Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)

Zgodność Lexmarka z dyrektywą 2012/19/UE

Dyrektywa 2012/19/UE dotyczy prawidłowego pozbywania się zużytych urządzeń elektronicznych. Jej cele to: zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego oraz ostrożne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Dyrektywa WEEE weszła w życie w Unii Europejskiej w 2003 r., obejmując swym zakresem wiele produktów elektronicznych. W 2012 r. poszerzono ją o liczne produkty związane z materiałami eksploatacyjnymi, które zawierają obwody elektryczne. Zaktualizowana dyrektywa (2012/19/UE) nakłada nowe obowiązki na wytwórców sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Lexmark stara się dostarczać swoje produkty i usługi w sposób ekologiczny. Cały czas opracowujemy wyroby, funkcje i rozwiązania, które umożliwiają naszym klientom zredukowanie negatywnego wpływu na środowisko, jaki wywierają stosowane przez nich operacje związane z drukowaniem i przetwarzaniem obrazów. Uwzględniając w projektowaniu wszystkie etapy cyklu eksploatacji, jesteśmy w stanie budować urządzenia, które łączą wysokie najwyższe standardy wydajności, efektywności i ekologiczności.

Lexmark przoduje w branży pod względem wytwarzania materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Klienci biorący udział w naszym nagradzanym programie zwrotu zużytych materiałów eksploatacyjnych Lexmarka (LCCP) zwracają ponad jedną trzecią kaset z tonerem, co znacznie przekracza średnią dla branży. Program LCCP jest zgodny z zasadą zerowej ilości odpadów i zerowego spalania oraz zapewnia, że wszystkie puste kasety zwracane przez klientów są używane ponownie albo poddawane recyklingowi z największą korzyścią dla środowiska.

Zgodnie z dyrektywą WEEE Lexmark rozpoczął kampanię informacyjną, której celem jest uświadamianie naszych pracowników, partnerów biznesowych i klientów w kwestii procedur recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wszystkie produkty Lexmarka zawierające obwody elektroniczne są obecnie odpowiednio oznaczone zgodnie z dyrektywą WEEE i europejskim standardem EN50419.

Symbol WEEE przedstawiono poniżej.

Produktów oznaczonych symbolem WEEE nie należy pozbywać się razem z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Konieczne jest zwracanie takich produktów do wyznaczonych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z programami i inicjatywami Lexmarka w zakresie zrównoważonego rozwoju lub skontaktować się z miejscową firmą zajmującą się odbiorem odpadów z gospodarstwa domowego.