Terms and Conditions

 

1. Zakres

1.1 Lexmark udziela "4-letniej ograniczonej gwarancji na linię urządzeń dla małych i średnich firm" (dalej jako „Gwarancja firmy Lexmark”) osobie, która po raz pierwszy kupuje na swój własny użytek (dalej jako „Pierwotny Kupujący”) urządzenie drukujące marki Lexmark lub materiały eksploatacyjne marki Lexmark, określone w pkt. 3 poniżej (dalej jako „Urządzenia drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka”) oraz każdej osobie, której w sposób zgodny z prawem dano lub sprzedano Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka (dalej, łącznie z Pierwotnym Kupującym jako „Użytkownik Końcowy”) w okresie trwania niniejszej Gwarancji firmy Lexmark (dalej jako "Okres gwarancji").

1.2 W ramach niniejszej Gwarancji firmy Lexmark, firma Lexmark gwarantuje, że Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka zostały wytworzone z części nowych lub z części odpowiadających nowym, są zgodne ze specyfikacjami opublikowanymi przez Lexmark, są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych, i są w pełni sprawne w chwili dostawy.

1.3 Lexmark gwarantuje także świadczenie Wsparcia technicznego (dalej jako „Wsparcie techniczne”) Użytkownikowi Końcowemu za pośrednictwem strony internetowej Lexmark w danym kraju bądź też za pomocą Infolinii firmy Lexmark (określonej w „Wytycznych dotyczących Usług gwarancyjnych Lexmarka” stanowiących załącznik do niniejszej Gwarancji firmy Lexmark i/lub dostępnych na stronie internetowej Lexmark w danym kraju www.lexmark.com/myguarantee).

1.4 NINIEJSZA GWARANCJA FIRMY LEXMARK JEST UDZIELANA PRZEZ LEXMARK JAKO BEZPŁATNA GWARANCJA PRODUCENTA I STANOWI UZUPEŁNIENIE WSZELKICH UMOWNYCH BĄDŹ USTAWOWYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI, JAKIE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU WOBEC SPRZEDAWCY PRODUKTU (LEXMARK LUB INNY PODMIOT, OD KTÓREGO UŻYTKOWNIK KOŃCOWY MÓGŁ NABYĆ URZĄDZENIE DRUKUJĄCE LUB MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE LEXMARK) NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA KRAJOWEGO. UDZIELENIE NINIEJSZEJ GWARANCJI FIRMY LEXMARK NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA PRAW KONSUMENTA WYNIKAJĄCYCH Z NIEZGODNOŚCI URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LUB MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Z UMOWĄ.

1.5 Usługi określone w niniejszej Gwarancji firmy Lexmark (dalej jako „Usługi gwarancyjne”) będą świadczone przez lokalny podmiot Lexmark lub lokalnego przedstawiciela Lexmark.

1.6 Lexmark będzie świadczyć Usługi gwarancyjne (w tym Wsparcie techniczne) na Terytorium określonym w pkt. 6 niniejszej Gwarancji firmy Lexmark.

1.7 NINIEJSZA GWARANCJA FIRMY LEXMARK JEST OGRANICZONA DO PRAW PRZYZNANYCH W SPOSÓB WYRAŹNY UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU W NINIEJSZYM DOKUMENCIE I PODLEGA PEWNYM OGRANICZENIOM OKREŚLONYM W KOLEJNYCH PUNKTACH NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

2. Procedura udzielania wsparcia

2.1 W okresie obowiązywania niniejszej Gwarancji firmy Lexmark, firma Lexmark: i) udzieli Wsparcia technicznego Użytkownikowi Końcowemu przy ustaleniu czy Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka są wadliwe, a jeżeli tak, to dlaczego, oraz ii) naprawi lub wymieni, wedle swego uznania, wadliwe lub niesprawne Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmark (aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zakresu i Okresu gwarancji, proszę zapoznać się z Sekcją 3). Użytkownik Końcowy powinien zachować oryginalne opakowanie przez cały Okres gwarancji.

