Táto lokalita používa súbory cookie na rôzne účely vrátane zlepšenia vašich skúseností, analýz a reklám. Ďalším používaním tejto lokality alebo kliknutím na tlačidlo „Súhlasím, zatvoriť“ súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke o súboroch cookie.

Program zberu zariadení

Smernica Európskej únie o OEEZ

Spoločnosť Lexmark sa zasadzuje za kompletnú starostlivosť o produkty vrátane správnej likvidácie elektronických zariadení po skončení ich životnosti. Preto podporujeme implementáciu smernice Európskej únie o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) č. 2002/96/ES z 27. januára 2003.

Ciele smernice o OEEZ:

  • zastaviť nárast množstva odpadu z elektrických a elektronických zariadení na skládkach (12 kg na obyvateľa ročne),
  • znížiť riziko znečistenia životného prostredia v dôsledku nespracovaného OEEZ,
  • zachovávať zdroje podporou recyklácie a opätovného použitia,
  • zlepšiť ochranu životného prostredia zo strany všetkých organizácií zapojených do programu Životný cyklus elektrických a elektronických zariadení (EEZ).

Povinnosti výrobcov a používateľov týkajúce sa OEEZ

  • Výrobcovia musia implementovať alebo dodržiavať schémy zberu, spracovania a recyklácie OEEZ a platiť za to.
  • Výrobcovia musia zvážiť ekologický dizajn EEZ s cieľom uľahčiť demontáž, opätovné použitie a recykláciu po skončení životnosti produktov.
  • Výrobcovia musia informovať svojich zákazníkov o možnostiach zberu OEEZ týkajúcich sa produktov kúpených 13. augusta 2005 alebo neskôr.
  • EEZ pre domácnosti predávané po 13. auguste 2005 musia byť označené podľa požiadaviek smernice EÚ o OEEZ. Na produktoch sa nachádza špeciálny symbol prečiarknutej smetnej nádoby, ktorý označuje, že sa produkt musí likvidovať formou separovaného zberu.
  • Keď sa používatelia rozhodnú pre likvidáciu zariadenia označeného symbolom prečiarknutej smetnej nádoby, musia postupovať podľa pokynov výrobcu.

Ako to funguje?

MIESTNA TRANSPOZÍCIA SMERNICE EÚ O OEEZ ZÁKON SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 2005-208

OEEZ OD DOMÁCICH A PROFESIONÁLNYCH POUŽÍVATEĽOV

icon 1

Všetky produkty spoločnosti Lexmark predávané po 13. auguste 2005 (pre domácich aj profesionálnych používateľov) sú označené symbolom prečiarknutej smetnej nádoby.

icon 2

V súlade so smernicou o OEEZ sa všetky informácie o postupe po skončení životnosti tlačových zariadení pre domácich alebo profesionálnych používateľov nachádzajú na disku CD s ovládačmi, ktorý sa dodáva s tlačiarňou.

icon 3

Spoločnosť Lexmark vytvorila logistický systém, ktorý plne spĺňa požiadavky smernice a slúži na prepravu vášho odpadu do zariadení našich recyklačných partnerov. Spolupracujeme s partnermi, ktorí pôsobia v celej Európe. Spoločnosť Lexmark sa zaručuje, že OEEZ zhromaždený prostredníctvom tohto systému sa spracuje v súlade so smernicou EÚ a okrem toho sa ciele recyklácie a opätovného použitia splnia nad 99 % (pri priemernej hmotnosti súčastí).

Schémy zberu spoločnosti Lexmark sa v jednotlivých krajinách líšia v závislosti od príslušnej vnútroštátnej legislatívy v oblasti OEEZ a od ponúk miestnych služieb spoločnosti Lexmark.Preto odporúčame, aby ste o ďalšie informácie požiadali pracovníkov miestnej pobočky alebo zástupcu spoločnosti Lexmark.