Terms and Conditions

1. Obim garancije

1.1 Lexmark nudi ovu “Četvorogodišnju ograničenu garanciju za liniju proizvoda za mala i srednja preduzeća” (u daljem tekstu “Lexmark Garancija”) osobi koja prva kupi za sopstvenu upotrebu (u daljem tekstu “Prvobitni kupac”) uređaj za štampanje sa žigom Lexmark-a ili materijal sa žigom Lexmark-a, kao što je dalje opisano u Odeljku 3 (u daljem tekstu “Lexmark uređaji za štampanje ili potrošni materijal”) kao i bilo kojoj osobi kojoj je Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal na zakonit način predat ili prodat (zajedno sa Prvobitnim kupcem u daljem tekstu “Krajnji korisnik”), tokom važenja (u daljem tekstu “Važenje”) ove Lexmark garancije.

1.2 OVA LEXMARK GARANCIJA SE DAJE SAMO POSLOVNIM KORISNICIMA I NE PRIMENJUJE SE NA KRAJNJEG KORISNIKA - POTROŠAČA.

1.3 Prema ovoj Lexmark garanciji, Lexmark garantuje da je Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal proizveden od novih ili delova jednakim novim, da odgovara specifikacijama objavljenim od strane Lexmark-a, i da nema bilo kakve nedostatke u materijalu ili izradi, kao i da se nalazi u ispravnom stanju u momentu isporuke.

1.4 Lexmark takođe garantuje da će obezbediti tehničku podršku (u daljem tekstu “Tehnička podrška”) krajnjem korisniku bilo putem Lexmark veb sajt-a u zemlji bilo putem Lexmark direktne korisničke linije (kao što je to precizirano u “Smernicama Garancije”, koje su ovde priložene i/ili su dostupne na vašoj Lexmark veb stranici u zemlji www.lexmark.com/myguarantee).

1.5 OVA LEXMARK GARANCIJA JE PONUĐENA OD STRANE LEXMARK-A KAO BESPLATNA GARANCIJA PROIZVOĐAČA I KAO DODATAK NA BILO KOJU UGOVORNU ILI ZAKONSKU GARANCIJU KOJU KONAČNI KORISNIK MOŽE DA IMA U ODNOSU NA PRODAVCA PROIZVODA (LEXMARK ILI BILO KOJEG DRUGOG LICA OD KOGA JE KRAJNJI KORISNIK KUPIO LEXMARK UREĐAJ ZA ŠTAMPANJE ILI POTROŠNI MATERIJAL) PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA U ZEMLJI. OVIM SE NE UTIČE NI NA JEDNU UGOVORNU ILI ZAKONSKU GARANCIJU KOJU KONAČNI KORISNIK MOŽE DA IMA U ODNOSU NA PRODAVCA PROIZVODA ILI BILO KOJE DRUGO LICE.

1.6 Usluge definisane ovom Lexmark garancijom (u daljem tekstu “Usluge garancije”) će biti obezbeđene od strane lokalnog Lexmark subjekta ili od strane lokalnog predstavnika Lexmark-a.

1.7 Lexmark će obezbediti usluge garancije (uključujući i Tehničku podršku) na teritoriji kako je to definisano i navedeno u Odeljku 6 ove Lexmark garancije.

1.8 OVA LEXMARK GARANCIJA JE OGRANIČENA NA PRAVA KOJA SU IZRIČITO DATA KRAJNJEM KORISNIKU IZ OVOG DOKUMENTA, ALI JE PODLOŽNA ODREĐENIM OGRANIČENJIMA KAO ŠTO JE TO ODREĐENO SLEDEĆIM ODELJCIMA OVOG DOKUMENTA.

