Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) | Lexmark Ελλάδα

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Συμμόρφωση της Lexmark με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ 

Η Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αφορά τη σωστή απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών συσκευών. Στόχοι της συγκεκριμένης Οδηγίας είναι οι εξής: η διατήρηση, η προστασία και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας και η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Η Οδηγία ΑΗΗΕ εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή νομοθεσία το 2003, καλύπτοντας πολλά ηλεκτρονικά προϊόντα. Το 2012, η Οδηγία ΑΗΗΕ αναδιατυπώθηκε για να συμπεριλάβει πολλά καταναλωτικά προϊόντα που περιλαμβάνουν ηλεκτρικά στοιχεία. Η ενημερωμένη Οδηγία (2012/19/ΕΕ) περιλαμβάνει πολλές νέες υποχρεώσεις για τους κατασκευαστές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η Lexmark καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα, λειτουργίες και λύσεις που προσφέρουν στους πελάτες μας την ευκαιρία να μειώσουν τις επιπτώσεις των εκτυπώσεων και των δραστηριοτήτων απεικόνισής τους στο περιβάλλον. Ενσωματώνοντας στη διαδικασία σχεδιασμού των προϊόντων μας τα αποτελέσματα αξιολογήσεων διάρκειας ζωής, αναπτύσσουμε βιώσιμα προϊόντα τα οποία συνδυάζουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, αποδοτικότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Η Lexmark κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της ως προς τη βιωσιμότητα των αναλωσίμων. Οι πελάτες μας που συμμετέχουν στο βραβευμένο πρόγραμμα συλλογής κασετών της Lexmark (Lexmark Cartridge Collection Program, LCCP) επιστρέφουν περισσότερες από 1 στις 3 κασέτες τόνερ, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ το μέσο όρο του κλάδου. Στο πρόγραμμα LCCP ακολουθείται πολιτική μηδενικής κατάληξης σε χωματερές και καύσης, εξασφαλίζοντας την εκ νέου χρήση ή την ανακύκλωση των κασετών που επιστρέφονται από τους πελάτες για το μεγαλύτερο δυνατό περιβαλλοντικό όφελος.

Σε συμμόρφωση με την Οδηγία, η Lexmark ξεκίνησε μια εκστρατεία για την εκπαίδευση των υπαλλήλων, των συνεργατών και των πελατών της σχετικά με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που προβλέπει η Οδηγία ΑΗΗΕ. Όλα τα προϊόντα της Lexmark που περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία φέρουν πλέον σήμανση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας ΑΗΗΕ και συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN50419.

Το σύμβολο ΑΗΗΕ φαίνεται παρακάτω.

Τα προϊόντα που φέρουν το σύμβολο ΑΗΗΕ δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Επιστρέψτε αυτά τα προϊόντα σε κάποιο επιλεγμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες, ενημερωθείτε σχετικά με τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας της Lexmark ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία συγκομιδής οικιακών απορριμμάτων.

weee-logo