Vyhlásenie k ochrane súkromia

Ochrana Vášho súkromia je pre nás dôležitá, Lexmark International Slovakia s.r.o. Sme si vedomí skutočnosti, že primeraná ochrana a spravovanie osobných údajov, ktoré nám poskytujete, je pre Vás nevyhnutná. Za účelom poskytovania pomoci a podpory, Vám dávame do pozornosti predmetné Vyhlásenie k ochrane súkromia objasňujúce naše online informačné postupy a možnosti výberu spôsobu zhromažďovania a využívania Vašich údajov.

Osobné údaje zhromažďované na našich webových stránkach a v súvislosti s poskytovaním našich služieb sú uchovávané a spracovávané v Spojených štátoch amerických a vo Francúzsku. V súlade s platným právom je možné takéto údaje uchovávať a spracovávať aj na území štátov, v rámci ktorých má zariadenie nielen naša spoločnosť, ale aj naše pobočky, pridružené spoločnosti a naši zástupcovia. Prostredníctvom využívania jednej z našich webových stránok alebo jednej z našich služieb vyjadrujete svoj súhlas s akýmkoľvek takýmto prenosom mimo územia Vášho domovského štátu.  Pokiaľ ide o prenos osobných údajov a iných údajov do Spojených štátov amerických, zaviedli sme náležité vnútro - skupinové zmluvy o spracúvaní osobných údajov a týmto spôsobom zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany osobných údajov (na základe rozhodnutia Európskej komisie 2010/87/EÚ z 5. februára 2010 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES).

Okruh webových stránok, na ktoré sa Vyhlásenie k ochrane súkromia aplikuje

Toto Vyhlásenie k ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky štáty Európy, Blízkeho Východu a Afriky (“EMEA”), predovšetkým na webové stránky Lexmark.com v rámci krajín EMEA.

Vyhlásenia k ochrane súkromia uverejnené na našich webových stránkach, ktoré sú určené štátnym príslušníkom iných štátov, sa môžu odlišovať od tohto vyhlásenia z dôvodu odchýlnej úpravy vo vzťahu k platnému právu a webovým stránkam na lokálnej úrovni.

Charakter zhromažďovaných údajov

Predmetné Vyhlásenie k ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky osobné údaje, ktoré nám poskytujete, a ktoré zhromažďuje naša spoločnosť (alebo starostlivo vybrané tretie osoby konajúce v našom mene). "Osobný údaj" je akýkoľvek údaj týkajúci sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby. Ak máte záujem si našu webovú stránku iba prezerať, nie Ste povinný poskytovať nám akékoľvek Vaše osobné údaje.

K zhromažďovaniu osobných údajov dôjde v prípade:

 • ak si zakúpite naše produkty alebo služby;
 • ak zaregistrujete produkty online;
 • ak požiadate o pomoc a podporu v súvislosti s produktom;
 • ak požiadate o sťahovanie softvéru;
 • ak si vytvoríte používateľské konto (login, používateľské meno a heslo);
 • ak požiadate o informácie alebo materiály (napr. inštrukcie, návody alebo informačné letáky);
 • ak sa zúčastníte prieskumov a hodnotení;
 • ak sa zúčastníte súťaží, reklám alebo súťažných programov;
 • ak prejavíte svoj záujem o pracovné miesto alebo pošlete svoj životopis;
 • ak nám adresujete Vaše otázky, prípadne komentáre.

Okruh zhromažďovaných osobných údajov môže zahŕňať:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Váš titul a názov spoločnosti;
 • Vaša domovská, fakturačná alebo iná fyzická adresa (vrátane názvu ulice, názvu obce alebo mesta, kraj/štát, poštové smerovacie číslo);
 • Vaša e-mailová adresa;
 • Vaše telefónne číslo;
 • (U uchádzačov o zamestnanie poskytujúcich údaje elektronicky) informácie o Vašom vzdelaní, pracovných skúsenostiach a pracovných preferenciách;
 • Akýkoľvek iný identifikátor umožňujúci spoločnosti Lexmark kontaktovať Vašu osobu fyzicky alebo online;
 • Akákoľvek informácia, ktorú uchovávame a zhromažďujeme online v súvislosti s Vaším používateľským kontom ako napr. používateľské meno a Vaše heslo;
 • Akákoľvek iná informácia, ktorú nám poskytnete v súvislosti s využívaním nášho internetového obchodu alebo v súvislosti s akoukoľvek Vašou komunikáciu s našou spoločnosťou.

