Allmänna Villkor för försäljning och användning | Lexmark Sverige

Allmänna Villkor för försäljning och användning

DESSA ALLMÄNNA VILLKOR GÄLLER FÖR ALLA KÖP AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN DENNA WEBSIDA. VÄNLIGEN LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT. DE INNEHÅLLER VIKTIG INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER OCH OM BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG SOM GÄLLER FÖR DINA KÖP.

Denna Lexmark-websida på www.lexmark.se (denna ”Sida”) ägs och drivs av Lexmark Sverige, en filial till Lexmark Nordic L.L.C., (”Lexmark” eller ”Oss”), e-post: mylxkeurope@lexmark.com, organisationsnummer: 516402-3391, registreringsnummer för moms: SE516402339101, vilken kan användas för att sälja produkter till dig från Lexmark.

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Dessa Allmänna Villkor ska gälla mellan Lexmark och dig (”Kunden”, ”Du” eller ”Dig”) för användning av denna Sida och köp av produkter av Kunden genom denna Sida. Lexmark ska inte vara bunden av några motstridiga villkor som används av Dig såvida inte Lexmark uttryckligen skriftligen accepterar sådana villkor. Genom att gå in på Sidan och/eller göra en beställning, accepterar Du att vara bunden av dessa Allmänna Villkor. Dessa Allmänna Villkor utgör hela avtalet mellan Lexmark och Kunden avseende vad de reglerar; de äger företräde framför och ersätter alla tidigare och samtida muntliga och skriftliga överenskommelser.

2. ERBJUDANDE, BEKRÄFTELSE OCH ACCEPT SAMT BETALNING

2.1

Erbjudanden publicerade av Lexmark på denna Sida är icke-bindande inbjudningar till Kunden att beställa produkter. Alla priser, offerter och beskrivningar gjorda eller refererade till på denna Sida är beroende av tillgänglighet, utgör inte erbjudanden och kan dras tillbaka eller ändras när som helst före att Lexmark uttryckligen accepterat din beställning (såsom beskrivs nedan). Kampanjerbjudanden och kampanjpriser är begränsade i tid.

2.2

Lexmark vidtar varje åtgärd för att säkerställa att de produkter som visas på denna Sida är tillgängliga, men Lexmark kan inte garantera att alla produkter finns i lager eller är omedelbart tillgängliga när Du gör din beställning. Lexmark kan makulera din beställning (utan ansvar) om Lexmark inte har möjlighet att behandla eller fullfölja den. Lexmark kommer att återbetala eventuella på förhand gjorda betalningar som Du har gjort för produkten.

2.3

En beställning gjord av Dig utgör ett erbjudande från Dig till Oss om att köpa produkter eller tjänster i enlighet med dessa Allmänna Villkor och är beroende av Lexmarks efterföljande accept.

2.4

Före sådan accept, kommer en automatisk e-postbekräftelse avseende din beställning att genereras. Vänligen notera att en sådan automatiskt bekräftelse inte utgör en formell accept av din beställning.

2.5

Vår accept av din beställning får effekt och avtalet ingås när sådant erbjudande antingen uttryckligen godkänns av oss genom ett meddelande per e-post eller godkänns genom att hela, eller delar av, din beställning levereras/tjänsterna påbörjas (”Accept”).

2.6

Vi kan behålla uppgifter om mottagna beställningar, bekräftelser, accepter och andra uppgifter rörande avtal under en rimlig tid efter Accept. Vi kommer eventuellt att kunna tillställa Dig kopior på skriftlig begäran; Du måste emellertid se till att Du skriver ut och sparar en kopia av alla sådana dokument och dessa Allmänna Villkor för eget bruk.

2.7

Det totala fakturabeloppet ska betalas på fakturadagen, förutsatt att beställningen har godkänts av Lexmark i enlighet med avsnitt 2.5. Produkterna kommer att betalas med kreditkort. Lexmark får fakturera delar av en beställning separat. Din beställning kan makuleras av Lexmark efter Lexmarks eget gottfinnande. Lexmarks policy för standardpriser för produkter under Lexmarks varumärke gäller för samtliga beställningar. Lexmark är inte ansvarigt för fel i prissättning, skrivfel eller andra fel i några erbjudanden från Lexmark och Lexmark förbehåller sig rätten att makulera beställningar som gjorts till följd av sådana fel.

