Terms and Conditions

1. Aplicabilitate

1.1 Lexmark pune la dispoziţie prezenta „Garanțielimitată de 4 anipentrugama de produsepentru IMM-uri” (denumită în cele ce urmează „Garanţia Lexmark”) primului cumpărător (denumit încele ce urmează „Primul Cumpărător”),care achiziționează pentru uz personal un dispozitiv de imprimare sau consumabile marca Lexmark , aşa cum suntacestea descrise în Secţiunea 3 (denumite în cele ce urmează „Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark”) precum şi oricărei persoane, căreiape perioada Garanţiei Lexmark (denumită în cele ce urmează “Perioada”),îi parvin în mod legal sau îi sunt vânduteDispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark (alături de Primul Cumpărător denumită în cele ce urmează„Utilizatorul Final”).

1.2 PREZENTA GARANȚIE LEXMARK SE ADRESEAZĂ EXCLUSIV CLIENȚILOR CORPORATIVI ȘI NU SE APLICĂ ÎN CAZUL ÎN CARE UTILIZATORUL FINAL ESTE UN CONSUMATOR. 1.3În condiţiile prezentei Garanţii Lexmark, Lexmark garantează faptul că Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark sunt fabricate din piese noi sau dinpiese echivalente unor piese noi, că sunt conform specificaţiilor publicate de către Lexmark, că nu prezintă defecţiuni de materiale sau de fabricaţie şi că sunt înstare bună de funcţionare la momentul livrării. 1.4 De asemenea, Lexmark garantează ca va oferi asistență tehnică (denumită in celeceurmeaza „Asistență Tehnică”) Utilizatorului Final, fie prin intermediul unui site web de asistență naţional Lexmark sau prin linie telefonică directă Lexmark (astfel cum este specificat în „Instrucțiunileprivind Serviciile Lexmark” caresunt ataşate prezentei şi/sau care sunt disponibile pe pagina de internet Lexmark din țara dumneavoastră www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 PREZENTA GARANŢIE LEXMARK ESTE OFERITĂ ÎN MOD GRATUIT CA GARANŢIE DE PRODUCĂTOR ŞI ESTE ADIŢIONALĂ ORICĂREIGARANŢII CONTRACTUALE SAU STATUTARE SAU GARANȚII ÎN BAZA DREPTULUI COMUN DE CARE UTILIZATORUL FINAL AR BENEFICIA ÎN RAPORT CU VÂNZĂTORUL PRODUSULUI (LEXMARK SAUORICE ALTĂ TERŢĂ PERSOANĂ DE LA CARE UTILIZATORUL FINAL AR FI ACHIZIŢIONAT DISPOZITIVELE DE IMPRIMARE SAU CONSUMABILELE LEXMARK),ASTFEL CUM PREVEDE LEGEA LOCALĂ APLICABILĂ. ORICE GARANȚIE CONTRACTUALĂ SAU STATUTARĂ DE CARE UTILIZATORUL AR BENEFICIA ÎN RAPORT CU VÂNZĂTORUL SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ RĂMÂNE NEAFECTATĂ.

1.6 Serviciile aferente prezentei Garanţii Lexmark (denumite în cele ce urmează „Servicii de Garanţie”) vor fi asigurate de către entitatea locală Lexmark, sau decătre reprezentantul local al Lexmark.

1.7 Lexmark va oferi Servicii de Garanție (inclusiv Asistență Tehnică) în Teritoriu, astfel cum acesta este definit în Secţiunea 6 a prezenteiGaranţii Lexmark.

1.8 PREZENTA GARANŢIE LEXMARK ESTE LIMITATĂ LA DREPTURILE PE CARE I LE CONFERĂ ÎN MOD EXPRES PREZENTUL DOCUMENT UTILIZATORULUIFINAL, ŞI POATE FACE OBIECTUL UNOR LIMITĂRI, ASTFEL CUM SE PREVEDE ÎN SECŢIUNILE DE MAI JOS.

2. Procedura de asistență

2.1 During the Term of this Lexmark Guarantee, Lexmark will (i) provide Technical Support to the End-user to determine whether the Lexmark Printing Device or Supplies is defective and, if so, for which reason, and (ii) repair or replace, at its discretion, a Lexmark Printing Device or Supplies that is defective or ceases to function (please see Section 3 for details on coverage and Term). Original packing materials should be retained by the End-user during the Term of the Lexmark Guarantee.

