Výťažnosť podľa ISO | Lexmark Slovensko

Výťažnosť podľa ISO

Pozadie

V decembri 2006 schválila Medzinárodná organizácia pre normalizáciu (ISO) nové normy pre merania počtu strán vytlačených atramentovými tlačovými kazetami (ISO/IEC 24711) a tlačovými kazetami s farebným tonerom (ISO/IEC 19798). Tieto nové normy dopĺňajú normu ISO/IEC 19752 pre počet strán vytlačených tlačovými kazetami s monochromatickým tonerom vydanú v júni 2004.

Nové normy ISO pre výťažnosť atramentových a tonerových tlačových kaziet jednoznačne definujú kľúčové vlastnosti, ktoré majú vplyv na výťažnosť, a na výsledky aplikujú rozsiahle štatistické analýzy. Všetci výrobcovia môžu teraz pri meraní výťažnosti kaziet využívať rovnakú metodológiu.

Podrobnosti o normách ISO/IEC sú k dispozícii webovej lokalite www.iso.org/jtc1/sc28.

Čo znamená výťažnosť (počet vytlačených) strán?

Výťažnosť strán je celkový počet strán, ktorý možno vytlačiť pomocou jednej tlačovej kazety. Výrobcovia tlačiarní doteraz používali rôzne metódy merania výťažnosti tlačových kaziet, čo malo za následok zložité porovnávanie presných hodnôt jednotlivých značiek. Spoločnosť Lexmark preto spolu s ďalšími výrobcami tlačiarní spolupracovala s organizáciou ISO na vytvorení nových noriem pre meranie výťažnosti strán. 13. decembra 2006 schválila organizácia ISO novú normu pre merania výťažnosti strán vytlačených atramentovými tlačovými kazetami (ISO/IEC 24711) a tlačovými kazetami s farebným tonerom (ISO/IEC 19798). Tieto nové normy dopĺňajú normu ISO/IEC 19752 pre výťažnosť strán vytlačených tlačovými kazetami s monochromatickým tonerom vydanú v júni 2004.

Výťažnosť podľa normy ISO verzus skutočná výťažnosť

Keďže test výťažnosti podľa normy ISO je kontrolovaný test, pri skutočnom používaní zákazníkom budú pravdepodobne podmienky a parametre odlišné od testu výťažnosti podľa normy ISO. V dôsledku toho môže byť skutočná výťažnosť (počet vytlačených) strán výrazne vyššia alebo nižšia v závislosti od rôznych faktorov, ako sú pokrytie strany, veľkosť úlohy, typ média, okolité podmienky, určenie konca životnosti a obojstranná alebo jednostranná tlač. [Výsledky výťažnosti strán podľa normy ISO možno považovať za analogické s hodnotením účinnosti automobilov v kilometroch na liter (km/l). Účinnosť v km/l je užitočný nástroj na porovnanie spotreby paliva rôznych automobilov, ale nemusí presne predpovedať priemernú účinnosť v km/l, ktorú dosiahnete. Na skutočnú účinnosť v km/l má vplyv spôsob a miesto jazdy, stav a údržba vozidla, odlišnosti paliva a iné faktory.]

ISO/IEC/9752 Standard Test Page

Obrázok č. 1: ISO/IEC/9752
Štandardná testovacia strana

Výskumy ukázali, že priemerné pokrytie strany vyjadrené ako percentuálna časť strany obsahujúca toner sa v prípade čiernobielej strany pohybuje na úrovni 4 až 5 %. Obrázok č. 1 znázorňuje testovaciu stranu s pokrytím približne 5 % podľa normy ISO/ IEC 19752. Pri farebnej tlači je zvyčajne priemerné pokrytie strany vyššie. Z tohto dôvodu predstavuje päť štandardných strán (Obrázok č. 2) s kombináciou textu a grafiky a rôznymi úrovňami pokrytia podľa noriem ISO/ IEC 19798 a 24711 celkové pokrytie približne 20 % (približne 5 % pre každú farbu – čiernu, azúrovú, purpurovú a žltú). Ak je pokrytie strany, ktorú vytlačíte, v priemere výrazne vyššie ako pri štandardnej strane podľa normy ISO, je opodstatnené očakávať nižšiu skutočnú výťažnosť (počet vytlačených) strán oproti uvedenej výťažnosti strán. A hoci je pokrytie strany faktorom, ktorý na prvý pohľad najviac súvisí s výťažnosťou tlačovej kazety, vplyv iných faktorov môže byť rovnaký alebo ešte väčší.