3. DINA ÅTAGANDEN

3.1

Du intygar att information från Dig när Du gör din beställning är uppdaterad, väsentligen korrekt och är tillräcklig för att Lexmark ska kunna fullfölja din beställning.

3.2

Du är ansvarig för att vidmakthålla och genast uppdatera din kontoinformation hos Oss så att den är korrekt och fullständig och för att hålla sådan information (och eventuella lösenord som getts till Dig för tillgång till Sidan och/eller för att köpa produkter) säkra från obehörig tillgång.

3.3

Om inte annat har överenskommits eller krävs enligt tillämplig lag, är eventuella garantier som utfästs avseende produkter eller tjänster bara utfästa till Dig under premisserna att Du är en användare och inte en återförsäljare av de produkterna eller tjänsterna.

3.4

Ingen garanti, åtagande eller annan skyldighet ska i något fall av Dig antas utfästa av Lexmark eller för en produkttillverkares, licensgivares eller leverantörs räkning utan Lexmarks yttryckliga på förhand skriftliga godkännande.

4. ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

Du kan ångra beställningar av någon anledning eller utan någon anledning inom 14 (fjorton) dagar genom ett skriftligt meddelande (t.ex. brev, fax eller e-post) till Lexmark eller – om en produkt är levererad till Dig före ångerfristen löpt ut – genom att skicka tillbaka produkten till Lexmark. Ångerfristen börjar löpa när du blivit informerad i skriftlig form om din lagenliga ångerrätt, dock inte före att produkten har mottagits av Dig (eller, om det är flera leveranser av samma typ av produkt, inte före den första leveransen mottagits) och inte före att informationskraven i 2 kapitlet 9 § och 2 kapitlet 10 § i distans- och hemförsäljningslagen (DHL) är uppfyllda och åtgärder har vidtagits enligt 2 kapitlet 7 § enligt DHL. För att utöva ångerrätten inom ångerfristen, är det tillräckligt att ett meddelande om detta skickas eller att produkten är återlämnad i rätt tid.

Utövande av ångerrätt genom att skicka tillbaka produkten måste göras genom att skicka produkten till

Lexmark
European Distribution Center
Zoning Industriel Liège Logistics
Rue Louis Blériot, 5
4460 Grâce-Hollogne
Belgium

Meddelande om utövande av ångerrätt kan skickas online genom att klicka på följande länk: Meddelande om återkallande

eller genom e-post till följande adress: mylxkeurope@lexmark.com

Meddelande om utövande av ångerrätt kan också skickas med brev till följande adress:

LEXMARK Sverige
Box 1005
171 21 Solna
SWEDEN

Om ångerrätten giltigt utövas ska vardera parten återlämna till den andra parten eventuella betalningar, produkter och annat vederlag (t.ex. ränta). Om Du inte har möjlighet att återlämna mottagna produkter eller nytta till Lexmark fullständigt eller i delar eller kan återlämna produkter endast i sämre skick, ska Du ersätta Lexmark för skadan det resulterar i. Följaktligen kan Du bli skyldig trots utövande av ångerrätt att fullfölja dina betalningsskyldigheter för tiden före ångertillfället. Detta ska inte gälla om det sämre skicket på en särskild produkt är orsakat enbart av en undersökning av produkten – t.ex. en sådan undersökning som kunde ha utförts av Dig i en riktig butik. Du kan undvika att bli ersättningsskyldig mot Lexmark för eventuellt sämre skick genom korrekt användning genom att till att börja med använda produkten såsom att den inte var din egendom och genom att avstå från alla handlingar som skulle kunna skada värdet på produkten. Produkter som kan postas som paket skickas tillbaka på risk av Lexmark.