2.2 Contactare Lexmark

În cazul în careDispozitivele dumneavoastră de Imprimare sau Consumabilele Lexmarkprezintă defecte de materiale sau de fabricație în cadrul Perioadei de garanție, iar recomandările din documentația aferentă produsului nu sunt suficiente pentru a soluționa problema, puteți primi asistență în următoarele moduri:

  • Căutând informații suplimentare privind asistența și detectarea și remedierea defecțiunilor sau programe software și drivere actualizate pe site-ul web de asistență Lexmark la  www.lexmark.com/myguarantee;
  •  Solicitând Asistență Tehnică apelând numărul de telefon corespunzător pentru țara dumneavoastră, astfel cum este indicatla www.lexmark.com/myguarantee în secțiunea “Lista Contactelor de Garanţie”; 

2.3 În procesul de furnizare a Serviciilor de Garanţie, Lexmark va încerca într-o primă fază să analizeze cauza pentru care Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark pot fi defectesau nu funcţionează, şi, în măsura în care este posibil, va încerca să rectifice problema fie prin intermediul telefonului, internet-ului sau fax-ului. Lexmark, lapropria sa alegere, va putea să reparesau să înlocuiască Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark defecte sau care nu funcţionează, fie prin punereala dispoziţie a unui nou produs sau a unui produs de schimb echivalent unuia nou. Agenţii autorizaţi de asistență tehnică Lexmark vor furniza instrucţiuni privitoarela returnarea sau înlocuirea Dispozitivelor de Imprimare sau Consumabilelor Lexmark defecte, sau care se află în stare de nefuncţionare. Toate pieseleînlocuite și produsele schimbate în condiţiile Serviciilor de Garanţie, se vor întoarce în sauvor deveni proprietatea Lexmark. Livrarea unui produs de schimb nu vaextinde Perioadaprezentei Garanţii Lexmark pentru respectiveleDispozitive de Imprimare sau Consumabile Lexmark.

2.4 În cazul în care Lexmark pune la dispoziţie, în condiţiile prezentei Garanţii Lexmark, Dispozitive de Imprimare sau Consumabile Lexmark de schimb,Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark defecte sau aflate în stare de nefuncţionare vor fi returnate de către Utilizatorul Final în conformitatecu instrucţiunile puse la dispoziţie de către agentul autorizat de asistență tehnică Lexmark pe parcursul procedurii de înlocuire, şi la adresa indicată de acesta,în materialele de ambalare ale Dispozitivelor de Imprimare de schimb sau Consumabilelor Lexmark. Nereturnarea Dispozitivelor de Imprimare sauConsumabilelor Lexmark defecte va determina emiterea unei facturi aferente înlocuiriiDispozitivelor de Imprimare sau Consumabilelor Lexmark, la lista prețurilor Lexmark publicată la acel moment.

2.5 Dispozitivelede Imprimare Lexmark de schimb nu se livrează cu Consumabile Lexmark, cabluri și orice alte extensii hardware ce ar fi putut fifurnizate sau instalate pe Dispozitivulde Imprimare Lexmark defect. Aceste articole vor fi înlăturate de pe Dispozitivul de Imprimare Lexmark defect înainte ca acesta săfie returnat, şi vor fi folosite cu Dispozitivul de Imprimare Lexmark de schimb.

3. Produsele acoperite de Garanţie şi Perioadade garanţie

3.1 Următoarele produse Lexmark sunt acoperite de prezenta Garanţie Lexmark, următoarele Perioade urmând a se aplica:

3.1.1 În afară de cazul în care pe respectivul Dispozitiv de Imprimare Lexmark sau pe ambalajul acestuia sau pe site-ul web Lexmark se prevede o Perioadămai lungă, un an de la data achiziţionării de către Primul Cumpărător pentru Dispozitivul de Imprimare Lexmark şi pentru opţiunile şi facilităţilehardware Lexmark ataşate (cum ar fi tava de hârtie adiţională). Durata inițială de un an poate fi prelungită în mod gratuit, în cazul în care Utilizatorul Final se înregistrează online la: www.lexmark.com/myguarantee (a se vedea Secțiunea 4 pentru detalii).

3.1.2 Durata de existenţă pentru consumabilele cu toner Lexmark. Durata de existenţă este definită ca perioada începând de la data achiziţionării de către Primul Cumpărător,şi până când toner-ul original, plasat în cartuş de către Lexmark, este epuizat până la punctul în care consumabilul nu mai funcţionează.

