Ταχύτητες εκτύπωσης κατά ISO | Lexmark Ελλάδα

Ταχύτητες εκτύπωσης κατά ISOΤι είναι η ταχύτητα εκτύπωσης κατά ISO;

Οι ψηφιακές συσκευές εκτύπωσης μπορεί να παράγουν εκτυπωμένες σελίδες με διαφορετική ταχύτητα από τη συνηθισμένη τους, εξαιτίας διαφόρων παραγόντων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ο κεντρικός υπολογιστής, το πρόγραμμα οδήγησης, η εφαρμογή, το λειτουργικό σύστημα, ο τύπος σύνδεσης με ο εκτυπωτής (USB, Ethernet, ασύρματη σύνδεση) και η υπολογιστική ταχύτητα της συσκευής. Επιπρόσθετα, τα χαρακτηριστικά των εργασιών, όπως ασπρόμαυρη ή έγχρωμη, ο αριθμός των προς εκτύπωση σελίδων, η έξοδος μονής ή διπλής όψης, η ρύθμιση ποιότητας, ο αριθμός αντιγράφων, ο τύπος και το μέγεθος χαρτιού, το περιεχόμενο εγγράφου και η πολυπλοκότητα του εγγράφου μπορούν να επηρεάσουν την ταχύτητα εκτύπωσης.
Το ISO/IEC 24734 ορίζει μια μέθοδο για τη μέτρηση της παραγωγικότητας των ψηφιακών συσκευών εκτύπωσης με τη χρήση διαφόρων αρχείων δοκιμών, εφαρμογών γραφείου και χαρακτηριστικών εργασιών εκτύπωσης σε απλό χαρτί στην προεπιλεγμένη λειτουργία. Αφορά ασπρόμαυρες ή έγχρωμες συσκευές και συσκευές μίας ή πολλών λειτουργιών ασχέτως από την τεχνολογία εκτύπωσης που χρησιμοποιείται (λ.χ. inkjet, laser κ.λπ.).

Το ISO/IEC 24734 επιτρέπει στους κατασκευαστές ψηφιακών συσκευών εκτύπωσης να μετρούν την παραγωγικότητα διαφόρων ψηφιακών συσκευών εκτύπωσης με μια σταθερή μέθοδο μέτρησης.

 

Δοκιμές

Οι δοκιμές εκτελούνται με τη συσκευή να έχει οριστεί σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και με τη χρήση ενός συνιστώμενου απλού χαρτιού. Στις έγχρωμες συσκευές, οι δοκιμές ασπρόμαυρης εκτύπωσης εκτελούνται ορίζοντας τη συσκευή για εκτύπωση σε λειτουργία "μόνο ασπρόμαυρη". Η δοκιμή γίνεται σε εκτύπωση μίας όψης καθώς και σε εκτύπωση δύο όψεων, εάν η αυτόματη εκτύπωση δύο όψεων παρέχεται τυπικά στη συσκευή.

Εκτυπώνονται τετρασέλιδα αρχεία δοκιμών από το Adobe Reader™, Microsoft Word™ και το Microsoft Excel™ με διαφορετικό αριθμό σετ (αντιγράφων) προκειμένου να δημιουργηθούν εργασίες εκτύπωσης με διαφορετικά μεγέθη.

 

Adobe Reader™-testfil
iso speed test 1
Microsoft Excel™-testfil
microsoft_excel
Microsoft Word™-testfil
microsoft_word

Δοκιμάζονται τρία διαφορετικά μεγέθη εργασιών

1. Μικρές εργασίες

Εκτυπώσεις μίας όψης για κάθε αρχείο δοκιμής.  

2. Μεσαίες εργασίες

Πολλές εκτυπώσεις για κάθε αρχείο δοκιμής έτσι ώστε να προκύπτουν 30 δευτερόλεπτα εκτύπωσης μετά την πρώτη εκτύπωση του συνόλου του αρχείου.

3. Μεγάλες εργασίες

Πολλές εκτυπώσεις του ιδίου αρχείου δοκιμής PDF έτσι ώστε να προκύπτουν περίπου 4 λεπτά πρόσθετης εκτύπωσης μετά την πρώτη εκτύπωση του συνολικού αρχείου (μόνο μίας όψης).