2. Proces podrške

2.1 Tokom važenja ove Lexmark garancije, Lexmark će (i) obezbediti Tehničku podršku krajnjem korisniku kako bi isti otkrio da li je Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal neispravan i, ukoliko jeste, iz kog razloga je neispravnost nastala, i (ii) popraviti ili zameniti, po svom nahođenju, Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal koji je neispravan ili koji je prestao da funkcioniše (molimo vas da pogledate Odeljak 3 za Pokrivenost i Važenje). U toku Važenja Lexmark Garancije krajnji korisnik treba da zadrži originalno pakovanje.

2.2 Kontaktiranje Lexmark-a Ako se na vašem Lexmark uređaju za štampanije ili potrošni materijal ispolji nedostatak u materijalu ili izradi za vreme Važenja, a sugestije u okviru dokumentacije proizvoda ne reše problem, možete dobiti pomoć na jedan od sledećih načina: 

  • Tražeći dodatnu podršku i informacije radi rešavanja problema ili poslednje verzije softvera i drajvera na Veb lokaciji Lexmark podrške www.lexmark.com/myguarantee 
  • Tražeći Tehničku podršku pozivom na odgovarajući telefonski broj u vašoj zemlji sa liste na www.lexmark.com/myguarantee u odeljku “Lista kontakata davalaca garancije”

2.3 Kada obezbeđuje usluge garancije, Lexmark će pre svega pokušati da analizira razlog zbog čega Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal ima nedostatak ili ne funkcioniše i, ukoliko je to moguće, rešiće problem putem telefona, interneta ili faksa. Lexmark će, po svom nahođenju, popraviti neispravan ili pokvareni Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal ili ga zameniti bilo drugim novim uređajem, bilo proizvodom za zamenu koji je ekvivalentan novom proizvodu. Lexmark-ovi agenti za podršku će obezbediti instrukcije koje se odnose na vraćanje ili zamenu neispravnih ili pokvarenih Lexmark-ovih uređaja za štampanje ili potrošni materijal. Svi zamenjeni delovi i proizvodi zamenjeni u okviru usluga garancije će se vratiti ili postati vlasništvo Lexmark-a. Dostavljanje proizvoda u zamenu ne produžava Važenje Lexmark Garancije za odgovarajuće Lexmark uređaje za štampanje ili potrošni materijal. 

2.4 U slučaju da Lexmark obezbedi zamenu Lexmark uređaja za štampanje ili potrošni materijal prema ovoj Lexmark garanciji, Krajnji korisnik će vratiti neispravni ili pokvareni Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal upakovan u materijal za pakovanje koji je dostavljen zajedno sa Lexmark uređajem za štampanje ili potrošni materijal kojim se zamenjuje takav neispravan ili pokvareni uređaj, prema uputstvima i koristeći povratnu adresu dostavljenu od strane Lexmark ovlašćenog agenta za podršku tokom procedure za zamenu. Ukoliko se neispravan Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal ne vrate, ispostavit će se račun za Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal kojim se zamenjuje neispravan ili pokvaren Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal, prema važećem cenovniku Lexmark-a.

2.5 Uz Lexmark uređaj za štampanje kojim se zamenjuje neispravan ili pokvaren uređaj neće biti poslat Lexmark materijal, kablovi ili bilo kakvi dodaci koji su mogli biti poslati sa, ili instalirani na neispravnom Lexmark uređaju za štampanje. Ovi proizvodi bi trebalo da budu uklonjeni sa Lexmark uređaja za štampanje pre no što je isti vraćen, i iskorišćeni na Lexmark uređaju za štampanje kojim se menja za neispravni ili pokvareni uređaj.

