Terms and Conditions

1. Omfang

1.1 Lexmark gir denne begrensede kommersielle garantien (heretter kalt ”Lexmark-garantien”) til den personen som først kjøper til eget bruk (heretter kalt ”opprinnelig kjøper”) en skriver av merket Lexmark eller utstyr av merket Lexmark som nærmere beskrevet i punkt 3 (heretter kalt ”Lexmark-skriver eller –utstyr”) og enhver person som Lexmark-skriveren eller –utstyret lovlig gis eller selges til (heretter sammen med opprinnelig kjøper kalt ”sluttbruker”) i løpet av perioden for Lexmark-garantien.

1.2 Under denne Lexmark-garantien garanterer Lexmark at Lexmark-skriveren eller –utstyret er fremstilt av nye deler eller deler som tilsvarer nye deler, oppfyller Lexmarks spesifikasjoner, er fri for mangler i materiale eller håndverk og er i god stand på leveringstidspunktet.

1.3 Lexmark garanterer også å gi teknisk support (heretter kalt ”teknisk support”) til sluttbrukeren enten via en lokal Lexmark-nettside eller Lexmarks hotline (som spesifisert i ”garantiretningslinjene” som er vedlagt dette dokumentet og/eller er tilgjengelig på din lokale Lexmark-nettside.)

1.4 Denne Lexmark-garantien tilbys av Lexmark som en vederlagsfri fabrikantgaranti og kommer i tillegg til eventuelle kontrakts- eller lovfestede garantier som sluttbrukeren måtte ha rett på overfor selgeren av produkter (Lexmark eller en annen part som sluttbrukeren måtte ha kjøpt Lexmark-skriveren eller –utstyret fra) i henhold til gjeldende nasjonal lov.

1.5 Tjenestene som er definert i denne Lexmark-garantien (heretter kalt ”garantitjenestene”) vil bli ytt av Lexmarks lokale enhet eller Lexmarks lokale representant.

1.6 Lexmark vil yte garantitjenestene (inkludert teknisk support) i det området som er spesifisert i punkt 6 i denne Lexmark-garantien.

1.7 DENNE LEXMARK-GARANTIEN ER BEGRENSET TIL DE RETTIGHETER SOM ER UTTRYKKELIG GITT TIL SLUTTBRUKEREN I DETTE DOKUMENTET OG ER UNDERLAGT VISSE RESTRIKSJONER SOM BESKREVET I DE FØLGENDE PUNKTER I DETTE DOKUMENTET.

2. Fremgangsmåte for support

2.1 I løpet av perioden for Lexmark-garantien vil Lexmark (i) gi teknisk support til sluttbrukeren for å avgjøre hvorvidt Lexmark-skriveren eller –utstyret er defekt og, dersom så er tilfelle, av hvilken grunn, og (ii) etter egen vurdering reparere eller erstatte en Lexmark-skriver eller –utstyr som er defekt eller har sluttet å fungere, bortsett fra i de tilfeller som er unntatt i denne garantien. Originalemballasjen bør beholdes av sluttbrukeren i perioden for Lexmark-garantien.

2.2 Garantitjenestene og teknisk support vil bli gitt av en autorisert support-representant som kan kontaktes på telefon, faks eller nettside (som spesifisert i Lexmarks kontaktliste som finnes som en separat brosjyre vedlagt denne garantien og/eller på Lexmarks lokale nettside, heretter kalt ”garantikontaktlisten”). 2.3 Ved ytelse av garantitjenester vil Lexmark først forsøke å finne grunnen til at Lexmark-skriveren eller –utstyret er defekt eller ikke fungerer, og hvis mulig, løse problemet over telefon, Internett eller faks. Lexmark vil, etter egen vurdering, reparere en defekt eller ikke-fungerende Lexmark-skriver eller –utstyr eller erstatte det enten ved å tilby et nytt produkt eller et produkt som tilsvarer et nytt erstatningsprodukt. Lexmarks autoriserte support-representant vil gi instruksjoner i forbindelse med retur eller erstatning av defekte eller ikke-fungerende Lexmark-skrivere eller –utstyr. Alle utskiftede deler og produkter erstattet under garantitjenestene skal gå tilbake til eller bli Lexmarks eiendom. Levering av et erstatningsprodukt forlenger ikke garantiperioden for den respektive Lexmark-skriveren eller –utstyret.

