LECP | Lexmark Polska

Firma Lexmark i środowisko

Zgodność z europejską Dyrektywą WEEE (utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Firma Lexmark opowiada się za pełnym zarządzaniem produktem, łącznie z odpowiednią utylizacją odpadów elektronicznych. Dlatego popieramy wdrożenie europejskiej Dyrektywy WEEE (utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) i zachęcamy do jej stosowania. Nr 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 2003 r.

Cele Dyrektywy WEEE

  • Powstrzymanie rosnącej liczby odpadów elektrycznych i elektronicznych wyrzucanych na wysypiska śmieci (12 kg/mieszkańca rocznie)
  • Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń powodowanych przez odpady elektryczne i elektroniczne niepoddane odpowiedniej utylizacji
  • Zachowanie zasobów poprzez zachęcanie do recyklingu i ponownego wykorzystywania
  • Dążenie do poprawy ekologicznego charakteru działalności wszystkich organizacji zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE).

Zobowiązania producentów i użytkowników dot. utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych

  • Producenci wdrożą programy zbiórki, utylizacji i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych, bądź będą przestrzegać wdrożonych już programów tego typu i pokrywać ich koszty.
  • Producenci muszą uwzględniać aspekt przyjaznej dla środowiska utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w fazie projektowania w celu ułatwienia demontażu, ponownego wykorzystywania i recyklingu zużytych produktów.
  • Producenci muszą informować swoich klientów o zbiórce odpadów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do każdego produktu zakupionego 13 sierpnia 2005 r. lub później.
  • Stosowane w gospodarstwach domowych urządzenia elektryczne i elektroniczne, które udostępniono do sprzedaży po 13 sierpnia 2005 r., muszą być oznaczone zgodnie z wymaganiami Dyrektywy WEEE UE. Produkty oznacza się specjalnym symbolem przekreślonego kosza na śmieci celem wskazania, że podlegają one selektywnej zbiórce odpadów.
  • Użytkownicy muszą przestrzegać instrukcji producenta dotyczących utylizacji urządzeń oznaczonych symbolem przekreślonego kosza na śmieci.

Jak to działa?

LOKALNA TRANSPOZYCJA DYREKTYWY WEEE UE POLSKA USTAWA NR 2005-9

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY DO ZASTOSOWAŃ DOMOWYCH I PROFESJONALNYCH

icon 1

Wszystkie produkty firmy Lexmark, które udostępniono do sprzedaży 13 sierpnia 2005 r. lub później (zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych), są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na śmieci.

icon 2

Zgodnie z Dyrektywą WEEE wszystkie informacje na temat procesu zarządzania zużytymi urządzeniami drukującymi do zastosowań domowych i profesjonalnych są dostępne na dołączanych do drukarek płytach CD zawierających sterowniki.

icon 3

Firma Lexmark stworzyła w pełni zgodny, logistyczny system transportowania odpadów do obiektów naszych partnerów zajmujących się recyklingiem. Współpracujemy z partnerami w całej Europie. Dzięki temu systemowi firma Lexmark gwarantuje, że zebrane odpady elektryczne i elektroniczne będą utylizowane w sposób nie tylko zgodny, ale i przewyższający wymogi Dyrektywy UE, przy założeniach recyklingu i ponownego użycia na poziomie powyżej 99% (wg średniej wagi podzespołu).

Programy zbiórki odpadów firmy Lexmark różnią się w poszczególnych krajach, w zależności od krajowych przepisów regulujących postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz lokalnych ofert usług firmy Lexmark. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do skontaktowania się z lokalnym oddziałem lub przedstawicielem firmy Lexmark.