3. Proizvodi koji su obuhvaćeni garancijom i rok trajanja garancije

3.1 Sledeći Lexmark proizvodi su obuhvaćeni Lexmark garancijom i važe sledeći uslovi: 3.1.1 Osim u slučaju da je naveden duži period Važenja naveden na Lexmark uređaju za štampanje ili njegovom pakovanju ili odgovarajućoj Lexmark veb stranici, jedna godina za Lexmark uređaj za štampanje i dodate hardverske opcije i dodatke sa žigom Lexmark-a (kao što je dodatna kutija za papir), počevši od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca. Rok važenja od jedne godine se može besplatno produžiti ukoliko se Krajnji korisnik registruje putem interneta na: www.lexmark.com/myguarantee (videti Odeljak 4 za detalje)

3.1.2 Doživotno za toner sa žigom Lexmark-a. Doživotno označava period od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca do dana kada je originalni toner, koji je stavljen u kertridž od strane Lexmark-a ispražnjen do tačke kada toner više ne funkcioniše.

3.1.3 Devedeset dana za opremu za održavanje, fjuzer, sklop za nanošenje slike na papir i potrošni materijal sa žigom Lexmark-a koji su dostavljeni zajedno sa laserskim Lexmark štampačem, počevši od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca; ili; dok uređaj za štampanje ne prikaže sledeće poruke na kontrolnoj tabli: “Upozorenje: trajnost proizvoda” (Life Warning) ili “Planirano održavanje”(Scheduled Mainenance) ; ili ako interfejs uređaja za štampanje Krajnjeg korisnika nije u stanju da prikaže takvu poruku, habanjeprouzrokovano redovnom upotrebom, štagod se prvo dogodi.

3.1.4 Devedeset dana za opremu za održavanje, fjuzer, sklop za nanošenje slike na papir i potrošni materijal sa žigom Lexmark-a, počevši od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca. Intervencije koje se traže na opremi za održavanje i fjuzer-u za zamenu sa žigom Lexmark-a posle isteka roka od devedeset dana naplaćuje se u zavisnosti od slučaja.

3.2 OVA LEXMARK GARANCIJA SE NE PRIMENJUJE NA (I) PROIZVODE TREĆEG LICA U PAKETU SA LEXMARK UREĐAJEM ZA ŠTAMPANJE I POTROŠNIM MATERIJALOM (NPR. USB ILI DRUGI KABLOVI, SOFTVER ILI DODACI KOJI SE DISTRIBUIRAJU OD STRANE LEXMARK-A KAO DEO KUPOVINE PROIZVODA ILI PAKOVANJA), (II) BILO KOJI SOFTVER LEXMARK-A ILI TREĆEG LICA ILI NA (III) BILO KOJI MEDIJ ZA ŠTAMPU LEXMARK-A ILI TREĆEG LICA. 

4. Odgovornost Krajnjeg korisnika

4.1. REGISTRACIJA (POTVRDA O AKTIVACIJI)

4.1 Kako bi primio Usluge garancije ili Tehničku podršku u periodu dužem od prvobitno predviđene jedne godine Važenja za Lexmark štampač (videti odeljak 3.1.1.), Krajnji korisnik mora da se registuje i da aktivira Lexmark Garanciju za svaki Lexmark štampač u roku od 90 (devedeset) kalendarskih dana počevši od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca (“Period od 90 dana”). Registracija može biti izvršena na internetu na sledećoj Lexmark-ovoj veb lokaciji: www.lexmark.com/myguarantee. Po uspešno obavljenoj registraciji, Krajnji korisnik će dobiti Potvrdu o aktivaciji; čime će se period Važenja produžiti sa prvobitne jedne godine važenja za još 36 meseci (ukupno 48 meseci = inicijalni period Važenja uz dodatnih 36 meseci). Ukoliko se registracija ne uradi u okviru perioda od 90 dana, izgubiće se pravo na produžetak Garancije i Važenje Garancije ostaje jedna godina od dana kupovine od strane Prvobitnog kupca. Po registraciji i aktivaciji, Krajnji korisnik dobija Potvrdu o aktivaciji. Krajnji korisnik čuva Potvrdu o aktivaciji na sigurnom mestu.

