Terms and Conditions

 

1. Omfang

1.1 Lexmark gir denne “4 års begrenset garanti SMB-serien” (heretter “Lexmarks garanti”) til den personen som først kjøper til eget bruk (heretter “opprinnelig kjøper”) en skriver av merket Lexmark eller rekvisita av merket Lexmark som nærmere beskrevet i punkt 3 (heretter “Lexmark skriver eller rekvisita”) og enhver person som kjøper eller på lovlig vis får Lexmark skriver eller rekvisita (heretter sammen med opprinnelig kjøper kalt “sluttbruker”) i løpet av perioden som Lexmarks garanti gjelder for (heretter “garantiperioden”) .

1.2 LEXMARKS GARANTI GJELDER KUN FOR NÆRINGSLIVSKUNDER OG GJELDER IKKE DERSOM SLUTTBRUKEREN ER EN FORBRUKER. 

1.3 Lexmark garanterer at Lexmark skriver eller rekvisita er fremstilt av nye deler eller deler som tilsvarer nye deler, oppfyller Lexmarks spesifikasjoner, er fri for feil og mangler hva gjelder materialer og utførelse og er i god stand på leveringstidspunktet.

1.4 Lexmark gir også teknisk brukerstøtte (heretter “teknisk brukerstøtte”) til sluttbrukeren enten via en lokal Lexmark-nettside eller Lexmark telefonstøtte (som spesifisert i “Retningslinjer for Lexmark-service” som er vedlagt dette dokumentet og/eller er tilgjengelig på din lokale Lexmark-nettside www.lexmark.com.myguarantee). 

1.5 LEXMARKS GARANTI TILBYS SOM EN VEDERLAGSFRI FABRIKANTGARANTI OG KOMMER I TILLEGG TIL EVENTUELLE KONTRAKTS- ELLER LOVFESTEDE GARANTIER SOM SLUTTBRUKEREN MÅTTE HA RETT PÅ OVERFOR SELGEREN AV PRODUKTET (LEXMARK ELLER EN ANNEN PART SOM SLUTTBRUKEREN MÅTTE HA KJØPT LEXMARK SKRIVER ELLER REKVISITA FRA) I HENHOLD TIL GJELDENDE NASJONAL LOVGIVNING. EVENTUELLE KONTRAKTSMESSIGE ELLER LOVFESTEDE KRAV SLUTTBRUKEREN MÅTTE HA MOT SELGEREN AV PRODUKTET FORBLIR UENDRET. 

1.6 Tjenestene som er definert i Lexmarks garanti (heretter “garantitjenester”) vil bli utført av Lexmarks lokale enhet eller representant.

1.7 Lexmark vil utføre garantitjenester (inkludert teknisk brukerstøtte) i det området som er spesifisert i punkt 6 i Lexmarks garanti.

1.8 LEXMARKS GARANTI ER BEGRENSET TIL RETTIGHETER SOM ER UTTRYKKELIG GITT TIL SLUTTBRUKEREN I DETTE DOKUMENTET OG ER UNDERLAGT VISSE RESTRIKSJONER SOM BESKREVET I DE FØLGENDE PUNKTER.

2. Fremgangsmåte for support

2.1 I løpet av garantiperioden vil Lexmark (i) gi teknisk brukerstøtte til sluttbrukeren for å avgjøre hvorvidt Lexmark skriver eller rekvisita er defekt og, dersom så er tilfelle, av hvilken grunn, og (ii) etter egen vurdering reparere eller erstatte den defekte skriveren eller utstyret (se punkt 3 for mer informasjon om dekning og varighet). Originalemballasjen bør beholdes av sluttbrukeren i hele garantiperioden. 

2.2 Kontakt Lexmark

Dersom du i løpet av garantiperioden oppdager at din Lexmark skriver eller rekvisita har feil og mangler i materiale og utførelse, og forslagene i produktbeskrivelsen ikke løser problemet, kan du få support på en av følgende måter: 

  • Ved å finne mer informasjon om support og feilsøking eller oppdaterte programmer og drivere fra Lexmarks nettsted for brukerstøtte på www.lexmark.com/myguarantee.
  • Ved å spørre etter teknisk brukerstøtte på telefonnummeret som gjelder for ditt land, som opplistet på www.lexmark.com/myguarantee under “Kontaktliste for garantien”. 

