ISO-sidekapasitet | Lexmark Norge

ISO-sidekapasitet

Bakgrunn

I desember 2006 vedtok International Organization for Standardization (ISO) nye standarder for måling av sidekapasitet for blekk- (ISO/IEC 24711) og fargetonerkassetter (ISO/IEC 19798). Disse nye standardene supplerer ISO/IEC 19752 kapasitetsstandard for mono tonerkassetter fra juni 2004.

ISO-standardene for blekk- og tonerkassetter stipulerer tydelig nøkkelattributtene som påvirker kapasitet, og benytter solid statistisk analyse av resultatene. Alle skriverprodusenter kan nå benytte samme metode ved måling av patron- og kassettkapasitet.

Detaljer for ISO/IEC-standarder er tilgjengelig på nettsiden www.iso.org/jtc1/sc28.

Hva er sidekapasitet?

Sidekapasitet er det totale antallet sider som kan skrives ut med en patron/kassett. Til nå har skriverprodusentene brukt flere ulike metoder for å måle sidekapasitet, noe som har gjort det vanskelig å foreta en nøyaktig sammenligning av merkene. Derfor samarbeidet Lexmark og andre skriverprodusenter med ISO om å utvikle nye standarder for måling av sidekapasitet. 13. desember 2006 vedtok ISO den nye standarden for måling av sidekapasitet for blekkpatroner (ISO/IEC 24711) og farge tonerkassetter (ISO/IEC 19798). Disse nye standardene supplerer ISO/IEC 19752 kapasitetsstandard for mono tonerkassetter fra juni 2004.

ISO-kapasitet kontra faktisk kapasitet

Ettersom ISOs kapasitetstest er en kontrollert test, vil kunden sannsynligvis ikke gjenskape de samme bruksforholdene og parametrene som i ISO-testen. Derfor kan den faktiske sidekapasiteten være vesentlig høyere eller lavere, avhengig av faktorer som dekningsprosent, jobbstørrelse, medietype, miljøforhold, avgjørelse av levetid og tosidig eller ensidig utskrift. [ISOs sidekapasitetsresultater kan sammenlignes med drivstoffvurderinger (liter per mil) for biler. Disse vurderingene er nyttige verktøy for å sammenligne drivstoffbruken i ulike kjøretøy, men er kanskje ikke en nøyaktig beregning av den gjennomsnittlige drivstoffbruken du vil oppleve. Faktisk drivstoffbruk påvirkes av hvordan og hvor du kjører, kjøretøyets tilstand og vedlikehold, drivstoffvariasjoner og andre faktorer.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Bilde 1: ISO/IEC/9752
Standard testside

Bransjeforskning har vist at gjennomsnittlig dekningsprosent per side, målt etter hvor stor del av siden som innholder toner, er mellom 4 og 5 % for en sort/hvitt-side. Bilde 1 viser testsiden, med cirka 5 % dekning, som brukes i ISO/ IEC 19752. Fargeutskrifter gir vanligvis en høyere gjennomsnittlig dekningsprosent per side. Derfor har de fem standardsidene (bilde 2) som ble brukt for ISO/ IEC 19798 og 24711, og som inneholder en blanding av tekst, bilder og ulike grader av dekning, til sammen en dekningsgrad på cirka 20 % (omtrent 5 % hver for svart og de tre fargene – cyan, magenta og gul). Hvis din gjennomsnittsside inneholder en betraktelig høyere dekningsprosent enn ISOs standardside(r), kan du sannsynligvis forvente at den faktiske sidekapasiteten er lavere enn oppgitt. Og selv om sidekapasitet er den mest åpenbare faktoren i forbindelse med kassettkapasitet, kan effekten av de andre faktorene være like stor eller større.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Bilde 2: Femsiders fargeprøvesett angitt av ISO/IECs standard 19798 for kapasitetstesting

Hvorfor er sidekapasitetsstandarder viktige?

Disse sidekapasitetsstandardene vil bidra til at du kan foreta mer informerte innkjøpsbeslutninger ved å evaluere kapasitet på en objektiv og nøyaktig måte. De nye ISO-standardene for blekkpatroner og tonerkassetter stipulerer tydelig nøkkelattributtene som påvirker sidekapasitet, og benytter solid statistisk analyse, slik at alle produsenter kan benytte samme metode for kapasitetsmåling.

Hvordan blir testene utført?

ISO/IEC-spesifikasjon 24711 og 19798 stipulerer at sidekapasitet avgjøres ved bruk av et standardsett som skrives ut i et kontrollert miljø med skrivernes standardinnstillinger. Siden skrivermiljøet kan påvirke sidekapasiteten, kontrolleres testmiljøet ved en temperatur på 23,0 C +/- 2,0 C.

Testsettet, som er angitt i ISO/IEC 24712, er skapt for å fungere med enten A4-ark eller ark på 20,32 x 12,7 x 27,94 cm. Settet består av en PDF-fil som inneholder fire vanlige kundesider og én diagnostikkside, som skrives ut med den nyeste versjonen av en PDF-leser.

Hvor mange patroner/kassetter og skrivere blir brukt under testingen?

Minst ni patroner/kassetter eller patron/kasett-sett blir testet helt til levetiden opphører. Dette gir pålitelige estimater av gjennomsnittlig forventet kapasitet innenfor statistisk definerte rammer. Standardene anbefaler å innhente patroner/kassetter fra flere ulike produksjonsdatoer og –steder til testing.

Minst tre patron/kassett-sett blir testet på tre ulike skrivere for å forhindre skjevhet grunnet skrivervariabilitet. Samme antall patron/kassett-sett kjøres på hver skriver.

Hvorfor blir sidekapasitet oppført som et patron/kassett- og skriversystem?

ISO-sidekapasiteter oppføres alltid som et patron/kassett- og skriversystem. Ved å føre opp sidekapasiteten som et system, blir forskjellene i skriverhastighet, fargetabeller, vedlikeholdsrutiner og frekvens i ulike skrivermodeller gjenspeilet på en best mulig måte.

Hvordan blir sidekapasitet utregnet?

Den rapporterte ISO-sidekapasiteten må tilsvare eller understige det nedre konfidensintervallet for gjennomsnittet på 90 %. Hvis ni patroner/kassetter blir testet, blir den maksimale ISO-sidekapasiteten utregnet slik: ISO-sidekapasitet = gjennomsnittlig sidekapasitet - (1,86 * (standardavvik for sidekapasitet / 3))

Hvorfor er ingen sidekapasitet oppført for min skriver?

Lexmark vil offentliggjøre ISO-sidekapasitet for alle fremtidige produkter.

Du får nærmere informasjon ved å lese Understanding Toner Cartridge Page Yields [.pdf].