Vilkår og betingelser

1. Omfang

1.1 Lexmark udsteder denne begrænsede kommercielle garanti (herefter benævnt ”Lexmark Garanti”) til den oprindelige køber (herefter benævnt den ”Oprindelige Køber”), som er den person, der først køber det pågældende Lexmark printerudstyr eller Lexmark tilbehør, som beskrevet i afsnit 3 (herefter benævnt ”Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør”) til eget brug samt til den person, som Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør lovligt overdrages eller sælges til (herefter sammen med den oprindelige køber benævnt ”Slutbrugeren”) i Lexmark Garantiens varighed.

1.2 I henhold til denne Lexmark Garanti, garanterer Lexmark, at Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør er fremstillet af nye eller brugte dele der tilsvarer og kan sidestilles med nye dele, overholder Lexmark’s specifikationer, er fri for materiale- og fabrikationsfejl og fungerer korrekt på tidspunktet for levering.

1.3 Lexmark Garantien omfatter levering af teknisk support (herefter benævnt ”Teknisk Support”) til Slutbrugeren enten via et Lexmark-website eller Lexmarkhotline (som angivet i ”Garantiretningslinjer”, der enten er vedhæftet nærværende Lexmark Garanti eller som er tilgængelige på dit lokale Lexmark-website).

1.4 Denne Lexmark Garanti er en vederlagsfri producentgaranti og udgør alene et supplement til eventuelle beføjelser i henhold til gældende lovgivning elleri kontrakten, som Slutbrugeren kan gøre gældende over for sælgeren af produktet (Lexmark eller en tredjemand, som Slutbrugeren kan have købt Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør af).

1.5 De serviceydelser, der angives i denne Lexmark Garanti (herefter kaldt ”Garantiserviceydelser”) leveres af den lokale Lexmark-enhed eller -forhandler.

1.6 Lexmark leverer Garantiserviceydelser (herunder Teknisk Support) i territoriet, som angivet og defineret i afsnit 6 i denne Lexmark Garanti.

1.7 DENNE LEXMARK GARANTI ER BEGRÆNSET TIL DE RETTIGHEDER, DER UDTRYKKELIGT GIVES TIL SLUTBRUGEREN I DETTE DOKUMENT, OG ER UNDERLAGT VISSE BEGRÆNSNINGER, SOM BESKREVET I DE FØLGENDE AFSNIT.

2. Supportproces

2.1 I løbet af denne Lexmark Garantis varighed, vil Lexmark (i) yde Teknisk Support til Slutbrugeren med henblik på fastlæggelse af om Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør er mangelfulde og, hvis det er tilfældet, fastlægge hvad årsagen hertil er, og (ii) efter eget skøn reparere eller udskifte Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, som er mangelfuldt eller ikke-funktionsdygtigt, bortset fra som undtaget nedenfor. Slutbrugeren skal opbevare den oprindelige emballage i Lexmark Garantiens løbetid.

2.2 Garantiserviceydelser og Teknisk Support udføres af Lexmark’s konsulenter for Teknisk Support, der kan kontaktes via telefon, fax eller website (som enten angivet i listen over Lexmark-kontaktpersoner leveret som en separat folder, eller som er tilgængelig på dit lokale Lexmark-website (herefter benævnt ”Garantikontaktliste”).

2.3 Ved levering af Garantiserviceydelser vil Lexmark først forsøge at fastlægge årsagen til, at Lexmark Printerudstyr eller Tilbehøret er defekt eller ikke funktionsdygtigt, og hvis det er muligt, forsøge at udbedre problemet over telefonen, internettet eller via fax. Lexmark vil efter eget skøn reparere defekt eller ikke-fungerende Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør eller udskifte det enten ved at levere et nyt produkt, eller et tilsvarende nyt erstatningsprodukt. Lexmarks godkendte konsulenter for Teknisk Support giver vejledning vedrørende returnering eller udskiftning af defekt eller ikke-funktionsdygtigt Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør. Alle udskiftede dele og produkter, der udskiftes eller erstattes som en del af Lexmark’s Garantiserviceydelser tilhører Lexmark. Levering af et erstatningsprodukt forlænger ikke varigheden af nærværende Lexmark Garanti for det respektive Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør.

