Polityka ochrony prywatności

Witamy na stronie Lexmarka dotyczącej ochrony prywatności. Dziękujemy za zainteresowanie. Nasz program Privacy@Lexmark ma na celu objaśnienie, jakie dane osobowe gromadzimy oraz jakie podejmujemy działania w celu ochrony prywatności użytkowników.  Lexmark opracowuje produkty, usługi, procesy i rozwiązania, które zapewniają prawidłowe przetwarzanie i ochronę danych osobowych użytkowników. W tym celu wszystkie nasze działania podlegają poniższym zasadom związanym z ochroną prywatności:

 • Przejrzyste powiadamianie i możliwość świadomego podjęcia decyzji
 • Zgodne z prawem przetwarzanie danych
 • Dostęp do danych
 • Spójność danych
 • Ograniczanie przetwarzania danych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Ograniczone udostępnianie
 • Odpowiedzialne przesyłanie danych

Privacy@Lexmark to organizacja zajmująca się wyłącznie wdrażaniem, promowaniem oraz utrzymaniem kultury korporacyjnej, w której respektowane jest prawo użytkowników do prywatności. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w sposób opisany poniżej.

Z poważaniem
Twój Zespół P@L.


Co to są dane osobowe?

Lexmark definiuje dane osobowe bardzo szeroko, aby jak najlepiej chronić prywatność użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcie „danych osobowych” oznacza informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby (w przeciwieństwie do firmy lub organizacji). Możliwa do zidentyfikowania osoba to taka, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez takie dane, jak imię i nazwisko, PESEL, adres, identyfikator pracownika, nazwa zajmowanego stanowiska lub numer telefonu. Na przykład Jane Alvarez, która mieszka pod adresem ul. Lexmark 123 i ma telefon o numerze 859-123-4567, jest możliwą do zidentyfikowania osobą:  imię i nazwisko, adres i numer telefonu są przykładami jej danych osobowych.  Przydatność innych typów danych osobowych umożliwiających identyfikację, takich jak adres IP lub inne identyfikatory sieciowe, może być mniej oczywista.

Jakie informacje obejmuje niniejsza Polityka ochrony prywatności?

W niniejszej polityce opisano wszystkie gromadzone dane osobowe użytkowników korzystających z naszych stron WWW, produktów i usług.  Jeśli w jakimkolwiek wypadku nasze praktyki dotyczące ochrony danych osobowych różnią się od opisanych w niniejszej polityce, informujemy o tym użytkownika, prosząc o dodatkowe informacje.

Niektóre strony w naszych witrynach mogą zawierać łącza do stron WWW innych firm. Nie oznacza to zachęty do korzystania z takich stron. Nie mamy kontroli nad ich zawartością ani praktykami związanymi z ochroną prywatności stosowanymi przez ich administratorów. Zalecamy dokładne zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności dotyczącymi każdej odwiedzanej strony WWW — łącznie z naszą.

Niektóre nasze produkty lub rozwiązania są udostępniane w ramach wspólnych marek bądź oferowane w połączeniu z produktami lub rozwiązaniami innych firm. Takie produkty i rozwiązania mogą wymagać rejestracji użytkownika lub akceptacji warunków użytkowania. Jeśli użytkownik dokonuje rejestracji lub używa tych produktów, Lexmark oraz inne firmy mogą otrzymywać udostępnione dane. Chociaż starannie dobieramy partnerów handlowych, nie wspieramy praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych w innych firmach ani publikowanej przez nie zawartości ani nie sprawujemy nad nimi jakiejkolwiek kontroli.

Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe gromadzimy, kiedy użytkownik nawiązuje kontakt lub relację biznesową z Lexmarkiem, np.:

 • przy zakupie produktów lub usług;
 • przy rejestracji produktów;
 • przy zgłoszeniach problemów technicznych dotyczących produktu;
 • przy pobieraniu oprogramowania;
 • podczas tworzenia konta użytkownika (nazwa użytkownika oraz hasło używane do logowania);
 • przy zamawianiu informacji lub materiałów (np. opracowań technicznych lub biuletynów);
 • przy wypełnianiu ankiet i ocen;
 • przy udziale w promocjach, konkursach lub odbieraniu upominków;
 • przy aplikacjach na stanowisko lub przesyłaniu CV;
 • w przypadku, gdy użytkownik lub pracodawca użytkownika zawiera z nami umowę;
 • gdy użytkownik przesyła nam pytania lub komentarze.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy różnego rodzaju dane osobowe, w tym:

 • imię i nazwisko użytkownika;
 • stanowisko i nazwę firmy użytkownika;
 • adres domowy, adres do faktur lub inny adres fizyczny (obejmujący nazwę ulicy, miejscowość, stan/prowincję/województwo, kod pocztowy);
 • adres e-mail użytkownika;
 • numer telefonu użytkownika;
 • wykształcenie użytkownika, jego doświadczenie zawodowe i przyczyny zainteresowania stanowiskiem (w przypadku aplikacji na stanowisko);
 • jakiekolwiek inne dane umożliwiające nam podjęcie próby kontaktu osobistego lub przez sieć;
 • informacje dotyczące użytkownika, które gromadzimy w związku z utworzeniem konta, takie jak nazwa użytkownika i hasło;
 • inne informacje przekazywane podczas zakupów w naszym sklepie internetowym lub nawiązywania z nami kontaktu.

Możemy może także rejestrować adres IP używany przez użytkownika do połączenia z Internetem. Adres IP to unikatowy identyfikator używany przez urządzenia do wzajemnej identyfikacji i komunikacji przez Internet.

Do przeglądania naszej witryny nie trzeba udostępniać danych osobowych, gromadzimy jednak niektóre informacje za pomocą plików cookie i innych technologii zgodnie z opisem zawartym w Polityce dotyczącej plików cookie.

Jeśli dane osobowe użytkownika zostały przekazane przez stronę trzecią (na przykład pracodawcę), wymagamy od takiej strony gwarancji, że ma ona prawo gromadzić i udostępniać odpowiednie dane osobowe.

Lexmark nie prowadzi aktywnych działań marketingowych ani nie wysyła komunikatów skierowanych do dzieci. Nie gromadzimy także świadomie informacji dotyczących dzieci. Zachęcamy rodziców i opiekunów do aktywnej ochrony prywatności swoich podopiecznych korzystających z sieci.

W jaki sposób używamy danych osobowych?

Jak wszystkie firmy, przetwarzamy zgromadzone dane osobowe na wiele sposobów. Oto kilka przykładów:

 • w celu obsługi naszych stron WWW;
 • w celu wysyłania zamówionych informacji;
 • w celu rejestracji produktów użytkowników;
 • w celu przetwarzania aplikacji na stanowiska;
 • w celu umożliwienia udziału w konkursach i ankietach;
 • w celu świadczenia usług i wsparcia technicznego;
 • w celu realizacji dokonanych zakupów;
 • w celu monitorowania preferencji związanych z metodami kontaktu;
 • w celu zapewnienia obsługi i konserwacji produktów Lexmarka;
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy zawartej z firmą użytkownika.

Danych osobowych używamy także do komunikacji z użytkownikami. Możemy używać danych osobowych użytkownika do przesyłania ważnych komunikatów, takich jak listy powitalne, przypomnienia o płatności, informacje dotyczące problemów technicznych, ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, aktualizacje oprogramowania i inne komunikaty dotyczące wsparcia technicznego.  Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie naszych materiałów promocyjnych, możemy także używać danych osobowych do potwierdzenia odpowiednich wyborów użytkownika i promocji produktów, usług i ofert specjalnych.

Dane osobowe, które gromadzimy, mogą być przechowywane, przekazywane, łączone z innymi danymi i przetwarzane w inny sposób zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi ochrony prywatności.

Prawa użytkownika

Prawa dotyczące danych osobowych użytkownika są różne w zależności od jurysdykcji i mogą obejmować:

 • prawo do pełnej informacji dotyczącej gromadzonych danych, przyczyn ich gromadzenia oraz możliwości ich przekazywania;
 • prawo dostępu do danych i sprostowania błędów lub aktualizacji;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do otrzymywania powiadomień;
 • prawo do zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu wobec niektórych form przetwarzania danych;
 • prawo do składania skarg do odpowiedniego organu nadzorczego.

