Terms and Conditions

1.  Rozsah

1.1 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto „4-ročnú obmedzenú záruku pre rad produktov pre SMB” (ďalej ako „Záruka spoločnosti Lexmark“) osobe, ktorá si ako prvá zakúpi pre svoju vlastnú potrebu (ďalej ako „Pôvodný kupujúci“) tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark, ako je ďalej uvedené v časti 3 (ďalej ako „Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark”), a akejkoľvek osobe, ktorej je Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál značky Lexmark právoplatne dané alebo predané (spolu s Pôvodným kupujúcim ďalej ako „Koncový používateľ”) počas doby trvania (ďalej ako „Doba trvania”) tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.2 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK JE URČENÁ VÝHRADNE PRE OBCHODNÝCH ZÁKAZNÍKOV A NEUPLATŇUJE SA V PRÍPADE, ŽE KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM JE SPOTREBITEĽ.

1.3 Spoločnosť Lexmark sa podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark zaručuje, že Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark je vyrobené z nových alebo z ekvivalentov nových častí, je v súlade so špecifikáciami vydanými spoločnosťou Lexmark, je bez materiálových alebo výrobných chýb a má dobrú prevádzkovú spôsobilosť v čase dodania.

1.4 Spoločnosť Lexmark sa tiež zaručuje poskytovať technickú podporu (ďalej ako „Technická podpora”) Koncovému používateľovi buď prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti Lexmark pre danú krajinu alebo prostredníctvom pohotovostnej linky spoločnosti Lexmark (ako je uvedené v dokumente „Pravidlá služieb spoločnosti Lexmark”, ktorý tvorí prílohu tohto dokumentu a/alebo sa nachádza na internetovej stránke spoločnosti Lexmark pre vašu krajinu www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 SPOLOČNOSŤ LEXMARK POSKYTUJE TÚTO ZÁRUKU SPOLOČNOSTI LEXMARK AKO BEZPLATNÚ ZÁRUKU VÝROBCU A TÁTO ZÁRUKA SA POSKYTUJE NAVYŠE K AKEJKOĽVEK ZMLUVNEJ ALEBO ZÁKONNEJ ZÁRUKE, NA KTORÚ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ PRÁVO VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU (SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY, OD KTOREJ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ MOHOL ZAKÚPIŤ TLAČOVÉ ZARIADENIE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL OD SPOLOČNOSTI LEXMARK) PODĽA PLATNÉHO MIESTNEHO PRÁVA. AKÁKOĽVEK ZMLUVNÁ ALEBO ZÁKONNÁ ZÁRUKA, NA KTORÚ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ PRÁVO VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBE ZOSTÁVA NEDOTKNUTÁ. 

1.6 Služby definované v tejto Záruke spoločnosti Lexmark (ďalej ako „Služby záruky”) poskytne miestny subjekt spoločnosti Lexmark alebo miestny zástupca spoločnosti Lexmark.

1.7 Spoločnosť Lexmark bude poskytovať Služby záruky (vrátane Technickej podpory) na Území, ako je definované a stanovené v časti 6 tejto Záruky spoločnosti Lexmark.

1.8 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA TÝKA IBA PRÁV VÝSLOVNE UDELENÝCH KONCOVÉMU POUŽÍVATEĽOVI V TOMTO DOKUMENTE A PODLIEHA URČITÝM OBMEDZENIAM, AKO JE STANOVENÉ V NASLEDOVNÝCH ČASTIACH TOHTO DOKUMENTU.

2.   Proces podpory

2.1 Spoločnosť Lexmark počas Doby trvania tejto Záruky spoločnosti Lexmark bude (i) poskytovať Technickú podporu Koncovému používateľovi za účelom určenia, či sú Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark chybné, a ak áno, z akého dôvodu, a (ii) opravovať alebo nahrádzať podľa svojho uváženia Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark, ktoré je chybné alebo prestane správne pracovať (viď časť 3 pre podrobnosti o krytí a Dobe trvania). Po Dobu trvania Záruky spoločnosti Lexmark je Koncový používateľ povinný ponechať si pôvodný obal.

