Upozornenie k ochrane osobných údajov

Vitajte na stránke venovanej ochrane osobných údajov v spoločnosti Lexmark a ďakujeme vám za váš záujem. Náš program Privacy@Lexmark vám pomôže pochopiť, aké osobné údaje môžeme zhromažďovať a aké kroky na ochranu vašich osobných údajov podnikáme.  Spoločnosť Lexmark sa snaží navrhovať produkty, služby, procesy a riešenia, ktoré zabezpečia, že sa s vašimi osobnými údajmi bude správne zaobchádzať a budú adekvátne chránené. Preto sa pokúšame začleniť do každej našej činnosti tieto uznávané princípy ochrany osobných údajov:

 • priehľadné upozornenia a informovaný výber,
 • zákonné použitie,
 • prístup k údajom,
 • integrita údajov,
 • minimalizácia údajov,
 • zabezpečenie údajov,
 • obmedzené zdieľanie,
 • zodpovednosť za prenos údajov

Privacy @ Lexmark je vyhradená organizácia, ktorej jediným cieľom je zavádzať, podporovať a spravovať firemnú kultúru, ktorá chápe a rešpektuje vaše právo na ochranu osobných údajov. Ak môžeme zodpovedať akékoľvek otázky alebo vám byť akýmkoľvek spôsobom nápomocní, obráťte sa na nás ďalej vysvetleným spôsobom.

S pozdravom
váš tím P@L.


Čo sú to osobné údaje?

Spoločnosť Lexmark má na osobné údaje široký pohľad, aby ich čo najlepšie chránila. Všeobecne termín „osobné údaje“ označuje akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby (na rozdiel od spoločnosti alebo organizácie). Identifikovateľná osoba je taká osoba, ktorú je možné identifikovať, priamo alebo nepriamo, odkazom na položky ako je meno, identifikačné číslo, adresa, ID zamestnanca, pracovná pozícia alebo telefónne číslo. Napríklad Jane Alvarezová, ktorá býva na adrese 123 Lexmark Lane a má telefónne číslo 859-123-4567, je identifikovateľná osoba:  jej meno, adresa a telefónne číslo sú všetko príklady jej osobných údajov.  Ďalšie typy osobných údajov môžu byť menej zrejmé – napríklad IP adresa alebo iné typy online identifikátorov.

Čím sa zaoberá toto oznámenie?

Toto oznámenie sa zaoberá všetkými osobnými údajmi, ktoré sa zhromažďujú pri používaní našich webových stránok, produktov a služieb.  Ak sa naše postupy ochrany osobných údajov budú líšiť od postupov vysvetlených v tomto upozornení, oznámime vám to v okamihu, keď vás požiadame o vaše údaje.

Niektoré stránky na našich lokalitách môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán. Postupy ochrany osobných údajov alebo obsah takýchto webových stránok neschvaľujeme ani nad ním nemáme žiadnu kontrolu. Odporúčame, aby ste si pozorne prečítali oznámenia o ochrane osobných údajov jednotlivých webových lokalít, ktoré navštevujete – vrátane tých našich.

Niektoré produkty alebo riešenia, ktoré ponúkame, môžu byť spoločné alebo sa môžu ponúkať v spojení s produktmi alebo riešeniami od iných spoločností. Tieto produkty a riešenia sa môžu poskytovať s inými požiadavkami na registráciu alebo s inými zmluvnými podmienkami. Ak tieto produkty zaregistrujete alebo použijete, údaje, ktoré poskytnete, môžeme získať nielen my, ale aj iná spoločnosť. Hoci starostlivo vyberáme svojich obchodných partnerov, zásady ochrany osobných údajov alebo obsah poskytovaný tretími stranami neschvaľujeme ani nad nimi nemáme žiadnu kontrolu.

Kedy zhromažďujeme osobné údaje?