Jeśli użytkownik mieszka na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, warto przejrzeć poniższy rozdział Prawa dotyczące danych osobowych na terenie EOG i Szwajcarii.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, zgodę taką można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pisemnie w sposób opisany poniżej lub poprzez Centrum preferencji globalnych. Poinformujemy wówczas o konsekwencjach wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Jak się z nami skontaktować

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki i sposobów, w jakie przetwarzamy dane osobowe, można kierować na nasz adres e-mail lub jeden z adresów fizycznych podanych poniżej. Aby jak najszybciej otrzymać odpowiedź, warto skorzystać z adresu e-mail zespołu P@L. Zgodnie z naszymi zasadami po otrzymaniu pytań i wątpliwości w formie pisemnej jak najszybciej kontaktujemy się z użytkownikiem, aby się do nich odnieść. Staramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiać wątpliwości związane z danymi osobowymi lub naszym programem ochrony prywatności zgodnie z opisanymi tutaj zasadami.

Adres e-mail

privacy@lexmark.com

Adres pocztowy

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapeszt
Węgry.

Dodatkowe informacje kontaktowe

Z lokalnym przedstawicielem Lexmarka można się kontaktować, korzystając z informacji kontaktowych podanych na każdej z naszych stron WWW.

 

W takim wypadku prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, adresów e-mail użytkownika pozostawionych na naszych stronach WWW oraz opisu okoliczności podania danych osobowych (np. w celu rejestracji produktu, otrzymywania biuletynów itp.). W celu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przed podjęciem dalszych działań podejmiemy także odpowiednie kroki związane z weryfikacją tożsamości użytkownika.

Zmiany Polityki ochrony prywatności

Regularnie przeprowadzamy przeglądy stosowanych praktyk pod kątem zgodności z niniejszą Polityką ochrony prywatności. Ewentualne zmiany opatrzone datą ich wprowadzenia będziemy publikować w niniejszej polityce. W przypadku znaczących zmian odpowiednie informacje mogą też zostać zamieszczone na naszej stronie głównej. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w dniu ich wprowadzenia.


Nasze zasady ochrony prywatności

Następujące sekcje zawierają bardziej szczegółowy opis naszych zasad ochrony prywatności.

Powiadomienie dotyczące przetwarzania danych osobowych

Firma Lexmark stawia sobie za cel pełną przejrzystość w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Zawsze informujemy o gromadzeniu danych w celu objaśnienia celu takich działań i uzyskania zgody użytkownika.  Celem powiadomienia jest umożliwienie użytkownikowi podjęcia decyzji w oparciu o otrzymane informacje. Robimy, co w naszej mocy, aby każdą prośbę o udostępnienie danych użytkownika objaśnić w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Powiadomienia dotyczą typu gromadzonych danych, sposobu ich przetwarzania, źródła danych (jeśli nie zostało ono określone wcześniej), podmiotów, które mogą uzyskiwać do nich dostęp, oraz okresu przechowywania danych. Przykład można znaleźć w naszym Centrum preferencji globalnych. Zachęcamy do kontaktu w razie wątpliwości lub pytań.

Gromadzone dane nie będą używane w żadnym innym celu niż opisany w powiadomieniu. Jeśli użytkownik lub pracodawca użytkownika zawrze umowę lub nawiąże innego rodzaju relację biznesową z Lexmarkiem, w razie konieczności nasz przedstawiciel skontaktuje się z użytkownikiem w związku z powstałą relacją biznesową.

W większości przypadków użytkownik ma prawo odmówić udostępnienia danych osobowych. W razie odmowy udostępnienia danych osobowych w sieci użytkownik może w dalszym ciągu odwiedzać większość naszych stron WWW, ale może nie mieć dostępu do niektórych opcji, ofert i usług, które wymagają interakcji z użytkownikiem.