2.2 Kontaktovanie spoločnosti Lexmark

Ak Vaše Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark vykazuje vadu v materiáloch a z výroby počas Doby trvania záruky, a odporúčania v produktovej dokumentácii neriešia daný problém, môže Vám byť poskytnutá podpora prostredníctvom:

  • vyhľadania dodatočných informácií ohľadne podpory a riešenia problémov alebo aktualizovaného softvéru alebo ovládačov z Webovej lokality podpory spoločnosti Lexmark www.lexmark.com/myguarantee
  • vyžiadania si Technickej Podpory zavolaním na príslušné telefónne čísla pre Vašu krajinu, ako sú uvedené v časti „Zoznam kontaktov ohľadne záruky” na internetovej stránke www.lexmark.com/myguarantee;

2.3 Spoločnosť Lexmark sa pri poskytovaní Služieb záruky najprv pokúsi analyzovať dôvod, prečo Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark môže byť chybné alebo nepracuje správne, a ak je to možné, odstráni problém cez telefón, internet alebo fax. Spoločnosť Lexmark podľa svojho uváženia opraví chybné alebo nesprávne pracujúce Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark, alebo ich nahradí tak, že poskytne nový alebo ekvivalent nového náhradného výrobku. Autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark poskytnú pokyny súvisiace s vrátením alebo nahradením chybného alebo nesprávne pracujúceho Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark. Všetky vymenené časti a výrobky nahradené v zmysle Služieb záruky sa stanú (opätovne) majetkom spoločnosti Lexmark. Dodanie náhradného výrobku nepredĺži Dobu trvania Záruky spoločnosti Lexmark na príslušné Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark.

2.4 V prípade, že spoločnosť Lexmark poskytne náhradné Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark  podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark, Koncový používateľ vráti chybné alebo nesprávne pracujúce Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark v obale poskytnutom s náhradným Tlačovým zariadením alebo spotrebným materiálom od spoločnosti Lexmark podľa pokynov a použije spiatočnú adresu poskytnutú autorizovaným pracovníkom technickej podpory spoločnosti Lexmark v priebehu procesu nahradenia. Dôsledkom nenavrátenia chybného Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark bude faktúra za náhradné Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark za cenu podľa cenníka spoločnosti Lexmark zverejneného v danom čase.

2.5 Náhradné Tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark nie je vybavené spotrebným materiálom od spoločnosti Lexmark, káblami a akýmikoľvek hardvérovými rozšíreniami, ktoré mohli byť odoslané alebo nainštalované na chybnom Tlačovom zariadení od spoločnosti Lexmark. Tieto predmety sa z chybného Tlačového zariadenia od spoločnosti Lexmark pred jej vrátením odstránia a použijú sa v náhradnom Tlačovom zariadení od spoločnosti Lexmark.

3.  Výrobky, na ktoré sa vzťahuje záruka a Doba trvania

3.1 Nasledovné výrobky spoločnosti Lexmark sú kryté touto Zárukou spoločnosti Lexmark a platia nasledovné Doby trvania:

3.1.1 Pokiaľ nie je na príslušnom Tlačovom zariadení alebo jeho balení alebo na súvisiacej internetovej stránke spoločnosti Lexmark uvedená dlhšia Doba trvania, jeden rok pre Tlačové zariadenia od spoločnosti Lexmark a ich pripojené hardvérové varianty a  doplnky od spoločnosti Lexmark (ako napríklad, doplnkový zásobník papiera), počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Prvotná jednoročná Doba trvania môže byť bezplatne predĺžená, ak sa Koncový používateľ zaregistruje online na internetovej stránke www.lexmark.com/myguarantee (viď časť 4 pre viac informácií).

3.1.2 Celoživotná u tonerových dodávok od spoločnosti Lexmark. Celoživotná Doba trvania je definovaná ako obdobie odo dňa zakúpenia Pôvodným kupujúcim do spotrebovania originálneho tonera, ktorý do kazety umiestnila spoločnosť Lexmark, do takej miery, že už dodávka nefunguje.