Five page color test suite specified by ISO/IEC 19789 standard for yield testing

Obrázok č. 2: Súprava piatich farebných testovacích strán podľa normy ISO/IEC 19798 na testovanie výťažnosti

Prečo sú normy výťažnosti strán dôležité?

Tieto normy pre výťažnosť strán vám pomôžu mať počas rozhodovania o kúpe k dispozícii viac informácií pre objektívne a presné hodnotenie výťažnosti tlačových kaziet. Nové normy ISO pre výťažnosť atramentových a tonerových tlačových kaziet jednoznačne definujú kľúčové vlastnosti, ktoré majú vplyv na výťažnosť, a uvádzajú rozsiahle štatistické analýzy, aby mohli všetci výrobcovia využívať pri meraní výťažnosti rovnakú metodológiu.

Ako sa vykonávajú testy?

Špecifikácie noriem ISO/IEC 24711 a 19798 určujú, že výťažnosť strán je stanovená pri štandardnej súprave strán, tlači v regulovanom prostredí a predvolených nastaveniach tlačiarne. Keďže okolité prostredie tlačiarne môže mať vplyv na výťažnosť strán, testovacie prostredie je regulované na teplotu 23 °C +/– 2 °C.

Súprava testovacích strán špecifikovaná normou ISO/IEC 24712 je navrhnutá pre papier veľkosti A4 alebo 21 x 29,7 cm. Táto súprava je súbor PDF obsahujúci štyri typické spotrebiteľské strany a jednu diagnostickú stranu, ktorý sa má vytlačiť pomocou najnovšej verzie programu PDF Reader.

Koľko tlačových kaziet a tlačiarní sa pri testovaní používa?

Pri testovaní sa používa minimálne deväť kaziet alebo súprav kaziet, až kým sa nespotrebujú. Týmto spôsobom je možné spoľahlivo odhadnúť priemernú predpokladanú výťažnosť v rámci štatisticky definovaných hraníc. Tieto normy odporúčajú použiť na testovanie tlačové kazety s rôznymi dátumami výroby a pochádzajúce z rôznych miest.

Testované sú minimálne tri súpravy kaziet na troch rôznych tlačiarňach, aby sa zabránilo odchýlkam spôsobeným nestálosťou tlačiarní. Pri každej tlačiarni sa použije rovnaký počet súprav kaziet.

Prečo sa výťažnosť strán uvádza ako kombinácia tlačovej kazety a tlačiarne?

Výťažnosti strán podľa normy ISO sa vždy uvádzajú ako kombinácia tlačovej kazety a tlačiarne. Označenie výťažnosti strán ako kombinácie najlepšie vyjadruje rozdiely medzi rýchlosťou tlače, tabuľkami farieb, pravidelnou údržbou a zahrievacími intervalmi pri rôznych modeloch tlačiarní.

Ako sa počíta výťažnosť strán?

Uvedená výťažnosť strán podľa normy ISO sa musí rovnať alebo byť nižšia ako spodná hranica 90-percentného intervalu spoľahlivosti pre strednú hodnotu. Ak sa testuje 9 kaziet, maximálna výťažnosť strán podľa normy ISO sa vypočíta takto: Výťažnosť strán podľa normy ISO = priemerná výťažnosť strán – (1,86 * (smerodajná odchýlka výťažnosti strán / 3))

Prečo nie je pre moju tlačiareň uvedená výťažnosť strán?

Spoločnosť Lexmark zverejní výťažnosti strán podľa normy ISO pre všetky budúce ohlásené produkty.

Ďalšie informácie nájdete v dokumente Understanding Toner Cartridge Page Yields (Vysvetlenie výťažnosti strán pre tonerové tlačové kazety) (PDF).