Terms and Conditions

1. Tillämplighet

1.1 Lexmark erbjuder denna Begränsade Köpgaranti (härefter: ”Lexmarkgarantin”) till den person som för eget bruk ursprungligen köper (härefter: ”Ursprunglig Köpare”) en Lexmark-märkt skrivarprodukt eller Lexmark-märkt förbrukningsmaterial som beskrivs nedan under punkten 3 (härefter: ”Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial”) och till varje person som lagligen har mottagit eller köpt Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial (tillsammans med den Ursprunglige Köparen härefter: ”Slutanvändare”) under Lexmarkgarantins giltighetstid.

1.2 Genom Lexmarkgarantin garanterar Lexmark att Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial har tillverkats av nya eller därmed likvärdiga delar, att de motsvarar Lexmarks framtagna specifikation, att de är fria från fel avseende material och utförande och att de fungerar väl vid tidpunkten för leverans.

1.3 Lexmark garanterar också att tillhandahålla teknisk support (härefter ”Teknisk Support”) till Slutanvändaren, antingen via en nationell Lexmark-webbsida eller via Lexmarks telefonsupport (såsom angivits i ”Garantianvisningar” som bifogas härtill och/ eller finns tillgängliga via den lokala Lexmark-webbsidan).

1.4 Denna Lexmarkgaranti erbjuds av Lexmark som tillverkargaranti utan extra kostnad, och gäller som ett tillägg till varje avtalsmässig eller lagstadgad garanti som Slutanvändaren kan vara berättigad till i förhållande till säljaren av produkten (d.v.s. Lexmark eller annan part från vilken Slutanvändaren har köpt Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial) enligt tillämplig nationell lagstiftning.

1.5 Den service som beskrivs i Lexmarkgarantin (härefter: ”Garantiservice”) tillhandahålls via Lexmarks lokala enhet eller Lexmarks lokala representant.

1.6 Lexmark erbjuder Garantiservice (inklusive Teknisk Support) inom Territoriet, såsom det är definierat i punkten 6 i Lexmarkgarantin.

1.7 LEXMARKGARANTIN ÄR BEGRÄNSAD TILL DE RÄTTIGHETER SOM UTTRYCKLIGEN TILLERKÄNNS SLUTANVÄNDAREN ENLIGT DETTA DOKUMENT, OCH ÄR UNDERKASTAD DE SÄRSKILDA RESTRIKTIONER SOM BESKRIVS NEDAN I DETTA DOKUMENT.

2. Supportprocedur

2.1 Under Lexmarkgarantins giltighetstid tillhandahåller Lexmark (i) Teknisk Support till Slutanvändaren för att fastställa huruvida Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial är behäftat med fel, och i så fall av vilken anledning, samt (ii) reparation eller utbyte, efter eget gottfinnande, av Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som är behäftat med fel eller upphört att fungera, förutom i fall som utesluts under Lexmarkgarantin. Originalförpackningar skall sparas av Slutanvändaren under Lexmarkgarantins giltighetstid.

2.2 Garantiservice och Teknisk Support tillhandahålls av auktoriserad servicepersonal, som kan kontaktas via telefon, fax och via webbsidor (enligt anvisning i Lexmarks kontaktlista som bifogas härtill som separat folder och/ eller finns tillgänglig via er lokala Lexmark-webbsida, härefter ”Garantikontaktlista”).

2.3 Vid tillhandahållande av Garantiservice så försöker Lexmark först analysera skälen till att Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial kan vara behäftat med fel och, om möjligt, avhjälpa felet via telefon, Internet eller via fax. Lexmark har rätt att efter eget gottfinnande antingen reparera Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som är behäftat med fel eller som inte fungerar, eller också byta ut den genom att antingen tillhandahålla en ny, eller motsvarande ny, ersättningsprodukt. Lexmarks auktoriserade servicepersonal tillhandahåller instruktioner avseende retur eller utbyte av Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som är behäftat med fel eller som inte fungerar. Alla utbytta delar och ersatta produkter till följd av denna Garantiservice skall tillfalla Lexmark. Leverans av en ersättningsprodukt förlänger inte Lexmarkgarantins giltighetstid avseende respektive Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial.