3.1.3 Deväťdesiat dní pre originálne súpravy na údržbu, zapekaciu piecku, jednotku prenosu obrazov a spotrebné časti od spoločnosti Lexmark dodávané s laserovým Tlačovým zariadením od spoločnosti Lexmark, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim; alebo; dokiaľ Tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark nezobrazí správu „Upozornenie o končiacej životnosti” alebo „Plánovaná údržba” na kontrolnom paneli; alebo; ak rozhranie Koncového používateľa Tlačového zariadenie od spoločnosti Lexmark nedokáže zobraziť takú správu, normálne opotrebovanie, podľa toho, čo nastane skôr.

3.1.4 Deväťdesiat dní pre náhradné súpravy na údržbu, zapekaciu piecku, jednotku prenosu obrazov a spotrebné časti od spoločnosti Lexmark, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Požadované zásahy do náhradných súprav na údržbu alebo zapekacej piecky po deväťdesiatich dňoch sú spoplatnené pomerne podľa počtu zásahov.

3.2 TÁTO ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NETÝKA (i) AKÝCHKOĽVEK VÝROBKOV TRETÍCH STRÁN DODÁVANÝCH S TLAČOVÝM ZARIADENÍM ALEBO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM OD SPOLOČNOSTI LEXMARK (NAPRÍKLAD, USB KÁBEL ALEBO INÉ KÁBLE, SOFTVÉR ALEBO DOPLNKY DISTRIBUOVANÉ SPOLOČNOSŤOU LEXMARK AKO SÚČASŤ NÁKUPU VÝROBKU ALEBO BALENIA), (ii) AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO TRETEJ STRANY, ALEBO (iii) AKÝCHKOĽVEK TLAČOVÝCH MÉDIÍ SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO TRETEJ STRANY.

4.   Povinnosti Koncového používateľa

4.1 REGISTRÁCIA (AKTIVAČNÝ CERTIFIKÁT)

Za účelom poskytnutia Služieb záruky alebo Technickej podpory navyše k jednoročnej Dobe trvania pre Tlačové zariadenia od spoločnosti Lexmark (viď časť 3.1.1.), Koncový používateľ sa musí zaregistrovať a aktivovať si Záruku spoločnosti Lexmark pre každé Tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark do 90 (deväťdesiatich) kalendárnych dní počnúc dňom zakúpenie Pôvodným kupujúcim (ďalej ako „90-dňová lehota”). Registráciu možno vykonať online na nasledovnej internetovej stránke: www.lexmark.com/myguarantee. Po úspešnom zaregistrovaní sa, Koncový používateľ obdrží Aktivačný certifikát; tým sa prvotná jednoročná Doba trvania predĺži o 36 mesiacov (= spolu 48 mesiacov = prvotná jednoročná Doba trvania plus 36 mesiacov).Nezaregistrovanie sa v rámci 90-dňovej lehoty bude mať za následok trvalú stratu predĺženia záruky a Doba trvania záruky zostane jednoročná, počnúc dňom zakúpenia Pôvodným kupujúcim. Po zaregistrovaní a aktivovaní obdrží Konečný používateľ Aktivačný certifikát.

4.2 Pri kontaktovaní spoločnosti Lexmark, Koncový používateľ musí byť schopný predložiť (i) dôkaz o zakúpení Pôvodným kupujúcim, napríklad faktúru, vrátane podrobností o dátume a mieste kúpy a sériové číslo, ako aj (ii) Aktivačný certifikát, podľa potreby a ak je o to požiadaný. Bez takých informácií možno považovať Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark za „Mimo záruky“, a preto akékoľvek služby budú poskytnuté Koncovému používateľovi iba za aktuálne sadzby za služby alebo Technickú podporu.

