Brzine štampanja prema ISO standardu

Šta je brzina štampanja prema ISO standardu?

Digitalni štamparski uređaji mogu da štampaju stranice brzinom različitom od nominalne usled više faktora. U njih spadaju, bez ograničenja, matični računar, upravljački program, aplikacija, operativni sistem, način povezivanja sa štampačem (USB, Ethernet, bežično povezivanje) i kapacitet računanja uređaja. Osim toga, na brzinu štampanja mogu da utiču karakteristike štamparskog posla kao što su odnos crno-belih površina i površina u boji, broj stranica koje se štampaju, jednostrano ili dvostrano štampanje, traženi kvalitet, broj kopija, tip i veličina papira, sadržaj i složenost dokumenta.

Standardom ISO/IEC 24734 utvrđuje se metoda merenja produktivnosti digitalnih štamparskih uređaja pomoću raznih test datoteka, aplikacija za kancelarijske poslove i karakteristika štamparskog posla na običnom papiru u podrazumevanom režimu. Može da se primeni na uređaje za crno-belo štampanje i štampanje u boji, kao i na jednofunkcionalne i višefunkcionalne uređaje, bez obzira na tehnologiju štampanja (npr. prenosom mastila, laserskim putem itd.).

ISO/IEC 24734 omogućava proizvođačima digitalnih štamparskih uređaja da mere produktivnost različitih digitalnih štamparskih uređaja pomoću metode ujednačenog merenja.

Testiranje

Testovi se izvode pomoću uređaja podešenog na podrazumevani režim i preporučenog običnog papira. Testovi crno-belog štampanja se kod uređaja za štampanje u boji pokreću podešavanjem uređaja na režim crno-belog štampanja. Testira se jednostrano štampanje, kao i dvostrano štampanje ako je automatsko dvostrano štampanje standardna opcija uređaja.

Test datoteke sa četiri stranice štampaju se pomoću programa Adobe Reader™, Microsoft Word™ i Microsoft Excel™, pri čemu se menja broj kompleta (kopija) kako bi se zadali štamparski poslovi različitih dužina.

Test datoteka za Adobe Reader™
Example Test Files for Adobe Reader
Test datoteka za Microsoft Excel™
microsoft_excel-test-file
Test datoteka za Microsoft Word™
microsoft_word-test-file

Testiraju se tri posla različite dužine

1. Kratki poslovi

Svaka test datoteka se štampa jednom  

2. Srednji poslovi

Svaka test datoteka se štampa više puta, tako da se štampa oko 30 sekundi nakon jednog štampanja cele datoteke

3. Dugi poslovi

PDF test datoteka se štampa više puta, tako da se štampa oko 4 minuta nakon jednog štampanja cele datoteke (samo sa jedne strane).

Koriste se tri različite metode merenja vremena štampanja

Prosečno vreme jednog štampanja svake test datoteke sa četiri stranice, od započinjanja štamparskog posla na matičnom računaru do izlaska cele poslednje (četvrte) stranice test datoteke, uključujući vreme obrade prvog štamparskog posla. Vreme dobijeno ovim merenjem naziva se vreme obavljanja prvog posla (First Set Out Time, FSOT).

Prosečan broj slika u minuti za štampanje test datoteka sa četiri stranice više puta, što je prosečna brzina kojom uređaj štampa stranice, mereno od započinjanja posla do izlaska cele poslednje stranice štamparskog posla, uključujući vreme obrade prvog štamparskog posla. Vrednost IPM (broj snimaka u minuti) dobijena ovim merenjem naziva se efikasna propusna moć (Effective Throughput, EFTP). Prosečan broj slika u minuti za štampanje test datoteka sa četiri stranice više puta, mereno od izlaska cele poslednje stranice test datoteke tokom prvog štampanja do izlaska cele poslednje stranice štamparskog posla, što je brzina štampanja bez vremena obrade prvog štamparskog posla. Vrednost IPM (broj snimaka u minuti) dobijena ovim merenjem naziva se procenjena zasićena propusna moć (Estimated Saturated Throughput, ESAT).

Ovi rezultati se prijavljuju za svaku datoteku, kao i za prosečan broj svih datoteka

  • FSOT za kratak posao.
  • EFTP za kratak, srednji i dug posao.
  • ESAT za srednji posao. Lexmark obično navodi prosečnu ESAT IPM vrednost za jednostrano štampanje.

Šta je ISO?

ISO (Međunarodna organizacija za standardizaciju) najveća je svetska organizacija koja razvija i objavljuje međunarodne standarde.

ISO je mreža nacionalnih instituta za standardizaciju iz 157 zemalja (po jedan član iz svake zemlje) kojom koordinira centralni sekretarijat u Ženevi u Švajcarskoj. ISO je nevladina organizacija koja povezuje javne i privatne sektore. Većina instituta članova pripada državnom sektoru svojih zemalja ili je ovlašćena od strane vlade. Drugi članovi su tesno povezani sa privatnim sektorom i ovlašćeni su na osnovu nacionalnih partnerstava industrijskih udruženja. Na taj način ISO omogućava postizanje sporazuma oko rešenja koja zadovoljavaju zahteve poslovnih udruženja i šire društvene potrebe.

Potražite dodatne informacije o ISO organizaciji na veb-lokaciji www.iso.org.

Detalji ISO/IEC standarda za štampanje dostupni su na veb-lokaciji www.iso.org.