Rovnako sme oprávnení uchovávať Vašu IP adresu, ktorú využívate za účelom pripojenia na internet. IP adresa je jedinečným identifikátorom, ktorý je využívaný za účelom vzájomnej komunikácie a identifikácie sieťových rozhraní na internete.

Spôsob nakladania s Vašimi údajmi

Naša spoločnosť je oprávnená využívať Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované za účelom spravovania našej webovej stránky, v súvislosti s uspokojovaním Vašich požiadaviek o poskytnutie informácií, registráciou Vašich produktov, zaevidovaním Vašich žiadosti o pracovnú pozíciu, poskytovaním reklamných materiálov, umožňovaním účasti Vašej osoby na prieskumoch a súťažných programoch, poskytovaním služieb, pomoci a podpory, a vykonávaním operácií, o ktoré sme boli z Vašej strany požiadaní. Takéto využívanie Vašich osobných údajov môže prispieť k zvýšeniu úrovne poskytovaných zákazníckych služieb; uľahčiť využívanie webových stránok alebo poskytnutých služieb elimináciou opakovaného zadávania tých istých údajov z Vašej strany; uskutočňovať výskum a analýzu zameranú na zlepšovanie našich produktov, služieb a riešení; prejavovať spokojnosť a propagovať, že sú prispôsobované Vašim záujmom a preferenciám v súlade s platným právom.

Zároveň využívame Vaše osobné údaje pre účely komunikácie s Vami. Sme oprávnení zasielať Vašej osobe ako zákazníkovi niektoré povinné notifikačné správy ako napr. uvítacie správy, pripomenutia ohľadne úhrady faktúr, informácie technickej povahy a oznámenia vo veci poskytovania pomoci a podpory. V rámci poskytovania niektorých z našich služieb sme oprávnení zasielať Vašej osobe ako členovi pravidelné správy, ktorých zasielanie sa považuje za súčasť takto poskytovanej služby. Rovnako sme oprávnení Vás kontaktovať v súvislosti s oboznamovaním Vašej osoby s produktmi a službami poskytovanými zo strany našej spoločnosti a našich pobočiek.

V prípade, že Ste si zvolili odoberanie našich reklamných materiálov, sme taktiež oprávnení využívať (ale nie zneužívať) Vaše osobné údaje pre účely propagácie a prezentácie ďalších produktov, služieb a špeciálnych ponúk našej spoločnosti ako aj našich pobočiek, o ktoré by Ste mohli prejaviť záujem.

Vaša osoba je oprávnená kedykoľvek a z primeraného dôvodu svoj súhlas odvolať s ohľadom na právne a zmluvné obmedzenia. V prípade, že si prajete Váš súhlas odvolať, prosím kontaktuje nás na privacy.sk@lexmark.com. Vašu osobu budeme kontaktovať ohľadne dôsledkov odvolania Vášho súhlasu.

Osobné údaje zhromažďované online môžu byť zmiešané s údajmi, ktoré Ste nám poskytli iným spôsobom, ako napr. s údajmi, ktoré Ste nám poskytli v súvislosti so zaregistrovaním produktu, servisnými telefonickými hovormi, našimi “Connect” a “Rewards” programami, alebo v rámci obchodných prezentácií.

Dáta Cookies

Cookie predstavuje malé množstvo dát a je často krát jedinečným identifikátorom, ktorý je zaslaný na Váš počítačový alebo mobilný prehliadač z webovej stránky, a ktorý ostane uchovaný vo Vašom počítači. Každá webová stránka môže zasielať na Váš prehliadač svoje vlastné Cookies, za predpokladu, že to nastavenia Vášho prehliadača povoľujú, ale (za účelom ochrany Vášho súkromia) Váš prehliadač umožní vstúpiť danej webovej stránke iba do dát Cookies, ktoré Vám zaslala, a neumožňuje vstup do tých dát Cookies, ktoré Vám zaslala iná webová stránka. Cookies zaznamenávajú informácie o Vašich online preferenciách a umožňujú nám prispôsobovať našu webovú stránku Vaším záujmom.