4.3 Koncový používateľ zodpovedá za overenie, že jeho Tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark je nakonfigurované v súlade s pokynmi poskytnutými pre nastavenie, napríklad, v dokumentácii k výrobku a/alebo od autorizovaného pracovníka technickej podpory spoločnosti Lexmark. Ak spoločnosť Lexmark zistí, že problém možno odstrániť pomocou firmvérovej aktualizácie, povinnosťou Koncového používateľa bude použiť odporúčanú firmvérovú aktualizáciu na Tlačové zariadenie od spoločnosti Lexmark podľa pokynov poskytnutých spoločnosťou Lexmark. Pokyny môžu Koncovému používateľovi poskytnúť aj autorizovaní pracovníci technickej podpory spoločnosti Lexmark po telefonáte k technickej podpore.

4.4 Tlačové zariadenia od spoločnosti Lexmark môžu za účelom udržania optimálneho výkonu potrebovať súpravy na údržbu po istom množstve použití. Toto je stanovené v platných špecifikáciách a inštalačných dokumentoch k výrobku, ktorými sa musí Koncový používateľ riadiť. Súpravy na údržbu nie sú kryté Zárukou spoločnosti Lexmark. Nákup a riadna inštalácia súprav na údržbu a zapekacích piecok je výhradnou povinnosťou Koncového používateľa a Koncový používateľ ponesie všetky súvisiace náklady.

4.5 Od Koncového používateľa sa za účelom získania riadnej Technickej podpory vyžaduje asistencia oprávneným pracovníkom technickej podpory spoločnosti Lexmark počas procesu analýzy, aby im bolo umožnené vyriešenie problému prostredníctvom telefónu. Koncový používateľ musí mať Tlačové zaradenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark v pracovnom prostredí, ktoré umožňuje riadnu analýzu. Ak Koncový používateľ neposkytne oprávnenému pracovníkovi technickej podpory adekvátnu súčinnosť, Služby záruky môžu byť v omeškaní alebo sa Koncovému používateľovi zaúčtujú dodatočné náklady.

5.  Výluky

5.1 Táto Záruka spoločnosti Lexmark nezahŕňa servis pre akékoľvek nasledovné situácie/v akýchkoľvek nasledovných situáciách. Akákoľvek oprava spôsobená jednou z nasledovných situácií bude účtovaná spoločnosťou Lexmark Koncovému používateľovi podľa v danom čase platnej sadzby za služby alebo Technickú podporu.

5.1.1  Sériové číslo Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark bolo odstránené, zničené alebo sa stalo nepoužiteľným;

5.1.2 Vzpriečenie papiera, iné ako to, ktoré nastalo v dôsledku výrobnej chyby;

5.1.3 Výmena (na mieste) položiek vymeniteľných Koncovým používateľom, ako napríklad toner, zapekacie piecky, jednotky prenosu obrazov a spotrebné časti vymeniteľné Koncovým používateľom;

5.1.4 Poškodenia Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark, zlyhanie alebo zhoršenie výkonu Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark vyplývajúce z použitia spotrebného materiálu, častí, tlačiacich prostriedkov, softvéru alebo doplnkov, ktoré nie sú originálnym príslušenstvom alebo časťami od spoločnosti Lexmark, alebo ktoré nespĺňajú špecifikácie odporúčané spoločnosťou Lexmark pre Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark;

5.1.5 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z nevhodného fyzického alebo prevádzkového prostredia. Môžu sem patriť, avšak nie výlučne, škody vyplývajúce z náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia, elektrických vĺn alebo porúch, vrátane blesku, nedbalosti Koncového používateľa, nevhodného použitia, cudzích častí náhodne spadnutých do prístroja, škody spôsobené požiarom alebo vodou alebo z prevádzky v prostrediach, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciami spoločnosti Lexmark, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k výrobku;

5.1.6 Tonerové náplne, ktoré sú doplňované Koncovým používateľom alebo treťou stranou, alebo ktoré prestanú fungovať v dôsledku náhodného poškodenia alebo nesprávneho použitia;