2.4 Dersom Lexmark tilbyr en erstatning for en Lexmark-skriver eller –utstyr i henhold til denne Lexmark-garantien, skal sluttbrukeren returnere den defekte eller ikke-fungerende Lexmark-skriveren eller –utstyret i den emballasjen som følger med den Lexmark-skriveren eller –utstyret som erstatter dette i henhold til instruksjonene og til den returadressen som oppgis av Lexmarks autoriserte support-representant under fremgangsmåten for erstatningen. Manglende retur av den defekte Lexmark-skriveren eller –utstyret vil føre til faktura for den Lexmark-skriveren eller –utstyret som erstatter det gamle ifølge Lexmarks gjeldende, publiserte prisliste på det tidspunktet.

2.5 En erstatningsskriver er ikke utstyrt med Lexmark-rekvisita, kabler eller annet tilbehør som måtte ha fulgt med, eller ha vært installert på, den defekte Lexmark-skriveren. Disse elementene skal fjernes fra den defekte Lexmark-skriveren før den returneres og skal benyttes sammen med erstatningsskriveren.

3. Dekkede produkter og varighet

3.1 Følgende Lexmark-produkter er dekket av denne Lexmark-garantien, og følgende perioder gjelder:

3.1.1 Med mindre en lengre periode er oppgitt på den respektive skriveren eller dens emballasje eller relaterte Lexmark-nettside, ett år for skrivere av merket Lexmark og deres tilknyttede hardware-opsjoner og –tilbehør av merket Lexmark (slik som ekstra papirskuff) fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato.

3.1.2 Levetid for tonerkassetter av merket Lexmark. Som levetid regnes perioden fra opprinnelig kjøpers kjøpsdato og til den opprinnelig toneren plassert i kassetten av Lexmark er brukt opp slik at den ikke lenger fungerer.

3.1.3 Ett år for blekkpatroner av merket Lexmark, fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato.

3.1.4 Ett år for opprinnelige vedlikeholdssett av merket Lexmark og sikringer som kom sammen med en laserskriver, fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato, eller til skriveren viser beskjeden ”Life Warning” (levetidsadvarsel) eller ”Scheduled Maintenance” (periodisk vedlikehold) på kontrollpanelet, eller dersom sluttbrukerens skrivers grensesnitt ikke er i stand til å vise en slik beskjed; normal slitasje, ettersom hva som inntreffer først.

3.1.5 Nitti dager for utskiftede vedlikeholdssett og sikringer, fra og med opprinnelig kjøpers kjøpsdato. Anmodninger om assistanse på utskiftede vedlikeholdssett eller sikringer etter nitti dager skal belastes per tilfelle og på forholdsmessig basis i henhold til bruk.

3.2 DENNE LEXMARK-GARANTIEN GJELDER IKKE FOR (I) EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER SOM FØLGER MED LEXMARK-SKRIVERE OG –UTSTYR (for eksempel usb- ELLER ANDRE KABLER, PROGRAMVARE OG TILLEGGSUTSTYR LEVERT AV LEXMARK SOM EN DEL AV PRODUKTKJØPET ELLER –PAKKEN, (II) EVENTUELL PROGRAMVARE FRA LEXMARK ELLER TREDJEPART ELLER (II) EVENTUELT UTSKRIFTSMATERIELL FRA LEXMARK ELLER TREDJEPART.

4. Kundens ansvar

4.1 For å kunne motta garantitjenester eller teknisk support, må sluttbrukeren kunne fremskaffe bevis på kjøpet gjort av opprinnelig kjøper slik som en faktura med detaljer om kjøpsdato og –sted og/eller serienummer, når det bes om dette. Uten slik informasjon kan Lexmark-skriveren eller –utstyret anses for å være ”utenfor garanti”, og derfor vil eventuelle tjenester bare bli ytt til de satser for tjenester eller teknisk support som gjaldt på det tidspunktet.

4.2 For at Lexmark skal kunne yte så gode garantitjenester og teknisk support som mulig i garantiperioden, skal sluttbrukeren registrere Lexmark-skriveren eller–utstyret i henhold til den registreringsprosedyren som er beskrevet på Lexmarks nettsider.

