På denna webbplats används cookies för olika ändamål, bland annat för att underlätta och förbättra webbplatsen för dig, för analys och för annonser. Om du fortsätter att titta på den här webbplatsen eller klickar på Acceptera och stäng godkänner du användning av cookies. Läs sidan Cookies om du vill ha mer information.

Policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling

Din integritet är viktig för oss Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C. Vi inser behovet av lämpligt skydd för och hantering av alla personuppgifter som du delar med oss. För att hjälpa dig tillhandahåller vi denna policy avseende sekretess och personuppgiftsbehandling (”Policy”) som förklarar hur vi behandlar uppgifter på nätet och de val du kan göra om sättet på vilket dina uppgifter kan samlas in och användas.

Personuppgifter som samlas in på våra webbplatser och tjänster kan lagras och behandlas i USA och Frankrike. Vi kan även, i enlighet med tillämpliga lagar, förvara och behandla uppgifterna i andra länder där vi, våra närstående bolag, dotterbolag eller representanter bedriver verksamhet. Genom att använda någon av våra webbplatser eller tjänster samtycker du till all sådan överföring av uppgifter utanför ditt land. Avseende överföringen av personuppgifter och andra uppgifter till USA har vi upprättat lämpliga interna databehandlingsavtal, och säkerställer därigenom en adekvat skyddsnivå (enligt EU kommissioners beslut av den 5 februari 2010 om standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG).

Webbplatser som omfattas av denna Policy

Denna Policy tillämpas i alla länder i Europa, Mellanöstern och Afrika (“EMEA”) och särskilt på Lexmark.com-webbplatser i EMEA-länderna.

Policies avseende sekretess och personuppgiftsbehandling  som publiceras på våra webbplatser och som riktas till bosatta i andra länder kan skilja sig från denna Policy för att spegla lokala webbplatsegenskaper och tillämplig lag.

Vilken information vi samlar in

Denna Policy tillämpas på alla personuppgifter som samlas in av eller skickas till oss (eller noggrant utvalda tredje parter som handlar å våra vägnar). Med "personuppgifter" avses all information som kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Du behöver inte lämna några personuppgifter till oss om du endast vill surfa på vår webbplats.

Vi samlar in personuppgifter när:

 • du köper produkter eller tjänster;
 • du registrerar produkter på nätet;
 • du begär support för en produkt;
 • du begär nedladdning av programvara;
 • du skapar ett användarkonto (användarnamn och lösenord för inloggning);
 • du begär information eller material (t ex faktablad eller nyhetsbrev);
 • du deltar i undersökningar och utvärderingar;
 • du deltar i kampanjer, tävlingar eller tar del av våra erbjudanden;
 • du ansöker om ett jobb eller skickar in din meritförteckning;
 • du skickar frågor eller kommentarer till oss.

Insamlade personuppgifter kan inkludera:

 • ditt förnamn och efternamn;
 • din titel och ditt företags namn;
 • din hemadress, faktureringsadress eller annan fysisk adress (inkluderat gatunamn, namn på ort eller stad, stat/provins, postnummer);
 • din e-postadress;
 • ditt telefonnummer;
 • (för jobbsökande som skickar uppgifter elektroniskt) din utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och jobbintresse;
 • alla andra uppgifter som gör att Lexmark kan ta kontakt med dig fysiskt eller via nätet;
 • all information som vi samlar in från dig på nätet och som vi bevarar i samband med ditt konto, såsom ditt användarnamn och lösenord;
 • all annan information som du tillhandahåller oss när du använder vår nätbutik eller när du kommunicerar med oss.

Vi kan även registrera IP-adressen som du använder för att ansluta dig till internet. En IP-adress är en unik identifierare som enheter använder för att identifiera och kommunicera med varandra på internet.

Hur vi använder dina uppgifter

Vi kan använda de insamlade personuppgifterna för att driva våra webbplatser, tillmötesgå dina förfrågningar om information, registrera dina produkter, hantera din jobbansökan, tillhandahålla dig marknadsföringsmaterial, möjliggöra ditt deltagande i tävlingar och undersökningar, tillhandahålla tjänster och support och genomföra de transaktioner du har begärt. Dessa användningsområden kan inkludera att tillhandahålla dig mer effektiv kundservice, göra webbplatserna eller tjänsterna lättare att använda genom att du slipper ange samma uppgifter på nytt, genomföra forskning och analys avsedd att förbättra våra produkter, tjänster och lösningar och visa innehåll och reklam som är anpassad efter dina intressen och preferenser i enlighet med tillämplig lag.

Vi använder också dina personuppgifter för att kommunicera med dig. Vi kan skicka vissa obligatoriska meddelanden såsom välkomstbrev, betalningspåminnelser, information om frågor som rör teknisk service samt supportmeddelanden. Vissa av våra tjänster kan skicka regelbundna medlemsbrev som anses vara en del av tjänsten. Vi kan också kontakta dig för att informera dig om produkter eller tjänster som är tillgängliga från oss och våra närstående bolag.