3.1.3 Nouăzeci de zile pentru seturile de întreținere, cuptoarele („fuser”), unitățile de transfer al imaginii Lexmark originale şi consumabilele care însoțesc un Dispozitiv de Imprimare cu laser Lexmark, începând de la dataachiziţionării de către Primul Cumpărător; sau până când Dispozitivul de Imprimare Lexmark afișează mesajul „Avertisment pentru durată de viaţă”(„”)sau: „Întreținere programată” pe panoul de control; sau; în cazul în care interfața pentru Utilizatorul Final a Dispozitivului de Imprimare Lexmark nu este capabil de a afişa asemenea mesaje, până la uzura normală,oricare dintre acestea intervine cea dintâi.

3.1.4 Nouăzeci de zile pentru seturile de întreținere, cuptoarele („fuser”), unitățile de transfer al imaginii Lexmark de schimb și consumabilele, începând de la data achiziţionării de către Primul Cumpărător. Intervenţiile solicitate pentru înlocuirea seturilor de întreținere sau a cuptoarelor după nouăzeci de zile vor fi taxate per incident.

3.2 PREZENTA GARANŢIE LEXMARK NU SE APLICĂ: (I) PRODUSELOR FURNIZATE DE TERȚI ŞI CARE ÎNSOŢESC DISPOZITIVELE DEIMPRIMARE ŞI CONSUMABILELE LEXMARK (de exemplu: CABLURI USB SAU DE ALT TIP, SOFTWARE SAU ARTICOLE ADIŢIONALE DISTRIBUITE DE LEXMARKCA PARTE A PRODUSULUI ACHIZIŢIONAT SAU A PACHETULUI) (II) ORICĂRUI SOFTWARE LEXMARK SAU FURNIZATE DE TERȚI, SAU (III) ORICĂRORMEDII DE IMPRIMARE LEXMARK SAU FURNIZATE DE TERȚI.

4. Responsabilităţile Utilizatorului final

4.1 ÎNREGISTRARE (CERTIFICAT DE ACTIVARE)

Pentru a putea beneficia de Serviciile de Garanţie sau de Asistența Tehnică după expirarea Perioadei inițiale de un an pentru Dispozitivele de Imprimare Lexmark (a se vedea secțiunea 3.1.1), Utilizatorul Final trebuie să înregistreze și să activeze Garanția Lexmark pentru fiecare Dispozitiv de Imprimare Lexmark, în termen de 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data achiziționării de către Cumpărătorul Inițial („Perioada de 90 de zile”). Înregistrarea poate fi efectuată online site-ul web Lexmark: www.lexmark.com/ myguarantee. În urma înregistrării cu succes, Utilizatorul Final va primi un Certificat de Activare; în acest mod Perioada de garanție inițială de un an este prelungită cu 36 luni (= 48 luni în total = Perioada inițială de un an plus 36 de luni). Neînregistrarea în Perioada de 90 de zile va determina pierderea definitivă a posibilității de prelungire a Garanției, iar Perioadade garanție va rămâne perioada inițială de un an de la data achiziționării de către Cumpărătorul Inițial. În urma înregistrării și activării, Utilizatorul Final primește un Certificat de Activare. Utilizatorul Final va păstra Certificatul de Activare în condiții de siguranță.

4.2 În momentul contactării Lexmark, Utilizatorul Final trebuie să poată furniza (i) dovada achiziţionării decătre Primul Cumpărător, ca de exemplu factura care să includă data achiziţionării, locaţia achiziționării şi numărul de serie, precum și (ii) Certificatul de Activare, dacă este necesar și în situația în care i se solicită acest lucru. Fără asemeneainformaţii, Dispozitivele de Imprimare sau Consumabilele Lexmark pot fi considerate a fi „în afara garanţiei ”, şi drept urmare, costurile aferente oricăror servicii prestate vor fi percepute Utilizatorului Final la tarifele aferente serviciilor de service sau Asistență Tehnicăde la data respectivă.