2.4 Om Lexmark tillhandahåller Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial i utbyte under Lexmarkgarantin, skall Slutanvändaren returnera Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som är felaktiga eller som inte fungerar, i den förpackning som medföljde den Lexmark Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som lämnats i utbyte, enligt instruktioner och till den returadress som meddelats av Lexmarks auktoriserade servicepersonal i samband med utbytesproceduren. Underlåtenhet att returnera Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som är behäftat med fel kommer att resultera i en faktura för utbytet av Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial i enlighet med Lexmarks dåvarande publicerade listpris.

2.5 Om Lexmarks Skrivarprodukt byts ut, är denna inte utrustad med Lexmarks Förbrukningsmaterial, kablar eller annat hårdvarutillbehör som kan ha åtföljt eller installerats på den felaktiga Lexmark Skrivarprodukten. Dessa artiklar skall avlägsnas från den felaktiga Lexmark Skrivarprodukten innan den returneras, och skall användas tillsammans med den Lexmark Skrivarprodukt som lämnas i utbyte.

3. Omfattade produkter och garantitid

3.1 Följande Lexmark-produkter omfattas av denna Lexmarkgaranti, och följande villkor skall tillämpas:

3.1.1 Om inte en längre garantitid har angivits på respektive Skrivarprodukt, dess förpackning eller relevant Lexmark-webbsida, ett år för Lexmark-märkta Skrivarprodukter och deras bifogade Lexmark-märkta tillbehör (såsom ett extra pappersfack), räknat från det datum då den Ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp.

3.1.2 Obegränsad tid för Lexmark-märkt toner. Obegränsad tid definieras såsom perioden räknat från det datum som den ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp, fram tills dess att den ursprungliga toner som Lexmark har placerat i kassetten är förbrukad i sådan utsträckning att den inte längre fungerar.

3.1.3 Ett år för Lexmark-märkta bläckpatroner, räknat från det datum då den ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp.

3.1.4 Ett år för Lexmark-märkta originalservicekit och fixeringsenheter som medföljer en Laserskrivarprodukt, räknat från det datum då den ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp; eller; fram till dess att Skrivarprodukten visar meddelanden om ”Uppnådd livslängd” eller ”Planerat Underhåll” på kontrollpanelen; eller; om Skrivarproduktens Slutanvändargränssnitt inte kan visa sådant meddelande, vad som följer av normalt slitage, beroende på vad som inträffar först.

3.1.5 Nittio dagar för Lexmark-märkta ersättningsservicekit och -fixeringsenheter, räknat från det datum då den Ursprunglige Köparen gjorde sitt inköp. Service som begärs på ersättningsservicekit och -fixeringsenheter efter nittio dagar skall debiteras per tillfälle och i förhållande till utnyttjandet.

3.2 DENNA LEXMARKGARANTI ÄR INTE TILLÄMPLIG PÅ (I) TREDJEPARTSPRODUKT SOM MEDFÖLJER LEXMARKS SKRIVARPRODUKT ELLER FÖRBRUKNINGSMATERIAL (T.EX. USB ELLER ANNAN KABEL, MJUKVARA ELLER TILLÄGGSARTIKLAR SOM DISTRIBUERATS AV LEXMARK SOM DEL AV KÖPET ELLER PRODUKTPAKETET), (II) LEXMARK- ELLER TREDJEPARTSMJUKVARA, ELLER (III) PÅ NÅGON LEXMARK ELLER TREDJEPARTS UTSKRIFTSMEDIA.

4. Kundansvar

4.1 För att erhålla Garantiservice eller Teknisk Support så måste Slutanvändaren på begäran kunna uppvisa bevis på den Ursprunglige Köparens inköp såsom en faktura inklusive detaljer avseende datum för inköp, köpställe och/ eller serienummer. Utan sådan information kan Lexmarks Skrivarprodukt och Förbrukningsmaterial anses vara ”Utom Garanti” och därför endast tillhandahållas service mot ersättning enligt gällande taxa för service och teknisk support.