Zgodne z prawem przetwarzanie danych

Zależnie od okoliczności towarzyszących gromadzeniu danych ich wykorzystywanie i przetwarzanie przez Lexmarka odbywa się na podstawie:

 • zgody użytkownika;
 • wypełnienia zobowiązania wobec użytkownika;
 • zgodności z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami lub innymi obowiązkami prawnymi;
 • konieczności ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby fizycznej; lub
 • słusznego interesu stron trzecich w przypadkach, gdy taki słuszny interes ma charakter nadrzędny wobec interesów i fundamentalnych praw użytkownika.

Lexmark regularnie przeprowadza przeglądy celów gromadzenia danych, aby upewnić się, że odbywa się ono wyłącznie na potrzeby uzasadnionych działań biznesowych.

Dostęp do danych

Dane osobowe są własnością użytkownika. Zapewniamy użytkownikom maksymalny możliwy dostęp do zgromadzonych danych osobowych, aby umożliwić ich aktualizację lub korektę. W razie potrzeby zapewniamy też możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych, wykonania kopii lub przeniesienia, a nawet usunięcia danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że wszelkie takie żądania muszą być uzasadnione i legalne, może też być potrzebnych więcej szczegółowych informacji, aby odpowiednio odnieść się do żądania. Na każde żądanie odpowiadamy zgodnie z obowiązującym prawem.

Spójność danych

Lexmark podejmuje uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że przetwarzane dane osobowe są dokładne, pełne i aktualne, zwracając się do użytkowników z prośbą o ich aktualizację w razie potrzeby.

Staramy się zapewniać dokładność gromadzonych danych osobowych. W celu zapewniania dokładności danych wdrożyliśmy odpowiednie technologie, procedury zarządzania i zasady. Umożliwiamy użytkownikom dość szeroki dostęp do danych w celu ich przejrzenia lub korekty.

Ograniczanie przetwarzania danych

Praktyki Lexmarka mają na celu ograniczanie gromadzonych danych osobowych do minimum, które umożliwia osiągnięcie deklarowanych celów. Nasze zasady przewidują przechowywanie danych osobowych wyłącznie przez czas konieczny do zaspokojenia odpowiednich potrzeb biznesowych. Po ustaniu takich potrzeb dane osobowe są rutynowo usuwane. W niektórych przypadkach dane osobowe muszą być przechowywane dłużej w związku z obowiązkami prawnymi.

Bezpieczeństwo danych

Poważnie traktujemy okazane nam zaufanie i ciężko pracujemy nad wdrożeniem odpowiednich zabezpieczeń informacji w naszych systemach, produktach i usługach. Zatrudniamy w tym celu globalny zespół specjalistów w zakresie bezpieczeństwa, który ustala standardy i zarządza implementacją licznych korporacyjnych zasad dotyczących bezpieczeństwa.

Aby chronić dane osobowe użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub zmianą, wdrażamy odpowiednie środki fizyczne, techniczne, organizacyjne oraz administracyjne.

Produkty i usługi Lexmarka są zaprojektowane z myślą o ochronie prywatności i z użyciem sprawdzonych zabezpieczeń, takich jak bezpieczny cykl rozwojowy oprogramowania i oceny zakresu ryzyka. Nasze urządzenia co roku zyskują uznanie dzięki solidnym zabezpieczeniom, a nasza organizacja uzyskała odpowiednie certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa, np. ISO 27001.

Udostępnianie danych

Dane osobowe użytkownika mają charakter poufny. Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy w inny sposób danych osobowych innym podmiotom. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody, nie przetwarzamy ani nie udostępniamy danych osobowych w sposób inny niż opisany w momencie udostępnienia danych przez użytkownika lub przewidziany umową. Niektóre czynności wykonują w naszym imieniu zatrudnieni w tym celu dostawcy produktów i usług („agenci”). Tacy agenci mogą na przykład dostarczać produkty użytkownikom, świadczyć pomoc techniczną, zapewniać konserwację naszych systemów informatycznych lub realizować odpowiednie inicjatywy marketingowe i komunikacyjne. Mają oni prawo do przetwarzania danych osobowych użytkowników wyłącznie w ramach świadczenia usług określonych przez Lexmarka. Mają obowiązek zachowania poufności informacji i nie mają prawa używać ich w jakimkolwiek innym celu. Każdy agent zawiera z Lexmarkiem pisemną umowę zobowiązującą do spełnienia warunków i zachowania co najmniej równoważnych standardów w zakresie poufności danych.

