDVALGTE LEXMARK PRINTERENHEDER ELLER FORBRUGSSTOFFER TILBYDES IKKE I ALLE LANDE. LEXMARK GARANTIEN FOR SÅDANNE LEXMARK PRINTERENHEDER ELLER FORBRUGSSTOFFER EKSISTERER IKKE EFTER OVERFØRSEL AF PRINTERENHEDER ELLER TILBEHØR TIL ET ANDET LAND, HVOR LEXMARK ELLER LEXMARKS LOKALE REPRÆSENTANT IKKE GENERELT TILBYDER GARANTISERVICES FOR SAMME PRODUKTMODELNUMMER.

7. BEGRÆNSNING AF GARANTI OG ANSVAR

7.1 Slutbrugerens eneste beføjelser i henhold til denne Lexmark garanti i tilfælde af, at en Lexmark printerenhed eller forbrugsstoffer er defekt eller ophører med at fungere, er de Garantiservices, der er angivet ovenfor. Selv i tilfælde af brud på denne Lexmark garanti, er Lexmarks ansvar i tilfælde af eventuelle skader af enhver art begrænset til den pris, der er betalt for Lexmark printerenhederne eller forbrugsstofferne, deres reparation eller udskiftning. Denne ansvarsbegrænsning for faktiske skader gælder ikke for personskader eller skade på ejendom, som Lexmark er ansvarlig for i henhold til gældende lovgivning.

7.2 Lexmark leverer udelukkende Lexmark garantien som angivet ovenfor. LEXMARK ER IKKE ANSVARLIG FOR FØLGERNE AF EN AFBRYDELSE I DRIFTEN AF LEXMARK PRINTERENHEDER ELLER FORBRUGSSTOFFER ELLER FEJLBEHÆFTET DRIFT AF LEXMARK PRINTERENHEDER ELLER FORBRUGSSTOFFER. LEXMARK ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TABT FORTJENESTE, DRIFTSTAB ELLER HÆNDELIGE FØLGESKADER, SELVOM DER INDEN DEN SKADEGØRENDE HÆNDELSE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

7.3 DENNE GARANTIERKLÆRING UDGØR SAMTLIGE GARANTEREDE VILKÅR. ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER HERUNDER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER UNDTAGET (UNDTAGEN HVOR SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FØLGER AF GÆLDENDE LOVGIVNING). INGEN GARANTI, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, GÆLDER EFTER UDLØB AF PERIODEN.  DENNE LEXMARK GARANTI BERØRER PÅ INGEN MÅDE NOGEN ANDEN KONTRAKTUEL ELLER LOVFÆSTET GARANTI, SOM SLUTBRUGEREN MÅTTE VÆRE BERETTIGET TIL.

8. Disse vilkårs uadskillelighed

8.1 Hvis nogen eller dele af vilkårene i denne Lexmark garanti af en domstol eller anden kompetent myndighed erklæres ugyldig, ulovlig eller ikke-eksigibel, skal vilkåret finde anvendelse med mindst mulig modifikation i forhold til det oprindelige vilkår, således det er gyldigt, lovligt og eksigibelt og bedst muligt afspejler parternes oprindelige intentioner. De resterende vilkår i denne Lexmark garanti skal i mindst muligt omfang berøres heraf. 

9. Servicetilbud

Slutbrugeren kan udvide eller opgradere denne Lexmark garanti når som helst i løbet af Perioden ved køb af Lexmarks servicetilbud. Gå ind på Lexmarks websted på www.lexmark.com/myguarantee eller kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om Lexmarks servicetilbud.

10. Landsspecifikke vilkår

10.1 Danmark

10.1.1 Denne Lexmark garanti er en garanti, som af Lexmark frivilligt tilbydes erhvervsdrivende. Navn og adresse på den Lexmarkenhed, som i dit land er ansvarlig for at levere ydelserne ifølge Lexmark garantien, kan findes på www.lexmark.com/myguarantee under punktet “Garanti kontaktliste”.