2.3 Ved ytelse av garanti-tjenester vil Lexmark først forsøke å finne grunnen til at Lexmark skriver eller rekvisita er defekt eller ikke fungerer, og hvis mulig, løse problemet over telefon, Internett eller faks. Lexmark vil, etter egen vurdering, reparere defekt eller ikke-fungerende Lexmark skriver eller rekvisita eller tilby et nytt produkt eller et produkt som tilsvarer et nytt produkt. Lexmarks autoriserte supportmedarbeider vil gi anvisninger for retur eller utskiftning av defekt eller ikke-fungerende Lexmark skriver eller rekvisita. Alle deler og produkter som skiftes ut i henhold til garantitjenestene skal gå tilbake til eller tilfalle Lexmark. Levering av et erstatningsprodukt forlenger ikke garantiperioden for respektive Lexmark skriver eller rekvisita.

2.4 Dersom Lexmark tilbyr utskiftning av en Lexmark skriver eller rekvisita i henhold til Lexmarks garanti, skal sluttbrukeren, som anvist, returnere den defekte eller ikke-fungerende Lexmark skriver eller rekvisita i den emballasjen som følger med erstatningsutstyret til den returadressen som oppgis av Lexmarks autoriserte supportmedarbeider. Ved manglende retur av den defekte Lexmark skriver eller rekvisita, vil Lexmark belaste sluttbrukeren for erstatningsutstyret etter Lexmarks gjeldende publiserte priser.

2.5 En erstatningsskriver er ikke utstyrt med Lexmark rekvisita, kabler eller annet tilbehør som måtte ha fulgt med, eller ha vært installert på, den defekte Lexmark skriver. Disse elementene skal fjernes fra den defekte Lexmark skriver før den returneres og skal benyttes sammen med erstatningsskriveren.

3. Dekkede produkter og varighet

3.1 Følgende Lexmark-produkter dekkes av Lexmarks garanti, og følgende garantiperioder gjelder:

3.1.1 Ett år for Lexmark-skrivere og tilvalg (som ekstra papirskuff) fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato, med mindre en lengre garantiperiode er oppgitt på Lexmark-skriveren og tilhørende emballasje eller på Lexmarks nettside. Den første ettårsperioden kan forlenges uten vederlag dersom sluttbrukeren registrerer seg på: www.lexmark.com/myguarantee (se punkt 4 for mer informasjon).

3.1.2 Hele levetiden til tonerkassetter av merket Lexmark. Som levetid regnes perioden fra opprinnelig kjøpers kjøpsdato til den opprinnelige toneren plassert i kassetten av Lexmark er brukt opp slik at den ikke lenger fungerer.

3.1.3 Nitti dager for vedlikeholdssett av merket Lexmark, varmeelement, bildeoverføringsenhet og forbruksdeler som kom sammen med Lexmark-skriveren, fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato, eller til Lexmark-skriveren viser beskjeden “Snart oppbrukt” eller “Planlagt vedlikehold” på kontrollpanelet, eller, dersom sluttbrukerens skrivers grensesnitt ikke er i stand til å vise en slik beskjed; normal slitasje, etter hva som inntreffer først.

3.1.4 Nitti dager for utskiftede vedlikeholdssett, varmeelementer, bildeoverføringsenheter og forbruksdeler fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato. Teknisk brukerstøtte på utskiftede vedlikeholdssett eller varmeelementer etter nitti dager skal belastes per tilfelle.

3.2 LEXMARKS GARANTI GJELDER IKKE FOR (I) EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM FØLGER MED LEXMARK SKRIVER ELLER REKVISITA (FOR EKSEMPEL USB- ELLER ANDRE KABLER, PROGRAMVARE OG TILLEGGSUTSTYR LEVERT AV LEXMARK SOM EN DEL 

AV PRODUKTKJØPET ELLER -PAKKEN), (II) EVENTUELL PROGRAMVARE FRA LEXMARK ELLER TREDJEPART ELLER (II) EVENTUELT UTSKRIFTSMATERIELL FRA LEXMARK ELLER TREDJEPART.