4.2 Pri kontaktiranju Lexmark-a, Krajnji kupac mora da bude u mogućnosti da dostavi (i) dokaz kupovine od Prvobitnog kupca, kao što je račun, koji sadrži detalje o danu i mestu kupovine i serijskom broju, kao i (ii) Potvrdu o aktivaciji, kada se to od njega zatraži, ukoliko se ista primenjuje. Bez tih informacija, Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal mogu biti smatrani „van garancije“ i samim tim, bilo koja pružena usluga bi bila naplaćena Krajnjem korisniku po u tom trenutku važećim cenama servisnih usluga ili usluga tehničke podrške.

4.3 Krajnji korisnik je odgovoran za verifikaciju da je njegov Lexmark uređaj za štampanje konfigurisan u skladu sa datim instrukcijama za podešavanje, kao na primer, u dokumentaciji uz proizvod i/ili od strane Lexmark ovlašćenog agenta za podršku. Ako Lexmark odredi da problem može biti rešen putem firmware nadgradnje, Krajnji korisnik će biti odgovoran da primeni preporučenu firmware nadgradnju na Lexmark uređaju za štampanje prateći uputstva koja Lexmark daje. Uputstva Krajnjem korisniku mogu biti data od strane Lexmark ovlašćenog agenta za podršku kao rezultat poziva službi podrške.

4.4 Kako bi se zadržao optimum performansi, neki Lexmark uređaji za štampanje mogu zahtevati postojanje opreme za održavanje nakon određenog vremena upotrebe. Ovo je određeno specifikacijama datog proizvoda i materijalima za instalaciju kojih Krajnji korisnik mora da se pridržava. Kupovina i odgovarajuća instalacija opreme za održavanje i fjuzera će ostati isključiva obaveza Krajnjeg korisnika i Krajnji korisnik će snositi sve troškove u vezi sa tim.

4.5 Kako bi se pribavila odgovarajuća Tehnička podrška, od krajnjeg korisnika se traži da pomogne Lexmark-ovom ovlašćenom agentu za podršku tokom procesa analize kako bi se omogućilo rešenje problema preko telefona. Krajnji korisnik mora imati Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal u radnom okruženju koje omogućava odgovarajuću analizu. Ako Krajnji korisnik propusti da obezbedi adekvatnu asistenciju ovlašćenom agentu za podršku, usluge garancije mogu biti odložene ili dodatni troškovi mogu biti naplaćeni Krajnjem korisniku.

5. Izuzeci

5.1 Ova Lexmark garancija ne uključuje usluge za/u bilo kojoj od sledećih situacija. Bilo koja popravka koja je uzrokovana nekom od sledećih situacija može biti naplaćena Krajnjem korisniku od strane Lexmark-a po važećim cenama servisnih usluga ili usluga Tehničke podrške u momentu popravke.

5.1.1 Serijski broj Lexmark uređaja za štampanje ili potrošnog materijala je uklonjen, oštećen ili učinjen defektnim.

5.1.2 Zaglavljivanje papira, osim u slučajevima koji su rezultat fabričke greške.

5.1.3 Zamena na licu mesta delova koje menja Krajnji korisnik, kao što su toner, inkdžet kertridži, sklop za nanošenje slike na papir i potrošni materijal koji Krajnji korisnik menja.

5.1.4 Šteta na Lexmark uređaju za štampanje ili potrošnom materijalu, kvar ili loše performanse Lexmark uređaja za štampače ili potrošnog materijala koji je rezultat korišćenja materijala, delova, materijala za štampu, softvera ili dodataka koji nisu originalni Lexmark materijali ili delovi, ili koji ne odgovaraju specifikacijama koje su preporučene od strane Lexmark-a za Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal.

5.1.5 Otkaz, kvar ili pogoršanje performansi koje proizilaze iz neodgovarajuće sredine gde se obavlja rad. Ovo sadrži, ali se ne ograničava na, slučajnu štetu ili štetu koja proizilazi iz pogrešne upotrebe, strujnih udara ili smetnji uključujući i udarac munje, neobazrivost Krajnjeg korisnika, nepodobna upotreba, slučajno unošenje stranih objekata u aparat, oštećenje vodom ili vatrom kao i korišćenje istog u sredini koja nije odgovarajuća Lexmark-ovim specifikacijama koja se nalazi u dokumentaciji uz proizvod.

