Terms and Conditions

 

1. Tillämplighet

1.1 Lexmark erbjuder denna “Fyra års begränsad garanti för skrivarserien för små och medelstora företag” (härefter ”Lexmark-garantin”) till den person som för eget bruk ursprungligen köper (härefter ”Ursprunglig Köpare”) en Lexmark-märkt skrivare eller Lexmark-märkta förbrukningsartiklar som beskrivs nedan under punkten 3 (härefter ”Lexmark-skrivare och -förbrukningsartiklar”) och till varje person som lagligen har mottagit eller köpt Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna (tillsammans med den Ursprunglige Köparen (härefter ”Slutanvändare”) under Lexmark-garantins giltighetstid.

1.2 DENNA LEXMARK-GARANTI RIKTAS ENBART MOT FÖRETAGSKUNDER OCH GÄLLER INTE OM SLUTANVÄNDAREN ÄR EN KONSUMENT. 

1.3 Genom Lexmark-garantin garanterar Lexmark att Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna har tillverkats av nya eller därmed likvärdiga delar, att de motsvarar Lexmarks framtagna specifikation, att de är fria från fel avseende material och utförande och att de fungerar väl vid tidpunkten för leverans.

1.4 Lexmark garanterar också att tillhandahålla teknisk support (härefter ”Teknisk support”) till Slutanvändaren, antingen via en nationell Lexmark-webbsida eller via Lexmarks hotline (såsom angivits i “Lexmarks serviceanvisningar”  som bifogas härtill och/eller finns tillgängliga via din nationella Lexmark-webbsida www.lexmark.com/myguarantee.

1.5 DENNA LEXMARK-GARANTI ERBJUDS AV LEXMARK SOM TILLVERKNINGSGARANTI UTAN EXTRA KOSTNAD, OCH GÄLLER SOM ETT TILLÄGG TILL VARJE AVTALSMÄSSIG ELLER LAGSTADGAD GARANTI SOM SLUTANVÄNDAREN KAN VARA BERÄTTIGAD TILL I FÖRHÅLLANDE TILL SÄLJAREN AV PRODUKTEN (D.V.S. LEXMARK ELLER ANNAN PART FRÅN VILKEN SLUTANVÄNDAREN HAR KÖPT LEXMARK-SKRIVAREN OCH –FÖRBRUKNINGSARTIKLARNA) ENLIGT TILLÄMPLIG NATIONELL LAGSTIFTNING.

1.6 Den service som beskrivs i Lexmark-garantin (härefter ”Servicegaranti”) tillhandahålls via Lexmarks lokala enhet eller Lexmarks lokala representant.

1.7 Lexmark erbjuder Servicegaranti (inklusive Teknisk support) inom Territoriet, såsom det är definierat i punkten 6 i Lexmark-garantin.

1.8 LEXMARK-GARANTIN ÄR BEGRÄNSAD TILL DE RÄTTIGHETER SOM UTTRYCKLIGEN TILLERKÄNNS SLUTANVÄNDAREN ENLIGT DETTA DOKUMENT, OCH ÄR UNDERKASTAD DE SÄRSKILDA RESTRIKTIONER SOM BESKRIVS NEDAN I DETTA DOKUMENT.

2. Supportprocedur

2.1 Under Lexmark-garantins giltighetstid tillhandahåller Lexmark (i) Teknisk support till Slutanvändaren för att fastställa huruvida Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna är behäftade med fel, och i så fall av vilken anledning, samt (ii) reparation eller utbyte, efter eget gottfinnande, av Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar som är behäftade med fel eller upphört att fungera (se punkten 3 för ytterligare information avseende omfattning och Giltighetstid). Originalförpackningar ska sparas av Slutanvändaren under Lexmark-garantins giltighetstid.