Osobné údaje zhromažďujeme, keď ste v kontakte alebo obchodnom vzťahu so spoločnosťou Lexmark, napríklad:

 • nakupujete produkty alebo služby,
 • registrujete produkty,
 • požadujete podporu produktu,
 • požadujete stiahnutie softvéru,
 • vytvárate používateľský účet (prihlasovacie meno používateľa a heslo),
 • požadujete informácie či materiály (napr. štúdie alebo bulletiny),
 • zúčastňujete sa prieskumov a hodnotení,
 • zúčastňujete sa propagačných akcií, súťaží alebo súťaží o ceny,
 • žiadate o prácu alebo odosielate svoj životopis,
 • vy alebo niekto, pre koho pracujete, uzatvára zmluvu so spoločnosťou Lexmark,
 • zasielate nám otázky alebo komentáre.

Aké typy osobných údajov zhromažďujeme?

Môžeme od vás získavať rôzne typy osobných údajov, vrátane týchto:

 • meno a priezvisko,
 • vaša funkcia a názov spoločnosti,
 • vaša domáca, fakturačná alebo iná fyzická adresa (vrátane názvu ulice, názvu mesta, štátu/provincie, PSČ);
 • vaša e-mailová adresa,
 • vaše telefónne číslo,
 • vaše vzdelanie, doterajšie zamestnanie a záujem o prácu (v prípade žiadateľov o prácu odosielajúcich údaje),
 • akýkoľvek iný identifikátor, ktorý umožňuje spoločnosti Lexmark, aby sa s vami skontaktovala fyzicky alebo online,
 • informácie, ktoré zhromažďujte online a udržiavame spoločne s vaším účtom, napríklad vaše používateľské meno a heslo,
 • ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete, keď používate náš e-shop alebo s nami komunikujete.

Môžeme zaznamenať aj vašu IP adresu, ktorú používate na pripojenie k internetu. Adresa IP je jedinečný identifikátor, ktorý zariadenia používajú na identifikáciu a komunikáciu na internete.

Nemusíte nám poskytnúť svoje osobné údaje len kvôli prechádzaniu našou webovou lokalitou, ale budeme zhromažďovať určité údaje pomocou súborov cookie a iných technológií spôsobom vysvetleným v našom oznámení o používaní súborov cookie.

Ak sa k nám vaše osobné údaje dostanú od tretej strany (napr. od vášho zamestnávateľa), požadujeme od tejto strany, aby nás uistila, že má zákonné právo na zhromažďovanie a poskytovanie týchto údajov.

Spoločnosť Lexmark s údajmi aktívne neobchoduje ani nezameriava žiadnu komunikáciu na deti a vedome nezhromažďuje ich údaje. Podporujeme rodičov a zákonných zástupcov, aby zohrávali aktívnu úlohu pri online aktivitách a záujmoch svojich detí.

Ako používame vaše údaje?

Rovnako ako všetky spoločnosti používame zhromažďované osobné údaje rôznym spôsobom. Napríklad:

 • pri prevádzkovaní našich webových lokalít,
 • pri plnení vašich žiadostí o informácie,
 • pri registrácii našich produktov,
 • pri spracovaní vašej žiadosti o zamestnanie,
 • aby sme vám umožnili zúčastniť sa súťaží a prieskumov,
 • pri poskytovaní služieb a podpory,
 • pri vykonávaní nákupov, o ktoré ste požiadali,
 • pri sledovaní vašich preferencií súvisiacimi s naším kontaktom s vami,
 • pri poskytovaní podpory a údržby vašich produktov značky Lexmark,
 • pri plnení našich zmluvných povinností voči vašej spoločnosti.

Vaše osobné údaje používame aj na komunikáciu s vami. Vaše osobné údaje môžeme využívať aj na odosielanie určitej povinnej komunikácie, ako sú uvítacie listy, upozornenia v rámci fakturácie, informácie o technických problémoch služby, bezpečnostné upozornenia, aktualizácie softvéru a ďalšie oznámenia technickej podpory.  Pokiaľ od nás budete chcieť dostávať propagačné materiály, môžeme použiť vaše osobné údaje aj na potvrdenie vašej voľby a na propagáciu a predaj produktov, služieb a špeciálnych ponúk.