2.2 Komunikacja z Lexmark

Jeśli Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka wykazują wadę materiałów lub wykonania w Okresie gwarancji a sposoby naprawy zawarte w dokumentacji produktu nie rozwiązują problemu, możesz uzyskać Wsparcie techniczne w jeden z następujących sposobów:

  •  Poszukaj dodatkowych informacji dotyczących wsparcia technicznego i rozwiązywania problemów lub uaktualnij oprogramowanie i sterowniki przez stronę internetową Wsparcia technicznego firmy Lexmark pod adresem www.lexmark.com/myguarantee
  •  Uzyskaj Wsparcie techniczne, dzwoniąc pod odpowiedni numer telefonu w twoim kraju, wskazany pod adresem: www.lexmark.com/myguarantee w dziale "Lista kontaktów przy gwarancji"

2.3 Przy świadczeniu Usług gwarancyjnych, Lexmark w pierwszej kolejności będzie starał się przanalizować przyczynę wadliwości lub niesprawności Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka i, jeżeli jest to możliwe, usunąć problem za pośrednictwem telefonu, Internetu lub faksu. Lexmark, wedle swego wyłącznego uznania, naprawi wadliwe lub niesprawne Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka lub zastąpi je poprzez dostarczenie nowego produktu zamiennego bądź też odpowiednika nowego produktu zamiennego. Autoryzowani przedstawiciele Lexmark do spraw Wsparcia technicznego będą udzielali wskazówek dotyczących zwrotu lub zastąpienia wadliwego lub niesprawnego Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka. Wszystkie części, które wymieniono oraz produkty zastąpione w ramach Usług gwarancyjnych wracają do Lexmark lub przechodzą na własność Lexmark. Dostawa zastępczego produktu nie przedłuża okresu Gwarancji firmy Lexmark dla odpowiedniego Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych.

2.4 W przypadku, gdy Lexmark dostarcza zamienne Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka w ramach niniejszej Gwarancji firmy Lexmark, Użytkownik Końcowy zwraca wadliwe lub niesprawne Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka w opakowaniu dostarczonym przy zamiennym Urządzeniu drukującym lub materiałach eksploatacyjnych Lexmarka, stosownie do wskazówek, na adres zwrotny podany przez autoryzowanego przedstawiciela Lexmark do spraw Wsparcia technicznego w trakcie procedury zastąpienia. Skutkiem niezwrócenia wadliwego Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka będzie faktura za zamienne Urządzenia drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka według opublikowanego w danym momencie cennika Lexmark.

2.5 Zamienne Urządzenie drukujące nie jest wyposażone w materiały eksploatacyjne Lexmarka, kable oraz rozszerzenia sprzętu, jakie mogłyby być dostarczone z wadliwym Urządzeniem drukującym Lexmarka lub w nim zainstalowane. Elementy te należy usunąć z wadliwego Urządzenia drukującego Lexmarka przed dokonaniem zwrotu i zastosować je do zamiennego Urządzenia drukującego Lexmarka.

3. Produkty objęte Gwarancją i Okres gwarancji

3.1 Niniejsza Gwarancja firmy Lexmark obejmuje następujące produkty Lexmark, przy zastosowaniu następujących terminów:

3.1.1 Jeden rok dla Urządzeń drukujących Lexmarka i dołączonych do nich opcji sprzętu lub dodatkowych elementów marki Lexmark (takich jak dodatkowa szuflada na papier), począwszy od dnia zakupu przez Pierwotnego Kupującego, chyba że na danym Urządzeniu drukującym, jego opakowaniu bądź na stronie internetowej Lexmark przewidziano dłuższy okres. Początkowy okres jednego roku może zostać bezpłatnie przedłużony, jeśli Użytkownik Końcowy zarejestruje się na stronie internetowej: www.lexmark.com/myguarantee (więcej szczegółów znajduje się w Sekcji 4).

3.1.2  Dożywotni okres dla kasety toneru marki Lexmark. Okres dożywotni oznacza okres od daty zakupu przez Pierwotnego Kupującego do momentu, gdy oryginalny zapas toneru umieszczony w kasecie przez Lexmark wyczerpie się do takiego stanu, że kaseta z tonerem nie będzie już działać.

