Wydajność zgodnie z normami ISO | Lexmark Polska

Wydajność zgodnie z normami ISO

Przybliżenie tematu

W grudniu 2006 r. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization, ISO) zatwierdziła nowe normy pomiaru wydajności liczonej w stronach dla atramentowych wkładów drukujących (ISO/IEC 24711) i wkładów z tonerem kolorowym (ISO/IEC 19798). Stanowią one uzupełnienie normy pomiaru wydajności wkładów drukujących z tonerem monochromatycznym ISO/IEC 19752, opublikowanej w czerwcu 2004 r.

Normy ISO dotyczące wydajności wkładów z atramentem i z tonerem jednoznacznie definiują najważniejsze czynniki wpływające na wydajność i wprowadzają do procedury obróbki wyników zaawansowane metody analizy statystycznej. Dzięki temu wszyscy producenci drukarek mogą obecnie korzystać z tej samej metodologii pomiarów wydajności wkładów drukujących.

Szczegóły norm ISO/IEC można znaleźć w sieci Web pod adresem www.iso.org/jtc1/sc28.

Co to jest wydajność liczona w stronach?

Wydajność liczona w stronach to łączna liczba stron, jakie można wydrukować za pomocą jednego wkładu drukującego. Do tej pory producenci drukarek stosowali rozmaite metodologie pomiaru wydajności wkładów, co znacznie utrudniało klientom dokładne porównywanie modeli różnych marek. Z tego powodu firma Lexmark razem z innymi producentami drukarek podjęła współpracę z organizacją ISO w celu stworzenia nowych norm pomiaru wydajności liczonej w stronach. 13 grudnia 2006 r. organizacja ISO zatwierdziła nowe normy pomiaru wydajności, jaką zapewniają wkłady drukujące z atramentem (ISO/IEC 24711) i z tonerem kolorowym (ISO/IEC 19798). Stanowią one uzupełnienie normy pomiaru wydajności wkładów drukujących z tonerem monochromatycznym ISO/IEC 19752, opublikowanej w czerwcu 2004 r.

Wydajność według normy ISO a rzeczywista wydajność

Z uwagi na to, że test wydajności ISO jest przeprowadzany w ściśle kontrolowanych sposób, klient ma małe szanse, aby przy codziennym korzystaniu z drukarki odtworzyć identyczne warunki i parametry eksploatacyjne, jakich wymaga norma pomiaru ISO. W efekcie rzeczywista wydajność może się znacznie wahać w zależności od takich czynników, jak pokrycie strony, wielkość zadania, typ nośnika, warunki otoczenia, kryterium końca eksploatacji wkładu i drukowanie jedno- lub dwustronne. [Wyniki pomiarów wydajności liczonej w stronach zgodnie z normą ISO można przyrównać do podawanych w przypadku samochodów wartości zużycia paliwa na 100 km. Umożliwiają one porównywanie paliwożerności różnych pojazdów, chociaż trudno na ich podstawie szacować średnie zużycie paliwa w codziennej eksploatacji. Na rzeczywiste zużycie wpływają m.in.: sposób jazdy, rodzaj przemierzanych tras, stan i stopień zadbania pojazdu oraz wahania jakości paliwa.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Rysunek 1: ISO/IEC/9752
Znormalizowana strona testowa

Badania branżowe wykazały, że średnie pokrycie strony, reprezentowane jako procent powierzchni strony zawierający toner, wynosi w przypadku wydruków czarno-białych 4–5%. Na rysunku 1 przedstawiono stronę testową o pokryciu wynoszącym w przybliżeniu 5%, którą stosuje się w ramach normy ISO/IEC 19752. Drukowanie w kolorze wymaga zwykle większego pokrycia strony. Z tego powodu w ramach norm ISO/IEC 19798 i 24711 korzysta się z 5 stron testowych (rysunek 2), zawierających mieszaninę tekstu i grafiki przy różnym stopniu pokrycia strony, które łącznie wynosi w przybliżeniu 20% (po około 5% na każdy kolor składowy: czarny, cyjan, magenta i żółty). Jeśli strony drukowane przez klienta mają średnio znacznie większe pokrycie od przyjętego dla stron testowych normy ISO, powinien on oczekiwać mniejszej rzeczywistej wydajności niż wynikałoby to z przedstawionych wyników pomiarów. A w związku z tym, że pokrycie strony jest czynnikiem w najoczywistszy sposób związanym z wydajnością wkładów drukujących, wpływ pozostałych czynników może być równie duży, a nawet większy.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Rysunek 2: Pięciostronicowy zestaw kolorowych stron testowych zdefiniowany w ramach normy ISO/IEC 19798 na potrzeby testowania wydajności

Dlaczego normy pomiaru wydajności są tak ważne?