5.1.6 Toner ili inkdžet zalihe koje su dopunjene od strane Krajnjeg korisnika ili trećeg lica ili prestaju sa funkcijom zbog slučajne štete ili pogrešne upotrebe.

5.1.7 Oštećenje, kvar ili loše performanse koje proizilaze iz servisiranja ili održavanja Lexmark-ovog uređaja za štampanje ili potrošnog materijala od strane bilo koga ko nije Lexmark ili Lexmark-ov ovlašćeni serviseri.

5.1.8 Oštećenje, kvar ili pogoršanje performansi koje proizilaze iz propusta Krajnjeg korisnika da obavi čišćenje i održavanje shodno Lexmark-ovom uputstvu za korišćenje, priručnicima ili veb-sajt stranici. Ovo uključuje i propust zamene potrošnih materijala kao što su paketi za održavanje u preporučenim intervalima, ili održavanje od strane trećeg neovlašćenog lica.

5.1.9 Oštećenje prilikom popravke, kvar ili pogoršanje performansi Lexmark uređaja za štampanje ili potrošni materijal koje proizilazi iz propusta da se isti adekvatno pripreme, spakuju i transportuju isti, shodno Lexmark-ovoj preporuci, kada se Lexmark uređaji za štampanje ili potrošni materijali šalju na popravku.

5.1.10 Ukoliko se Krajnji korisnik ne pridržava ni jednog od kriterijuma ili proizvodnih specifikacija iz Lexmark-ove dokumentacije vezane za proizvod.

5.2 Lexmark ima pravo da odbije pružanje bilo koje Usluge garancije i Tehničke podrške iz ove Lexmark Garancije dokle god Krajnji korisnik kasni sa plaćanjem.

6. Područje

6.1 Ova Lexmark garancija se odnosi na Lexmark uređaje za štampanje i potrošne materijale kupljene i instalirane u onim državama definisanim na početku ove Garancije (u daljem tekstu „Područje“). Ova Lexmark Garancija se daje po diskrecionoj odluci Lexmark-a od strane Lexmark-ovog zavisnog društva ili lokalnog predstavnika iz svake zemlje. Molim vas vidite odeljak 10 (Uslovi zavisni od države) za više detalja koji mogu biti primenljivi u vašoj državi.

6.2 Uslovi ove Lexmark-ove Garancije i/ili Usluge garancije mogu biti drugačiji u zavisnosti od države.

6.3 Kada su Lexmark uređaji za štampanje ili potrošni materijali, preneseni u drugu državu gde su Usluge garancije dostupne za iste, Krajnji korisnik će imati pravo na iste Usluge garancije kao da je Lexmark uređaj za štampanje ili potrošni materijal kupio u toj državi u koju su preneseni. IPAK, ODREĐENI LEXMARK UREĐAJI ZA ŠTAMPANJE I POTROŠNI MATERIJALI NISU PONUĐENI U SVIM ZEMLJAMA. LEXMARK GARANCIJA ZA TAKVE LEXMARK UREĐAJE ZA ŠTAMPANJE I POTROŠNE MATERIJALE NE POSTOJI NAKON PRENOSA ISTIH U DRUGU DRŽAVU, U KOJOJ LEXMARK ILI OVLAŠĆENI PREDSTAVNIK NEMA U OPŠTOJ PONUDI USLUGE GARANCIJE ZA ISTI MODEL I BROJ PROIZVODA.