2.2 Kontakta Lexmark 

Om din Lexmark-skrivare och –förbrukningsartiklar uppvisar fel i material och utförande under Giltighetsperioden och förslagen i produktdokumentationen inte löser problemet kan du erhålla support på ett av följande sätt:

  • Leta efter ytterligare support och problemlösningsinformation eller uppdaterad mjukvara och drivrutiner på Lexmarks supportwebbplats på www.lexmark.com/myguarantee
  • Begära Teknisk support genom att ringa det relevanta telefonnumret för ditt land såsom det är listat på www.lexmark.com/myguarantee i punkten “Garantikontaktlista” 

2.3 Vid tillhandahållande av Servicegaranti försöker Lexmark först analysera skälen till att Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna kan vara behäftade med fel och, om möjligt, avhjälpa felet via telefon, Internet eller via fax. Lexmark har rätt att efter eget gottfinnande antingen reparera Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar som är behäftade med fel eller som inte fungerar, eller byta ut den genom att antingen tillhandahålla en ny, eller motsvarande ny, ersättningsprodukt. Lexmarks auktoriserade servicepersonal tillhandahåller instruktioner avseende retur eller utbyte av Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar som är behäftade med fel eller som inte fungerar. Alla utbytta delar och ersatta produkter till följd av denna Servicegaranti ska tillfalla Lexmark. Leverans av en ersättningsprodukt förlänger inte Lexmark-garantins giltighetstid avseende respektive Lexmark-skrivare och -förbrukningsartiklar.

2.4 Om Lexmark tillhandahåller Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar i utbyte under Lexmark-garantin, ska Slutanvändaren returnera Lexmark-skrivare och -förbrukningsartiklar som är felaktiga eller som inte fungerar i den förpackning som medföljde 

den Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar som lämnats i utbyte enligt instruktion och till den returadress som meddelats 

av Lexmarks auktoriserade servicepersonal i samband med utbytesproceduren. Underlåtenhet att returnera Lexmark–skrivare 

och –förbrukningsartiklar som är behäftade med fel kommer att resultera i en faktura för utbytet av Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar i enlighet med Lexmarks gällande publicerade listpris.

2.5 En Lexmark–skrivare som ersätter en felaktig Lexmark-skrivare byts, är denna inte utrustad med Lexmarks förbrukningsartiklar, kablar eller annat hårdvarutillbehör som kan ha åtföljt eller installerats på den felaktiga Lexmark-skrivaren. Dessa artiklar ska avlägsnas från den felaktiga Lexmark-skrivaren innan den returneras och ska användas tillsammans med den Lexmark-skrivare som lämnas i utbyte.

3. Omfattade produkter och Garantitid

3.1 Följande Lexmark-produkter omfattas av denna Lexmark-garanti och följande villkor ska tillämpas:

3.1.1 Om inte en längre garantitid har angivits på skrivaren, dess förpackning eller relevant Lexmark-webbsida, ett år för Lexmark-skrivare och deras bifogade Lexmark-märkta tillbehör (såsom ett extra pappersfack), räknat från det datum då den Ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp. Den initiala Garantitiden om ett år kan förlängas utan extra kostnad om Slutanvändaren registrerar sig online på: www.lexmark.com/myguarantee (se punkten 4 för ytterligare information).

3.1.2 Obegränsad tid för Lexmark-märkt toner. Obegränsad tid definieras såsom perioden räknat från det datum som den ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp, fram tills dess att den ursprungliga toner som Lexmark har placerat i kassetten är förbrukad i sådan utsträckning att den inte längre fungerar.

3.1.3 Nittio dagar för Lexmark-märkta originalservicekit, fixeringsenheter, bildöverföringsenhet och konsumtionsvaror som medföljde en Lexmark-laserskrivare, räknat från det datum då den Ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp; eller fram till dess att Lexmark-skrivaren visar meddelanden om ”Snart slut ” eller ”Schemalagt underhåll” på kontrollpanelen; eller om Lexmark-skrivarens Slutanvändargränssnitt inte kan visa sådant meddelande vad som följer av normalt slitage, beroende på vad som inträffar först.

3.1.4 Nittio dagar för Lexmark-märkta ersättningsservicekit, fixeringsenheter, bildöverföringsenhet och konsumtionsvaror, räknat från det datum då den Ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp. Service som begärs på ersättningsservicekit och fixeringsenheter efter nittio dagar ska debiteras per tillfälle.