4.3 Este responsabilitatea Utilizatorului Final să verifice dacă Dispozitivul de Imprimare Lexmark este configurat în concordanţă cuinstrucţiunile de instalare furnizate, de exemplu în documentaţia produsului şi/sau de către agentul autorizat Lexmark. În cazul în care Lexmark stabilește căproblema apărută poate fi rezolvată printr-o îmbunătăţire a firmware-ului (microprogramului intern), va fi responsabilitatea Utilizatorului Finalsă aplice îmbunătățirea recomandată de firmware Dispozitivului de Imprimare Lexmark, prin respectarea instrucţiunilor furnizate de Lexmark. De asemenea, instrucţiunile pot fi furnizate Utilizatorului Final de către agenţi autorizaţi de asistență tehnică în urma unui apel pentruasistență tehnică.

4.4 Pentru a menţine performanţa optimă, Dispozitivele de Imprimare Lexmark pot necesita seturi de întreținere odată ce ating un anumitnumăr de imprimări. Acest aspect este notificat în materialele cu specificaţii şi instrucțiuni de instalare pe care Utilizatorul Final trebuie să le respecte. Seturile de întreținere nu sunt acoperite de Garanția Lexmark.Achiziţionarea precum şi instalarea corespunzătoare a seturilor de întreținere şi a cuptoarelor rămân responsabilitatea unică a Utilizatorului Final,acesta din urmă suportând toate costurile asociate acestora.

4.5 Pentru a obţine servicii de asistență tehnică adecvate, Utilizatorul Final trebuie să asiste agentul tehnic autorizat Lexmark, pe întreaga durată a procedurilor deanaliză pentru a se putea identifica o soluţie prin telefon. Utilizatorul Final va folosi Dispozitivul de Imprimare sau Consumabilul Lexmark într-un mediu de lucru care să permită o analizăadecvată. În cazul în care Utilizatorul Final nu poate oferi agentului tehnic autorizat o asistenţă adecvată, Serviciile de Garanţie pot fi amânate saucosturi adiţionale pot fi percepute Utilizatorului Final.

5. Excepţii

5.1 Prezenta Garanţie Lexmark nu include servicii pentru/în oricare dintre următoarele situații. Costurile aferente oricărei acțiuni de remediere determinate de una dintre situațiile următoare pot fi percepute de către Lexmark Utilizatorului Final la tarifele de service sau Asistență Tehnică aplicabile la data respectivă.

5.1.1 în cazul în care numărul de serie al Dispozitivului de Imprimare sau al Consumabilului Lexmark a fost înlăturat, deteriorat sau avariat.

5.1.2 în cazul în care există blocaje de hârtie, altele decât cele ce rezultă din defecte de fabricaţie.

5.1.3 înlocuiri la fața locului de elemente interschimbabile de către Utilizatorul Final ca de exemplu tonere, cuptoare (“fuser”), unități de transfer al imaginii şi alte piese consumabile care pot fi înlocuite de către Utilizatorul Final.

5.1.4 în cazul în care avarierea, defectarea sau reducerea performanţeiDispozitivului de Imprimare sau Consumabilelor Lexmark este un rezultat alutilizării de consumabile, piese, medii de imprimare, software sau dispozitive care nu sunt piese sau consumabile originale Lexmark, sau care nuîntrunesc specificaţiile recomandate de Lexmark pentru acel Dispozitiv de Imprimare sau Consumabil Lexmark.

5.1.5 nefuncţionarea, funcţionarea necorespunzătoare sau reducerea performanţei care rezultă din folosirea produsului într-un mediu operaţional sau fizic necorespunzător. Acestea pot include, fără a fi limitate la, deteriorări ce rezultă din avarii accidentale sau întrebuinţare improprie, şocuri sau perturbărielectrice, inclusiv fulger. Neglijenţa Utilizatorului Final, utilizare inadecvată, corpuri străine ce sunt scăpate în mod accidental în aparat, avarii provocate de foc sau deapă, sau în cazul în care Produsul este folosit în medii neconforme cu specificaţiile Lexmark incluse în documentaţia produsului.

5.1.6 în cazul în care tonerele sunt reumplute de către Utilizatorul Final sau de către o terţă persoană, sau în cazul în care acesteaîncetează să funcţioneze datorită unor avarii accidentale sau a unei întrebuinţări improprii.