3.1.3 Dziewięćdziesiąt dni od daty zakupu przez Pierwotnego Kupującego dla oryginalnego zestawu konserwacyjnego, grzałki utrwalającej (fuser), jednostki transferu obrazu i części do materiałów eksploatacyjnych marki Lexmark załączonych do laserowego Urządzenia drukującego; lub do chwili wyświetlenia się na panelu kontrolnym Urządzenia drukującego komunikatu „Ostrzeżenie o zużyciu” lub „Planowana konserwacja”; lub w przypadku, gdy interfejs Użytkownika Końcowego nie może wyświetlić takiego komunikatu, do czasu normalnego zużycia, w zależności od tego które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

3.1.4 Dziewięćdziesiąt dni dla zamiennego zestawu konserwacyjnego, grzałki utrwalającej (fuser), jednostki transferu obrazu i części do materiałów eksploatacyjnych marki Lexmark, począwszy od dnia zakupu przez Pierwotnego Kupującego. Wszelkie czynności, których zażądano w odniesieniu do zamiennego zestawu konserwacyjnego lub grzałki utrwalającej (fuser) po upływie dziewięćdziesięciu dni, będą wykonywane odpłatnie od każdego tego typu zdarzenia i proporcjonalnie do wykorzystania.

3.2 NINIEJSZA GWARANCJA FIRMY LEXMARK NIE MA ZASTOSOWANIA DO (I) PRODUKTÓW WYPRODUKOWANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE, SPRZEDAWANYCH WRAZ Z URZĄDZENIAMI DRUKUJĄCYMI I MATERIAŁAMI EKSPLOATACYJNYMI LEXMARK (NP. KABLE USB LUB INNE KABLE, OPROGRAMOWANIE LUB ELEMENTY ROZSZERZENIA DYSTRYBUOWANE PRZEZ LEXMARK JAKO CZĘŚĆ SPRZEDAŻY PRODUKTU LUB W PAKIECIE), (II) OPROGRAMOWANIA LEXMARK LUB OPROGRAMOWANIA OSÓB TRZECICH (III) ORAZ NOŚNIKÓW DRUKU WYPRODUKOWANYCH PRZEZ LEXMARK LUB OSOBY TRZECIE.

4. Obowiązki Użytkownika Końcowego

4.1 REJESTRACJA (CERTYFIKAT AKTYWACYJNY)

Celem skorzystania z Usług gwarancyjnych lub Wsparcia technicznego, po upływie jednego roku (patrz Sekcja 3.1.1) Użytkownik Końcowy musi zarejestrować i aktywować Gwarancję firmy Lexmark dla każdego z Urządzeń drukujących Lexmarka w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni kalendarzowych od daty zakupu dokonanego przez Pierwotnego Kupującego ("90-dniowy Okres"). Rejestracji można dokonać na stronie internetowej Lexmark: www.lexmark.com/myguarantee. Po pomyślnym zarejestrowaniu, Użytkownik Końcowy otrzyma Certyfikat aktywacyjny i tym samym okres pierwotnej rocznej gwarancji przedłuży się o 36 miesięcy (= 48 miesięcy w sumie = okres pierwotnej rocznej gwarancji plus 36 miesięcy). Brak rejestracji w ciągu 90-dniowego Okresu spowoduje stałą utratę możliwości rozszerzenia Gwarancji, a Okresem gwarancji pozostanie pierwotny roczny okres od daty zakupu przez Pierwotnego Kupującego. Po rejestracji i aktywacji Użytkownik Końcowy otrzymuje Certyfikat aktywacyjny. Użytkownik Końcowy powinien przechowywać Certyfikat aktywacyjny w bezpiecznym miejscu.

4.2 Przy kontakcie z Lexmark, Użytkownik Końcowy musi przedstawić (i) dowód zakupu dokonanego przez Pierwotnego Kupującego, taki jak faktura zawierająca dane dotyczące daty, miejsca zakupu i numeru seryjnego, jak również (ii) Certyfikat aktywacyjny, jeżeli został o to poproszony. Bez tych informacji Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka mogą zostać uznane za „Nieobjęte Gwarancją” i w takim przypadku Użytkownik Końcowy będzie obciążony kosztami za  wszelkie usługi według obowiązującego w tym czasie cennika usług lub Wsparcia technicznego.