4.3 Sluttbrukeren er ansvarlig for å sjekke at Lexmark-skriveren er konfigurert i henhold til de instruksjonene for oppsett som er vedlagt, for eksempel i produktdokumentasjonen og/eller av Lexmarks autoriserte support-representant. Dersom Lexmark beslutter at problemet kan løses gjennom enprogramvareoppdatering, vil det være sluttbrukerens ansvar å anvende den anbefalte programvareoppgraderingen på Lexmark-skriveren ved å følge deinstruksjonene som er gitt av Lexmark. Instruksjoner kan også bli gitt til sluttbrukeren av Lexmarks autoriserte support-representant som følge av en supportsamtale.

4.4 For å opprettholde optimal yteevne kan enkelte Lexmark-skrivere trenge vedlikeholdssett etter en viss tids bruk. Dette er fastsatt i de gjeldende produktspesifikasjoner og installasjonsmateriale som sluttbrukeren må forholde seg til. Kjøp og korrekt installasjon av vedlikeholdssett og sikringer skal være sluttbrukerens ansvar, og sluttbrukeren skal dekke alle relaterte kostnader.

4.5 For å få korrekt teknisk support blir sluttbrukeren anmodet om å hjelpe Lexmarks autoriserte support-representant i analyseprosessen for å kunne løse problemet over telefon. sluttbrukeren må ha Lexmark-skriveren eller –utstyret i et arbeidsmiljø som gjør det mulig å foreta en skikkelig analyse. Dersom sluttbrukeren ikke gir den autoriserte support-representanten tilstrekkelig hjelp, kan garantitjenestene bli forsinket eller ytterligere kostnader kan bli belastet Kunden.

5. Unntak

Denne Lexmark-garantien gjelder ikke tjenester i følgende situasjoner:

5.1 Serienummeret til Lexmark-skriveren eller –utstyret har blitt fjernet, skadet eller gjort ubrukelig.

5.2 Papirstopp, med mindre dette skjer som følge av en produksjonsfeil.

5.3 Erstatning på stedet av varer som kan erstattes av sluttbrukeren slik som toner, blekkpatroner og forbruksdeler som kan erstattes av sluttbrukeren.

5.4 Skader på Lexmark-skriveren eller –utstyret, manglende eller redusert yteevne av Lexmark-skriveren eller –utstyret som følge av bruk av utstyr, deler, utskriftsmateriale, programvare eller vedlegg som ikke er originalt Lexmark-utstyr eller –deler, eller som ikke er i overensstemmelse med de spesifikasjonene som er anbefalt av Lexmark for Lexmark-skriveren eller –utstyret.

5.5 Mangler, feil eller redusert yteevne som følge av et upassende fysisk driftsmiljø. Dette kan omfatte, men skal ikke være begrenset til, skader som følge av upåregnelig skade eller feil bruk, elektriske svingninger eller forstyrrelser inkludert lyn, sluttbrukerens uaktsomhet, feil bruk, fremmedlegemer som tilfeldigvis har havnet i maskinen, brann- eller vannskader eller skader fra bruk i et miljø som ikke er i henhold til Lexmarks spesifikasjoner fremsatt i produktdokumentasjonen.

5.6 Tonere eller blekkpatroner som etterfylles av sluttbrukeren eller en tredjepart eller som slutter å fungere på grunn av upåregnelig skade eller feil bruk.

5.7 Skade, funksjonsfeil eller redusert yteevne som følge av tjenester eller vedlikehold av Lexmark-skriveren eller –utstyret av andre enn Lexmark eller en tjenesteyter autorisert av Lexmark.

5.8 Skade, funksjonsfeil eller redusert yteevne som følge av sluttbrukerens manglende rengjøring eller vedlikehold som beskrevet i Lexmarks bruksrettledninger, manualer eller på Lexmarks nettside. Dette omfatter manglende erstatning av forbruksartikler slik som anbefalte vedlikeholdssett med anbefalte mellomrom, eller vedlikehold utført av en ikke-autorisert tredjepart.