Naše webové stránky využívajú dáta Cookies. V prípade, že nepovolíte funkciu Cookies v nastaveniach Vášho prehliadača, nemusí sa Vám podariť úspešne vykonať niektoré činnosti na našich webových stránkach. Naša spoločnosť využíva viaceré tretie osoby v súvislosti s monitorovaním návštevnosti našich webových stránok (s monitorovaním odosielania a prijímania dát zo strany používateľov), sledovaním štatistík, reklamy 'click-through', a ďalších aktivít na našich webových stránkach. Takéto tretie osoby môžu v prípadoch, v ktorých ich k tomu poverujeme, použiť dáta Cookies, rovnako môžu použiť záznamy našich webových stránok 'web log files', monitorovacie nástroje 'web beacons' ako aj ďalšie monitorovacie technológie, ktoré umožňujú vyhodnocovať využívanie našich webových stránok.

Monitorovacie nástroje 'web beacons' sú z našej strany využívané taktiež v rámci html formátovaných e-mailových informačných letákoch za účelom zisťovania počtu prezretých informačných letákov (alebo počtu prezretých konkrétnych článkov, odkazov atď.)

Súčasne dostupné verzie webových prehliadačov ponúkajú možnosť zväčšenia rozsahu kontroly užívateľa v súvislosti s dĺžkou trvania a umiestnením dát Cookies. Viac o možnostiach, ktoré sú Vám v tejto súvislosti k dispozícii si je možné zistiť kliknutím na voľbu Help menu vo Vašom prehliadači.

Ako zdieľame Vaše údaje

Vaše osobné údaje považujeme za dôverné. Naša spoločnosť nepredá ani neprenajme Vaše údaje iným osobám. Bez Vášho súhlasu nie sme oprávnení nakladať alebo využívať Vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je odlišný od spôsobu určeného v čase poskytnutia Vašich údajov. Naša spoločnosť spolupracuje s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi ("zástupcovia"), ktorí sú oprávnení vykonávať niektoré činnosti v našom mene. Takíto zástupcovia, sú oprávnení napr. doručovať Vašej osobe produkty, poskytovať Vašej osobe pomoc a podporu v súvislosti s produktmi, disponovať našimi informačno-technologickými systémami, ako aj poskytovať pomoc našej spoločnosti v súvislosti s marketingovými a komunikačnými podnetmi našej spoločnosti. Daným zástupcom sú poskytnuté osobné údaje iba v takom rozsahu, v akom je to nevyhnutné na výkon ich činností. Zástupcovia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré im boli poskytnuté v súvislosti s vykonávaním činnosti v našom mene a nie sú oprávnení takéto údaje využívať pre akýkoľvek iný účel.

Niektoré z našich produktov môžu byť označované aj inými značkami a ponúkané v súvislosti so spoločnosťami, ktoré nie sú s nami nijako prepojené. V prípade, že takéto produkty zaregistrujete, obe spoločnosti majú oprávnenie získať informácie, ktoré v tejto súvislosti poskytnete.

Sme oprávnení sprístupniť a/alebo zverejniť Vaše osobné údaje v prípade, že máme za to, že takéto konanie: (a) je v súlade s právom alebo právnymi postupmi, ktoré sa na nás vzťahujú, (b) je v súlade s požiadavkou o sprístupnenie informácií zo strany polície a orgánov štátnej správy, (c) zabezpečuje ochranu a háji naše práva alebo majetok (vrátane výkonu našich zmlúv), alebo (d) takéto konanie je nevyhnutné v súvislosti s naliehavým záujmom na ochranu bezpečnosti našich zamestnancov alebo verejnosti.