4.3 Użytkownik Końcowy jest odpowiedzialny za sprawdzanie, czy jego Urządzenie drukujące Lexmark jest skonfigurowane zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi ustawienia określonymi, na przykład, w dokumentacji produktu i/lub przez autoryzowanego przedstawiciela Lexmark do spraw Wsparcia technicznego. Jeżeli Lexmark stwierdzi, że problem można rozwiązać poprzez nowszą wersję oprogramowania wbudowanego w urządzenie, Użytkownik Końcowy będzie odpowiedzialny za zainstalowanie zalecanej nowszej wersji oprogramowania wbudowanego w Urządzenie drukujące Lexmark poprzez postępowanie zgodne z udzielonymi przez Lexmark wskazówkami. Wskazówki mogą być również udzielone Odbiorcy Końcowemu przez autoryzowanych przedstawicieli Lexmark do spraw Wsparcia technicznego w odpowiedzi na telefon z prośba o Wsparcie techniczne.

4.4 Celem utrzymania optymalnej efektywności, niektóre Urządzenia drukujące Lexmark mogą wymagać użycia zestawów konserwacyjnych po osiągnięciu pewnej ilości wydruków. Kwestie te są uregulowane w specyfikacjach i materiałach instalacyjnych produktu, których Użytkownik Końcowy musi przestrzegać. Zestawy konserwacyjne nie są objęte Gwarancją Lexmark. Za kupno i instalację zestawu konserwacyjnego i grzałki utrwalającej (fusera) odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik Końcowy, który ponosi wszystkie koszty z tym związane.

4.5 Celem otrzymania należytego Wsparcia technicznego, Użytkownik Końcowy jest proszony o wspomaganie autoryzowanego przedstawiciela Lexmark do spraw Wsparcia technicznego przy procesie analizy, w celu umożliwienia rozwiązania problemu drogą telefoniczną. Użytkownik Końcowy powinien umieścić Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka w otoczeniu roboczym umożliwiającym dokonanie właściwej analizy. Jeżeli Użytkownik Końcowy nie będzie w sposób wystarczający wspomagał autoryzowanego przedstawiciela do spraw Wsparcia technicznego, może to spowodować opóźnienie Usług gwarancyjnych lub dodatkowe koszty dla Klienta.

5. Wyłączenia

5.1 Niniejsza Gwarancja firmy Lexmark nie obejmuje usług w przypadkach przedstawionych poniżej. Lexmark może obciążyć Użytkownika Końcowego kosztami według stawek rynkowych za wszelkie usługi według obowiązującego w tym czasie cennika usług lub Wsparcia technicznego.

5.1.1 Numer seryjny Urządzenia Drukującego lub Materiałów Eksploatacyjnych Lexmark został usunięty, zniszczony lub uszkodzony.

5.1.2 Zablokowanie się papieru z przyczyn innych niż wada produkcyjna.

5.1.3 Wymiana na miejscu przez Użytkownika Końcowego tych elementów, które mogą być wymienione na miejscu, takich jak kasety toneru, naboje atramentowe, grzałki utrwalającej (fuser), jednostki transferu obrazu i części zużywalne nadające się do samodzielnej wymiany przez Użytkownika Końcowego.

5.1.4 Uszkodzenie Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, brak lub zmniejszenie efektywności Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka wynikające z użycia materiałów eksploatacyjnych, części, nośników druku, oprogramowania lub dodatków, które nie są oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi lub częściami Lexmark, lub które nie spełniają specyfikacji zalecanych przez Lexmark w odniesieniu do Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka.