5.1.7 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce zo servisu alebo údržby na Tlačovom zariadení alebo spotrebnom materiáli od spoločnosti Lexmark akoukoľvek osobou, okrem spoločnosti Lexmark alebo autorizovaného poskytovateľa servisu spoločnosti Lexmark;

5.1.8 Zlyhanie, funkčná porucha alebo zhoršenie výkonu vyplývajúce z toho, že Koncový používateľ nevykonal čistenie alebo údržbu popísanú v používateľských príručkách spoločnosti Lexmark, manuáloch alebo na internetovej stránke spoločnosti Lexmark. Patrí sem aj nevykonanie výmeny spotrebných položiek, ako napríklad odporúčaných súprav na údržbu v odporúčaných intervaloch alebo údržba vykonaná neautorizovanou treťou stranou;

5.1.9 Oprava poškodenia, funkčnej poruchy alebo zhoršenia výkonu Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark vyplývajúce z toho, že nebola vykonaná riadna príprava, balenie a preprava Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark, ako bolo doporučené spoločnosťou Lexmark pri vrátení Tlačového zariadenia alebo spotrebného materiálu od spoločnosti Lexmark spoločnosti Lexmark na opravu;

5.1.10 Nevyhovenie akýmkoľvek kritériám alebo špecifikáciám výrobku uvedeným v dokumentácii k výrobku spoločnosti Lexmark.

5.2 Spoločnosť Lexmark je oprávnená odmietnuť vykonať ktorékoľvek Služby záruky a Technickú podporu podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark, pokiaľ Koncový používateľ je v omeškaní s platbou.

6.   Územie

6.1 Táto Záruka spoločnosti Lexmark sa vzťahuje na Tlačové zariadenia alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark zakúpené alebo nainštalované v tých krajinách, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto záruky (ďalej ako „Územie”). Táto Záruka spoločnosti Lexmark je poskytnutá podľa uváženia spoločnosti Lexmark prostredníctvom pobočky spoločnosti Lexmark alebo jej miestnym zástupcom v takej krajine. Viďte prosím časť 10 (Špecifické obchodné podmienky konkrétnej krajiny) pre podrobnejšie informácie, ktoré sa môžu uplatňovať vo Vašej krajine.

6.2 Podmienky a/alebo Služby záruky spoločnosti Lexmark sa môže v každej krajine líšiť.

6.3 Ak je Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark prepravené do inej krajiny, v ktorej sú dostupné Služby záruky pre príslušné Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark, Koncový používateľ bude mať právo na rovnaké Služby záruky, ako keby bolo Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark zakúpené v krajine, do ktorej bolo prepravené. NIEKTORÉ VYBRANÉ TLAČOVÉ ZARIADENIA ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL OD SPOLOČNOSTI LEXMARK VŠAK NIE SÚ PONÚKANÉ VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH. ZÁRUKA SPOLOČNOSTI LEXMARK PRE TAKÉ TLAČOVÉ ZARIADENIE ALEBO SPOTREBNÝ MATERIÁL OD SPOLOČNOSTI LEXMARK NEEXISTUJE PO PREPRAVE TLAČOVÉHO ZARIADENIA ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU DO INEJ KRAJINY, V KTOREJ SPOLOČNOSŤ LEXMARK ALEBO MIESTNY ZÁSTUPCA SPOLOČNOSTI LEXMARK VO VŠEOBECNOSTI NEPONÚKA SLUŽBY ZÁRUKY SPOLOČNOSTI LEXMARK PRE ROVNAKÉ ČÍSLO MODELU VÝROBKU.

7.  OBMEDZENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSTI

7.1  Jediné oprávnenia Koncového používateľa podľa tejto Záruky spoločnosti Lexmark v prípade, že Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark je chybné alebo prestane pracovať, sú definované Službami záruky uvedenými vyššie. Dokonca i v prípade porušenia tejto Záruky spoločnosti Lexmark sa výhradná zodpovednosť spoločnosti Lexmark za skutočné škody akéhokoľvek druhu obmedzuje na cenu zaplatenú za Tlačové zariadenie alebo spotrebný materiál od spoločnosti Lexmark alebo ich opravu alebo nahradenie. Zbavenia sa a obmedzenia zodpovednosti uvedené v tejto časti 7 sa nevzťahujú na fyzické zranenie alebo majetkovú ujmu, za ktoré je spoločnosť Lexmark právne zodpovedná.