Osobné údaje, ktoré spravujeme, môžu byť uložené, prenesené, kombinované s inými údajmi a inak spracovávané v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov

Vaše práva

Vaše práva týkajúce sa osobných údajov sa líšia v závislosti od príslušnej jurisdikcie a môžu zahŕňať:

 • Právo byť plne informovaní, aké údaje budeme zhromažďovať, prečo ich budeme zhromažďovať a či ich plánujeme prenášať.
 • právo na prístup k údajom a opravu alebo aktualizáciu chýb,
 • právo na vymazanie,
 • právo na oznámenie,
 • právo na obmedzenie používania osobných údajov,
 • právo namietať voči určitým formám spracovania,
 • právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Ak je vaším miestom pobytu krajina Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarsko, prečítajte si nasledujúcu časť Práva týkajúce sa osobných údajov v EHP a Švajčiarsku.

V prípade, že sa naše používanie vašich osobných údajov zakladá na vašom súhlase, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať písomnou formou ďalej uvedeným spôsobom, alebo prostredníctvom centra globálnych preferencií. O dôsledkoch odvolania súhlasu vás budeme informovať.

Ako nás môžete kontaktovať

Ak budete mať akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto upozornenia alebo nášho spracovania osobných údajov, skontaktujte sa s nami prostredníctvom e-mailovej adresy alebo nasledujúcich fyzických adries. S cieľom zaistiť čo najefektívnejšiu reakcie, dôrazne odporúčame použiť e-mailovú adresu P@L. Keď dostaneme písomné otázky či vyjadrenia obáv, je našou zásadou čo najskôr sa skontaktovať s jednotlivými používateľmi v súvislosti s týmito obavami. Preskúmame situáciu a pokúsime sa vyriešiť všetky otázky alebo obavy týkajúce sa osobných údajov alebo nášho programu ochrany osobných údajov podľa zásad obsiahnutých v tomto upozornení.

E-mail

privacy@lexmark.com

Poštová adresa

Lexmark International Technology Kft.
Data Protection Officer
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Hungary.

Ďalšie kontaktné informácie

Môžete sa skontaktovať aj s miestnou pobočkou spoločnosti Lexmark prostredníctvom kontaktných údajov na všetkých webových lokalitách spoločnosti Lexmark.

 

Keď nás budete kontaktovať, povedzte nám svoje meno, adresu, e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli na našich webových stránkach a opis okolností, za ktorých ste údaje poskytli (napríklad registrácia produktu, príjem bulletinu atď.). Aby sme ochránili vaše osobné údaje a bezpečnosť, podnikneme aj primerané kroky, aby sme pred akoukoľvek činnosťou overili vašu totožnosť.

Zmeny tohto upozornenia

Pravidelne kontrolujeme naše dodržiavanie tohto upozornenia na ochranu osobných údajov. V prípade, že toto upozornenie zmeníme, zverejníme na tomto mieste upravené upozornenie spolu s dátumom revízie. V prípade zásadných zmien môžeme rovnako zverejniť upozornenie na našej domovskej stránke. Všetky zmeny platia len od dátumu revízie.


Naše zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce časti obsahujú podrobné informácie o našich zásadách ochrany osobných údajov.

Oznámenie o používaní osobných údajov

Zámerom spoločnosti Lexmark je zaistiť úplnú transparentnosť v oblasti zhromažďovania a používania osobných údajov. Pri zhromažďovaní vašich osobných údajov vás na to upozorníme a vysvetlíme vám účel, na ktorý údaje zhromažďujeme.  Účelom tohto upozornenia je pomôcť vám urobiť informované rozhodnutie. V maximálnej miere sa usilujeme poskytovať informácie a zrozumiteľné a praktické vysvetlene vždy, keď žiadame o vaše údaje.

Upozorníme vás na typy údajov, ktoré zhromažďujeme, na spôsob používania týchto údajov, spôsob, akým sa údaje získavajú (ak to už nie je zrejmé), na to, s kým sa údaje môžu zdieľať, a na to, ako dlho ich zachováme. Príklad možno nájsť v našom centre globálnych preferencií. Ak vám to nie je jasné, prípadne ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, pýtajte sa.

Osobné údaje nepoužijeme na žiadny iný účel než ten, čo sa uvádza v tomto upozornení. Ak sa vy alebo váš zamestnávateľ rozhodnete nadviazať zmluvný alebo iný obchodný vzťah so spoločnosťou Lexmark, môžeme vás v prípade potreby kontaktovať v súvislosti s týmto obchodným vzťahom.

