Výťažnosti farebných laserových tlačiarní

C500n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C500H2KG C500 Black High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C500S2KG C500 Black Toner Cartridge (2.5K) Až 2.500 normostrán
C500H2CG C500 Cyan High Yield Toner Cartridge (3K) Až 3.000 normostrán
C500S2CG C500 Cyan Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C500H2MG C500 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C500S2MG C500 Magenta Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C500H2YG C500 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C500S2YG C500 Yellow Toner Cartridge (1.5K) Až 1.500 normostrán

C522n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C524

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C524dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C524dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C524n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C530dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5200KS C520 Black Return Program Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5202KS C520 Black Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5200CS C520 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5202CS C520 Cyan Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5200MS C520 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5202MS C520 Magenta Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5200YS C520 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5202YS C520 Yellow Toner Cartridge Až 1.500 normostrán
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C532dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C532n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán

C534dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Až 7.000 normostrán

C534dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Až 7.000 normostrán

C534n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C5222CS C522, C524 Cyan Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220MS C522, C524 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5240KH C524 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5242KH C524 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C5240CH C524 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242CH C524 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240MH C524 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242MH C524 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5240YH C524 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5242YH C524 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 5.000 normostrán
C5220KS C52X Black Return Program Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5222KS C52X Black Toner Cartridge Až 4.000 normostrán
C5220CS C52X Cyan Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222MS C52X Magenta Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5220YS C52X Yellow Return Program Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5222YS C52X Yellow Toner Cartridge Až 3.000 normostrán
C5340CX C534 7K Cyan RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342CX C534 7K Cyan Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340MX C534 7K Magenta RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342MX C534 7K Magenta Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5340YX C534 7K Yellow RP Toner Cartridge Až 7.000 normostrán
C5342YX C534 7K Yellow Toner Cartridge Až 7.000 normostrán

C540n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C543dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C544dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X1MG Purpurová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2MG Purpurová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C544X1CG Tyrkysová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2CG Tyrkysová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C544X1YG Žltá extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2YG Žltá extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C544dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X1MG Purpurová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2MG Purpurová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C544X1CG Tyrkysová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2CG Tyrkysová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C544X1YG Žltá extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2YG Žltá extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C544dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X1MG Purpurová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2MG Purpurová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C544X1CG Tyrkysová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2CG Tyrkysová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C544X1YG Žltá extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2YG Žltá extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C544n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1KG Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X2KG Black Extra High Yield Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C544X1MG Purpurová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2MG Purpurová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C544X1CG Tyrkysová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2CG Tyrkysová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C544X1YG Žltá extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2YG Žltá extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C546dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C544X1MG Purpurová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2MG Purpurová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1MG Purpurová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1MG Purpurová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2MG Purpurová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C546U1KG Tonerová kazeta s mimoriadne veľkou kapacitou a návratovým programom pre C546, X546 Až 8.000 normostrán
C546U2KG Tonerová kazeta s mimoriadne veľkou kapacitou pre C546, X546 Až 8.000 normostrán
C544X1CG Tyrkysová extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2CG Tyrkysová extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1CG Tyrkysová return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1CG Tyrkysová vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2CG Tyrkysová vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540A1KG Čierna return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1KG Čierna vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C540H2KG Čierna vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.500 normostrán
C544X1YG Žltá extra vyokokapacitná return tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C544X2YG Žltá extra vysokokapacitná tonerová kazeta Až 4.000 normostrán
C540A1YG Žltá return tonerová kazeta Až 1.000 normostrán
C540H1YG Žltá vysokokapacitná return tonerová kazeta Až 2.000 normostrán
C540H2YG Žltá vysokokapacitná tonerová kazeta Až 2.000 normostrán

C734dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán

C734dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán

C734dw

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán

C734n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán

C736dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2MG C736, X736, X738 Veľkokapacitná kazeta s purpurovým tonerom Až 10.000 normostrán
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán

C736dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2MG C736, X736, X738 Veľkokapacitná kazeta s purpurovým tonerom Až 10.000 normostrán
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán

C736n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C734A1KG C734, C736, X734, X736, X738 Black Return Program Toner Cartridge Až 8.000 normostrán
C734A1CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2CG C734, C736, X734, X736, X738 Cyan Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2KG C734, C736, X734, X736, X738 Kazeta s čiernym tonerom Až 8.000 normostrán
C734A1MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2MG C734, C736, X734, X736, X738 Magenta Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A1YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Return Program Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C734A2YG C734, C736, X734, X736, X738 Yellow Toner Cartridge Až 6.000 normostrán
C736H1KG C736, X736, X738 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H2KG C736, X736, X738 Black High Yield Toner Cartridge Až 12.000 normostrán
C736H1CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2CG C736, X736, X738 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H1MG C736, X736, X738 Magenta High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2MG C736, X736, X738 Veľkokapacitná kazeta s purpurovým tonerom Až 10.000 normostrán
C736H1YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Return Program Toner Cartridge Až 10.000 normostrán
C736H2YG C736, X736, X738 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 10.000 normostrán