Naša spoločnosť alebo naše pobočky majú právo zlúčiť sa s inými spoločnosťami alebo môžu byť nadobudnuté inými spoločnosťami, alebo ich jednotlivý majetok môže byť nadobudnutý. V prípade uskutočnenia takýchto transakcií, sa budeme usilovať o zabezpečenie primeranej ochrany Vašich osobných údajov.

Možnosť Vášho výberu

Vaša osoba disponuje oprávnením výberu, či Vaše osobné údaje poskytne alebo neposkytne našej spoločnosti. Za každým, keď naša spoločnosť pristúpi k zhromažďovaniu Vašich osobných údajov, Vám dá prostredníctvom notifikačnej správy do pozornosti účel takéhoto zhromažďovania, čo Vám môže uľahčiť rozhodovanie o výbere. V prípade, že sa rozhodnete našej spoločnosti svoje osobné údaje neposkytnúť online, stále máte možnosť prezerať si väčšinu našich webových stránok. Nemusí sa Vám však podariť uskutočniť niektoré voľby, využívať niektoré ponuky alebo služby vyžadujúce naše interaktívne pôsobenie. V prípade, že sa rozhodnete pre zmluvný alebo iný obchodný vzťah s našou spoločnosťou alebo našimi pobočkami, budeme Vás v tejto súvislosti naďalej kontaktovať.

Naša spoločnosť Vám dáva možnosť vybrať si, či Vaše osobné údaje (a) môžu byť poskytnuté tretej osobe, ktorá nie je zástupcom, (b) môžu byť využívané pre iný účel ako bol pôvodne stanovený účel ich zhromažďovania alebo účel, ktorý bol Vašou osobou následne odsúhlasený. Naša spoločnosť zabezpečí primerané mechanizmy za účelom uskutočnenia Vášho výberu v rámci zberného miesta dát "data collection point" alebo prostredníctvom využitia iných metód.

Váš výber nie je možné aplikovať na komunikáciu uskutočňovanú zo strany spoločnosti Lexmark, a síce predovšetkým vo veciach objednávok, zmlúv, pomoci a podpory, bezpečnosti produktov, bezpečnostných upozornení, softvérových aktualizácií, alebo iných administratívnych a transakčných notifikačných správ.

Starostlivé nakladanie s Vašimi údajmi

Naša spoločnosť sa usiluje starostlivo uchovávať Vaše osobné údaje. Za týmto účelom disponujeme a implementujeme vhodné riadiace procesy, postupy a vhodnú technológiu. Naša spoločnosť poskytuje osobám možnosť preskúmania a opravy ich osobných údajov, a vyvinie všetko potrebné úsilie za účelom vykonania potrebných opráv. V súvislosti s ochranou Vášho súkromia a Vašej bezpečnosti, sme oprávnení uskutočňovať nevyhnutné opatrenia na overenie Vašej identity, pred tým ako získate prístup alebo uskutočníte opravy Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.

Bezpečné nakladanie s Vašimi údajmi

Naša spoločnosť berie seriózne dôveru, ktorú do nás vkladáte. Za účelom zabránenia neoprávneného prístupu, zneužitia, zverejnenia alebo zmeny Vašich osobných údajov, naša spoločnosť prijíma primerané fyzické, technické a administratívne opatrenia. Fyzické opatrenia predstavujú opatrenia, ktoré bránia v neoprávnenom prístupe k databáze a kópiám dokumentov. Bezpečnostné elektronické opatrenia ako požiarne múry, zákazy vstupu a kódovanie zabezpečujú ochranu pred hackerstvom alebo iným neoprávneným zásahom. Spoločnosť Lexmark umožňuje prístup k osobným údajom iba osobám v rámci svojej organizácie, alebo svojim zástupcom, ktorí sú oprávnení nakladať s osobnými údajmi a informáciami v rámci uskutočňovania svojej špecifickej činnosti a plnenia úloh.

Uchovávanie Vašich osobných údajov

Naša spoločnosť uchováva Vaše osobné údaje po dobu, ktorá je primeraná a nevyhnutná na splnenie účelu/ov, pre ktorý/é sa osobné údaje zhromažďujú a v súlade s platnými právom, a Váš prejavený súhlas s takýmto účelom ostáva v platnosti aj po ukončení našej vzájomnej spolupráce.

