Terms and Conditions

1. Opseg

1.1 Lexmark daje ovu „Liniju za male i srednje tvrtke s 4 godine ograničenog jamstva“ (u daljnjem tekstu „Lexmarkovo jamstvo“) osobi koja prva kupi za vlastitu upotrebu (u daljnjem tekstu „Originalni kupac“) uređaj za ispis trgovačkog imena Lexmark ili potrošne materijale trgovačkog imena Lexmark opisane u poglavlju 3. (u daljnjem tekstu: Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali) kao i svakoj osobi kojoj su Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali zakonito predani ili prodani (zajedno s Originalnim kupcem u daljnjem tekstu „Krajnji korisnik“) za vrijeme trajanja (u daljnjem tekstu „Trajanje“) ovog Lexmarkovog jamstva.

1.2. OVO LEXMARKOVO JAMSTVO NAMIJENJENO JE SAMO POSLOVNIM KUPCIMA TE SE NE PRIMJENJUJE AKO JE KRAJNJI KORISNIK POTROŠAČ.

1.3 Sukladno ovom Lexmarkovom jamstvu, Lexmark jamči da su Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali izrađeni od novih dijelova ili dijelova koji su ekvivalentni novim dijelovima, da su u skladu sa specifikacijama objavljenim od strane Lexmarka, da su bez nedostataka u materijalu i izradi i da su u dobrom stanju upotrebe u trenutku dostave.

1.4 Lexmark također jamči da će pružiti tehničku podršku (u daljnjem tekstu „Tehnička podrška“) Krajnjem korisniku putem Lexmarkove web-stranice za određenu državu ili putem Lexmarkove telefonske podrške (kako je specificirano u „Smjernicama o Lexmarkovim uslugama“ koje su priložene ovdje kao privitak i/ili su dostupne na Vašoj državnoj Lexmarkovoj web-stranici za određenu državu www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 OVO LEXMARKOVO JAMSTVO PONUĐENO JE OD STRANE LEXMARKA KAO BESPLATNO JAMSTVO PROIZVOĐAČA I DODATNO JE EVENTUALNIM UGOVORNIM ILI ZAKONSKIM GARANCIJAMA NA KOJE BI KRAJNJI KORISNIK MOGAO BITI OVLAŠTEN PREMA PRODAVATELJU PROIZVODA (LEXMARKU ILI BILO KOJOJ DRUGOJ STRANI OD KOJE JE KRAJNJI KUPAC MOŽDA KUPIO LEXMARK UREĐAJ ZA ISPIS ILI POTROŠNE MATERIJALE) PREMA PRIMJENJIVOM LOKALNOM PRAVU. BILO KOJA UGOVORNA ILI ZAKONSKA GARANCIJA NA KOJU BI KRAJNJI KORISNIK MOGAO BITI OVLAŠTEN PREMA PRODAVATELJU PROIZVODA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI OSTAJE NEPROMIJENJENA.

1.6 Usluge definirane u ovom Lexmarkovom jamstvu (u daljnjem tekstu „Usluge iz jamstva“) bit će pružene putem lokalnog Lexmarkovog entiteta ili lokalnog Lexmarkovog predstavnika.

1.7 Lexmark će pružiti Usluge iz jamstva (uključujući Tehničku podršku) na Teritoriju kako je to definirano i navedeno u poglavlju 6. ovog Lexmarkovog jamstva.

1.8 OVO LEXMARKOVO JAMSTVO OGRANIČENO JE NA PRAVA IZRIČITO ODOBRENA KRAJNJEM KORISNIKU OVIM DOKUMENTOM I UVJETOVANO JE ODREĐENIM OGRANIČENJIMA OPISANIM U NAREDNIM POGLAVLJIMA OVOG DOKUMENTA.

2. Proces podrške

2.1 Za vrijeme Trajanja ovog Lexmarkovog jamstva, Lexmark će (i) pružiti Tehničku podršku krajnjem korisniku kako bi utvrdio imaju li Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali nedostatke i, ako imaju, iz kojeg razloga te (ii) prema vlastitom izboru, popraviti ili  zamijeniti Lexmarkov uređaj za ispis ili potrošne materijale koji imaju nedostatke ili prestanu funkcionirati (molimo vidjeti poglavlje 3. za pojedinosti o Pokrivenim proizvodima i Trajanju). Originalno pakiranje mora biti sačuvano od strane Krajnjeg korisnika za vrijeme Trajanja ovog Lexmarkovog jamstva.