7.2 Spoločnosť Lexmark poskytuje túto Záruku spoločnosti Lexmark iba ako je uvedené vyššie. ZA VYŠŠIE UVEDENÝCH PODMIENOK, SPOLOČNOSŤ LEXMARK NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDKY PRERUŠENIA PREVÁDZKY TLAČOVÉHO ZARIADENIA ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU OD SPOLOČNOSTI LEXMARK ALEBO ZA NÁSLEDKY CHYBNEJ PREVÁDZKY TLAČOVÉHO ZARIADENIA ALEBO SPOTREBNÉHO MATERIÁLU OD SPOLOČNOSTI LEXMARK. SPOLOČNOSŤ LEXMARK V ŽIADNOM PRÍPADE NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA UŠLÉ ZISKY ALEBO NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, DOKONCA ANI V PRÍPADE, AK BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ UVEDENÝCH ŠKôD.

7.3 TOTO PREHLÁSENIE ZÁRUKY JE VÝLUČNÝM SÚBOROM ZÁRUČNÝCH PODMIENOK. VŠETKY OSTATNÉ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, VRÁTANE IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, SÚ VYLÚČENÉ (OKREM PRÍPADOV, KEDY UVEDENÉ IMPLICITNÉ ZÁRUKY VYŽADUJE PRÍSLUŠNÝ ZÁKON). PO UPLYNUTÍ DOBY TRVANIA TEJTO ZÁRUKY SPOLOČNOSTI LEXMARK SA NEUPLATNIA ŽIADNE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ. PRE VYLÚČENIE POCHYBNOSTÍ, PRÁVA NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK ZMLUVNEJ ALEBO ZÁKONNEJ ZÁRUKY, Z KTOREJ MÔŽE MAŤ KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ OPRÁVNENIA VOČI PREDAJCOVI VÝROBKU ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ OSOBY, TÝMTO NIE SÚ DOTKNUTÉ.

8.   Oddeliteľnosť

8.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie tejto Záruky spoločnosti Lexmark (alebo časť ktoréhokoľvek ustanovenia) je považované ktorýmkoľvek súdom alebo inou príslušnou autoritou za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné, také ustanovenie sa nepovažuje, v požadovanom rozsahu, za súčasť Záruky spoločnosti Lexmark, a platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Záruky spoločnosti Lexmark zostanú nedotknuté.

8.2 Ak ustanovenie Záruky spoločnosti Lexmark (alebo časť ktoréhokoľvek ustanovenia) je považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné, také ustanovenie sa bude uplatňovať s minimálnou potrebnou úpravou, aby bolo zákonné, platné a vynútiteľné.

9.  Ponuky služieb

Koncový používateľ môže predĺžiť túto Záruku spoločnosti Lexmark kedykoľvek počas jej Doby trvania tým, že si zakúpi Ponuku služieb od spoločnosti Lexmark. Ďalšie informácie o Ponukách služieb od spoločnosti Lexmark nájdete na internetovej stránke spoločnosti Lexmark na adrese www.lexmark.com/myguarantee alebo sa obráťte na vášho distribútora.

10.     Špecifické obchodné podmienky konkrétnej krajiny

10.1  Slovenská republika

10.1.1 Záruka spoločnosti Lexmark je obchodná záruka poskytnutá spoločnosťou Lexmark dobrovoľne. Názov a adresu príslušnej entity spoločnosti Lexmark zodpovednej za výkon tejto Záruky spoločnosti Lexmark nájdete na internetovej stránke www.lexmark.com/myguarantee v časti „Zoznam kontaktov ohľadne záruky”.

10.1.2 Zároveň platí, že: “pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa vylučuje aplikácia ustanovení § 436 – 441 Zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.”