C746dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán

C746dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán

C746n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán

C748de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
C748H2YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán

C748dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
C748H2YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán

C748e

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C746H2KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
C746A2YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1YG C746, C748 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1CG C746, C748 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746A2MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom Až 7.000 normostrán
C746A1MG C746, C748 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 7.000 normostrán
C746H1KG C746, C748 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
C748H2YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1YG C748 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1CG C748 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán
C748H2MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 10.000 normostrán
C748H1MG C748 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 10.000 normostrán

C780dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán

C780dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán

C780n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán

C782dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán

C782dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán

C782n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C780H2KG C780, C782 Black High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1KG C780, C782 Black High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2KG C780, C782 Black Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1KG C780, C782 Black Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2CG C780, C782 Cyan High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1CG C780, C782 Cyan High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2CG C780, C782 Cyan Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1CG C780, C782 Cyan Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2MG C780, C782 Magenta High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1MG C780, C782 Magenta High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2MG C780, C782 Magenta Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1MG C780, C782 Magenta Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780H2YG C780, C782 Yellow High Yield Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780H1YG C780, C782 Yellow High Yield Return Program Print Cartridge Až 10.000 normostrán
C780A2YG C780, C782 Yellow Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C780A1YG C780, C782 Yellow Return Program Print Cartridge Až 6.000 normostrán
C782X2KG C782 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1KG C782 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2CG C782 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1CG C782 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2MG C782 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1MG C782 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X2YG C782 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 15.000 normostrán
C782X1YG C782 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 15.000 normostrán

C792de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792A1MG C792, X792 Return Program tonerová kazeta purpurová Až 6.000 normostrán
C792A1CG C792, X792 Return Program tonerová kazeta tyrkysová Až 6.000 normostrán
C792A1KG C792, X792 Return Program tonerová kazeta čierna Až 6.000 normostrán
C792A1YG C792, X792 Return Program tonerová kazeta žltá Až 6.000 normostrán

C792dhe

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792A1MG C792, X792 Return Program tonerová kazeta purpurová Až 6.000 normostrán
C792A1CG C792, X792 Return Program tonerová kazeta tyrkysová Až 6.000 normostrán
C792A1KG C792, X792 Return Program tonerová kazeta čierna Až 6.000 normostrán
C792A1YG C792, X792 Return Program tonerová kazeta žltá Až 6.000 normostrán

C792dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792A1MG C792, X792 Return Program tonerová kazeta purpurová Až 6.000 normostrán
C792A1CG C792, X792 Return Program tonerová kazeta tyrkysová Až 6.000 normostrán
C792A1KG C792, X792 Return Program tonerová kazeta čierna Až 6.000 normostrán
C792A1YG C792, X792 Return Program tonerová kazeta žltá Až 6.000 normostrán

C792e

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C792X2KG C792 Black Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1KG C792 Black Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2CG C792 Cyan Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1CG C792 Cyan Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2MG C792 Magenta Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1MG C792 Magenta Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X2YG C792 Yellow Extra High Yield Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792X1YG C792 Yellow Extra High Yield Return Program Print Cartridge Až 20.000 normostrán
C792A1MG C792, X792 Return Program tonerová kazeta purpurová Až 6.000 normostrán
C792A1CG C792, X792 Return Program tonerová kazeta tyrkysová Až 6.000 normostrán
C792A1KG C792, X792 Return Program tonerová kazeta čierna Až 6.000 normostrán
C792A1YG C792, X792 Return Program tonerová kazeta žltá Až 6.000 normostrán

C925de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C925H2KG C925, X925 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.500 normostrán
C925H2CG C925, X925 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán
C925H2MG C925, X925 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán
C925H2YG C925, X925 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán

C925dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C925H2KG C925, X925 Black High Yield Toner Cartridge Až 8.500 normostrán
C925H2CG C925, X925 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán
C925H2MG C925, X925 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán
C925H2YG C925, X925 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 7.500 normostrán

C935dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Až 38.000 normostrán
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán

C935dttn (High Capacity Feeder)

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Až 38.000 normostrán
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán

C935dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Až 38.000 normostrán
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán

C935hdn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C930H2KG C935 Black High Yield Toner Cartridge Až 38.000 normostrán
C930H2CG C935 Cyan High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2MG C935 Magenta High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán
C930H2YG C935 Yellow High Yield Toner Cartridge Až 24.000 normostrán

C950de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
C950X2KG Extra veľkokapacitná kazeta s čiernym tonerom C950 Až 32.000 normostrán
C950X2CG Extra vysokokapacitná kazeta s azúrovým tonerom C950 Až 22.000 normostrán
C950X2MG Extra vysokokapacitná kazeta s purpurovým tonerom C950 Až 22.000 normostrán
C950X2YG Extra vysokokapacitná kazeta so žltým tonerom C950 Až 22.000 normostrán

CS310dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0H20 700H2 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H30 700H3 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H40 700H4 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS310n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0H20 700H2 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H30 700H3 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H40 700H4 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS317dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B0040 CS/X317 Kazeta so žltým tonerom, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20Y0 CS/X317 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B0020 CS/X317 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20C0 CS/X317 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B0030 CS/X317 Kazeta s purpurovým tonerom, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20M0 CS/X317 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B0010 CS/X317 Kazeta s čiernym tonerom, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.000 normostrán
71B20K0 CS/X317 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.000 normostrán

CS410dn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0H20 700H2 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H30 700H3 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H40 700H4 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS410dtn

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0H20 700H2 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H30 700H3 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H40 700H4 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS410n

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0H10 700H1 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0H20 700H2 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H30 700H3 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C0H40 700H4 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 3.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS417dn BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B20Y0 CS/X317 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20C0 CS/X317 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20M0 CS/X317 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 2.300 normostrán
71B20K0 CS/X317 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.000 normostrán
71B0H40 CS/X417 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.500 normostrán
71B2HY0 CS/X417 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B0H20 CS/X417 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.500 normostrán
71B2HC0 CS/X417 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B0H30 CS/X417 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.500 normostrán
71B2HM0 CS/X417 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B0H10 CS/X417 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, bez programu vrátenia spoločnosti Lexmark Až 6.000 normostrán
71B2HK0 CS/X417 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 6.000 normostrán

CS510de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0X10 700X1 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 8.000 normostrán
70C0X20 700X2 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0X30 700X3 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0X40 700X4 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2XC0 702XC Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XCE 702XCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2XK0 702XK Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 8.000 normostrán
70C2XKE 702XKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou (8k) Až 8.000 normostrán
70C2XM0 702XM Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XME 702XME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2XY0 702XY Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XYE 702XYE Corporate kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS510dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
70C0X10 700X1 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 8.000 normostrán
70C0X20 700X2 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0X30 700X3 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C0X40 700X4 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 4.000 normostrán
70C20C0 702C Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20CE 702CE Corporate kazeta s azúrovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2HC0 702HC Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HCE 702HCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HK0 702HK Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2HKE 702HKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2HM0 702HM Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HME 702HME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C2HY0 702HY Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.000 normostrán
70C2HYE 702HYE Corporate kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (3k) Až 3.000 normostrán
70C20K0 702K Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20KE 702KE Corporate kazeta s čiernym tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C20M0 702M Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20ME 702ME Corporate kazeta s purpurovým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán
70C2XC0 702XC Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XCE 702XCE Corporate kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2XK0 702XK Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 8.000 normostrán
70C2XKE 702XKE Corporate kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou (8k) Až 8.000 normostrán
70C2XM0 702XM Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XME 702XME Corporate kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C2XY0 702XY Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 4.000 normostrán
70C2XYE 702XYE Corporate kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (4k) Až 4.000 normostrán
70C20Y0 702Y Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 1.000 normostrán
70C20YE 702YE Corporate kazeta so žltým tonerom (1k) Až 1.000 normostrán

CS517de BOLT

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
71B20K0 CS/X317 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 3.000 normostrán
71B2HY0 CS/X417 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B2HC0 CS/X417 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B2HM0 CS/X417 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 3.500 normostrán
71B0X10 Kazeta s čiernym tonerom CS/X517 s veľmi vysokou kapacitou Až 8.000 normostrán
71B2XK0 Kazeta s čiernym tonerom CS/X517 s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia spoločnosti Lexmark Až 8.000 normostrán

CS720de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C0S20 CS720 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C0S30 CS720 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C0S40 CS720 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C2HK0 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C0H10 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 20.000 normostrán
74C2HKE CS720, CS725 Podniková kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (20 tis.), program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C2SY0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20Y0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SC0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20C0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SM0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20M0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SK0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20K0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SCE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C2SME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20KE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SKE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20YE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SYE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20CE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C20ME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán

CS720dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C0S20 CS720 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C0S30 CS720 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C0S40 CS720 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou Až 7.000 normostrán
74C2HK0 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C0H10 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 20.000 normostrán
74C2HKE CS720, CS725 Podniková kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (20 tis.), program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C2SY0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20Y0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SC0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20C0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SM0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20M0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SK0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20K0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SCE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C2SME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20KE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SKE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20YE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SYE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20CE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C20ME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán

CS725de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C2HK0 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C0H10 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 20.000 normostrán
74C2HKE CS720, CS725 Podniková kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (20 tis.), program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C2SY0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20Y0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SC0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20C0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SM0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20M0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SK0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20K0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SCE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C2SME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20KE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SKE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20YE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SYE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20CE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C20ME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2HY0 CS725 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C0H40 CS725 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C0H20 CS725 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C2HC0 CS725 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C2HM0 CS725 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C0H30 CS725 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C2HYE CS725 Podniková kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán
74C2HCE CS725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán
74C2HME CS725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán

CS725dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
74C2HK0 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C0H10 CS720, CS725 Kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou Až 20.000 normostrán
74C2HKE CS720, CS725 Podniková kazeta s čiernym tonerom s vysokou kapacitou (20 tis.), program vrátenia Až 20.000 normostrán
74C2SY0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20Y0 CS720, CS725, CX725 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SC0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20C0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SM0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20M0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SK0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou, program vrátenia Až 7.000 normostrán
74C20K0 CS720, CS725, CX725 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 3.000 normostrán
74C2SCE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C2SME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20KE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SKE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s čiernym tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20YE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2SYE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta so žltým tonerom so štandardnou kapacitou (7 tis.) Až 7.000 normostrán
74C20CE CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C20ME CS720, CS725, CX725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (3 tis.) Až 3.000 normostrán
74C2HY0 CS725 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C0H40 CS725 Kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C0H20 CS725 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C2HC0 CS725 Kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C2HM0 CS725 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou, program vrátenia Až 12.000 normostrán
74C0H30 CS725 Kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou Až 12.000 normostrán
74C2HYE CS725 Podniková kazeta so žltým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán
74C2HCE CS725 Podniková kazeta s azúrovým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán
74C2HME CS725 Podniková kazeta s purpurovým tonerom s vysokou kapacitou (12 tis.) Až 12.000 normostrán

CS820de

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
72K2XY0 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X40 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K0X20 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XC0 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K2XM0 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X30 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XCE CS820 Podniková kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XYE CS820 Podniková kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XME CS820 Podniková kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K0X10 CS820, CX820, CX825 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 33.000 normostrán
72K20Y0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20C0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20M0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20K0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20KE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XKE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou (33 tis.) Až 33.000 normostrán
72K20YE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta so žltým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20CE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20ME CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XK0 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 33.000 normostrán

CS820dte

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
72K2XY0 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X40 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K0X20 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XC0 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K2XM0 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X30 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XCE CS820 Podniková kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XYE CS820 Podniková kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XME CS820 Podniková kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K0X10 CS820, CX820, CX825 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 33.000 normostrán
72K20Y0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20C0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20M0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20K0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20KE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XKE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou (33 tis.) Až 33.000 normostrán
72K20YE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta so žltým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20CE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20ME CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XK0 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 33.000 normostrán

CS820dtfe

Cartridge PN Cartridge Page Yield Reports
72K2XY0 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X40 CS820 Kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K0X20 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XC0 CS820 Kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K2XM0 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 22.000 normostrán
72K0X30 CS820 Kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 22.000 normostrán
72K2XCE CS820 Podniková kazeta s azúrovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XYE CS820 Podniková kazeta so žltým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K2XME CS820 Podniková kazeta s purpurovým tonerom s veľmi vysokou kapacitou (22 tis.) Až 22.000 normostrán
72K0X10 CS820, CX820, CX825 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou Až 33.000 normostrán
72K20Y0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta so žltým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20C0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s azúrovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20M0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s purpurovým tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20K0 CS820, CX82x, CX860 Kazeta s čiernym tonerom, program vrátenia Až 8.000 normostrán
72K20KE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XKE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou (33 tis.) Až 33.000 normostrán
72K20YE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta so žltým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20CE CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s azúrovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K20ME CS820, CX82x, CX860 Podniková kazeta s purpurovým tonerom (8 tis.) Až 8.000 normostrán
72K2XK0 Kazeta s čiernym tonerom s veľmi vysokou kapacitou, program vrátenia Až 33.000 normostrán