Vykonávanie Vyhlásenia

Naša spoločnosť pravidelne preskúmava súlad osobných údajov s Vyhlásením k ochrane súkromia. V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv Vašej osoby v súvislosti s predmetným Vyhlásením alebo spôsobom nakladania s osobnými údajmi, nás neváhajte kontaktovať na adrese alebo odkaze uvedenom nižšie. V prípade, že z Vašej strany písomne obdržíme akékoľvek otázky alebo informácie ohľadne Vašich obáv, sme v súlade s našimi postupmi povinní Vašu osobu kontaktovať, pričom sa zaväzujeme prešetriť a pokúsiť sa o vyriešenie vzniknutej situácie v súvislosti s používaním a zneužívaním Vašich osobných údajov v súlade s princípmi a zásadami uvedenými v tomto Vyhlásení.

Ochrana súkromia detí

Naša spoločnosť vedome nezhromažďuje údaje o deťoch mladších ako 13 rokov a naše webové stránky nie sú určené pre túto vekovú kategóriu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby aktívne pristupovali ku kontrole online aktivít a záujmov svojich detí na internete.

Odkazy na iné webové stránky

Niektoré časti našich webových stránok môžu obsahovať odkaz na webové stránky tretích osôb. Naša spoločnosť nezaručuje a nedisponuje nijakou kontrolou nad postupmi týchto webových stránok v súvislosti s ochranou Vášho súkromia, rovnako nad obsahom takýchto webových stránok. Odporúčame Vám, aby Ste si postupy v súvislosti s ochranou súkromia v rámci každej navštívenej webovej stránky dôkladne prečítali.

Spôsob kontaktovania našej spoločnosti, možnosti prístupu, preskúmania a opravy zhromažďovaných údajov

Naša spoločnosť vyvinie všetko svoje profesionálne úsilie potrebné v súvislosti s kompletným, aktualizovaným a starostlivým uchovávaním Vašich súborov. V prípade, že máte záujem našu spoločnosť kontaktovať, prípadne získať prístup, aktualizovať alebo opraviť Vaše osobné údaje, kedykoľvek nás môžete kontaktovať alebo sa na nás obrátiť písomne na:

e-mailom:

privacy.sk@lexmark.com

alebo

prostrednictvom nasledovnej poštovej adresy:

EMEA Privacy Policy Lexmark
Lexmark International Technology Kft.
Lechner Ödön fasor 8.
Millennium Tower III., 2nd floor
1095 Budapest
Maďarsko

V prípade, že nás budete kontaktovať, prosíme Vás o uvedenie Vášho mena, adresy, akejkoľvek e-mailovej adresy, ktorú Ste uviedli na našej(ich) webovej(ých) stránke(ach) a opis skutočností, na základe ktorých nám poskytujete Vaše údaje (napr. registrácia produktu, odoberanie informačných letákov a pod.). Naša spoločnosť vyvinie všetko svoje úsilie, aby Vaše zmeny osobných údajov čo najskôr aktualizovala. V súvislosti s ochranou Vášho súkromia a Vašej bezpečnosti, sme oprávnení uskutočňovať nevyhnutné kroky na overenie Vašej identity, pred tým ako získate prístup alebo uskutočníte opravy Vašich osobných údajov, ktoré uchovávame.

Súhlas s podmienkami

Využívaním tejto webovej stránky prejavujete svoj súhlas s podmienkami tohto Vyhlásenia k ochrane súkromia. V prípade, že s takýmito podmienkami nesúhlasíte, neposkytujte tejto webovej stránke žiadne Vaše osobné údaje.

Zmeny k Vyhláseniu o ochrane súkromia

V prípade, že dôjde k zmene Vyhlásenia k ochrane súkromia, zverejníme na tejto webovej stránke jeho upravené znenie spolu s dátumom uskutočnenia zmeny. V prípade podstatných zmien predmetného Vyhlásenia, je naša spoločnosť oprávnená túto skutočnosť oznámiť na našej domovskej stránke. Akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia sú účinné odo dňa uskutočnenia zmeny.

Lexmark, Apríl 2017