4.2 För att möjliggöra bästa möjliga Garantiservice och Teknisk Support från Lexmarks sida under Lexmarkgarantins giltighetstid, så skall Slutanvändaren registrera Lexmarks Skrivarprodukt och Förbrukningsmaterial i enlighet med den Registreringsprocedur som beskrivs på Lexmarks webbsida.

4.3 Det åligger Slutanvändaren att visa att dennes Lexmark Skrivarprodukt är konfigurerad enligt de installationsinstruktioner som tillhandahållits, exempelvis via produktdokumentation och/eller Lexmarks auktoriserade servicepersonal. Om Lexmark anser att problemet kan åtgärdas genom uppgradering av drivrutiner, åligger det Slutanvändaren att utföra rekommenderad uppgradering på Lexmarks Skrivarprodukt genom att följa de instruktioner som tillhandahålls av Lexmark. Instruktioner kan även tillhandahållas Slutanvändaren av Lexmarks auktoriserade servicepersonal via telefon.

4.4 För att bibehålla optimal prestanda kan vissa av Lexmarks Skrivarprodukter behöva servicekit efter viss användning. Detta beskrivs i tillämplig produktspecifikation och genom det installationsmaterial som Slutanvändaren måste inrätta sig efter. Införskaffande och korrekt installation av servicekit och fixeringsenheter faller under Slutanvändarens eget ansvar och Slutanvändaren bär även alla kostnader relaterade därtill.

4.5 För att erhålla erforderlig Teknisk Support, så krävs att Slutanvändaren assisterar Lexmarks auktoriserade servicepersonal under analysprocessen, i syfteatt finna en lösning på problemet via telefon. Slutanvändaren måste ha Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial i en arbetsmiljö som möjliggör erforderlig analys. Om Slutanvändaren underlåter att ge den auktoriserade servicepersonalen erforderlig assistans, så riskerar Garantiservicen att bli försenad eller tillkommande kostnader faktureras Kunden.

5. Undantag

Denna Lexmarkgaranti inkluderar inte service för/ i någon av följande situationer:

5.1 Om serienumret på Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial har avlägsnats, skadats eller blivit defekt.

5.2 Papperskvadd, annan än sådan som är resultatet av ett tillverkningsfel.

5.3 Utbyte på plats av artiklar som kan bytas ut av Slutanvändaren såsom toner, bläckstrålekassetter och vissa förbrukningsdelar.

5.4 Skador på Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial, brist eller försämring i prestanda hos Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som orsakats av användning av sådant förbrukningsmaterial, delar, utskriftsmedia, mjukvara eller tillval som inte är Lexmarks originalförbrukningsmaterial eller originaldelar, eller som inte motsvarar specifikationer rekommenderade av Lexmark för Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial.

5.5 Funktionsbrist eller prestandaförsämring som är följden av olämplig fysisk eller operativ miljö. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, skador p.g.a. olyckshändelse eller missbruk, överslag eller elektriska störningar inklusive blixtnedslag, Slutanvändarens försumlighet, felaktig användning, främmande föremål som oavsiktligt tappats i maskinen, eldsvåda eller vattenskada eller p.g.a. användning i en miljö som inte motsvarar Lexmarks specifikation som ingår i produktdokumentationen.

5.6 Toner eller skrivarbläck som fylls på av Slutanvändaren eller tredje part eller som upphör att fungera p.g.a. vårdslöshet eller missbruk.

5.7 Skada, funktionsbrist eller prestandaförsämring som är resultatet av service och underhåll av Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som utförts av annan än Lexmark eller auktoriserat ombud för tillhandahållande av Lexmarks service.

5.8 Skada, funktionsbrist eller prestandaförsämring som är resultatet av Slutanvändarens underlåtenhet att utföra rengöring och underhåll enligt anvisning i Lexmarks användarhandbok, manualer eller Lexmarks webbsida. Detta inkluderar underlåtenhet att ersätta förbrukningsartiklar, såsom rekommenderade servicekit och fixeringsenheter enligt de tidsintervall som anges, eller om underhåll tillåtits utföras av en icke-auktoriserad tredje part.

5.9 Reparationsskada, funktionsbrist eller prestandaförsämring hos Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial, vilket är resultatet av underlåtelse att vederbörligen förbereda, förpacka och transportera Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial enligt Lexmarks anvisningar, när Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial skall returneras till Lexmark för reparation.