5.1.7 deteriorarea, funcţionarea necorespunzătoare sau reducerea performanţei rezultată din servicii sau activităţi de întreținere asupra Dispozitivelor deImprimare şi a Consumabilelor Lexmark, executate de altă persoană decât Lexmark sau prestatorii de servicii autorizați de Lexmark;

5.1.8 deteriorarea, funcţionarea necorespunzătoare sau reducerea performanţei produsului care rezultă din neefectuarea de către Utilizatorul Final aoperaţiunilor de întreținere şi curăţare ce sunt descrise în instrucţiunile de utilizare Lexmark, în manuale sau în informaţiile ce se regăsesc pe site-ul web Lexmark. Acestea includ neînlocuirea de către Utilizatorul Final a elementelor consumabile, cum ar fi seturile (pachetele) de întreținere la intervalulrecomandat, sau servicii de întreținere ce sunt executate de către o terţă persoană neautorizată;

5.1.9 avarii de reparaţie, nefuncţionare sau reducerea performanţei Dispozitivelor de Imprimare şi a Consumabilelor Lexmark, care rezultă dinincapacitatea de a pregăti, împacheta şi transporta în mod corespunzător Dispozitivul de Imprimare și Consumabilele Lexmark conform instrucţiunilor Lexmark, atunci când produsul este returnat către Lexmark pentru reparaţii;

5.10 nerespectarea de către Utilizatorul Final a criteriilor sau a specificaţiilor produselor consemnate în documentaţia produsului Lexmark.

5.2 Lexmark are dreptul de a refuza prestarea oricărui Serviciu de Garanție și Asistență Tehnică în baza prezentei Garanții Lexmark, atât timp cât Utilizatorul nu și-a îndeplinit obligațiile de plată.

6. Teritoriu

6.1 Prezenta garanţie Lexmark se aplică Dispozitivelor de Imprimare sau Consumabilelor Lexmark, achiziţionate şi instalate în țăriledefinite la începutul prezentei Garanții (denumite în continuare „Teritoriul”). Prezenta Garanție Lexmark este furnizată la libera alegere Lexmark fie de către subsidiara Lexmark, fie de către un reprezentant local din țara respectivă. A se vedea Secțiunea 10 (Termeni și CondițiiSpecifice Țării) pentru detalii suplimentare care pot fi aplicabile în țara dumneavoastră.

6.2 Termenii/condiţiile şi/sau Serviciile de Garanţie Lexmark pot varia de la o ţară la alta.

6.3 Atunci când Dispozitivul de Imprimare sau Consumabilul Lexmark se transferă către o altă ţară în care Serviciile de Garanţie sunt disponibile pentrurespectivul Dispozitiv de Imprimare sau Consumabil Lexmark, Utilizatorul Final va beneficia de aceeaşi garanţie ca şi cum Dispozitivul de Imprimare sauConsumabilul Lexmark ar fi fost cumpărat din ţara în care a fost transferat. CU TOATE ACESTEA, ANUMITE DISPOZITIVE DE IMPRIMARE LEXMARKSAU CONSUMABILE LEXMARK SELECTATE NU SUNT DISPONIBILE ÎN TOATE ŢĂRILE. GARANŢIA LEXMARK PENTRU ASEMENEA DISPOZITIVE DE IMPRIMARE ŞICONSUMABILE LEXMARK NU EXISTĂ DUPĂ CE DISPOZITIVUL DE IMPRIMARE SAU CONSUMABILUL LEXMARK A FOST TRANSERAT CĂTRE O ŢARĂ ÎNCARE REPREZENTANTUL LOCAL LEXMARK NU OFERĂ ÎN MOD GENERAL SERVICII DE GARANŢIE PENTRU ACELAŞI NUMĂR DE MODEL AL PRODUSULUI.

7. LIMITAREA GARANȚIEI ȘI A RĂSPUNDERII

7.1 Singura soluţie pe care Utilizatorul Final o are la dispoziţie, în condiţiile prezentei Garanţii Lexmark, în cazul în care Dispozitivul de Imprimare sau Consumabilul Lexmark este defect sau înceteazăsă funcţioneze, este definită de Serviciile de Garanţie de mai sus. Chiar şi în cazul în care există o încălcare a acestei Garanţii Lexmark, singura şi unicaresponsabilitate a Lexmark cu privire la despăgubirile efective de orice fel, este aceea de a restitui preţul plătit pentru Dispozitivul de Imprimare sauConsumabilul Lexmark, sau pentru repararea sau înlocuirea acestuia. Excluderile și limitările de răspundere prevăzute în Secțiunea 7 nu se aplică în cazul unor vătămări corporalesau distrugeri de bunuri pentru care Lexmark ar trebui să răspundă în mod legal.

