Νομική οντότητα Lexmark | Lexmark Ελλάδα

Νομική οντότητα Lexmark

Νομική οντότητα Lexmark :

Lexmark International Technology SA
ICC - Bloc A
20 Route de Pré-Bois
Case Postale 508
CH- 1215 Genève 15
Switzerland

Όνομα αντιπροσώπου : Paul Dullaghan

Φιλοξενία :

Lexmark International, Inc.
740 W. New Circle Road
Lexington, KY 40550
USA

Υπεύθυνος τοποθεσίας Web :

Mike Dattilo - website@lexmark.com