5.10 Slutanvändarens bristande efterlevnad av riktlinjer för användande som framgår av Lexmarks produktdokumentation.

6. Territorium

6.1 Denna Lexmarkgaranti är tillämplig på Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial som köpts och installerats i de länder och/eller regioner i Europa, Afrika och Mellanöstern som listas i Garantikontaktlistan, och som tillhandahålls av Lexmarks dotterbolag eller filial eller lokal representant i varje land.

6.2 Lexmarkgarantins villkor och/eller service kan variera mellan länderna.

6.3 När Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial har överförts till ett annat land, där Garantiservice är tillgänglig för respektive Lexmark Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial, har Slutanvändaren rätt till samma Garantiservice som om Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial vore inköpt i landet som det överförts till. VISSA UTVALDA LEXMARK SKRIVARPRODUKTER OCH FÖRBRUKNINGSMATERIAL ERBJUDS EMELLERTID INTE I ALLA LÄNDER. LEXMARKGARANTIN FÖR SÅDANA LEXMARK SKRIVARPRODUKTER ELLER FÖRBRUKNINGSMATERIAL UPPHÖR ATT GÄLLA EFTER ÖVERFÖRINGEN AV LEXMARKS SKRIVARPRODUKT ELLER FÖRBRUKNINGSMATERIAL TILL ETT ANNAT LAND DÄR LEXMARK ELLER LEXMARKS LOKALA OMBUD INTE NORMALT ERBJUDER GARANTISERVICE FÖR SAMMA PRODUKTMODELL.

7. BEGRÄNSNING AV GARANTI OCH ANSVAR

7.1 Slutanvändarens enda kompensation under denna Lexmarkgaranti i det fall Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial skulle vara behäftade med fel eller upphör att fungera är den Garantiservice som beskrivs ovan. Även vid bristande uppfyllelse av denna Lexmarkgaranti, så är Lexmarks enda och uteslutande ansvar för faktiska skador, oavsett typ, begränsad till priset som betalats för Lexmarks Skrivarprodukt eller Förbrukningsmaterial. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte för personskada eller skada på egendom som Lexmark är ansvarig för enligt lag.

7.2 Lexmark tillhandahåller endast Lexmarkgarantin enligt beskrivningen ovan. LEXMARK ÄR INTE ANSVARIG FÖR KONSEKVENSER AV AVBROTT I SKRIVARPRODUKTENS ELLER FÖRBRUKNINGSMATERIALETS DRIFT ELLER P.G.A. BRISTFÄLLIG DRIFT HOS SKRIVARPRODUKTEN ELLER FÖRBRUKNINGSMATERIALET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL LEXMARK VARA ANSVARIG FÖR UTEBLIVEN VINST, INDIREKTA SKADOR ELLERFÖLJDSKADOR, OAVSETT OM LEXMARK I FÖRVÄG HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR NÄMNDA SKADOR.

7.3 DENNA REDOGÖRELSE FÖR BEGRÄNSAD KÖPGARANTI ÄR DEN UTESLUTANDE SAMMANSTÄLLNINGEN AV GARANTIBESTÄMMELSER. INGA ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN, INKLUSIVE GARANTIER OCH ÅTAGANDEN AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, ÄR TILLÄMPLIGA (FÖRUTOM NÄR NÄMNDA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN ÄR TVINGANDE ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING). INGA GARANTIER ELLER ÅTAGANDEN, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR TILLÄMPLIGA EFTER UTGÅNGEN AV LEXMARKGARANTIS GILTIGHETSTID (FÖRUTOM SÅDANA GARANTIER OCH ÅTAGANDEN SOM ÄR TVINGANDE ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING).

8. Serviceerbjudanden

Slutanvändaren kan förlänga denna Lexmarkgaranti när som helst under dess giltighetstid genom att köpa ett Lexmark Serviceerbjudande. Mer information om Lexmark Serviceerbjudanden finns att tillgå på Lexmarks webbsida www.lexmark.com eller genom att kontakta återförsäljaren.

3 0 1 6 8 6 3
PN 3016863
Rev 001