2.2 Kontaktiranje Lexmarka

Ako Vaš Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijal bude imao nedostatak u materijalu i izradi za vrijeme Trajanja te ako prijedlozi u dokumentaciji proizvoda ne riješe problem, možete dobiti podršku na jedan od sljedećih načina:

  • Potražiti dodatnu podršku i informacije o otklanjanju poteškoća ili ažurirani softver i upravljačke programe na web-stranici Lexmarkove podrške www.lexmark.com/myguarantee
  • Zatražiti Tehničku podršku, pozivajući odgovarajući telefonski broj za Vašu državu, kako je navedeno na www.lexmark.com/myguarantee u poglavlju „Jamstvena lista kontakata“;

2.3 Prilikom pružanja Usluga iz jamstva, Lexmark će prvo pokušati analizirati razlog zbog kojeg su Lexmark uređaj ili potrošni materijali manjkavi ili ne funkcioniraju i, ako je to moguće, riješiti problem putem telefona, interneta ili telefaksa. Lexmark će, prema vlastitom izboru, popraviti manjkavi ili neispravni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale ili ih zamijeniti, pružajući novi ili ekvivalentni zamjenski proizvod. Lexmarkovi ovlašteni serviseri pružit će upute u vezi povrata ili zamjene manjkavog ili neispravnog Lexmark uređaja za ispis ili potrošnog materijala. Svi izmijenjeni dijelovi ili zamijenjeni proizvodi sukladno Uslugama iz jamstva pripast će ili postati vlasništvo Lexmarka. Dostava zamjenskog proizvoda ne produžuje Trajanje ovog Lexmarkovog jamstva za predmetni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale.

2.4 U slučaju da Lexmark pruži zamjenski Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijal sukladno ovom Lexmarkovom jamstvu, Krajnji korisnik će vratiti manjkavi ili neispravni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale u pakiranju dostavljenom uz zamjenski Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale sukladno uputama i koristeći povratnu adresu dobivenu od strane Lexmarkovog ovlaštenog servisera tijekom postupka zamjene. Nevraćanje manjkavog Lexmark uređaja za ispis ili potrošnog materijala rezultirat će izdavanjem računa za zamjenski Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale prema Lexmarkovom tada važećem objavljenom cjeniku.

2.5 Zamjenski Lexmark uređaj za ispis nije poslan s Lexmark potrošnim materijalima, kablovima i eventualnim hardverskim ekstenzijama koje su možda bile dostavljene s ili instalirane na manjkav Lexmark uređaj za ispis. Ti predmeti moraju biti uklonjeni s manjkavog Lexmark uređaja za ispis prije nego što se isti vrati te se koriste sa zamjenskim Lexmark uređajem za ispis.

3. Pokriveni proizvodi i trajanje

3.1 Ovim Lexmarkovim jamstvom pokriveni su sljedeći Lexmark proizvodi i vrijedi sljedeće Trajanje:

3.1.1 Ako duže Trajanje nije navedeno na predmetnom Lexmark uređaju za ispis ili na njegovom pakiranju ili na povezanoj Lexmarkovoj web-stranici, jedna godina za Lexmark uređaj za ispis i priložene Lexmark hardverske opcije i dijelove (kao na primjer dodatni držač za papir), računajući od dana kupnje od strane Originalnog kupca. Početno Trajanje od jedne godine može se besplatno produžiti ako je Krajnji korisnik registriran on-line na: www.lexmark.com/myguarantee (vidjeti poglavlje 4. za pojedinosti).

3.1.2 Doživotni vijek za Lexmark potrošne materijale tonere. Doživotni vijek definiran je kao razdoblje od dana kupnje od strane Originalnog kupca do trenutka kada je originalni toner stavljen u patronu od strane Lexmarka ispražnjen do te mjere da više ne funkcionira.