Väčšinou sa jednoducho môžete rozhodnúť, že nám svoje osobné údaje neposkytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť nám osobné údaje, o ktoré sme požiadali online, môžete stále navštevovať väčšinu našich webových stránok, ale možno nebudete mať prístup k určitým možnostiam, ponukám a službám, ktoré zahŕňajú náš kontakt s vami.

Zákonné použitie

V závislosti od okolností zberu osobných údajov sa používanie a spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lexmark zakladá na jednom alebo viacerých z nasledujúcich faktorov:

 • váš súhlas,
 • plnenie povinností voči vám,
 • naše dodržiavanie platných zákonov, predpisov alebo iných právnych povinností,
 • potreba chrániť dôležité záujmy vás alebo inej fyzickej osoby alebo
 • legitímne záujmy našej spoločnosti alebo tretej strany, ktoré majú prednosť pred vašim osobnými záujmami, základnými právami alebo slobodami.

Spoločnosť Lexmark reviduje účely zberu osobných údajov, aby sa zabezpečilo, že zber osobných údajov z našej strany podporuje rozumné obchodné požiadavky.

Prístup k údajom

Vaše osobné údaje patria vám. Poskytneme vám maximálny možný prístup a informácie s cieľom vykonať aktualizáciu alebo opravy osobných údajov, ktoré spravujeme. Ak je to možné, poskytneme vám možnosť odvolať súhlas, požiadať o skopírovanie alebo prenos údajov a dokonca aj o odstránenie vašich osobných údajov. Uvedomte si, že každá takáto požiadavka musí byť platná a zákonná a môžeme od vás vyžadovať ďalšie podrobnosti, aby sme mohli vhodne zareagovať. Na každú požiadavku zareagujeme podľa zákona.

Integrita údajov

Spoločnosť Lexmark primeraným spôsobom zabezpečuje, že spracovávané osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne tým, že vás vyzýva podľa potreby vykonať aktualizáciu osobných údajov.

Usilujeme sa o to, aby vaše osobné údaje boli zaznamenané presne. Zaviedli sme technológiu, riadenie procesov a zásady, ktoré pomôžu zachovávať presnosť údajov. Poskytujeme osobám adekvátny prístup, ktorý im umožní kontrolovať a opraviť svoje osobné údaje.

Minimalizácia údajov

Spoločnosť Lexmark zhromažďuje minimum osobných údajov požadovaných na stanovený účel. Našou zásadou je aj uchovať všetky osobné údaje len tak dlho, kým je to nevyhnutné na naplnenie obchodných potrieb, kvôli ktorým sa údaje zhromažďujú. Len čo obchodná potreba uplynie, osobné údaje budú odstránené bežným spôsobom. V niektorých prípadoch sa musia osobné údaje uchovať dlhšie, než očakávame, respektíve očakávate, z dôvodu právnych záväzkov.

Zabezpečenie údajov

Vašu dôveru berieme vážne a tvrdo pracujeme na tom, aby sme do našich systémov, produktov a služieb zabudovali riešenia na zabezpečenie údajov. Využívame globálny tím odborníkov v oblasti zabezpečenia, ktorý vytvára normy a riadi dodržiavanie súboru zásad podnikového zabezpečenia.

Aby sme vaše osobné údaje chránili voči neautorizovanému prístupu, zneužitiu, zverejneniu alebo zmene, využívame zodpovedajúce fyzické, technické, organizačné a administratívne opatrenia.

Produkty a služby Lexmark sú navrhnuté tak, aby zaisťovali ochranu osobných údajov a zabezpečenie pomocou testovaných metodológií ako je Secure Development Lifecycle a Privacy Impact Assessments. Naše zariadenie získavajú rok čo rok ocenenia za svoje robustné funkcie zabezpečenia a naša organizácia dostala osvedčenia týkajúce sa zabezpečenia, napríklad ISO 27001.