7.2 Lexmark pune la dispoziţie Garanţia Lexmark, numai conform prevederilor de mai sus. SUB REZERVA CELOR DE MAI SUS, LEXMARK NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU CONSECINŢELEÎNTRERUPERII OPERAŢIUNII DE IMPRIMARE A DISPOZITIVULUI DE IMPRIMARE SAU A CONSUMABILELOR LEXMARK, SAU CELE ALE OPERAŢIUNILOR DEFECTUOASEALE DISPOZITIVULUI DE IMPRIMARE SAU ALE CONSUMABILELOR. LEXMARK NU VA FI ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICI O SITUAŢIE PENTRU PROFITURI NEREALIZATE, DAUNE INDIRECTE, CHIAR DACĂ POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTORA A FOST ADUSĂ LA CUNOŞTINŢA LEXMARK.

7.3 PREZENTA DECLARAŢIE DE GARANŢIE REPREZINTĂ SETUL EXCLUSIV DE TERMENI DE GARANŢIE. TOATE CELELALTE GARANŢII DE FABRICAȚIE EXPRESE SAUIMPLICITE, INCLUSIV GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT EXCLUSE. (CU EXCEPŢIACAZURILOR ÎN CARE ASEMENEA GARANŢII IMPLICITE SUNT IMPUSE DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ). NICIO GARANŢIE DE FABRICAȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, NUSE VA APLICA DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI PREZENTEI GARANŢII LEXMARK.PENTRU EVITAREA ORICĂROR NECLARITĂȚI, PREZENTA GARANŢIE LEXMARK NU AFECTEAZĂ ÎN NICI UN FELGARANŢIILE CONTRACTUALE SAU STATUTARE DE CARE UTILIZATORUL FINAL AR BENEFICIA ÎN RAPORT CU VÂNZĂTORUL PRODUSULUI SAU ORICE ALTĂ PERSOANĂ.

8. Nulități parțiale

8.1 În cazul în care orice prevedere din prezenta Garanție Lexmark (sau o parte din orice prevedere) este considerată de orice instanță sau autoritate competentă drept lipsită de valabilitate, ilegală sau inaplicabilă, se va considera, în măsura în care este necesar, că prevederea respectivă sau partea din prevederea respectivă nu face parte din Garanția Lexmark, iar valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi din Garanția Lexmark nu vor fi afectate.

8.2 În cazul în care Garanția Lexmark (sau o parte din orice prevedere) este considerată a fi ilegală, lipsită de valabilitate sau inaplicabilă, prevederea se va aplica cu modificarea minimă necesară care face ca aceasta să fie legală, valabilă și aplicabilă.

9. SOferta de servicii

Utilizatorul Final poate extinde prezenta Garanţie Lexmark în orice momentîn cadrul Perioadei prin achiziţionarea unui oferte de servicii Lexmark. Pentru informaţii suplimentareîn legătură cu oferta de servicii Lexmark, puteţi regăsi detaliile pe pagina de internet Lexmark - www.lexmark.com/myguarantee sau contactând reprezentantul dumneavoastră devânzări.

10. Termeni și Condiții Specifice Țării

10.1 România

10.1.1 Garanția Lexmark este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către Lexmark. Numele și adresa entității Lexmark responsabile cu implementarea prezentei Garanții Lexmark în țara dumneavoastră pot fi regăsite pe pagina de internet www.lexmark.com/myguarantee în secțiunea „Lista Contactelor de Garanție”.

10.1.2 Secțiunea 7.2 va fi înlocuită cu următorul text: “7.2 Lexmark furnizează Garanția Lexmark numai conform prevederilor de mai sus. SUB REZERVA CELOR DE MAI SUS, LEXMARK NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU CONSECINŢELE ÎNTRERUPERII OPERAŢIUNII DE IMPRIMARE A DISPOZITIVULUI DE IMPRIMARE SAU A CONSUMABILELOR LEXMARK, SAU CELE ALE OPERAŢIUNILOR DEFECTUOASE ALE DISPOZITIVULUI DE IMPRIMARE SAU ALE CONSUMABILELOR. LEXMARK NU VA FI ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICI O SITUAŢIE PENTRU PROFITURI/BENEFICII NEREALIZATE SAU PENTRU DAUNE (INCIDENTALE SAU CONEXE), CHIAR DACĂ POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTORA A FOST ADUSĂ LA CUNOŞTINŢA LEXMARK.”