3.1.3 Devedeset dana za Lexmark originalni pribor za održavanje, grijaći valjak (fuser), jedinicu za prijenos slike i potrošne dijelove koji dolaze s Lexmark laserskim uređajem za ispis, računajući od dana kupnje od strane Originalnog kupca; ili do trenutka kada Lexmark uređaj za ispis pokaže obavijest „Upozorenje o isteku uporabnog vijeka“ ili „Redovno održavanje“ na kontrolnoj ploči; ili ako sučelje Krajnjeg korisnika Lexmark uređaja za ispis ne pokazuje takve obavijesti, do redovnog trošenja, ovisno o tome što od toga nastupi ranije.

3.1.4 Devedeset dana za Lexmark zamjenski pribor za održavanje, grijaći valjak (fuser), jedinicu za prijenos slike i potrošne dijelove), računajući od dana kupnje od strane Originalnog kupca. Zatražena intervencija na zamjenskom priboru za održavanje ili na grijaćem valjku (fuseru) nakon roka od devedeset dana bit će naplaćena po slučaju.

3.2 OVO LEXMARKOVO JAMSTVO NE ODNOSI SE NA (I) PROIZVODE BILO KOJIH TREĆIH OSOBA KOJI SU U PAKETU S LEXMARK UREĐAJEM ZA ISPIS ILI POTROŠNIM MATERIJALIMA (NPR. USB ILI DRUGI KABLOVI, SOFTVER ILI DODATNI DIJELOVI DISTRIBUIRANI OD STRANE LEXMARKA KAO DIO KUPNJE PROIZVODA ILI PAKIRANJA), (II) BILO KOJI LEXMARK SOFTVER ILI SOFTVER TREĆIH OSOBA ILI NA (III) LEXMARK MEDIJE ZA ISPIS ILI NA MEDIJE ZA ISPIS OD TREĆIH OSOBA.

4. Odgovornosti Krajnjeg korisnika

4.1 REGISTRACIJA (CERTIFIKAT AKTIVACIJE)

Kako bi imao pravo na dobivanje Usluga iz jamstva ili Tehničku podršku i nakon početnog Trajanja od jedne godine za Lexmark uređaje za ispis (vidjeti odjeljak 3.1.1), Krajnji korisnik mora se registrirati i aktivirati Lexmarkovo jamstvo za svaki Lexmark uređaj za ispis u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana kupnje od strane Originalnog kupca („Razdoblje od 90 dana“). Registracija se može izvršiti on-line na sljedećoj Lexmarkovoj web-stranici: www.lexmark.com/myguarantee. Nakon uspješne registracije, Krajnji korisnik će primiti Certifikat aktivacije; tako se Trajanje početnog jednogodišnjeg Jamstva produžuje za 36 mjeseci (= ukupno 48 mjeseci = početno Trajanje od jedne godine plus 36 mjeseci). Propust registracije u roku Razdoblja od 90 dana rezultirat će trajnim gubitkom produljenja Jamstva te Trajanje jamstva ostaje na početnih godinu dana od dana kupnje od strane Originalnog kupca. Prilikom registracije i aktivacije Krajnji korisnik prima Certifikat aktivacije. Krajnji korisnik čuva ovaj Certifikat aktivacije na sigurnom mjestu.

4.2 Prilikom kontaktiranja Lexmarka Krajnji korisnik mora biti u mogućnosti pružiti (i) dokaz kupnje od strane Originalnog kupca kao što je račun, uključujući pojedinosti o datumu kupnje i mjestu kupnje i serijski broj, kao i (ii) Certifikat aktivacije, kako je to primjenjivo i kada se to od njega zatraži. Bez takvih informacija Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali mogu se smatrati „bez jamstva“ i slijedom toga sve pružene usluge bit će naplaćene Krajnjem korisniku prema tada važećim cijenama za usluge i Tehničku podršku.

4.3 Krajnji korisnik je odgovoran provjeriti je li njegov Lexmark uređaj za ispis konfiguriran u skladu s uputama za postavu priloženim, primjerice, u dokumentaciji proizvoda i/ili od strane Lexmark ovlaštenog servisera. Ako Lexmark utvrdi da problem može biti riješen nadogradnjom firmvera, Krajnji korisnik će imati odgovornost primijeniti preporučenu nadogradnju firmvera na Lexmark uređaj za ispis, prateći upute pružene od strane Lexmarka. Upute također mogu biti pružene Krajnjem korisniku od strane Lexmarkovog ovlaštenog servisera kao rezultat poziva za servis.