5.9 Reparasjonsskade, funksjonsfeil eller reduksjon i Lexmark-skriverens eller –utstyrets yteevne som følge av unnlatelse av korrekt forberedelse, pakking ogtransport av Lexmark-skriveren eller –utstyr som anvist av Lexmark når Lexmark-skriveren eller –utstyret returneres til Lexmark for reparasjon.

5.10 Manglende overholdelse av kriterier eller produktspesifikasjoner som er angitt i Lexmarks produktdokumentasjon.

6. Område

6.1 Denne Lexmark-garantien gjelder for Lexmark-skrivere og –utstyr som er kjøpt og installert i de land og/eller regioner i Europa, Afrika og Midt-Østen som er oppført i garantikontaktlisten og som tilbys av Lexmarks datterselskap eller filial eller lokale representant i hvert land.

6.2 Vilkårene for eller tjenestene under Lexmark-garantien kan variere fra land til land.

6.3 Når Lexmark-skriveren eller –utstyret har blitt overført til et annet land der garantitjenestene er tilgjengelige for den respektive Lexmark-skriveren eller –utstyret, vil sluttbrukeren ha rett på de samme garantitjenestene som om Lexmark-skriveren eller –utstyret hadde blitt kjøpt i det landet som den har blitt overført til. VISSE UTVALGTE LEXMARK-SKRIVERE ELLER –UTSTYR TILBYS IMIDLERTID IKKE I ALLE LAND. LEXMARK-GARANTIEN FOR SLIKE LEXMARKSKRIVERE ELLER –UTSTYR EKSISTERER IKKE ETTER OVERFØRING AV SKRIVEREN ELLER UTSTYRET TIL ET ANNET LAND DER LEXMARK ELLER LEXMARKS LOKALE REPRESENTANT VANLIGVIS IKKE TILBYR GARANTITJENESTER FOR SAMME PRODUKTMODELLNUMMER.

7. BEGRENSNING AV GARANTI OG ANSVAR

7.1 Sluttbrukerens eneste krav under denne Lexmark-garantien dersom en Lexmark-skriver eller –utstyr er defekt eller slutter å fungere er definert av garantitjenestene beskrevet over. Selv ved brudd på denne Lexmark-garantien er Lexmarks eneste og utelukkende ansvar for faktiske skader av enhver type begrenset til den prisen som er betalt for Lexmark-skriveren eller –utstyret eller reparasjon eller erstatning av dette. Ansvarsbegrensningen for faktiske skader gjelder ikke for legemsbeskadigelse eller materielle skader som Lexmark er juridisk ansvarlig for. 

7.2 Lexmark gir Lexmark-garantien kun som beskrevet over. LEXMARK ER IKKE ANSVARLIG FOR KONSEKVENSENE AV ET AVBRUDD I EN SKRIVER- ELLER UTSTYRSOPERASJON ELLER KONSEKVENSENE AV EN MANGELFULL SKRIVER- ELLER UTSTYRSOPERASJON. IKKE I NOE TILFELLE SKAL LEXMARK VÆRE ANSVARLIG FOR TAPTE INNTEKTER, TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SELV OM LEXMARK I FORKANT ER GJORT OPPMERKSOM PÅ RISIKOEN FOR SLIKE SKADER.

7.3 DENNE ERKLÆRINGEN OM BEGRENSET GARANTI ER DE EKSKLUSIVE GARANTIVILKÅR. ALLE ANDRE UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT DE IMPLISITTE GARANTIER OM OMSETTELIGHET OG EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL, ER UNNTATT (MED MINDRE DISSE IMPLISERTE GARANTIENE ER PÅKREVD I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV). INGEN GARANTIER, UAVHENGIG AV HVORVIDT DE ER UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISERTE, VIL GJELDE ETTER UTLØPET AV GARANTIPERIODEN.

8. Servicetjenester

Sluttbrukeren kan når som helst forlenge denne Lexmark-garantien i løpet av garantiperioden ved å kjøpe en servicetjeneste fra Lexmark. For tilleggsinformasjon om Lexmarks servicetjenester, vennligst gå inn på Lexmarks nettside, www.lexmark.no, for detaljer eller kontakt din forhandler.

3 0 1 6 8 6 3
PN 3016863
Rev 001