Omawiane normy pomiaru wydajności pomagają klientom w podejmowaniu trafniejszych decyzji o zakupach dzięki możliwości dokładnej, obiektywnej oceny wydajności wkładów drukujących. Nowe normy ISO dotyczące wydajności wkładów z atramentem i z tonerem jednoznacznie definiują najważniejsze czynniki wpływające na wydajność i wprowadzają do procedury obróbki wyników zaawansowane metody analizy statystycznej. Dzięki temu wszyscy producenci mogą korzystać z tej samej metodologii pomiarów wydajności.

Jak przeprowadza się testy?

Specyfikacje ISO/IEC 24711 i 19798 wymagają, aby wydajność była określana z użyciem znormalizowanego zestawu testowego, drukowanego w kontrolowanych warunkach przy ustawieniach domyślnych drukarki. Z uwagi na to, że warunki otoczenia drukarki mogą wpływać na wydajność liczoną w stronach, podczas testów utrzymuje się stałą temperaturę, wynoszącą +23°C (z odchyłką +/- 2°C).

Zestaw testowy, zdefiniowany w ramach normy ISO/IEC 24712, jest dostosowany do papieru o rozmiarach A4 i 8,5 x 11 cali. Zestaw ten ma postać pliku PDF składającego się z czterech stron imitujących typowe dokumenty drukowane przez użytkowników oraz z jednej strony diagnostycznej. Należy go drukować za pomocą najnowszego wersji programu do obsługi plików PDF.

Ile egzemplarzy wkładów i drukarek jest sprawdzanych w ramach testu?

Testowi poddawanych jest co najmniej dziewięć wkładów lub zestawów wkładów, aż do zakończenia ich okresu eksploatacji (czyli wyczerpania). Pozwala to na dosyć pewne oszacowanie średniej przewidywalnej wydajności w granicach zdefiniowanych statystycznie. W specyfikacji omawianych norm zaleca się używanie do celów testowych wkładów pochodzących z różnych okresów produkcji i z różnych zakładów wytwórczych.

Co najmniej trzy zestawy wkładów testuje się na trzech egzemplarzach drukarek, aby uniezależnić wyniki testów od zmienności parametrów drukarek. W każdej drukarce stosuje się taką samą liczbę zestawów wkładów.

Dlaczego wydajność podaje się łącznie dla systemu składającego się z wkładu i drukarki?

Wydajność mierzoną zgodnie z normą ISO, podaje się zawsze łącznie dla systemu składającego się z wkładu i drukarki. Pozwala to na lepsze odzwierciedlenie różnic w prędkości druku, tabelach kolorów, procedurach konserwacyjnych i częstotliwości wystrzeliwania kropel atramentu, jakie występują między poszczególnymi modelami drukarek.

Jak oblicza się wydajność liczoną w stronach?

Podawana wydajność zgodnie ze normą ISO musi się mieścić w dolnych 90% przedziału ufności wartości średniej. W przypadku testowania 9 wkładów maksymalną wydajność liczoną w stronach zgodnie ze standardem ISO oblicza się w następujący sposób: Wydajność liczona w stronach (ISO) = średnia wydajność - (1,86 * (odchylenie standardowe wydajności liczonej w stronach / 3))

Dlaczego dla mojej drukarki nie podano wydajności?

Firma Lexmark będzie publikować wydajność zgodnie z normą ISO dla wszystkich przyszłych produktów.

Więcej informacji można znaleźć w artykule "Understanding Toner Cartridge Page Yields" (Informacje o wydajności wkładów z tonerem liczonej w stronach) [plik PDF].