7. OGRANIČENJA GARANCIJE I ODGOVORNOST

7.1 Pod ovom Lexmark Garancijom, jedino pravno sredstvo Krajnjeg korisnika u slučaju da su Lexmark uređaji za štampanje ili potrošni materijali neispravni ili da prestanu sa radom su definisani u gore navedenim Uslugama garancije. U slučaju da dođe do kršenja ove Lexmark Garancije, Lexmark-ova jedina i isključiva odgovornost je ograničena na visinu cene plaćene za Lexmark-ov uređaj za štampanje ili materijal, ili u visini cene popravke ili zamene istih. Ovakvo isključenje i ograničenje odgovornosti predviđeno u Odeljku 7 se ne odnosi na telesne povrede ili oštećenja imovine za koje je Lexmark pravno odgovoran.

7.2 Lexmark izdaje Lexmark Garanciju isključivo na gore naveden način. LEXMARK NIJE ODGOVORAN ZA POSLEDICE PREKIDA RADA UREĐAJA ZA ŠTAMPANJE ILI POTROŠNOG MATERIJALA ILI NEODGOVARAJUĆEG NAČINA RADA UREĐAJA ZA ŠTAMPANJE ILI POTROŠNOG MATERIJALA. NI U KOM SLUČAJU LEXMARK NEĆE BITI ODGOVORAN ZA IZGUBLJENU DOBIT ILI) ZA SLUČAJNA ILI POSREDNA ILI POSLEDIČNA OŠTEĆENJA, ČAK IAKO JE UPOZNATI SA MOGUĆIM NASTANKOM ISTIH.

7.3 LEXMARKOVA OGRANIČENA GARANCIJA PREDSTAVLJA ISKLJUČIV ZBIR GARANTOVANIH USLOVA. SVE OSTALE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE UKLJUČUJUĆI I GARANCIJE O PODOBNOSTI ZA PRODAJU I KONKRETNU SVRHU SU IZOSTAVLJENE (OSIM UKOLIKO SU ISTE OBAVEZNE PO ZAKONU). BILO KOJE IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE GARANCIJE NEĆE BITI VAŽEĆE NAKON ISTEKA ROKA OVE LEXMARK GARANCIJE. RADI IZBEGAVANJA SUMNJE, OVIM SE NE UTIČE NI NA JEDNU UGOVORNU ILI ZAKONSKU GARANCIJU KOJU KONAČNI KORISNIK MOŽE DA IMA U ODNOSU NA PRODAVCA PROIZVODA ILI BILO KOJE DRUGO LICE.

8. Slučaj ništavosti pojedinih delova

8.1 Ukoliko bilo koja odredba ove Lexmark Garancije bude proglašena ništavom, nezakonitom ili neizvršivom od strane suda ili bilo kog drugog organa ili nadležne jurisdikcije, smatraće se da ta odredba ili deo odredbe nije deo Lexmark Garancije, a važenje i izvršivost ostalih odredaba Lexmark Garancije će biti netaknuta.

8.2 Ukoliko se ispostavi da je odredba (ili njen deo) Lexmark Garancije nezakonita, ništava ili neizvršiva, odredba će se primenjivati uz minimalno menjanje koje je potrebno da bi bila legalna, važeća i izvršiva.

9. Servisiranje

Krajnji korisnik može proširiti ovu Lexmark Garanciju bilo kada tokom perioda Važenja, kupovinom Lexmark ponude o servisiranju. Za dodatne informacije o Lexmark ponudi o servisiranju pogledajte detalje na veb stranici www.lexmark.com/myguarantee ili kontaktirajte vašeg prodavca.

10. Uslovi zavisni od države

10.1 Srbija

10.1.1 Lexmark Garancija je trgovinska garancija koju izdaje Lexmark. Naziv i adresa pravnog lica Lexmark-a koje je odgovorno za vršenje ove Lexmark Garancije se može naći na www.lexmark.com/myguarantee u odeljku „Kontakt lista davalaca Garancije“.

10.1.2 Na kraju Odeljka 7.1. dodaje se sledeće: „Odgovornost za grubu nepažnju i namernu se ne može isključiti niti ograničiti“.