4.4 Kako bi sačuvali maksimalna radna svojstva, neki Lexmark uređaji za ispis možda trebaju pribor za održavanje nakon određenog vremena upotrebe. To je navedeno u mjerodavnoj specifikaciji proizvoda i materijalima za instalaciju koje Krajnji korisnik mora poštivati. Pribor za održavanje nije pokriven Lexmarkovim jamstvom. Kupnja i uredna instalacija pribora za održavanje i fusera ostaje isključiva odgovornost Krajnjeg korisnika i Krajnji korisnik će snositi sve s tim povezane troškove.

4.5 Kako bi dobio odgovarajuću Tehničku podršku, od Krajnjeg korisnika zahtijeva se da bude od pomoći Lexmarkovom ovlaštenom serviseru tijekom procesa analize kako bi se omogućilo rješavanje problema putem telefona. Krajnji korisnik mora imati Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale u radnoj okolini koja omogućava odgovarajuću analizu. Ako Krajnji korisnik propusti pružiti odgovarajuću pomoć ovlaštenom serviseru, Usluge iz jamstva mogu biti odgođene ili se Krajnjem korisniku mogu obračunati dodatni troškovi.

5. IZNIMKE

5.1 Ovo Lexmarkovo jamstvo ne uključuje usluge za/u sljedećim situacijama. Bilo koju radnju popravka uzrokovanu jednom od sljedećih situacija Lexmark može naplatiti Krajnjem korisniku prema tada važećim cijenama za usluge ili Tehničku podršku.

5.1.1 serijski broj Lexmark uređaja za ispis ili potrošnog materijala je uklonjen, oštećen ili učinjen manjkavim;

5.1.2 zaglavljivanje papira, osim onog koje je rezultat defekta u proizvodnji;

5.1.3 zamjena dijelova na mjestu upotrebe od strane Krajnjeg korisnika kao što su toner patrone, fuseri, jedinice za prijenos slike i potrošni dijelovi zamjenjivi od strane Krajnjeg korisnika;

5.1.4 oštećenja na Lexmark uređaju za ispis ili potrošnim materijalima, zatajenje ili smanjenje performansi Lexmark uređaja za ispis ili potrošnih materijala kao rezultat upotrebe potrošnih materijala, dijelova, medija za ispis, softvera ili dodataka koji nisu originalni

Lexmark potrošni materijali ili dijelovi ili koji nisu u skladu sa specifikacijama preporučenim od strane Lexmarka za Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale;

5.1.5 zatajenje, pogrešno funkcioniranje ili smanjenje performansi koji su rezultat nepodobne fizičke ili operativne okoline. To može uključivati, ali se ne ograničavajući na, oštećenja koja su rezultat slučajne štete ili zloupotrebe, strujnog udara ili smetnji uključujući udar groma, nepažnju Krajnjeg korisnika, nepropisnu upotrebu, slučajni pad stranih/vanjskih predmeta u uređaj, štetu izazvanu vatrom ili vodom ili radom u sredinama koje nisu u skladu s Lexmarkovim specifikacijama uključenim uz dokumentaciju proizvoda;

5.1.6 toner patrone koje su dopunjene od strane Krajnjeg korisnika ili trećih osoba ili koje prestanu funkcionirati zbog slučajnog oštećenja ili zloupotrebe ;

5.1.7 šteta, pogrešno funkcioniranje ili smanjenje performansi koji su rezultat popravaka ili održavanja na Lexmark uređaju za ispis ili potrošnim materijalima od strane bilo koga drugog osim Lexmarka ili ovlaštenog Lexmarkovog pružatelja usluga;

5.1.8 šteta, pogrešno funkcioniranje ili smanjenje performansi koji su rezultat propusta Krajnjeg korisnika da provodi čišćenje ili održavanje opisano u Lexmarkovim uputama za korisnike, priručnicima ili na Lexmarkovoj web-stranici. To uključuje propust da se zamijene potrošni dijelovi kao što su preporučeni dijelovi za održavanje u preporučenim vremenskim razmacima ili održavanje učinjeno od strane neovlaštene treće osobe;

5.1.9 popravak štete, pogrešno funkcioniranje ili smanjenje performansi Lexmark uređaja za ispis ili potrošnog materijala kao rezultat propusta da se propisno pripremi, zapakira i transportira Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali na način kako je to savjetovano od strane Lexmarka kada se Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali vraćaju Lexmarku na popravak;

5.1.10 nepoštivanje kriterija ili specifikacija proizvoda koje su sadržane u Lexmarkovoj dokumentaciji proizvoda od strane Krajnjeg korisnika.