3.2 DENNA LEXMARK-GARANTI ÄR INTE TILLÄMPLIG PÅ (I) TREDJEPARTSPRODUKT SOM MEDFÖLJER LEXMARK–SKRIVARE OCH –FÖRBRUKNINGSARTIKLAR (T.EX. USB ELLER ANNAN KABEL, MJUKVARA ELLER TILLÄGGSARTIKLAR SOM DISTRIBUERATS AV LEXMARK SOM DEL AV KÖPET ELLER PRODUKTPAKETET); (II) LEXMARK- ELLER TREDJEPARTSMJUKVARA; ELLER (III) PÅ NÅGON LEXMARK ELLER TREDJEPARTS UTSKRIFTSMEDIA.

4. Kundansvar

4.1 REGISTRERING (AKTIVERINGSCERTFIKAT)

För att ha rätt att erhålla Servicegaranti eller Teknisk support  utöver den initiala Garantitiden om ett år (se punkten 3.1.1) måste Slutanvändaren registrera och aktivera Lexmark-garantin för varje Lexmark-skrivare inom 90 (nittio) kalenderdagar från den Ursprungliga Köparens inköpsdag (“90-Dagars-Perioden”). Registring kan göras online på följande Lexmark-hemsida: www.lexmark.com/myguarantee. Vid lyckad registrering erhåller Slutanvändaren ett Aktiveringscertifikat och därmed förlängs den initiala Garantitiden om ett år med 36 månader (=48 månader totalt = initial Garantitid om ett år plus 36 månader). Utebliven registrering inom 90-Dagars-Perioden resulterar i permanent bortfall av Garantiförlängningen och Garantitiden förblir den initiala perioden om ett år från den Ursprungliga Köparens inköpsdag. Vid registrering och aktivering erhåller Slutanvändaren ett Aktiveringscertifikat. Slutanvändaren ska bevara Aktiveringscertifikatet på ett säkert ställe.

4.2 Vid kontakt med Lexmark, måste Slutanvändaren på begäran kunna uppvisa (i) bevis på den Ursprunglige Köparens inköp såsom en faktura inklusive detaljer avseende datum för inköp, köpställe och/eller serienummer; samt (ii) Aktiveringscertfikatet, om tillämpligt. Utan sådan information kan Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna anses vara ”utom garanti” och därmed debiteras Slutanvändaren för service enligt då gällande taxa för service och Teknisk support.

4.3 Det åligger Slutanvändaren att visa att dennes Lexmark-skrivare är konfigurerad enligt de installationsinstruktioner som tillhandahållits, exempelvis via produktdokumentation och/eller Lexmarks auktoriserade servicepersonal. Om Lexmark anser att problemet kan åtgärdas genom uppgradering av drivrutiner, åligger det Slutanvändaren att utföra rekommenderad uppgradering på Lexmark–skrivaren genom att följa de instruktioner som tillhandahålls av Lexmark. Instruktioner kan även tillhandahållas Slutanvändaren av Lexmarks auktoriserade servicepersonal via telefon.

4.4 För att bibehålla optimal prestanda kan Lexmark-skrivare behöva servicekit efter viss användning. Detta beskrivs i tillämplig produktspecifikation och genom det installationsmaterial som Slutanvändaren måste inrätta sig efter. Servicekits omfattas inte av Lexmark-garantin. Införskaffande och korrekt installation av servicekit och fixeringsenheter faller under Slutanvändarens eget ansvar och Slutanvändaren bär även alla kostnader relaterade därtill.

4.5 För att erhålla erforderlig Teknisk support krävs att Slutanvändaren assisterar Lexmarks auktoriserade servicepersonal 

under analysprocessen, i syfte att finna en lösning på problemet via telefon. Slutanvändaren måste ha Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna i en arbetsmiljö som möjliggör erforderlig analys. Om Slutanvändaren underlåter att ge den auktoriserade servicepersonalen erforderlig assistans, så riskerar Servicegarantin att bli försenad eller tillkommande kostnader faktureras Kunden.