Zdieľanie údajov

Zachovávame dôverný charakter vašich osobných údajov. Nebudeme ich nikomu predávať, prenajímať, obchodovať s nimi ani ich požičiavať. Ak k tomu nebudeme mať vaše dovolenie, nebudeme vaše osobné údaje používať ani zdieľať spôsobom, ktorý nesúvisí s účelom opísaným v čase ich poskytnutia alebo opísaným v príslušnej zmluve. Využívame poskytovateľov služieb a dodávateľov („zástupcov“), ktorí v našom mene vykonávajú určité funkcie. Títo zástupcovia môžu napríklad dodávať produkty, poskytovať servis produktov a technickú podporu, udržiavať naše systémy informačných technológií a pomáhať nám s legitímnymi marketingovými a komunikačnými aktivitami. Títo zástupcovia budú môcť spracovávať osobné údaje len na zabezpečenie služieb špecifikovaných spoločnosťou Lexmark. Vyžaduje sa od nich, aby zachovávali dôverný charakter údajov, pričom tieto údaje nesmú používať na iné účely. Každý zástupca uzavrie so spoločnosťou Lexmark písomnú zmluvu, ktorá vyžaduje, aby dodržiaval podmienky, ktoré budú zabezpečovať ochranu osobných údajov najmenej na úrovni štandardov spoločnosti Lexmark.

Prenos do zahraničia

Sme globálna organizácia s pobočkami a zákazníkmi na celom svete. Na efektívne riadenie našej činnosti a poskytovanie čo najlepších služieb zákazníkom sa môžu všetky druhy údajov – nielen osobné údaje – na základe upozornenia k ochrane osobných údajov a v súlade s medzinárodnými normami ochrany osobných údajov prenášať a používať subjektmi spoločnosti Lexmark na celom svete.

EHP a Švajčiarsko

V súlade s Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a platnými právnymi predpismi môžeme ukladať, prenášať a spracovávať osobné údaje v Spojených štátoch alebo iných krajinách, v ktorých máme svoje subjekty. Používaním našich webových lokalít alebo služieb súhlasíte s takýmto prenosom informácií mimo vašu krajinu. Pokiaľ ide o prenos osobných údajov mimo EHP, vytvorili sme príslušné zmluvy o spracovaní prenesených údajov na základe štandardných bodov o ochrane údajov prijatých Komisiou EÚ v súlade s príslušnými právnymi predpismi (pozrite si článok 46 (2) (c) nariadenia GDPR a aj rozhodnutie Komisie EÚ 2010/87 z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných klauzulách upravujúcich prenos osobných údajov spracovateľom v tretích krajinách).

1. Práva týkajúce sa osobných údajov – Európsky hospodársky priestor alebo Švajčiarsko

Ak vaše osobné údaje spracúva spoločnosť Lexmark, ste podľa Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov ( "GDPR") a švajčiarskeho práva subjektom údajov a máte voči spoločnosti Lexmark ako správcovi osobných údajov tieto práva:

 • Právo na prístup

Máte právo získať od spoločnosti Lexmark potvrdenie o tom, či spracováva vaše osobné údaje.

Ak je to tak, môžete vyžadovať, aby vám spoločnosť Lexmark poskytla tieto informácie:

 • a. účely spracovania vašich osobných údajov,
 • b. kategórie osobných údajov, ktorých sa spracovanie týka,
 • c. príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým sa vaše osobné údaje odovzdajú alebo ktorým boli odovzdané,
 • d. predpokladaná doba uloženia vašich osobných údajov alebo, ak tieto informácie nemožno poskytnúť, kritériá na určenie tohto obdobia,
 • e. existencia práva žiadať od spoločnosti Lexmark opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu,
 • f. existencia práva žiadať od spoločnosti Lexmark opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenia spracovania alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu,
 • g. existencia práva podať sťažnosť dozornému úradu; ak nie ste subjektom zhromaždených osobných údajov, všetkých dostupných informácií z hľadiska ich zdroja,
 • h. existencia automatizovaného rozhodovania, vrátane vytvárania profilov a aspoň v týchto prípadoch vhodné informácie o použitej logike, rovnako ako význam a predpokladané dôsledky takéhoto spracovania pre vás.

Máte právo na poskytnutie informácií o tom, či budú vaše osobné údaje odovzdávané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V tejto súvislosti môžete vyžadovať, aby ste boli upozornení na akékoľvek vhodné zabezpečenie, ktoré je použité v súvislosti s takýmto prenosom.

2. Právo na opravu

Máte právo na opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov spoločnosťou Lexmark, ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neúplné.

3. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za týchto podmienok:

 • napadnete presnosť osobných údajov, po dobu, ktorá spoločnosti Lexmark umožní overiť presnosť osobných údajov,
 • pracovanie je nezákonné, ale nepožadujete vymazanie vašich osobných údajov a namiesto toho požiadate o obmedzené použitie vašich osobných údajov,
 • spoločnosť Lexmark už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na účely zriadenia, uplatnenia alebo obrany vašich zákonných práv alebo nárokov,
 • vzniesli ste námietku a doteraz nebolo rozhodnuté, či legitímne dôvody spoločnosti Lexmark, ako správcu, majú prednosť pred vašimi právami.

Ak bolo spracovanie vašich osobných údajov obmedzené, osobné údaje môžu byť  s výnimkou úložiska  spracovávané len s vaším súhlasom alebo na účely určenia, výkonu alebo ochrany zákonných práv či nárokov, alebo na zaistenia ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, prípadne z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Ak bolo spracovanie obmedzené na základe ľubovoľnej vyššie uvedenej podmienky, bude vás spoločnosť Lexmark informovať skôr, než bude obmedzenie zrušené.

4. Právo na vymazanie

Máte právo požadovať, aby spoločnosť Lexmark vymazala vaše osobné údaje bez zbytočného meškania na základe jedného z nasledujúcich dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané,
 • odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa údaje spracovávajú, pričom neexistujú žiadne právne dôvody na spracovanie vašich osobných údajov,
 • vzniesli ste námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov a neexistujú legitímne dôvody na ich spracovanie,
 • vaše osobné údaje boli spracovávané neoprávnene,
 • vaše osobné údaje musia byť vymazané z dôvodu právnych záväzkov spoločnosti Lexmark ako správcu alebo
 • sa vaše osobné údaje zhromažďovali v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti.

Ak spoločnosť Lexmark vaše osobné údaje zverejnila a má povinnosť ich vymazať, spoločnosť Lexmark musí vzhľadom na dostupné technológie a náklady na implementáciu podniknúť primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informovala tretie strany, ktoré spracúvajú vaše osobné údaje, že ste požiadali o zničenie všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópií alebo reprodukcií.

Neexistuje žiadne právo na vymazanie, ak je spracovanie nevyhnutné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám,
 • na zhodu s právnymi záväzkami, ktoré vyžadujú spracovanie v rámci platných zákonov, ktorým spoločnosť Lexmark podlieha ako správca, alebo na výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujme, alebo na výkon oficiálnej moci zverenej spoločnosti Lexmark ako správcovi,
 • z dôvodu verejného záujmu v oblasti zdravotníctva,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme alebo
 • na ustanovenie, výkon alebo obranu zákonných práv alebo nárokov.

5. Právo na oznámenie

Ak ste využili svoje právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, spoločnosť Lexmark musí informovať všetkých príjemcov, ktorým boli vaše osobné údaje poskytnuté, na túto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, pokiaľ to nie je nemožné vykonať alebo by to znamenalo vynaloženie neprimeraného úsilia a nákladov.

Máte právo byť o týchto príjemcoch spoločností Lexmark informovaní.

6. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Lexmark, v štruktúrovanom, obvyklom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho máte právo na bezproblémové odovzdanie týchto údajov inému správcovi za predpokladu, že:

 • spracovanie je založené na súhlase ani zmluve a
 • spracovanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Pri uplatnení práva na prenosnosť údajov máte právo aj na priame odovzdanie vašich osobných údajov jedným správcom druhému – ak je to technicky možné. Akékoľvek uplatnenie práva na prenosnosť údajov nesmie negatívne ovplyvniť slobody ani práva žiadnej tretej strany.

Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na výkon úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo výkon oficiálnej moci zverenej správcovi.

7. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním.

8. Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Bez ohľadu na akékoľvek iné správne alebo súdne nápravy máte k dispozícii právo podať sťažnosť dozornému orgánu najmä v krajine svojho bežného pobytu alebo pracoviska, alebo v krajine, kde došlo k údajnému porušeniu, ak sa podľa vášho názoru spracovaním vašich osobných údajov porušuje zákon.