Przekazywanie za granicę

Nasza organizacja ma charakter globalny. Mamy biura i klientów na całym świecie. Aby umożliwić efektywne zarządzanie naszą działalnością i świadczenie lepszych usług, konieczne jest przekazywanie różnego rodzaju danych — nie tylko danych osobowych — i udostępnianie ich podmiotom należącym do Lexmarka na całym świecie w oparciu o Politykę ochrony prywatności i zgodnie z międzynarodowymi standardami ochrony prywatności.

Europejski Obszar Gospodarczy i Szwajcaria

Zgodnie z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO) i obowiązującym prawem możemy przechowywać, przekazywać i przetwarzać dane osobowe na obszarze Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów, w których działamy. Korzystanie z naszej strony WWW oznacza zgodę na takie przekazywanie informacji poza granice kraju użytkownika. Odnośnie do przekazywania danych osobowych poza obszar EOG zawarliśmy odpowiednie umowy dotyczące transferu danych w oparciu o klauzule ochronne przyjęte przez Komisję Europejską zgodnie z obowiązującym prawem (patrz art. 46 (2) (c) RODO i Decyzja Komisji Europejskiej 2010/87 z 5 lutego 2010 r. dotycząca standardowych klauzul umownych w zakresie przekazywania danych w celu ich przetworzenia w państwach trzecich).

1. Prawa dotyczące danych osobowych na obszarze EOG i Szwajcarii

Jeśli Lexmark przetwarza dane osobowe użytkownika, użytkownik staje się podmiotem danych osobowych zgodnie z obowiązującym na terenie Unii Europejskiej rozporządzeniem RODO oraz prawem szwajcarskim i ma następujące uprawnienia w stosunku do Lexmarka jako administratora danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Lexmarka informacji, czy dane osobowe są przez nas przetwarzane.

W takim wypadku użytkownik może zażądać od Lexmarka udostępnienia następujących informacji:

 • a. celu przetwarzania danych osobowych;
 • b. kategorii przetwarzanych danych osobowych;
 • c. odbiorców lub kategorii odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione dane osobowe użytkownika;
 • d. oczekiwanego okresu przechowywania danych osobowych lub, jeśli taka informacja nie jest dostępna, kryteriów określających okres przechowywania;
 • e. istnienia prawa do żądania korekty lub usunięcia danych osobowych, do zastrzeżenia przetwarzania lub do odmowy takiego przetwarzania przez Lexmarka;
 • f. istnienia prawa do żądania korekty lub usunięcia danych osobowych, do zastrzeżenia przetwarzania lub do odmowy takiego przetwarzania przez Lexmarka;
 • g. istnienia prawa do złożenia skargi u odpowiedniego organu nadzorczego, a w przypadku, gdy dane osobowe nie są uzyskiwane od użytkownika jako podmiotu danych, do żądania ujawnienia ich źródła;
 • h. istnienia procedur automatycznego podejmowania decyzji, w tym także profilowania, oraz co najmniej podstawowej informacji dotyczącej logiki takich decyzji, a także znaczenia i spodziewanych konsekwencji takiego przetwarzania dla użytkownika.

Użytkownik ma prawo do informacji, czy jego dane osobowe zostaną przekazane do innych krajów lub do organizacji międzynarodowych. Może zatem żądać powiadomienia, czy w związku z takim transferem wdrożono odpowiednie zabezpieczenia.

2. Prawo do sprostowania

Użytkownik ma prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych będących w posiadaniu Lexmarka, jeśli dane te są nieprawidłowe lub niekompletne.

3. Prawo do zastrzeżenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do zastrzeżenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku wystąpienia którejś z poniższych okoliczności:

 • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na czas umożliwiający potwierdzenie prawidłowości danych osobowych użytkownika przez Lexmarka;
 • w przypadku bezprawnego przetwarzania danych osobowych użytkownika jeśli użytkownik nie zażąda ich usunięcia, może zamiast tego zażądać ich zastrzeżenia;
 • jeśli Lexmark nie ma już uzasadnionej potrzeby przechowywania danych osobowych użytkownika w celu ich przetwarzania, ale jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
 • jeśli użytkownik odmówił zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie została jeszcze podjęta decyzja, czy uzasadnione przesłanki do administrowania danymi osobowymi użytkownika przez Lexmarka mają charakter nadrzędny wobec interesu użytkownika.