Om du har valt att ta emot marknadsföringsmaterial från oss kan vi också komma att använda (men inte avslöja) dina personuppgifter för att marknadsföra ytterligare produkter, tjänster och specialerbjudanden från oss och/eller våra närstående bolag, som kan vara av intresse för dig.

Du kan återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för begränsningar som följer av lag eller avtal samt rimligt varsel. Om du vill återkalla ditt samtycke kontaktar du oss på privacy.se@lexmark.com. Vi kommer att informera dig om innebörden av att återkalla samtycke.

Personuppgifter som samlas in på nätet kan kombineras med information som du lämnar till oss på andra sätt, såsom genom produktregistreringar, telefonsamtal till service, våra program kallade “Connect” och “Rewards” eller på mässor.

Cookies

En cookie är en liten datafil som ofta inkluderar en unik identifierare som skickas till webbläsaren i din dator eller mobiltelefon från webbplatsens dator och som sparas på din enhet. Varje webbplats kan skicka sin egen cookie till din webbläsare om dess inställningar tillåter det, men (för att skydda din integritet) tillåter din webbläsare en webbplats att få åtkomst endast till de cookies som webbplatsen redan har skickat till dig, inte till de cookies som har skickats till dig från andra webbplatser. Cookies sparar information om dina preferenser på nätet och gör det möjligt för oss att skräddarsy webbplatser efter dina intressen.

Våra webbplatser använder cookies. Om du väljer att avaktivera cookies i din webbläsare kan det bli omöjligt för dig att genomföra vissa aktiviteter på våra webbplatser. Vi använder ett flertal tredje parter för att kontrollera webbtrafik, statistik,  klickfrekvens och andra aktiviteter på våra webbplatser. Med vårt tillstånd kan sådana tredje parter använda cookies, våra webbloggfiler, webbfyrar och andra kontrolltekniker för att utvärdera användningen av våra webbplatser.

Vi kan också inkludera webbfyrar i e-nyhetsbrev i HTML-format i syfte att räkna hur många nyhetsbrev (eller vissa artiklar, länkar etc) som öppnas.

Nuvarande versioner av webbläsare erbjuder förbättrade användarkontroller avseende placeringen och varaktigheten av cookies både från första och tredje part. Sök efter "cookies" i din webbläsares hjälpmeny för mer information om vilka inställningar du kan göra för cookies.

Hur vi delar dina uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter konfidentiellt. Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra. Vi kommer inte utan ditt tillstånd att använda eller dela dina personuppgifter på sätt som inte har samband med de sätt som beskrivs vid tidpunkten då du lämnar uppgifterna. Vi anlitar leverantörer och tillhandahållare (“ombud”) för att genomföra vissa uppgifter å våra vägnar. Till exempel kan ombuden leverera produkter till dig, tillhandahålla service och support för produkter, underhålla vårt IT-system och hjälpa oss i samband med marknadsföring och kommunikation. Ombuden kommer endast att få tillstånd att erhålla de personuppgifter som de behöver för att genomföra tjänsterna. De är förpliktade att bevara konfidentialiteten hos de uppgifter som mottas å våra vägnar och de får inte använda uppgifterna för andra ändamål.

Vissa av våra produkter kan vara föremål för co-branding och erbjudas i förbindelse med företag som inte är våra närstående bolag. Om du registrerar dessa produkter kan både vi och det andra företaget komma att motta uppgifterna som du tillhandahåller.

Vi kan få åtkomst till och/eller avslöja dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att: (a) agera i enlighet med lag eller i rättsligt förfarande som vi är föremål för, (b) uppfylla polisens eller offentliga myndigheters krav på tillhandahållande av information, (c) skydda och försvara våra rättigheter eller egendom (inkluderat verkställighet av våra avtal), eller (d) agera vid brådskande omständigheter för att skydda den personliga säkerheten för våra anställda eller medlemmar av allmänheten.

Vi eller våra närstående bolag kan fusioneras med eller förvärvas av andra företag eller respektive tillgångar kan förvärvas. Vi kommer att sträva efter lämpligt skydd av personuppgifter vid dessa typer av transaktioner.

Dina val

Du väljer om du lämnar personuppgifter till oss eller inte. Meddelandet vi tillhandahåller dig när vi samlar in dina personuppgifter kommer att förklara ändamålet för vilket uppgifterna samlas in och ska hjälpa dig att göra detta val. Om du väljer att inte lämna de personuppgifter som vi ber om på nätet, kan du fortfarande besöka de flesta av våra webbplatser, men du kan komma att nekas tillträde till vissa alternativ, erbjudanden och tjänster som innefattar vår interaktion med dig. Om du väljer att ha en relation med oss eller våra närstående bolag, såsom en avtals- eller annan affärsrelation, kommer vi naturligtvis fortsätta att kontakta dig i samband med affärsrelationen.