5.1.5 Brak, awaria lub zmniejszona efektywność wynikająca z nieodpowiedniego otoczenia fizycznego lub operacyjnego. Może to obejmować, między innymi szkody wynikające z przypadkowego uszkodzenia lub niewłaściwego użycia, skoków lub przerw w napięciu elektrycznym, w tym uderzeń pioruna, zaniedbania ze strony Użytkownika Końcowego, niewłaściwego użycia, przypadkowego wrzucenia do urządzenia elementów obcych, szkody spowodowanej działaniem ognia lub wody oraz z działania Produktu w otoczeniu niezgodnym ze specyfikacjami Lexmark zawartymi w dokumentacji produktu.

5.1.6 Kasety z tonerem lub naboje atramentowe, które są ponownie napełniane przez Użytkownika Końcowego lub osobę trzecią lub przestają działać z uwagi na przypadkowe uszkodzenie lub nieprawidłowe użycie.

5.1.7 Uszkodzenie, awaria lub zmniejszenie efektywności wynikające z faktu, iż serwis lub konserwacja Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmark dokonywane były przez osoby inne, niż Lexmark lub autoryzowany serwis firmy Lexmark.

5.1.8 Uszkodzenie, awaria lub obniżenie efektywności wynikające z tego, iż Użytkownik Końcowy nie czyścił lub nie konserwował produktu zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi Lexmark, podręcznikach lub na stronie internetowej Lexmark. Obejmuje to również niewymienienie elementów zużywalnych takich jak zalecane zestawy konserwacyjne, w zalecanym czasie oraz konserwację dokonaną przez osobę trzecią nieposiadającą autoryzacji.

5.1.9 Naprawa szkody, awarii lub zmniejszenia efektywności Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka wynikającej z niewłaściwego przygotowania, zapakowania i transportu Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka, zgodnie z zaleceniami firmy Lexmark, przy oddawaniu Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka do naprawy przez Lexmark.

5.1.10 Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów lub specyfikacji produktu określonych w dokumentacji produktu Lexmark.

5.2 Lexmark ma prawo odmówić wykonania jakichkolwiek Usług Gwarancyjnych i Wsparcia technicznego w ramach niniejszej Gwarancja firmy Lexmark w przypadku, gdy Użytkownik Końcowy nie dokonał płatności.

6.  Terytorium

6.1 Niniejsza Gwarancja firmy Lexmark ma zastosowanie do Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka zakupionych i zainstalowanych w państwie wskazanym w nagłówku niniejszej Gwarancji (dalej jako "Terytorium"). Niniejsza Gwarancja firmy Lexmark jest udzielana według uznania Lexmark przez spółkę zależną, oddział lub lokalnego przedstawiciela Lexmark w tym kraju. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących twojego kraju, proszę zapoznać się z Sekcją 10 (Warunki specyficzne dla danego kraju).

6.2 Terminy i Usługi Gwarancyjne w ramach Gwarancji firmy Lexmark mogą się różnić w zależności od kraju.

6.3 W przypadku przeniesienia Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych do innego kraju, w którym dla danego Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych Lexmarka dostępne są Usługi gwarancyjne, Użytkownikowi Końcowemu będą przysługiwać takie same Usługi gwarancyjne jak gdyby Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka były zakupione w państwie, do którego zostały przeniesione. JEDNAKŻE PEWNE WYBRANE URZĄDZENIA DRUKUJĄCE LUB MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE LEXMARKA NIE SĄ OFEROWANE WE WSZYSTKICH KRAJACH. GWARANCJA FIRMY LEXMARK DLA TAKICH WŁAŚNIE URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH LUB MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH WYGASA PO PRZENIESIENIU ICH DO INNEGO PAŃSTWA, W KTÓRYM LEXMARK LUB LOKALNY PRZEDSTAWICIEL LEXMARK NIE ŚWIADCZĄ USŁUG GWARANCYJNYCH LEXMARK DLA PRODUKTÓW O TYM SAMYM NUMERZE MODELU.