W przypadku zastrzeżenia danych osobowych przez użytkownika przetwarzanie ich — z wyłączeniem przechowywania — odbywa się tylko za zgodą użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub też w celu ochrony ważnego interesu publicznego.

Jeśli przetwarzanie danych zostało zastrzeżone z powodu wystąpienia dowolnej z powyższych okoliczności, użytkownik zostanie poinformowany o ustaniu warunków zastrzeżenia.

4. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych będących w posiadaniu Lexmarka w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zgromadzone lub były przetwarzane;
 • użytkownik wycofuje zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane, i nie występują inne prawne przyczyny przetwarzania danych osobowych;
 • użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie danych osobowych i nie zachodzą inne uzasadnione przesłanki do przetwarzania danych osobowych mające charakter nadrzędny;
 • dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte, aby zachować zgodność z obowiązkiem prawnym, któremu Lexmark podlega jako administrator danych; lub
 • dane osobowe zostały zgromadzone w związku ze świadczonymi usługami społeczeństwa informacyjnego.

Jeśli Lexmark opublikował dane osobowe użytkownika i jest zobowiązany do ich usunięcia, musi podjąć odpowiednie kroki (z uwzględnieniem dostępnych technologii i kosztów jej wdrożenia), aby poinformować strony trzecie przetwarzające dane osobowe użytkownika o żądaniu ich usunięcia wraz z wszelkimi odnośnikami do takich danych osobowych i ich kopiami.

Prawo do usunięcia nie obowiązuje, jeśli ich przetwarzanie jest konieczne do:

 • zachowania prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • zapewnienia zgodności z innymi obowiązkami prawnymi, które wymagają przetwarzania danych i którym Lexmark podlega jako administrator danych, wykonania czynności leżących w interesie publicznym lub wykonania przez Lexmarka zadań publicznych w roli administratora danych osobowych;
 • zachowania interesu publicznego w zakresie zdrowia publicznego;
 • osiągnięcia określonych celów leżących w interesie publicznym; lub
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony dowolnych roszczeń prawnych.

5. Prawo do otrzymywania powiadomień

Jeśli użytkownik skorzystał z prawa do sprostowania, usunięcia lub zastrzeżenia przetwarzania danych osobowych, Lexmark jest zobowiązany do powiadomienia wszelkich odbiorców, którym zostały ujawnione dane osobowe, o takim sprostowaniu, usunięciu lub zastrzeżeniu przetwarzania, o ile jest to możliwe i nie wiąże się z nieproporcjonalnie dużym kosztem lub wysiłkiem.

Użytkownik ma prawo do uzyskania od Lexmarka informacji o takich odbiorcach.

6. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanej, przyjętej i możliwej do odczytu przez urządzenia formie danych osobowych, które zostały udostępnione Lexmarkowi. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania takich danych innemu administratorowi bez przeszkód, o ile:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika lub zawartej umowy; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, użytkownik ma także prawo do zlecenia administratorowi danych osobowych przekazania ich bezpośrednio innemu administratorowi, jeśli jest to możliwe. Skorzystanie z prawa do przenoszenia danych nie może naruszać praw ani wolności stron trzecich.

Prawo do przenoszenia danych nie obowiązuje w przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne do wykonania działań w interesie publicznym lub wykonania zadań publicznych przez administratora danych.

7. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawny charakter przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

8. Prawo do składania skarg do organów nadzorczych

Niezależnie od wszelkich innych przysługujących administracyjnych lub sądowych środków użytkownik ma prawo do wniesienia skarg do organów nadzorczych, zwłaszcza jednostek w kraju rezydencji lub miejsca pracy użytkownika lub też w kraju, do którego doszło do naruszenia obowiązujących przepisów, jeśli w opinii użytkownika przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące prawo.