5. UNDANTAG

5.1 Denna Lexmark-garanti inkluderar inte service för/i någon av följande incidenter. Lexmark kan komma att debitera Slutkunden för reparationsåtgärder orsakade av en av följande incidenter i enlighet med på marknaden vanlig taxa för service och Teknisk support:

5.1.1 Om serienumret på Lexmark-skrivaren och –förbrukningsartiklarna har avlägsnats, skadats eller blivit defekt.

5.1.2 Papperskvadd, annan än sådan som är resultatet av ett tillverkningsfel.

5.1.3 Utbyte på plats av artiklar som kan bytas ut av Slutanvändaren såsom toner, kassetter,  fixeringsenheter, bildöverföringsenheter och av Slutkunden utbytbara förbrukningsdelar.

5.1.4 Skador på Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna, brist eller försämring i prestanda hos Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna som orsakats av användning av sådana förbrukningsartiklar, delar, utskriftsmedia, mjukvara eller tillval som inte är Lexmarks originalförbrukningsartiklar eller originaldelar eller som inte motsvarar specifikationer rekommenderade av Lexmark för Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna.

5.1.5 Funktionsbrist eller prestandaförsämring som är följden av olämplig fysisk eller operativ miljö. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador p.g.a. olyckshändelse eller missbruk, överslag eller elektriska störningar inklusive blixtnedslag, Slutanvändarens försumlighet, felaktig användning, främmande föremål som oavsiktligt tappats i maskinen, eldsvåda eller vattenskada eller p.g.a. användning i en miljö som inte motsvarar Lexmarks specifikation som ingår i produktdokumentationen.

5.1.6 Tonerkasetter som fylls på av Slutanvändaren eller tredje part eller som upphör att fungera p.g.a. vårdslöshet eller missbruk.

5.1.7 Skada, funktionsbrist eller prestandaförsämring som är resultatet av service och underhåll av Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna som utförts av annan än Lexmark eller auktoriserat ombud för tillhandahållande av Lexmarks service.

5.1.8 Skada, funktionsbrist eller prestandaförsämring som är resultatet av Slutanvändarens underlåtenhet att utföra rengöring och underhåll enligt anvisning i Lexmarks användarhandbok, manualer eller Lexmarks webbsida. Detta inkluderar underlåtenhet att ersätta förbrukningsartiklar, såsom rekommenderade servicekit och fixeringsenheter enligt de tidsintervall som anges, eller om underhåll tillåtits utföras av en icke-auktoriserad tredje part.

5.1.9 Reparationsskada, funktionsbrist eller prestandaförsämring hos Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna, vilket är resultatet av underlåtelse att vederbörligen förbereda, förpacka och transportera Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna enligt Lexmarks anvisningar, när Lexmark–skrivaren och –förbrukningartiklarna ska returneras till Lexmark för reparation.

5.1.10 Slutanvändarens bristande efterlevnad av riktlinjer för användande som framgår av Lexmarks produktdokumentation.

5.2 Lexmark äger rätt att vägra utföra Servicegaranti och Teknisk support under denna Lexmark-garanti om Slutanvändaren är i dröjsmål med betalning.

6. Territorium

6.1 Denna Lexmark-garanti är tillämplig på Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar som köpts och installerats i de länder som angetts i rubriken till denna Garanti (härefter “Territoriet”). Denna Lexmark-garanti tillhandahålls, efter Lexmarks eget val, av antingen Lexmarks dotterbolag eller lokal representant i sådant land. Se punkt 10 (Landsspecifika villkor) för ytterligare detaljer som kan vara tillämpliga i ditt land.

6.2 Lexmark-garantins villkor och/eller Servicegaranti kan variera mellan länderna.

6.3 När Lexmark-skrivaren och –förbrukningsartiklarna  har överförts till ett annat land, där denna Servicegaranti är tillgänglig för respektive Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna, har Slutanvändaren rätt till samma  Servicegaranti som om Lexmark–skrivaren och –förbrukningsartiklarna vore inköpt i landet som de överförts till. VISSA UTVALDA LEXMARK–SKRIVARE OCH -FÖRBRUKNINGSARTIKLAR ERBJUDS EMELLERTID INTE I ALLA LÄNDER. LEXMARK-GARANTIN FÖR SÅDANA LEXMARK–SKRIVARE OCH –FÖRBRUKNINGSARTIKLAR UPPHÖR ATT GÄLLA EFTER ÖVERFÖRINGEN AV LEXMARK–SKRIVARE OCH –FÖRBRUKNINGSARTIKLAR TILL ETT ANNAT LAND DÄR LEXMARK ELLER LEXMARKS LOKALA OMBUD INTE NORMALT ERBJUDER LEXMARKS  SERVICEGARANTI FÖR SAMMA PRODUKTMODELL.

