OEEZ | Lexmark Slovensko

OEEZ

Súlad spoločnosti Lexmark so smernicou 2012/19/EÚ 

Smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) sa týka správnej likvidácie použitej elektroniky. Cieľmi tejto smernice sú: zachovávanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ochrana zdravia ľudí a uvážlivé a racionálne využívanie prírodných zdrojov. Smernica OEEZ sa stala súčasťou európskeho práva v roku 2003 a zahŕňala mnohé elektronické produkty. V roku 2012 bola smernica OEEZ rozšírená tak, aby zahŕňala mnohé produkty s elektrickým obsahom týkajúce sa spotrebného materiálu. Aktualizovaná smernica (2012/19/EÚ) obsahuje niekoľko nových povinností uložených výrobcom elektrických a elektronických zariadení.

Spoločnosť Lexmark sa usiluje byť dodávateľom produktov a služieb šetrným voči životnému prostrediu. Pokračujeme vo vývoji produktov, funkcií a riešení, ktoré našim zákazníkom ponúkajú príležitosti na zníženie vplyvu tlačových a zobrazovacích aktivít na životné prostredie. Začlenením výsledkov hodnotenia životných cyklov (Life Cycle Assessment) do procesu návrhu produktov vyvíjame udržateľné produkty, ktoré spájajú vysoké štandardy výkonu, efektivity a environmentálneho dozoru v každej fáze svojho životného cyklu.

Spoločnosť Lexmark je lídrom v odvetví udržateľnosti spotrebného materiálu. Zákazníci, ktorí sa zúčastňujú prvotriedneho programu Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP), vracajú viac ako jednu z troch tonerových kaziet, čo výrazne prevyšuje priemer v odvetví. Program LCCP sa riadi podľa zásady nulových skládok a spaľovania a zabezpečuje, aby sa všetky prázdne kazety, ktoré sa vrátia od zákazníkov, opätovne použili alebo recyklovali, a tým sa dosiahli čo najväčšie výhody pre životné prostredie.

V súlade so smernicou spustila spoločnosť Lexmark komunikačnú kampaň zameranú na vzdelávanie zamestnancov, partnerov a zákazníkov v oblasti recyklačných postupov OEEZ. Každý produkt spoločnosti Lexmark s elektronickým obsahom je označený podľa špecifikácií smernice OEEZ a v súlade s európskou normou EN50419.

Symbol OEEZ je zobrazený nižšie.

Produkty označené symbolom OEEZ sa nesmú likvidovať s iným domovým odpadom. Namiesto toho tieto produkty vráťte na určené zberné miesto na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si o programoch a iniciatívach spoločnosti Lexmark zameraných na udržateľnosť alebo sa obráťte na službu likvidácie domového odpadu.

weee-logo