Συμμόρφωση με την οδηγία περί αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Η Lexmark δεσμεύεται για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών. 

Ως περιβαλλοντικά υπεύθυνος πάροχος προϊόντων και υπηρεσιών, η Lexmark ακολουθεί την οδηγία 2012/19/ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Στόχοι της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι οι εξής: 

  • η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
  • η προστασία της υγείας
  • η συνετή και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων

Η Οδηγία ΑΗΗΕ εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2003, καλύπτοντας πολλά ηλεκτρονικά προϊόντα. Το 2012, η Οδηγία ΑΗΗΕ αναδιατυπώθηκε για να συμπεριλάβει πολλά καταναλωτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά στοιχεία. Η ενημερωμένη Οδηγία (2012/19/ΕΕ) περιλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διαδικασία συμμόρφωσης

Σε συμμόρφωση με την οδηγία, όλα τα προϊόντα της Lexmark που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία φέρουν πλέον σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας ΑΗΗΕ και συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN50419. Τα προϊόντα που επισημαίνονται με το σύμβολο ΑΗΗΕ πρέπει να επιστρέφονται σε καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, όπως μέσω του προγράμματος LCCP ή του προγράμματος LECP .

Το σύμβολο ΑΗΗΕ παρατίθεται παρακάτω. Το ειδικό σύμβολο «διαγεγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων» τοποθετείται σε προϊόντα, για να υποδείξει ότι τα απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό πρέπει να επιστρέφονται σε καθορισμένο σημείο συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.

weee-logo

Στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, έχουμε ενταχθεί σε ένα εθνικό συλλογικό σύστημα. Τα συστήματα αυτά παρέχουν στις εταιρείες-μέλη μια πλήρη διαδικασία από τη συλλογή έως την ανακύκλωση και την υποβολή αναφορών. Αυτό μας επιτρέπει να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας ανάλογα με το μερίδιο αγοράς μας. 

Τα εγχειρίδια ΑΗΗΕ είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Lexmark στην Υποστήριξη πελατών > Υποστήριξη συσκευών. Αναζητήστε το μοντέλο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα «Εγχειρίδια». 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Supplies Hero

Θέλετε να αγοράσετε γνήσια αναλώσιμα Lexmark για τον εκτυπωτή ή την πολυλειτουργική συσκευή σας;