 

Χρησιμοποιούνται τρεις διαφορετικές μέθοδοι χρονομέτρησης της εκτύπωσης

Ο μέσος χρόνος για την εκτύπωση κάθε τετρασέλιδου αρχείου δοκιμής μία φορά, από την έναρξη της εργασίας εκτύπωσης στον κεντρικό υπολογιστή έως την πλήρη έξοδο της τελευταίας σελίδας (4ης σελίδας) του αρχείου δοκιμής, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επεξεργασίας της πρώτης εργασίας εκτύπωσης. Ο χρόνος που προκύπτει από αυτήν τη μέτρηση αποκαλείται χρόνος πρώτης εξόδου (First Set Out Time, FSOT).

Ο μέσος όρος εικόνων ανά λεπτό για την εκτύπωση πολλών αντιγράφων των τετρασέλιδων αρχείων δοκιμής, το οποίο αποτελεί μέτρηση της μέσης ταχύτητας για την έξοδο εικόνων από τη συσκευή, υπολογιζόμενη από την έναρξη της εργασίας έως την πλήρη έξοδο της τελευταίας σελίδας της εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου επεξεργασίας της πρώτης εργασίας. Η μέτρηση εικ./λεπτό (images per minute, IPM) που προκύπτει από αυτήν τη μέτρηση, αποκαλείται ωφέλιμη ταχύτητα εκτύπωσης (Effective Throughput, EFTP). Ο μέσος όρος εικόνων ανά λεπτό για την εκτύπωση πολλών αντιγράφων των τετρασέλιδων αρχείων δοκιμής, υπολογιζόμενος από την πλήρη έξοδο της τελευταίας σελίδας της πρώτης εκτύπωσης του αρχείου δοκιμής έως την πλήρη έξοδο της τελευταίας σελίδας της εργασίας, που αποτελεί μέτρηση του ρυθμού εκτύπωσης, εξαιρουμένου του χρόνου επεξεργασίας της πρώτης εργασίας. Η μέτρηση εικ./λεπτό (IPM) που προκύπτει από αυτήν τη μέτρηση, αποκαλείται μέση εκτιμώμενη κορεσμένη ταχύτητα εκτύπωσης (Estimated Saturated Throughput, ESAT).

 

Αυτά τα αποτελέσματα αναφέρονται σε κάθε αρχείο καθώς και στο μέσο όρο όλων των αρχείων.

  • Μέτρηση FSOT για τη μικρή εργασία.
  • Μέτρηση EFTP για τη μικρή, τη μεσαία και τη μεγάλη εργασία.
  • Μέτρηση ESAT για τη μεσαία εργασία. Η Lexmark γενικά αναφέρει τη μέση εκτιμώμενη κορεσμένη ταχύτητα εκτύπωσης (ESAT) εικ./λεπτό.

 

Τι είναι το ISO;

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (International Organization for Standardization, ISO) είναι ο μεγαλύτερος φορέας για την ανάπτυξη και έκδοση διεθνών προτύπων παγκοσμίως.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης αποτελείται από το δίκτυο εθνικών ιδρυμάτων τυποποίησης σε 157 χώρες, με ένα μέλος ανά χώρα, και μια Κεντρική Γραμματεία στη Γενεύη της Ελβετίας για το συντονισμό του συστήματος. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης είναι μη κυβερνητικός οργανισμός και ενώνει το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα. Πολλά από τα ιδρύματα που αποτελούν μέλη του περιλαμβάνονται στην κρατική δομή των χωρών τους ή εκτελούν κρατικές εντολές. Άλλα μέλη προέρχονται αμιγώς από τον ιδιωτικό τομέα και έχουν ιδρυθεί από εθνικές κοινοπραξίες βιομηχανικών ενώσεων. Κατά συνέπεια, χάρη στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης είναι δυνατή η εύρεση κοινής συμφωνίας σχετικά με λύσεις που πληρούν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.iso.org

Λεπτομέρειες για τα πρότυπα εκτύπωσης ISO/IEC διατίθενται στην τοποθεσία www.iso.org