Du ska stå för fraktkostnaden förutsatt att den levererade produkten stämmer överens med produkten som beställts. I annat fall är returen av produkten kostnadsfri för Dig. Produkter som inte kan återlämnas med paket per post kommer att hämtas upp där Kunden befinner sig. Eventuella återbetalningar eller ersättningsskyldigheter ska fullgöras inom 30 (trettio) dagar. Denna tidsperiod ska, för Dig, börja löpa det datum som meddelande om utövande av ångerrätt skickas eller produkten återlämnas, och för Lexmark den tidpunkt då meddelande om utövande av ångerrätt eller produkten tas emot.

5. LEVERANS, RISK OCH ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

5.1

Lexmark kommer endast att leverera till platser inom Sverige. Uppgifter om tider och datum som anges på denna Sida, i någon bekräftelse, accept eller annanstans är endast uppskattningar. Lexmark strävar efter att efterleva sådana tids- och datumuppgifter, men Lexmark åtar sig inte att leverera produkter och/eller påbörja tjänster vid ett visst datum eller vid en viss tid och är inte vara ansvarig mot Dig för förseningar eller misslyckande att göra det, såvida inte så uttryckligen framgår av tillämplig tvingande lag. Denna bestämmelse ska inte påverka kundens rätt att makulera beställningen om Lexmark är i dröjsmål såsom framgår av 2 kapitlet 17 § distans- och hemförsäljningslagen.

5.2

Leverans ska ske till en giltig adress inom Sverige angiven av Dig och förutsätter Accept (”Leveransadress”). Du måste kontrollera Leveransadressen på varje bekräftelse eller accept som Lexmark lämnar och utan dröjsmål meddela Lexmark om fel eller brister. Vi förbehåller Oss rätten att debitera Dig för eventuella extra kostnader som uppstår på grund av ändringar som Du gör avseende Leveransadressen efter att Du gjort en beställning.

5.3

Om Du vägrar eller misslyckas att motta leverans av produkter som skickas i enlighet med dessa Allmänna Villkor, ska risken för förlust eller skada av produkterna ändå övergå såvida inte annat gäller enligt tvingande tillämplig lag, och ska inte hindra andra rättigheter eller åtgärder som är tillgängliga för Lexmark.

5.3.1

Lexmark har rätt till omedelbar fullständig betalning för produkterna eller tjänsterna som levererats och, såvida inte annat framgår av tvingande tillämplig lag, att antingen leverera på det sätt Lexmark anser lämpligt eller förvara produkter på din risk;

5.3.2

Du svarar för att på begäran betala alla kostnader för lagring av produkter och eventuella ytterligare kostnader som medförts som ett resultat av vägran eller misslyckande att motta leverans såvida inte annat gäller enligt tvingande tillämplig lag;

5.3.3

Lexmark ska ha rätt att 30 dagar efter överenskommet leveransdatum förfoga över produkterna på det sätt som Lexmark bestämmer och får kvitta eventuella försäljningsintäkter mot din skuld såvida inte annat gäller enligt tvingande tillämplig lag.

5.4

Då Lexmark levererar produkter genom delleveranser, utgör varje delleverans ett separat avtal och eventuella defekter i någon enskild eller flera delleverans ska inte berättiga Dig att vägra att uppfylla avtalet i dess helhet och inte heller att avbeställa någon efterföljande delleverans.

5.5

Med förbehåll för vad som annars framgår av dessa Allmänna Villkor eller vad som gäller enligt tvingande tillämplig lag, övergår alla rättigheter, risker och följder av äganderätten inklusive, men inte enbart, risken för förlust av eller skador på produkterna till Dig vid leverans av produkten från Lexmark eller dess ombud. Med förbehåll för vad som gäller enligt tvingande tillämplig lag måste du meddela Lexmark inom 21 dagar från datumet för din faktura eller bekräftelse om Du anser att någon del av ditt köp fattas, är felaktigt eller skadat. Leveransdatum är enbart uppskattningar.

5.6

Lexmark förebehåller sig äganderätten för levererade produkter fram till att full betalning av försäljningspriset mottagits.

6. PRIS

Priser inkluderar tillämplig mervärdesskatt.

Lexmark förbehåller sig rätten att innehålla leveranser fram till dess full betalning sker om ett fel i betalningen beror på Dig och att då kräva dröjsmålsränta i enlighet med lag, förseningsavgifter och förluster som beror på Dig.