2.4 Ved Lexmark’s levering af et erstatningsprodukt i henhold til denne Lexmark Garanti, skal Slutbrugeren returnere det defekte eller ikke funktionsdygtige Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør i den emballage, som erstatningsproduktet leveres i, og i henhold til de instruktionerne og til den returadresse, der er angivet af Lexmark’s konsulent for Teknisk Support. Hvis det defekte Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør ikke returneres, vil der blive fremsendt en faktura på erstatningsproduktets pris i henhold Lexmark’s til enhver tid gældende prisliste, som er offentlig tilgængelig.

2.5 Erstatningsproduktet indeholder ikke tilbehør, kabler og andet ekstra udstyr, der blev leveret med eller installeret på det oprindelige defekte Lexmark Printerudstyr og Tilbehør. Disse enheder skal fjernes fra det defekte Lexmark Printerudstyr, før det returneres og skal anvendes sammen med erstatningsproduktet.

3. Omfattede produkter og varighed

3.1 Følgende Lexmark-produkter er omfattet af denne Lexmark Garanti, og følgende varighed gælder:

3.1.1 Medmindre en længere varighed er angivet på det respektive printerudstyr eller på emballagen eller det relaterede Lexmark website, er varigheden et (1) år fra købsdatoen for den oprindelige køber for Lexmark-mærket printerudstyr og Lexmark-mærket hardwaretilbehør og dele (som f.eks. ekstra papirbakke).

3.1.2 Levetid for Lexmark-mærket tonervarer. Levetid er angivet som den periode, der løber fra købsdatoen for den oprindelige køber indtil den oprindeligetoner, der er anbragt i patronen af Lexmark, er løbet tør.

3.1.3 Et (1) år for Lexmark-mærket blækpatroner fra købsdatoen for den oprindelige køber.

3.1.4 Et (1) år for Lexmark-mærket originale vedligeholdelsessæt og sikringer, der fulgte med laserprinterudstyr fra købsdatoen for den oprindelige køber eller indtil printerudstyret viser beskeden ”Live Warning” (levetidsadvarsel) eller ”Scheduled Maintenance” (periodevis vedligeholdelse) på kontrolpanelet. Eller hvis printerudstyrets grænseflade ikke er i stand til at vise en sådan besked, efter normal slitage, hvad der end kommer først.

3.1.5 Halvfems (90) dage fra købsdatoen for den oprindelige køber for Lexmark-mærket vedligeholdelsessæt og sikringer, der er udskiftet af Lexmark. Anmodning om indgreb for erstatnings-vedligeholdelsessæt eller sikringer efter udløb af de halvfems (90) dage vil bliver afregnet pro rata pr. gang.

3.2 DENNE LEXMARK-GARANTI GÆLDER IKKE FOR (I) TREDJE PARTS PRODUKTER, DER SÆLGES SAMMEN MED LEXMARK PRINTERUDSTYR OG TILBEHØR (F.EKS. USB ELLER ANDRE KABLER, SOFTWARE OG ADD-ONS, DER LEVERES AF LEXMARK SOM EN DEL AF PRODUKTET ELLER PAKKEN), (II) LEXMARK ELLER TREDJE PARTS SOFTWARE ELLER FOR (III) LEXMARK ELLER TREDJE PARTS PRINTERMEDIE.

4. Kundeansvar

4.1 For at kunne tage imod Garantiserviceydelser eller Teknisk Support skal Slutbrugeren kunne dokumentere købet som Oprindelig Køber, for eksempel ved fremlæggelse af salgskvittering/faktura med detaljer om købsdato og købssted og/eller serienummer, såfremt Slut brugeren anmodes herom. Uden sådanne oplysninger kan Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør være ”uden for garanti”, og derfor er eventuelle serviceydelser, der leveres, underlagt gældende priser for serviceydelser eller Teknisk Support.

