Lexmark Cartridge Collection Program

Program zberu kaziet Lexmark

Jednoduchý spôsob vrátenia tonerových kaziet na opätovné použitie a recykláciu.

Keď vrátite svoj prázdny spotrebný materiál prostredníctvom programuLCCP, pomáhate znižovať vplyv na životné prostredie a podporovať udržateľnosť. Každý rok sú milióny kilogramov materiálov zodpovedne opätovne použité a recyklované, a začína sa to vami. 

Program LCCP kombinuje špičkovú logistiku a služby s inovatívnymi nástrojmi, aby ste mali k dispozícii proces zberu, recyklácie a opätovného používania, ktorý je moderný, efektívny a ideálne prispôsobený vášmu spotrebovanému množstvu. Okrem preplatenia prepravných nákladov na použité kazety vám spoločnosť Lexmark poskytuje pohodlný online prístup a interaktívne nástroje na plánovanie vyzdvihnutia, sledovania vráteného materiálu, objednávanie recyklácie zásobníkov a ďalšie činnosti.

Logo Programu zberu kaziet Lexmark

Green Triangle

Možnosti opätovného použitia a recyklácie:

Pre jednotlivcov, ktorí spotrebujú len niekoľko kaziet Lexmark ročne.

Pre spoločnosti a iné osoby, ktoré spotrebujú viac ako 40 kaziet Lexmark ročne.

Poznámka: Tento program recyklácie sa vzťahuje len na originálny spotrebný materiál značky Lexmark.  Spoločnosť Lexmark si vyhradzuje právo vrátiť neoprávnený spotrebný materiál odosielateľovi na jeho náklady a žiadať úhradu všetkých súvisiacich nákladov od odosielateľa.

Prečo sa zúčastniť?

  • Zodpovednosť
  • Udržateľnosť
  • Jednoduchosť a pohodlie
  • Služba zdarma

100%

zozbieraných kaziet sa opätovne použije alebo recykluje

0%

politika odpadových skládok

Klasifikácia odpadov z kaziet

 Vykonali sme  charakterizáciu  prázdnych tonerových kaziet Lexmark na základe hodnotení ich  nebezpečných vlastností.  Zloženie tonerov, ktoré sú súčasťou tlačových kaziet Lexmark, nie je podľa príslušných smerníc EÚ a ich doplnkov klasifikované ako nebezpečné.

Spoločnosť Lexmark zaradila svoje tonerové kazety ako odpad typu 16 02, t. j. odpad z elektrických a elektronických zariadení. V skutočnosti je kazeta súčasťou tlačiarne, ktorá nemôže fungovať bez tlačiarne. Spotrebované tonerové kazety možno považovať aj za odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), keďže „otvorený rozsah” smernice o OEEZ č. 2012/19/EÚ sa stal účinným 15. augusta 2018.

V dôsledku toho a s odkazom na príslušnú nomenklatúru spoločnosť Lexmark klasifikuje svoje tonerové kazety s kódom odpadového hospodárstva 16 02 16 („súčasti odstránené z iných zariadení, ako sú uvedené v 16 02 15”) na účely cezhraničnej prepravy odpadu a činností v oblasti nakladania s odpadom v rámci Európskej únie