Vi ger dig möjlighet att välja huruvida dina personuppgifter ska (a) lämnas ut till en tredje part som inte är ombud, eller (b) användas för andra syften än för vilka de ursprungligen samlades in eller därefter godkändes av dig. Vi kommer att tillhandahålla dig lämpliga mekanismer för att göra dina val när personuppgifterna samlas in eller genom att använda andra metoder.

Dessa val är inte tillämpliga på kommunikationer från Lexmark vars primära syfte är att administrera beställningar, avtal, support, produktsäkerhet och säkerhetsvarningar, uppdateringar av programvara eller andra meddelanden i samband med administration och transaktioner.

Hur du kan hålla dina uppgifter uppdaterade

Vi strävar efter att hålla alla dina personuppgifter korrekt registrerade. Vi har infört tekniska lösningar, hanteringsprocesser och riktlinjer för att hjälpa till att hålla uppgifterna uppdaterade. Vi tillhandahåller rimlig åtkomst för personer så att de kan granska och korrigera sina personuppgifter.  Vi kommer att vidta rimliga ansträngningar för att göra nödvändiga korrigeringar. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi ger åtkomst eller gör några ändringar av uppgifter som vi bevarar.

Säker bevaring av dina personuppgifter

Vi tar det förtroende som du visar oss på allvar. För att skydda mot obehörig åtkomst, missbruk, avslöjande eller ändring av dina personuppgifter vidtar vi lämpliga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder. Den fysiska säkerheten är utformad för att förebygga obehörig åtkomst till databasutrustning och dokument i pappersform. Elektroniska säkerhetsåtgärder, såsom brandväggar, tillträdesbegränsningar och kryptering ger skydd mot dataintrång och annan obehörig åtkomst. Lexmark begränsar åtkomst till personuppgifter till de personer i vår organisation, eller hos våra ombud, som har ett specifikt affärssyfte att bevara och behandla personuppgifter.

Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är rimligen nödvändigt för att uppfylla det syfte/de syften för vilket de samlades in och för att efterleva tillämpliga lagar. Ditt samtycke till sådan(a) syfte(n) fortsätter att gälla efter att vår relation med dig har avslutats.

Verkställighet

Vi kommer regelbundet att granska vår efterlevnad av denna Policy. Du är välkommen med frågor eller funderingar kring denna policy eller vår behandling av personuppgifter genom att kontakta oss via den länk eller adress som anges nedan. När vi mottar skriftliga frågor och funderingar på denna adress är det vår policy att kontakta den enskilda användaren angående hans eller hennes funderingar. Vi kommer att undersöka och försöka reda ut funderingar kring användning och utlämnande av personuppgifter i enlighet med de principer som anges i denna policy.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in uppgifter från barn under 13 år och våra webbplatser riktas inte mot barn under 13 år. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att inta en aktiv roll i sina barns aktiviteter och intressen på nätet.

Länkar till andra sidor

Vissa sidor på våra webbplatser kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Vi tar inget ansvar för och har ingen kontroll över förfaranden avseende integritet eller innehåll på sådana webbplatser. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom riktlinjerna om integritet på respektive webbplats du besöker.

Hur du kan kontakta oss för åtkomst, granskning eller korrigering av dina uppgifter

Vi vidtar kommersiellt rimliga ansträngningar för att hålla dina uppgifter fullständiga, uppdaterade och korrekta. För att kontakta oss eller få åtkomst till, uppdatera eller korrigera dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss när som helst eller att skriva till oss:

via e-post

privacy.se@lexmark.com

eller

till följande postadress

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Ungern

När du kontaktar oss, var vänlig uppge namn, adress, eventuell e-postadress du har angivit på vår(a) webbplats(er) och en beskrivning av omständigheterna under vilka du lämnade uppgifterna (till exempel för att registrera en produkt, för att ta emot ett nyhetsbrev etc). Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att införa ändringarna av de personuppgifter vi bevarar, så snart det är praktiskt genomförbart. För att skydda din integritet och säkerhet kommer vi även att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan vi tillåter åtkomst eller gör några korrigeringar av uppgifter som vi bevarar.

Samtycke och överenskommelse

Genom att använda denna webbplats lämnar du ditt samtycke till villkoren i denna Policy. Var vänlig att inte lämna några personuppgifter på denna webbplats om du inte samtycker till dessa villkor.

Ändringar i denna Policy

Om vi ändrar denna Policy kommer vi att publicera den omarbetade policyn här, tillsammans med datumet för den omarbetade versionen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna Policy kan vi även komma att publicera ett anslag om detta på vår hemsida.  Eventuella ändringar kommer att gälla från datumet för omarbetningen. 

Lexmark, April 2017