4. Sluttbrukerens ansvar

4.1 Registrering (aktiveringsbevis) 

For å ha rett til å motta garantitjenester eller teknisk brukerstøtte utover den første ettårsperioden for Lexmark-skrivere (se pkt. 3.1.1), må sluttbrukeren registrere og aktivere Lexmarks garanti for hver Lexmark-skriver innen 90 (nitti) kalenderdager fra den opprinnelige kjøpers kjøpsdato (“90-dagersperioden”). Registrering kan gjøres på følgende nettsted: 

www.lexmark.com/myguarantee. Så snart registrering er gjennomført, vil sluttbrukeren motta et aktiveringssertifikat, og den opprinnelige ettårsperioden for garantien forlenges med 36 måneder (totalt 48 måneder: opprinnelig ettårsperiode pluss 36 måneder). Dersom registrering ikke er gjennomført innenfor 90-dagersperioden, vil muligheten for forlengelse bortfalle permanent, og garantiens varighet vil forbli på ett år fra den opprinnelige kjøperens kjøpsdato. Sluttbrukeren skal oppbevare aktiveringsbeviset som utstedes ved registrering på et trygt sted.  

4.2 Ved henvendelse til Lexmark, skal sluttbrukeren kunne fremskaffe (i) bevis på kjøpet gjort av opprinnelig kjøper slik som en faktura med informasjon om kjøpsdato og -sted og serienummer, samt (ii) aktiveringsbevis, dersom relevant og når det bes om dette. Uten slik informasjon kan Lexmark skriver eller rekvisita anses for å være “utenfor garanti”, og sluttbrukeren vil bli fakturert for eventuelle tjenester til gjeldende tjeneste- eller teknisk brukerstøtte satser.

4.3 Sluttbrukeren er ansvarlig for å verifisere at hans Lexmark skriver er konfigurert i henhold til anvisningene i den vedlagte produktdokumentasjonen eller som anvist av Lexmarks autoriserte supportmedarbeider. Dersom Lexmark beslutter at problemet kan løses gjennom en programvareoppdatering, vil det være sluttbrukerens ansvar å anvende den anbefalte programvareoppgraderingen på Lexmark skriver ved å følge instruksjonene som er gitt av Lexmark. Anvisninger kan også bli gitt til sluttbrukeren av Lexmarks autoriserte supportmedarbeider som følge av en supportsamtale.

4.4 For å opprettholde optimal yteevne kan Lexmark skrivere trenge et vedlikeholdssett etter en viss tids bruk. Dette er fastsatt i de gjeldende produktspesifikasjoner og installasjonsmateriale som sluttbrukeren må forholde seg til. Vedlikeholdssett er ikke dekket av Lexmarks garanti. Kjøp og korrekt installasjon av vedlikeholdssett og varmeelement skal være sluttbrukerens ansvar, og sluttbrukeren skal dekke alle relaterte kostnader.

4.5 For korrekt teknisk brukerstøtte vil sluttbrukeren bli anmodet om å hjelpe Lexmarks autoriserte supportmedarbeider med å analysere problemet slik at det kan løses over telefon. Sluttbrukeren må ha Lexmark skriver eller rekvisita i et arbeidsmiljø som gjør det mulig å foreta en skikkelig analyse. Dersom sluttbrukeren ikke gir den autoriserte supportmedarbeideren tilstrekkelig hjelp, kan garantitjenestene bli forsinket eller ytterligere kostnader kan bli belastet sluttbrukeren.