4.2 For at gøre Lexmark i stand til at levere de bedst mulige Garantiserviceydelser og Teknisk Support under Lexmark Garantiens varighed, skal Slutbrugeren registrere Lexmark Printerudstyret eller Tilbehør i henhold til registreringsproceduren beskrevet på Lexmark-websitet.

4.3 Det er Slutbrugerens ansvar at bekræfte, at vedkommendes Lexmark printerudstyr er konfigureret i henhold til opsætningsvejledningen som angivet for eksempel i produktdokumentationen og/eller af Lexmarks godkendte konsulenter for Teknisk Support. Hvis Lexmark finder, at problemet kan udbedres ved hjælp af en firmware-opgradering, er det Slutbrugerens ansvar at anvende den anbefalede firmware-opgradering på Lexmark Printerudstyret i henhold til den vejledning/instruktion, der leveres af Lexmark. Sådan vejledning og instruktioner kan også gives til Slutbrugeren af Lexmark´s godkendte konsulenter for Teknisk Support efter et supportopkald.

4.4 For at opretholde optimal ydeevne vil noget Lexmark Printerudstyr have brug for et vedligeholdelsessæt, efter at have været i brug et stykke tid. Dette fremgår af de gældende produktspecifikationer og af det installationsmateriale, som Slutbrugeren skal følge. Køb og korrekt installation af vedligeholdelsessæt og sikringer er udelukkende Slutbrugerens ansvar, og Slutbrugeren bærer alle dertil relaterede omkostninger.

4.5 For at kunne opnå bedst mulig Teknisk Support skal Slutbrugeren bistå Lexmark’s godkendte konsulenter for Teknisk Support i forbindelse med analyseprocessen for at kunne nå en løsning af problemet over telefonen. Slutbrugeren skal have Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør i et arbejdsmiljø, der muliggør korrekt analyse. Såfremt Slutbrugeren ikke yder den tilstrækkelige bistand til den godkendte konsulent, kan dette medføre forsinkelse af Garantiserviceydelsen eller der kan påløbe yderligere omkostninger for Slutbrugeren.

5. Undtagelser

Denne Lexmark Garanti omfatter ikke serviceydelser i følgende situationer:

5.1 Serienummeret på Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør er fjernet, beskadiget eller mangelfuldt.

5.2 Papirstop medmindre det er som følge af en fabrikationsfejl.

5.3 Varer, såsom toner, blækpatroner og hjælpematerialer og andet tilbehør, der kan udskiftes af slutbrugeren.

5.4 Skader på Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, fejl ved eller nedsat ydeevne for Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, som er et resultat af anvendelse af tilbehør, dele, printmedier, software eller andet, der ikke er oprindeligt Lexmark tilbehør eller reservedele, eller som ikke overholder de anbefalede specifikationer fra Lexmark vedrørende Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør. 

5.5 Svigt, defekt eller nedsat ydeevne, som følge af upassende fysisk- eller driftsmiljø, herunder, men ikke begrænset til, skader, som er hændelige eller som følger af Slutbrugerens fejlagtige anvendelse, strømudfald eller andre forstyrrelser som lynnedslag, Slutbrugerens uagtsomhed, fejlagtig brug, fremmede dele, der ved uheld tabes ned i maskinen, brand- eller vandskade eller ved anvendelse i miljøer, der ikke falder indenfor den specifikation, der er angivet af Lexmark, og som leveres med produktdokumentationen.

5.6 Toner eller blækpatroner, der er genopfyldt af Slutbrugeren eller af en tredjemand eller som ophører med at fungere på grund af hændelig skade eller fejlagtig anvendelse.

5.7 Skade, defekt eller nedsat ydeevne, der opstår som følge af service eller vedligeholdelse af Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør foretaget af andre end Lexmark eller en godkendt Lexmark serviceudbyder.

5.8 Skade, defekt eller nedsat ydeevne, der opstår som følge af Slutbrugerens undladelse af at udføre rengøring eller vedligeholdelse, som beskrevet i Lexmark brugervejledninger, manualer eller på Lexmark-websitet. Dette omfatter undladelse af at udskifte tilbehør såsom anbefalede vedligeholdelsessæt indenfor de anbefalede intervaller eller vedligeholdelse udført af en ikke-godkendt tredjemand.