7. MJUKVARA

7.1

Om någon produkt som tillhandahålls är eller inkluderar mjukvara (”Mjukvara”), är sådan Mjukvara licensierad av Oss eller av relevant licensgivare/ägare enligt de relevanta slutanvändarvillkoren eller andra licensvillkor som ingår med Mjukvaran (”Licensvillkor”) och/eller produkten. Vidare:

7.1.1

Sådan Mjukvara får inte kopieras, anpassas, översättas, tillgängliggöras, spridas, ändras, modifieras, disassembleras, dekompileras eller kombineras med andra mjukvaror, förutom i den utsträckning som (i) det är tillåtet enligt Licensvillkoren, eller (ii) tillämplig lag uttryckligen medger en sådan rätt som inte lagligen kan exkluderas genom avtal.

7.1.2

Förutom i den utsträckning som framgår av tillämpliga Licensvillkor, gäller inte din ångerrätt och/eller din rätt att erhålla återbetalning enligt dessa Allmänna Villkor och eventuella tillämplig återlämningsrutiner för det fall Du öppnar eller bryter Mjukvarans förpackning och/eller använder Mjukvaran.

7.1.3

Förutom i den utsträckning som uttryckligen meddelats av oss skriftligen eller som framgår av relevanta Licensvillkor, tillhandahålls Mjukvara ”i befintligt skick” utan några garantier, bestämmelser eller villkor som avser kvalité, lämplighet för ändamålet, funktionalitet eller förenlighet med beskrivning och Lexmark erbjuder inte några garantier eller utfästelser avseende installation av Mjukvara, konfiguration eller rättelse av fel/defekt. Du uppmanas att undersöka eventuella Licensvillkor för att utröna vilka rättigheter Du har i förhållande till en tillverkare, licensgivare eller leverantör av Mjukvaran.

8. LEXMARKS BEGRÄNSADE GARANTI

8.1

För detaljer om tillämplig garanti, vänligen se Lexmarks Limited Commercial Guarantee såsom den är specificerad för varje produkt i produktbeskrivningen och/eller i det garantiåtagande som medföljer varje Lexmark-produkt. Vänligen följ instruktionerna i garantiåtagandet om Du har problem med en Lexmark-produkt under tillämplig garantiperiod eller kontakta the direktlinjen för garantifrågor genom att ringa telefonnumret som anges däri.

8.2

Denna Lexmark-garanti erbjuds av Lexmark utan extra kostnad som tillverkargaranti och gäller i tillägg till eventuella garantier, som följer av avtal eller gällande lag, som Du kan vara berättigad till.

9. GARANTI

9.1

Tillämpliga tvingande bestämmelser enligt lag ska tillämpas.

9.2

Om Du köper produkterna för kommersiella ändamål eller som egenföretagare, är dina rättigheter avseende garanti begränsade i tiden till 12 månader efter leverans av produkten.

9.3

Om du har klagomål att framställa avseende produkterna eller tjänsterna köpta från Lexmark, vänligen kontakta Lexmark genom att använda kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 4 ovan.

10. ANSVAR

10.1

Lexmark åtar sig obegränsat ansvar för skada mot liv eller hälsa orsakad av Lexmark eller dessa legala företrädare eller ombud. Dessutom är Lexmark obegränsat ansvarigt för skador som beror på uppsåtliga eller grovt oaktsamma handlingar eller försummelser av Lexmark eller dess legala företrädare eller ombud. Slutligen är Lexmark obegränsat ansvarigt i fall då ansvar för personskada eller skada på privat egendom följer av lag i enlighet med Produktansvarslagen.

10.2

Lexmark är ansvarigt för förlust av data som beror på grov oaktsamhet, under förutsättning att Du har vidtagit åtgärder för att säkerställa att sådan data säkerhetskopieras med rimliga intervall och kan återskapas utan orimliga kostnader.