5. Unntak

5.1 Lexmarks garanti gjelder ikke i følgende situasjoner. Lexmark vil belaste sluttbrukeren for eventuell reparasjon grunnet en av følgende hendelser etter gjeldende priser på service og teknisk brukerstøtte:

5.1.1 Serienummeret til Lexmark skriver eller rekvisita har blitt fjernet, skadet eller gjort uleselig;

5.1.2 Papirstopp, med mindre dette skjer som følge av en produksjonsfeil; 

5.1.3 Utskiftning på stedet av varer som kan skiftes ut av sluttbrukeren slik som toner, blekkpatroner, varmeelementer, bildeoverføringsenheter og forbruksdeler som kan skiftes ut av sluttbrukeren;

5.1.4 Skader på Lexmark skriver eller rekvisita eller manglende eller redusert yteevne som følge av bruk av utstyr, deler, utskriftsmateriale, programvare eller vedlegg som ikke er originale Lexmark rekvisita eller deler, eller som ikke er i henhold til Lexmarks anbefalinger for Lexmark skriver eller rekvisita;

5.1.5 Mangler, feil eller redusert yteevne som følge av et upassende fysisk driftsmiljø. Dette omfatter upåregnelig skade som følge av feil bruk, elektriske svingninger eller forstyrrelser som lyn, sluttbrukerens uaktsomhet, feil bruk, fremmedlegemer som tilfeldigvis har havnet i maskinen, brann- eller vannskader eller skader fra bruk i et miljø som ikke er i henhold til Lexmarks anvisninger fremsatt i produktdokumentasjonen;

5.1.6 Tonerkassetter eller blekkpatroner som etterfylles av sluttbrukeren eller en tredjepart, eller som slutter å fungere på grunn av upåregnelig skade eller feil bruk;

5.1.7 Skade, funksjonsfeil eller redusert yteevne som følge av service på eller vedlikehold av Lexmark skriver eller rekvisita utført av andre enn Lexmark eller en autorisert supportmedarbeider;

5.1.8 Skade, funksjonsfeil eller redusert yteevne som følge av sluttbrukerens manglende rengjøring eller vedlikehold som anvist i Lexmarks   manualer eller på Lexmarks nettside. Dette omfatter manglende utskiftning av forbruksdeler som anbefalte vedlikeholdssett med anbefalte mellomrom, eller vedlikehold utført av en ikke-autorisert tredjepart.

5.1.9 Reparasjonsskade, funksjonsfeil eller reduksjon i Lexmark skriver eller rekvisitas yteevne som følge av mangelfull klargjøring, pakking og transport av Lexmark skriver eller rekvisita som anvist av Lexmark når Lexmark skriver eller rekvisita returneres til Lexmark for reparasjon.

5.1.10 Manglende overholdelse av anvisninger eller spesifikasjoner som er angitt i Lexmarks produktdokumentasjon.

5.2 Dersom sluttbrukeren misligholder sine betalingsforpliktelser, kan Lexmark nekte å utføre enhver tjeneste og stanse all teknisk brukerstøtte under Lexmarks garanti så lenge misligholdet varer. 

6. Område

6.1 Lexmarks garanti gjelder for Lexmark skrivere og rekvisita som er kjøpt og installert i det landet som er angitt i garantiens overskrift (heretter “området”). Lexmarks garanti tilbys, etter Lexmarks vurdering, av enten Lexmarks datterselskap eller en lokal representant i det aktuelle land. Se pkt. 10 (Betingelser for det enkelte land) for nærmere opplysninger som kan gjelde for ditt land. 

6.2 Lexmarks garanti-vilkårene og/eller garanti-tjenester kan variere fra land til land. 

6.3 Når Lexmark skriver eller rekvisita har blitt overført til et annet land der disse garantitjenestene gjelder for respektive Lexmark skriver eller rekvisita, vil sluttbrukeren ha rett på de samme garantitjenestene som om Lexmark skriver eller rekvisita hadde blitt kjøpt i det landet som den har blitt overført til. VISSE LEXMARK SKRIVERE ELLER REKVISITA TILBYS IMIDLERTID IKKE I ALLE LAND. LEXMARKS GARANTI FOR SLIKE LEXMARK SKRIVERE ELLER REKVISITA OPPHØRER ETTER OVERFØRING AV SKRIVEREN ELLER REKVISITAEN TIL ET ANNET LAND DER LEXMARK ELLER LEXMARKS LOKALE REPRESENTANT VANLIGVIS IKKE TILBYR LEXMARKS GARANTITJENESTER FOR SAMME PRODUKTNUMMER.