7. OGRANICZENIE GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Usługi gwarancyjne określone powyżej są jedynym środkiem, jaki przysługuje Użytkownikowi Końcowemu jeżeli okaże się, że Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne Lexmarka są wadliwe lub niesprawne. Nawet w razie naruszenia niniejszej Gwarancji firmy Lexmark, wyłączna odpowiedzialność Lexmark za szkody rzeczywiste jest ograniczona do ceny zapłaconej za Urządzenie drukujące lub materiały eksploatacyjne, jego naprawę lub zastąpienie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialność za szkody wskazane w tej Sekcji 7 nie mają zastosowania do uszkodzenia ciała lub szkody majątkowej, za które Lexmark ponosi odpowiedzialność na podstawie przepisów prawa.

7.2  Lexmark udziela Gwarancji firmy Lexmark wyłącznie w zakresie określonym powyżej. LEXMARK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI PRZERWY W FUKCJONOWANIU URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LUB MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ZA SKUTKI WADLIWEGO FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO LUB MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. LEXMARK NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRACONE KORZYŚCI ORAZ SZKODY UBOCZNE LUB WTÓRNE, NAWET GDYBY DORADZANO, IŻ ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ TAKIEGO ODSZKODOWANIA.

7.3 NINIEJSZE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GWARANCJI STANOWI WYŁĄCZNY ZBIÓR GWARANTOWANYCH WARUNKÓW. WSZELKIE INNE WYRAŹNE BĄDŹ DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE LUB RĘKOJMIE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZOSTAJĄ WYŁĄCZONE (Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW, GDY WSPOMNIANE DOROZUMIANE GWARANCJE LUB RĘKOJMIE SĄ WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY PRAWA). PO UPŁYWIE OKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI FIRMY LEXMARK NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE LUB RĘKOJMIE, ZARÓWNO WYRAŹNE JAK I DOROZUMIANE. JAKIEKOLWIEK GWARANCJE UMOWNE LUB USTAWOWE, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI KOŃCOWEMU W STOSUNKU DO SPRZEDAWCY LUB INNEJ OSOBY, POZOSTAJĄ W MOCY.

8. Klauzula salwatoryjna

8.1 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Gwarancji firmy Lexmark (lub jej części) zostanie uznane przez sąd lub inny organ właściwy w danej jurysdykcji za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie lub jego część zostanie wyłączone z niniejszej Gwarancji firmy Lexmark i nie będzie mieć wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Gwarancji firmy Lexmark.

8.2 Jeśli dane postanowienie Gwarancji firmy Lexmark (lub jej części) zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie będzie stosowane z minimalną zmianą niezbędną do uczynienia danego postanowienia zgodnego z prawem, ważnego i wykonalnego.

9. Oferta serwisowa Lexmarka

Użytkownik Końcowy może w każdej chwili rozszerzyć lub zaktualizować niniejszą Gwarancję Lexmark w okresie jej obowiązywania poprzez wykupienie Oferty serwisowej Lexmarka. Warunki Ofert serwisowych Lexmarka są dostępne na stronie internetowej Lexmark www.lexmark.com/myguarantee lub u Państwa sprzedawcy.

10. Warunki specyficzne dla danego kraju

10.1 Polska

10.1.1 Gwarancja firmy Lexmark jest komercyjną gwarancją dobrowolnie udzieloną przez firmę Lexmark. Nazwa i adres podmiotu Lexmark odpowiedzialnego za działanie niniejszej Gwarancji firmy Lexmark w Twoim kraju znajduje się pod adresem: www.lexmark.com/myguarantee w dziale "Lista kontaktów przy gwarancji" i obecnie jest to:

Lexmark International Polska Sp. z o.o.
Ul. Wołoska 5
02-675 Warszawa
Polska

10.1.2 Następujące zdanie z sekcji 2.3 zostaje skreślone i nie ma zastosowania: "Dostawa zastępczego produktu nie przedłuża okresu Gwarancji firmy Lexmark dla odpowiedniego Urządzenia drukującego lub materiałów eksploatacyjnych".

1 Standardowy Okres Gwarancji dla Urządzeń Drukujących Lexmark wynosi jeden (1) rok. Wydłużenie Okresu Gwarancji do czterech (4) lat jest możliwe pod warunkiem zarejestrowania przez Użytkownika Końcowego Urządzeń Drukujących Lexmark zgodnie z informacjami zawartymi w Sekcji 4.