5.2 Lexmark ima pravo odbiti izvršenje bilo koje Usluge iz jamstva i Tehničke podrške prema ovom Lexmarkovom jamstvu sve dok je Krajnji korisnik u zakašnjenju s plaćanjem.

6. Teritorij

6.1 Ovo Lexmarkovo jamstvo vrijedi za Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale kupljene i instalirane u onim državama definiranim u naslovu ovog Jamstva (u daljnjem tekstu „Teritorij“). Ovo Lexmarkovo jamstvo pruža se, prema Lexmarkovoj vlastitom izboru, od strane Lexmarkovog društva kćeri ili lokalnog predstavništva u toj državi. Molimo vidjeti poglavlje 10. (Uvjeti posebni za pojedinu državu) za daljnje pojedinosti koje se mogu primjenjivati u Vašoj državi.

6.2 Uvjeti Lexmarkovog jamstva i/ili Usluge iz jamstva mogu se razlikovati od države do države.

6.3 Kada su Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali preneseni u drugu državu u kojoj su ove Usluge iz jamstva dostupne za predmetni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale, Krajnji korisnik će imati pravo na iste Usluge iz jamstva kao da su Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali kupljeni u državi u koju su preneseni. MEĐUTIM, ODREĐENI LEXMARK UREĐAJI ZA ISPIS ILI POTROŠNI MATERIJALI NISU U PONUDI U SVIM DRŽAVAMA. LEXMARKOVO JAMSTVO ZA TAKAV LEXMARK UREĐAJ ZA ISPIS ILI POTROŠNE MATERIJALE NE POSTOJI NAKON ŠTO SU UREĐAJ ZA ISPIS ILI POTROŠNI MATERIJALI PRENESENI U DRUGU ZEMLJU U KOJOJ LEXMARK ILI LEXMARKOV LOKALNI PREDSTAVNIK OPĆENITO NE NUDI USLUGE IZ JAMSTVA ZA ISTI BROJ MODELA PROIZVODA.

7. OGRANIČENJE JAMSTVA I ODGOVORNOSTI IZ OVOG JAMSTVA

7.1 Jedina pravna sredstva koje Krajnji korisnik ima prema ovom Lexmarkovom jamstvu u slučaju da su Lexmark uređaj za ispis ili potrošni materijali manjkavi ili prestanu funkcionirati definirani su Uslugama iz jamstva navedenim gore. Čak i u slučaju kršenja ovog Lexmarkovog jamstva, Lexmarkova jedina i isključiva odgovornost za stvarnu štetu bilo koje vrste ograničena je na visinu plaćene cijene za Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale ili na njihov popravak ili zamjenu. Iznimke i ograničenja odgovornosti određene u ovom poglavlju 7. ne primjenjuju se na oštećenje tijela ili imovinsku štetu za koju je Lexmark proglašen pravno odgovornim.

7.2 Lexmark pruža ovo Lexmarkovo jamstvo jedino na način kako je to opisano gore. U SKLADU S GORE NAVEDENIM, LEXMARK NIJE ODGOVORAN ZA POSLJEDICE PREKIDA RADA LEXMARK UREĐAJA ZA ISPIS ILI POTROŠNIH MATERIJALA ILI ZBOG POGREŠNOG RADA S LEXMARK UREĐAJEM ZA ISPIS ILI POTROŠNIM MATERIJALIMA. LEXMARK NEĆE BITI NI U KOJEM SLUČAJU ODGOVORAN ZA IZMAKLU KORIST ILI POVEZANU ILI POPRATNU ŠTETU, ČAK I AKO JE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