7. BEGRENSNING AV GARANTI OG ANSVAR

7.1 Sluttbrukerens eneste krav under Lexmarks garanti dersom Lexmark skriver eller rekvisita er defekt eller slutter å fungere fremgår av garantitjenestene beskrevet over. Selv ved brudd på Lexmarks garanti er Lexmarks eneste ansvar for faktiske skader av enhver type begrenset til den prisen som er betalt for Lexmark skriver eller rekvisita eller reparasjon eller utskiftning av dette. Ansvarsbegrensningen for faktiske skader gjelder ikke for legemsbeskadigelse eller materielle skader som Lexmark er juridisk ansvarlig for.

7.2 Lexmarks garanti gis kun som beskrevet over. I HENHOLD TIL OVENSTÅENDE ER LEXMARK IKKE ANSVARLIG FOR KONSEKVENSENE AV DRIFTSAVBRUDD I LEXMARK SKRIVER ELLER REKVISITA ELLER KONSEKVENSENE AV MANGLENDE DRIFT AV LEXMARK SKRIVER ELLER REKVISITA. IKKE I NOE TILFELLE SKAL LEXMARK VÆRE ANSVARLIG FOR TAPTE INNTEKTER, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SELV OM LEXMARK I FORKANT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FOR SLIKE SKADER.

7.3 DENNE GARANTIERKLÆRINGEN UTGJØR DE ENESTE GARANTIVILKÅR. ALLE ANDRE UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT DE IMPLISITTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, ER UNNTATT (MED MINDRE DISSE IMPLISERTE GARANTIENE ER PÅKREVD I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV). INGEN PRODUKSJONSGARANTIER, UAVHENGIG AV HVORVIDT DE ER UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISERTE, VIL GJELDE ETTER UTLØPET AV GARANTIPERIODEN. FOR Å UNNGÅ TVIL VIL ENHVER KONTRAKTS- ELLER LOVFESTET GARANTI SOM SLUTTBRUKEREN MÅTTE HA OVERFOR SELGEREN AV PRODUKTET ELLER ENHVER ANNEN PERSON FORBLI UENDRET.

8. Tilsidesettelse klausul

8.1 Dersom en av betingelsene i Lexmarks garanti (eller deler av disse) blir erklært ugyldig, ulovlig eller ugjennførbar av en domstol eller annen kompetent myndighet, skal den aktuelle betingelsen eller den aktuelle delen av denne, dersom det er nødvendig, anses for ikke å være en del av Lexmarks garanti, og gyldigheten av og gjennomførbarheten til de øvrige betingelsene skal forbli uendret. 

8.2 Dersom en betingelse i Lexmarks garanti (eller deler av disse) blir erklært ulovlig, ugyldig eller ugjennomførbar, skal denne betingelsen gjelde med de modifikasjoner som kreves for å gjøre den lovlig, gyldig og gjennomførbar.

9. Lexmarks servicetilbud

Sluttbrukeren kan når som helst forlenge eller oppgradere Lexmarks garanti i løpet av garantiperioden ved å kjøpe en servicetjeneste fra Lexmark. For mer informasjon om Lexmarks servicetilbud, vennligst gå inn på Lexmarks nettside, www.lexmark.com/myguarantee eller kontakt din forhandler.

10. Betingelser for det enkelte land

10.1 Norge

10.1.1 Lexmarks garanti er en kommersiell garanti frivillig gitt av Lexmark. Lexmark-enheten som er ansvarlig for utførelsen av Lexmarks garanti i ditt land finnes på www.lexmark.com/myguarantee under “Kontaktliste”. 

10.1.2 Sist i pkt. 7.1 skal følgende ordlyd tilføyes: “Ansvar for grovt mislighold og forsettlig forsømmelse skal ikke utelukkes eller begrenses”.