7. BEGRÄNSNING AV GARANTI OCH ANSVAR

7.1 Slutanvändarens enda kompensation under denna Lexmark-garanti i det fall Lexmark–skrivare och –förbrukningsartiklar skulle vara behäftade med fel eller upphör att fungera är den Servicegaranti som beskrivs ovan. Även vid bristande uppfyllelse av denna Initiala Lexmark-garanti, är Lexmarks enda och uteslutande ansvar för faktiska skador, oavsett typ, begränsad till priset som betalats för Lexmark-skrivaren och -förbrukningsartiklarna. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte för personskada eller skada på egendom som Lexmark är ansvarig för enligt lag. 

7.2 Lexmark tillhandahåller endast Lexmark-garantin enligt beskrivningen ovan. LEXMARK ÄR INTE ANSVARIG FÖR KONSEKVENSER AV AVBROTT I LEXMARK-SKRIVAREN OCH –FÖRBRUKNINGSARTIKLARNAS DRIFT ELLER P.G.A. BRISTFÄLLIG DRIFT HOS  LEXMARK-SKRIVAREN OCH -FÖRBRUKNINGSARTIKLARNA. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA LEXMARK VARA ANSVARIG FÖR UTEBLIVEN VINST, INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM LEXMARK I FÖRVÄG HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR NÄMNDA SKADOR.

7.3 DENNA REDOGÖRELSE FÖR GARANTI ÄR DEN UTESLUTANDE SAMMANSTÄLLNINGEN AV GARANTIBESTÄMMELSER. INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN, INKLUSIVE GARANTIER OCH ÅTAGANDEN AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, ÄR TILLÄMPLIGA (FÖRUTOM NÄR NÄMNDA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN ÄR TVINGANDE ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING). INGA GARANTIER ELLER ÅTAGANDEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR TILLÄMPLIGA EFTER UTGÅNGEN AV LEXMARK-GARANTINS GILTIGHETSTID (FÖRUTOM SÅDANA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN SOM ÄR TVINGANDE ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING).

8. Bestämmelses ogiltighet

8.1 Om domstol eller annan behörig myndighet finner bestämmelse  i denna Lexmark-garanti (eller del därav) ogiltig, illegal eller ej verkställbar, ska sådan bestämmelse eller del därav, i den mån det är nödvändigt, inte anses utgöra en del av Lexmark-garantin och giltigheten av övriga bestämmelser i Lexmark-garantin ska inte påverkas därav. 

8.2 Om en bestämmelse i Lexmark-garantin (eller del därav) befinns illegal, ogiltig eller ej verkställbar, ska bestämmelsen jämkas i den mån det är nödvändigt för att göra den legal, giltig och verkställbar.

9. Serviceerbjudanden

Slutanvändaren kan förlänga eller uppgradera denna Lexmark-garanti när som helst under dess Giltighetstid genom att köpa ett Lexmark serviceerbjudande. Mer information om Lexmarks serviceerbjudanden finns att tillgå på Lexmarks webbsida www.lexmark.com/myguarantee eller genom att kontakta återförsäljaren.

10. Landsspecifika villkor

10.1 Sverige

10.1.1 Lexmark-garantin är en kommersiell garanti frivilligt tillhandahållen av Lexmark. Namnet och adressen till Lexmarkenheten ansvarig för genomförandet av denna Lexmark-garanti i ditt land finns på www.lexmark.com/myguarantee under punkten “Garantikontaktlista”. 

10.1.2 Till punkt 7.1 ska följande lydelse läggas till: “Ansvar för grov vårdslöshet respektive uppsåt ska inte uteslutas eller begränsas.”