5.9 Reparation, defekt eller nedsat ydeevne for Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, som resultat af manglende korrekt forberedelse, emballering og transport af Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, som anvist af Lexmark, når Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør skal returneres til Lexmark til reparation.

5.10 Manglende overholdelse af kriterier eller produktspecifikationer, som angivet i Lexmark produktdokumentation.

6. Territorium

6.1 Denne Lexmark Garanti er gældende for Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, der er købt og installeret i lande og/eller regioner i Europa, Afrika og Mellemøsten, som er anført i Garantikontaktlisten, og er leveret af Lexmark datterselskabet eller afdelingen eller den lokale repræsentant i hvert land.

6.2 Vilkår og Garantiserviceydelser under Lexmark Garantien kan variere fra land til land.

6.3 Når Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør overføres til et andet land, hvor Garantiserviceydelser er tilgængelige for det respektive Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, har Slutbrugeren ret til samme Garantiserviceydelser, som hvis Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør var blevet købt i det land, som det overføres til.

UDVALGT LEXMARK PRINTERUDSTYR ELLER TILBEHØR TILBYDES IKKE I ALLE LANDE. LEXMARK GARANTIEN FOR SÅDANNE LEXMARK PRINTERUDSTYR ELLER TILBEHØR EKSISTERER IKKE EFTER OVERFØRSEL AF PRINTERUDSTYR ELLER TILBEHØR TIL ET ANDET LAND HVOR LEXMARK ELLER LEXMARK LOKALE REPRÆSENTANT IKKE GENERELT TILBYDER GARANTISERVICEYDELSER FOR SAMME PRODUKTMODELNUMMER.

7. BEGRÆNSNING AF GARANTI OG ANSVAR

7.1 Slutbrugerens eneste krav i henhold til denne Lexmark Garanti i tilfælde af, at Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør er defekt eller ophører med at fungere, er de Garantiserviceydelser, der er angivet ovenfor. Selv i tilfælde af brud på denne Lexmark Garanti, er Lexmarks ansvar i tilfælde af eventuelle skader af enhverart begrænset til den pris, der er betalt for Lexmark Printerudstyr eller Tilbehør, dets reparation eller udskiftning. Denne ansvarsbegrænsning for faktiske skader gælder ikke for personskader eller skade på ejendom, som Lexmark er ansvarlig for i henhold til gældende lovgivning.

7.2 Lexmark leverer udelukkende Lexmark Garantien som angivet ovenfor. LEXMARK ER IKKE ANSVARLIG FOR FØLGERNE AF EN AFBRYDELSE I DRIFTEN AF PRINTERUDSTYR ELLER TILBEHØR ELLER FEJLBEHÆFTET DRIFT AF PRINTERUDSTYR ELLER TILBEHØR. LEXMARK ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR TABT FORTJENESTE, DRIFTSTAB ELLER HÆNDELIGE FØLGESKADER, SELVOM DER INDEN DEN SKADEGØRENDE HÆNDELSE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

7.3 DENNE ERKLÆRING VEDRØRENDE BEGRÆNSET GARANTI UDGØR SAMTLIGE GARANTEREDE VILKÅR. ALLE ANDRE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER HERUNDER UNDERFORSTÅET GARANTI OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER UNDTAGET (UNDTAGEN HVOR SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FØLGER AF GÆLDENDE LOVGIVNING). INGEN GARANTI HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GÆLDER EFTER UDLØB AF DENNE LEXMARK GARANTIS VARIGHED.

8. Servicetilbud

Slutbrugeren kan udvide denne Lexmark Garanti når som helst i løbet af garantiperiodens varighed ved køb af et Lexmark servicetilbud. Gå ind på Lexmarkswebsite på www.lexmark.com eller kontakt din forhandler for yderligere oplysninger om Lexmarks

3 0 1 6 8 6 3
PN 3016863
Rev 001