10.3

Lexmark ska vara ansvarigt för normal oaktsamhet enbart om ett grovt avtalsbrott som utgör en risk för fullgörandet av avtalsföremålet begås av Lexmark eller dessa legala företrädare eller ombud. I sådana fall ska dock ansvaret för skador vara begränsat; både i sak och till belopp, till sådana skador som rimligtvis kunnat förutses av Lexmark grundat på de omständigheter som var kända vid tidpunkten för avtalets ingående. Om, och till den grad, förluster för Dig täcks av någon försäkring tecknad av Dig för relevant förlustsituation, ska Lexmark endast vara ansvarigt för förluster som Du inte kan få täckning för genom försäkringen och för försäkringsrelaterade förluster som uppstår för Dig (t.ex. förlust av ränta framtill fastställelse av ett försäkringsärende, höjda försäkringspremier etc.).

10.4

Med förbehåll för vad som anges i 10.1 ovan ska Lexmarks sammanlagda och totala ansvar för eventuella krav från Dig, inklusive men inte begränsat till, skadeståndskrav, krav på grund av avtalsbrott eller andra krav på ersättning eller kompensation, inte i något fall överstiga ett belopp motsvarande det lägsta av (i) 500 000 (femhundratusen) SEK och (ii) det av Dig betalda priset för de produkter, tjänster och/eller mjukvaror från Lexmark som direkt föranlett kravet eller kraven.

10.5

Allt ansvar för rena ekonomiska förluster (indirekt skada) är härmed exkluderat (t.ex. förlust av produktion, bortfall av vinst, etc.). Lexmark tar inget ansvar för några skador eller förluster orsakade av force majeure-händelser eller för förseningar eller avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför Lexmarks rimliga kontroll.

10.6

Om Du handlar i egenskap av en konsument, enligt definitionen i Konsumentköplagen, har Du rätt till de påföljder som anges i den lagen i den utsträckning som Lexmarks ansvar enligt detta avsnitt 10 inte täcker dina förluster och/eller skador. Sådana påföljder kan innefatta rätt till avhjälpande av fel, omleverans, prisavdrag eller ersättning på grund av ett fel eller hävning. Du kan också ha rätt till skadestånd.

11. PERSONUPPGIFTER OCH DIN INTEGRITET

11.1

Lexmark kommer att efterleva Personuppgiftslagen och kommer inte använda information som identifierar, eller kan identifiera, Dig personligen på annat sätt än som framgår av avsnitt 11 och av Lexmarks Privacy Statement (”Privacy Statement”).

11.2

Genom att lämna dina Personuppgifter i samband med din beställning samtycker Du till att sådana Personuppgifter behandlas för att fullfölja din beställning, inklusive att behandla eventuella betalningar gjorda av Dig, och i enlighet med Lexmarks Privacy Statement. Du samtycker uttryckligen till att Lexmark får samla in, behandla och lagra vissa eller alla av de följande personuppgifterna som Kunden har lämnat eller kommer att lämna till Lexmark i samband med det aktuella avtalet: Kundens namn och därtill hörande postadresser, e-postadresser, telefonnummer, födelsedatum, betalningsinformation etc. (”Personuppgifter”).

11.3

Uppgifter, inklusive Personuppgifter, ska lagras i en elektronisk databas som finns på servrar i USA av Lexmark International, Inc. Personuppgifterna ska användas av Lexmark och Lexmark International Inc. enbart i syfte att handlägga din beställning, inklusive att behandla eventuella betalningar gjorda av Dig. Vad avser överföring av Personuppgifter till USA, är Lexmark International Inc. Safe Harbor-certifierat vilket innebär att en adekvat nivå av personuppgiftsskydd säkerställs.

11.4

I syfte att göra kreditupplysningar och behandla eventuella betalningar gjorda av Dig kan Lexmark under vissa förutsättningar dela dina Personuppgifter med tjänsteleverantörer, inklusive betalningsförmedlare.

11.5

Avseende säkerhet av beställningar som Du gör hos Oss: Vår secure-server programvara krypterar alla dina Personuppgifter inklusive kreditkorts- eller betalkortsnummer och namn samt adress. Det innebär att tecken som Du anger konverteras till delar av kod som sedan säkert överförs via Internet.

12. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

12.1

All text, grafik, logotyper, ikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, databaser och mjukvara ägd av Lexmark (och sammanställningen av sådant innehåll), är egendom tillhörande Lexmark, Lexmark International Inc. och/eller deras leverantörer av innehåll och är upphovsrättsligt och varumärkesrättsligt skyddat enligt lag.

12.2

Alla märken, grafik, logotyper, sidhuvuden, ikoner, scripts, tjänstbenämningar, databaser och mjukvara som inte ägs av Lexmark eller Lexmark International, Inc. är egendom som tillhör respektive ägare, oavsett om denna är eller inte är dotterbolag till eller på annat sätt anknutet till Lexmark eller Lexmark International, Inc., eller deras innehållsleverantörer. Varken Sidan eller något innehåll från Sidan får kopieras, återskapas, modifieras, återutges, uppladdas, överföras, spridas i någon form eller med några medel eller annars utnyttjas för några kommersiella ändamål utan föregående skriftligt medgivande från Lexmark.

13. TILLÄMPLIG LAG

Avtalet mellan parterna ska tolkas enligt svensk lag, med undantag för Internationella Köplagen.

14. ÄNDRINGAR I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

Lexmark förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor när som helst. Om Lexmark gör sådana ändringar kommer Lexmark publicera de uppdaterade allmänna villkoren här, tillsammans med datum för ändringarna. Eventuella ändringar kommer gälla endast från datumet för ändringarna.

15. ÖVRIGT

15.1

Du ska inte överlåta, överföra eller försöka överlåta eller överföra dina rättigheter enligt dessa Allmänna Villkor.

15.2

Du ska inte ha någon rätt att göra gällande några motkrav såvida inte sådana motkrav har fastställts slutligen genom ett bindande domstolsavgörande eller som följer av uttryckligen tvingande tillämplig lag eller ansvar för sådant motkrav har accepterats av Lexmark. Du ska inte ha någon rätt att utöva någon rätt att vägra fullföljelse såvida inte sådana motkrav uppstår från samma transaktion.

15.3

Du bekräftar att dessa Allmänna Villkor ersätter och undanröjer samtliga tidigare avtal, överenskommelser och arbetsavtal, oavsett muntliga eller skriftliga och uttryckliga eller underförstådda, mellan oss. Dessa Allmänna Villkor äger företräde framför alla andra villkor som finns, eller refereras till, på annat ställe eller gäller enligt handelsbruk, sedvana eller branchpraxis. Eventuella villkor som uttrycker motsatsen är härmed exkluderade i den utsträckning det är tillåtet enligt lag. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, förbehåller sig Lexmark rätten att ändra dessa Allmänna Villkor efter föregående skriftligt meddelande till Dig med effekt därefter – med förbehåll för din rätt att inte godkänna, genom skriftligt meddelande, Lexmarks ändringar i dessa Allmänna Villkor avseende eventuella beställningar Lexmark har lämnat Accept för men som inte ännu fullföljts.

15.4

Ett avstående från att göra gällande något villkor i dessa Allmänna Villkor ska vara verkningslöst såvida inte det är skriftligt och undertecknat av Oss. Ett avstående från att göra ett avtalsbrott gällande ska inte anses utgöra ett avstående från att göra gällande något därefter följande avtalsbrott eller villkor.

15.5

Ytterligare villkor kan bifogas produkterna som köpts på denna Sida och Du samtycker härmed till att vara bunden av samtliga sådana ytterligare villkor såvida Du inte återlämnar produkten, oanvänd, inom 30 dagar från köpet och, samtidigt med sådant återlämnande, meddelar Lexmark skriftligen att du inte accepterar sådana villkor.

15.6

Om några bestämmelser i dessa Allmänna Villkor är ogiltiga i sin helhet eller delvis, ska giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas därav.

15.7

Lexmark ska ha rätt att använda underleverantörer som är tredje parter för att utföra förpliktelser som följer av säljavtalet ingått med Dig. Du samtycker härmed till att Lexmark får överlåta alla rättigheter och förpliktelser på grund av detta säljavtal till en underleverantör.

15.8

Du samtycker och intygar att Du köper enbart för din egen användning och inte för återförsäljning eller export.

Lexmark, maj 2012