7.3 OVA IZJAVA O JAMSTVU PREDSTAVLJA ISKLJUČIVI I POTPUNI OPSEG JAMSTVENIH UVJETA. SVA DRUGA IZRIČITA ILI IMPLICIRANA JAMSTVA ILI GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IMPLICIRANA JAMSTVA ILI GARANCIJE ZA UREDNO FUNKCIONIRANJE STVARI I ZA PRIKLADNOST ZA POSEBNU UPORABU, SU ISKLJUČENE (OSIM GDJE SU NAVEDENA IMPLICIRANA JAMSTVA ILI GARANCIJE NUŽNI PREMA PRIMJENJIVOM PRAVU). NIKAKVA JAMSTVA ILI GARANCIJE PROIZVOĐAČA, BILO IZRIČITE ILI IMPLICIRANE, NEĆE VRIJEDITI NAKON ISTEKA TRAJANJA OVOG LEXMARKOVOG JAMSTVA. RADI IZBJEGAVANJA SVAKE DVOJBE, BILO KOJA UGOVORNA ILI ZAKONSKA GARANCIJA NA KOJU BI KRAJNJI KORISNIK MOGAO BITI OVLAŠTEN PREMA PRODAVATELJU PROIZVODA ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSOBI OSTAJE NEPROMIJENJENA.

8. Klauzula o djelomičnoj ništetnosti

8.1 Ako bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo ustanovi da je bilo koja odredba ovog Lexmarkovog jamstva (ili dio bilo koje odredbe) nevaljana, nezakonita ili neprovediva, za tu odredbu ili dio odredbe smatrat će se, u potrebnoj mjeri, da ne čine dio Lexmarkovog jamstva te valjanost i provedivost ostalih odredbi Lexmarkovog jamstva ostaju nepromijenjeni.

8.2 Ako se za odredbu Lexmarkovog jamstva (ili dio bilo koje odredbe) ustanovi da je nevaljana ili neprovediva, odredba se primjenjuje s najmanjom potrebnom izmjenom kako bi bila zakonita, valjana i provediva.

9. Servisna ponuda

Krajnji korisnik može produžiti ili nadograditi ovo Lexmarkovo jamstvo u bilo koje vrijeme za vrijeme njegovog Trajanja kupnjom Lexmarkove servisne ponude. Za detaljnije informacije o Lexmarkovoj servisnoj ponudi pogledajte pojedinosti na Lexmarkovoj web- stranici www.lexmark.com/myguaranteeili kontaktirajte svog prodavača.

10. Uvjeti posebni za pojedinu državu

10.1 Hrvatska

10.1.1 Lexmarkovo jamstvo je komercijalno jamstvo koje Lemark dobrovoljno pruža. Naziv i adresa Lexmarkovog entiteta odgovornog za pružanje Lexmarkovog jamstva u Vašoj državi može se pronaći na www.lexmark.com/myguarantee u poglavlju „Jamstvena lista kontakata“ te je kako slijedi: Lexmark International Technology SARL, 20 Route de Pré-Bois, ICC Bloc A - CH-1215 Geneva, Switzerland.

10.1.2. U odjeljcima 2.3 tekst „Dostava zamjenskog proizvoda ne produžuje Trajanje ovog Lexmarkovog jamstva za predmetni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale.“ zamjenjuje se sljedećim tekstom „Od dostave zamjenskog proizvoda Trajanje Lexmarkovog jamstva za predmetni Lexmark uređaj za ispis ili potrošne materijale počinje ponovno teći u skladu s pravilima određenim u poglavlju 3., kako je primjenjivo, ovisno o vrsti zamjenskog proizvoda.“.

10.1.3 U odjeljcima 3.1.1, 3.1.3 i 3.1.4 tekst „računajući od dana kupnje od strane Originalnog kupca“ zamjenjuje se sljedećim tekstom

„računajući od dana dostave Originalnom kupcu“.

10.1.4 Na kraju odjeljka 7.1 dodaje se sljedeći tekst „Iznimke i ograničenja odgovornosti određene u ovom poglavlju 7. ne primjenjuju se na štetu za koju je Lexmark proglašen pravno odgovornim kao rezultat Lexmarkove namjerne povrede ili grube nepažnje.“.