Súlad s smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Spoločnosť Lexmark sa zaviazala zodpovedne nakladať s používanou elektronikou s ohľadom na životné prostredie. 

Ako ekologicky zodpovedný poskytovateľ produktov a služieb spoločnosť Lexmark dodržiava smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení 2012/19/EÚ.

Cieľmi tejto smernice sú: 

  • zachovanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,
  • ochrana zdravia ľudí,
  • obozretné a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

Smernica OEEZ sa stala súčasťou európskeho práva v roku 2003 a zahŕňala mnohé elektronické produkty. V roku 2012 bola smernica OEEZ rozšírená tak, aby zahŕňala mnohé produkty s elektrickým obsahom týkajúce sa spotrebného materiálu. Aktualizovaná smernica (2012/19/EÚ) obsahuje niekoľko povinností uložených výrobcom elektrických a elektronických zariadení.

Proces dodržiavania predpisov

V súlade s touto smernicou je každý produkt spoločnosti Lexmark obsahujúci elektronické súčasti označený podľa špecifikácií smernice OEEZ a vyhovuje európskej norme EN50419. Produkty označené symbolom OEEZ by sa mali odovzdať na určenom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení, napríklad prostredníctvom programov LCCP alebo LECP .

Symbol OEEZ je uvedený nižšie. Špeciálny symbol „prečiarknutej odpadovej nádoby” sa na produkty umiestňuje z toho dôvodu, aby informoval, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa musí odovzdať na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

weee-logo

Vo väčšine európskych krajín sme sa pripojili k národným systémom zberu odpadu. Tieto systémy sprostredkúvajú členským spoločnostiam celý proces od zberu až po recykláciu a vytváranie správ. To nám umožňuje plniť si záväzky v súlade s naším trhovým podielom. 

Príručky týkajúce sa OEEZ sú k dispozícii na webovej lokalite spoločnosti Lexmark v časti Podpora zákazníkov > Podpora zariadení. Vyhľadajte svoj model a potom kliknite na kartu Príručky. 

Súvisiace prepojenia

Supplies Hero

Potrebujete k svojej tlačiarni či multifunkčnému zariadeniu zakúpiť originálny spotrebný materiál značky Lexmark?